Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
Statutariseringsbeleid bij de plaatselijke besturen
Subsidiërende overheid
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Begunstigde(n)
Gemeenten, OCMW
Materie(s)
Werkgelegenheid
Voorwerp
De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verleent, binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten, subsidies aan de gemeenten en ocmw's om het statutariseringsbeleid te bevorderen.

Onder statutarisering wordt verstaan: iedere aanwerving in een statutaire betrekking die in het personeelskader is voorzien.
Toekenningsvoorwaarden
De gemeente moet, per instelling, een lijst opstellen van het personeel dat in statutair verband werd aangeworven gedurende de periode tussen 1 januari 2020 en 31 december 2020, in de vorm van een tabel die alle nodige inlichtingen bevat (naam van de aangeworven persoon, datum van de aanwerving, graad, …).

Dit document moet eensluidend worden verklaard door de burgemeester en de gemeentesecretaris.
Bedrag en betaling
Bedrag

Budget 2020 : 2.860.000 euro

Een forfaitair bedrag van 4.000 euro wordt toegekend voor elke nieuwe statutaire benoeming in vast verband van ambtenaren tussen 1 januari 2020 en 31 december 2020.

De subsidie wordt gebracht op 6.000 euro wanneer de geselecteerde kandidaat voor een vaste benoeming op het ogenblik van zijn inschrijving in de benoemingsprocedure een gesubsidieerd contractueel personeelslid was.


Betaling

De subsidies worden in een enkele keer uitbetaald, na ontvangst en analyse van de verantwoordingsstukken.
Procedure
- het dossier (zie personeelslijst, supra) moet volledig en in één keer worden ingediend bij de Administratie
- de bewijsstukken moeten ten laatste op 31 mars 2021 bij de Administratie worden ingediend

- de schuldvordering moet bij de Directie Comptabiliteit worden ingediend, binnen een termijn van 15 dagen
  na ontvangst van het verzoek vanwege de Administratie
Praktische inlichtingen
Gewestelijke overheidsdienst Brussel
Brussel Plaatselijke Besturen
Directie gesubsidieerde Initiatieven
Kruidtuinlaan, 20
1035 Brussel

Mevr. Christine NAMUR   -   Tel 02 800 33 66   -   cnamur@gob.brussels
Wettelijke en reglementaire bronnen
05.03.2020 BBHR tot toekenning van een subsidie van 2.860.000 EUR aan de Brusselse gemeenten om het statutariseringsbeleid bij de plaatselijke besturen te promoten van het personeel van de gemeenten, de OCMW’s, de verenigingen gevormd overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XII van de organieke wet dd 8 juli 1976 op de OCMWpenbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn waarvan de raad van bestuur uit de OCMW’s bestaat, de openbare ziekenhuizen waarvan de gemeenten het tekort ten laste nemen en de Berg van Barmhartigheid (B.S., 20.07.2020).
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr. 272471

Datum van de laatste update
24-08-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links