Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Taalpremies
Subsidiërende overheid
Federale overheid
Begunstigde(n)
Gemeenten, OCMW, Instellingen van openbaar nut, Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Werkgelegenheid, Financiën
Voorwerp
De FOD Binnenlandse Zaken verleent jaarlijks toelagen aan Brusselse instellingen en diensten voor de financiering van taalpremies aan ambtenaren met een taalbrevet (bewijs van kennis van de tweede taal).

Omdat de tweetalige organisatie van de instellingen een specifieke last is voor de Brusselse instellingen werd een federaal fonds opgericht, het zgn. Begrotingsfonds voor de betaling van taalpremies, om bovenvermelde premies te financieren.

Het BHG werd belast met het verzamelen van de gegevens van de gemeenten en de OCMW's, om ze door te geven aan de minister van Binnenlandse Zaken, zodat zij de bedragen die daartoe voorzien zijn kan verdelen.
Toekenningsvoorwaarden
De federale overheid voorziet een jaarlijkse dotatie om het Begrotingsfonds voor de betaling van taalpremies te stijven.

De verdeling gebeurt in verhouding tot het aantal ambtenaren per dienst of instelling en zonder dat het aan elke dienst of instelling gestorte bedrag het aan de ambtenaren betaalde bedrag overschrijdt.

Bij de verdeling van de middelen van het fonds wordt er enkel rekening gehouden met de houders van een bewijs van kennis van de tweede taal, toegekend overeenkomstig de gecoördineerde wetten van 18.07.1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken (B.S., 02.08.1966).
Bedrag en betaling
De bedragen worden a posteriori terugbetaald (cf. Wet van 19.07.2012, infra).

Toegekende saldi voor 2015, 2016 en 2017 : 17.266.260,02 euro (voor meer details : cf. tabel in bijlage bij het KB van 24.12.2020, infra).

Toegekend bedrag voor 2016 en 2017 : 43.268.212,54 euro (voor meer details : cf. tabel in bijlage bij het KB van 14.10.2019 (infra).
Procedure
De instellingen en diensten moeten voor 1 maart van het lopende jaar, bij de gewestelijke administratie, een overzicht indienen van hun ambtenaren die tijdens het voorafgaande jaar een taalpremie hebben genoten alsook het hun hiervoor gestorte bruto bedrag, exclusief werkgeversbijdragen (cf. template in PDF, om te zetten in excel).
Praktische inlichtingen
FOD Binnenlandse Zaken
Stafdienst Begroting en Beheerscontrole
Leuvenseweg, 1
1000 Brussel

Dhr. Philippe MOREAU  -  Tel 02 500 22 20  -  philippe.moreau@ibz.fgov.be

Wettelijke en reglementaire bronnen
24.12.2020 KB voor het toekennen van de saldi van de toelagen voor de financiering van de taalpremies betaald in 2015, 2016 en 2017 door de Brusselse instellingen en diensten (B.S., 19.02.2021).
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr. 274873


14.10.2019 KB voor het toekennen van toelagen voor de financiering van de taalpremies betaald in 2016 en 2017 door de Brusselse instellingen en diensten (B.S., 30.10.2019).
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum :
zie document nr. 274873

02.05.2019 KB voor het toekennen van toelagen voor de financiering van de taalpremies betaald in 2015 door de Brusselse instellingen en diensten (B.S., 03.06.2019).
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr. 274873


19.07.2012 Wet houdende wijziging van de wet van 10 augustus 2001 tot oprichting van een Fonds ter financiering van de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel en tot wijziging van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen, en van de organieke wet van 27 december 1990 tot oprichting van begrotingsfondsen (B.S., 22.08.2012).  [art. 7-10]
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr. 266576

10.08.2001 Wet tot oprichting van een Fonds ter financiering van de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel [, tot oprichting van een begrotingsfonds Taalpremies]en tot wijziging van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen (B.S., 18.09.2001).  [art. 5/3]
Datum van de laatste update
29-03-2021

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links