Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Actieve schoolmobiliteit : projectoproep 2021
Subsidiërende overheid
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Begunstigde(n)
Gemeenten, Scholen van het door openbare besturen georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs
Materie(s)
Mobiliteit
Voorwerp
De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert de projectoproep « actieve schoolmobiliteit » om projecten te ondersteunen die de autodruk rond scholen beoogt te verminderen en die de leerlingen, hun ouders en hun leerkrachten stimuleren om zich actief en duurzaam te verplaatsen.

Het betreft Deel B van de projectoproep « Duurzame mobiliteitsprojecten » (cf. fiche).
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

De projectoproep is gericht tot de 19 gemeenten van het BHG in samenwerking met alle kleuter-, lagere en middelbare scholen (voor alle netten) tijdens de schooljaren 2020-2021 en 2021-2022.

Projecten

De projecten mogen betrekking hebben op 2 soorten activiteiten :
1. Begeleide rijen per fiets of te voet
2. de aanwezigheid van begeleiders voor het afsluiten van schoolstraten

Deelnemingsvoorwaarden

Het project moet beantwoorden aan de richtsnoeren en de algemene selectiecriteria zoals vermeld in het algemeen kader van de projectoproep « Duurzame mobiliteitsprojecten » (cf. fiche, supra).

Het project moet tevens beantwoorden aan de specifieke criteria van deze projectoproep :
- de gemeente beschrijft welke ondersteunende projecten voor scholen ze wil organiseren
- de gemeente zal het project dragen en de verantwoordelijkheid opnemen voor de uitwerking met alle
  lokale actoren
- de gemeente stelt een beleidsverantwoordelijke en een administratieve verantwoordelijke/drager van het
  project aan binnen de gemeente. Er moet in de school ook een projectleider worden aangesteld
- Het is een transversaal project rond samenwerking tussen verschillende gemeentediensten (mobiliteit,
  onderwijs, gemeenschapswachten, preventie, buitenschoolse kinderopvang, ...)
- de gemeente verbindt zich ertoe om een project op te zetten, ofwel ‘s morgens en/of ’s namiddags tussen
  de woonplaats van de leerlingen (of een ontmoetingsplaats) en de school, ofwel in het kader van school-
  uitstappen. De gemeente lanceert het project bij voorkeur tijdens de Week van de Mobiliteit 2021, maar het
  kan ook op elk moment tijdens het schooljaar 2020-2021 of 2021-2022 worden opgestart
- de projecten worden indien mogelijk zonder onderbreking tijdens de winterperiode georganiseerd
- de gemeente zorgt ervoor dat aan elk project minstens één school deelneemt en het initiatief wordt
  geconcretiseerd in een engagementsverklaring
- het project beoogt de inzet van de lokale actoren: politiezones, ouderverenigingen, wijkcomité,
  buurtbewoners, verenigingen, PWA-personeel, ...
- de gemeente raadpleegt de politiezone waartoe ze behoort voor de verkeersveiligheidsaspecten die
  verbonden zijn aan het project
- de subsidie kan worden gebruikt in het kader van de testfase van een schoolstraat
- …

Meer details in de projectoproep, pag. 49-50 (cf. document in de fiche « Duurzame mobiliteitsprojecten », supra).

Subsidiabele uitgaven

Voor de gemeenten :

- de kosten van de begeleiders op het terrein (PWA-personeel, gemeenschapswachten, opvoeders, ouders,
  gepensioneerden, studenten, …)
- het ontwerp, de productie en de verdeling van informatiedragers (flyers, affiches, cd’s, dvd’s, ...)
- de ontwikkeling van digitale informatietools (website, strategie voor sociale media, ...)
- de communicatiekosten en kosten voor voeding voor de organisatie van een feestelijk evenement ter
  gelegenheid van de lancering van het project
- diverse uitrustingen (uitgezonderd de uitrustingen die aangeleverd worden door Brussel Mobiliteit)
- de diensten van een externe dienstverlener (samenwerking met een vereniging)
- werkingskosten
- de aankoop van het nodige materiaal voor de organisatie van de rij of schoolstraat
- bijkomende verzekeringen

Voor de scholen :
- fluo-hesjes voor de kinderen die deelnemen aan de fietsers- of voetgangersrijen en voor de begeleiders
- helmen voor de kinderen die deelnemen aan de fietsersrijen
- eventueel andere communicatieproducten

Meer details in de projectoproep, pag. 51 (cf. document in de fiche « Duurzame mobiliteitsprojecten », supra).
Bedrag en betaling
De gemeente mag zelf beslissen welk deel van het budget ze wenst te besteden aan het geheel van de geselecteerde projecten van het deel « Actieve schoolmobiliteit » (rij of schoolstraat), zonder evenwel de subsidie-enveloppe vastgesteld op max. 50.000 euro per gemeente, te overschrijden.
Procedure
Cf. de fiche « Duurzame mobiliteitsprojecten » (supra) voor :
- de indieningstermijnen voor de projecten
- het algemeen deelnameformulier (pag. 55) en het project-formulier nr. 5 'Actieve schoolmobiliteit' (pag. 68)
Praktische inlichtingen
Cf. de contactpersonen vermeld in de fiche « Duurzame mobiliteitsprojecten » (supra).
Wettelijke en reglementaire bronnen
Cf. de tekst van de projectoproep in de fiche « Duurzame mobiliteitsprojecten » (supra).
Commentaar
Cf. schematisch overzicht van alle « Gemeentelijke mobiliteits- en verkeersveiligheidsacties voor 2021 » in de rubriek « Synoptische tabellen » van de webpagina subsidies.
Datum van de laatste update
02-02-2021

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links