Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Algemene dotatie aan de gemeenten en de OCMW's (ADG 2019-2021)
Subsidiërende overheid
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Begunstigde(n)
Gemeenten, OCMW
Materie(s)
Financiën
Voorwerp
De Regering van het BHG kent elk jaar het begrotingskrediet van de algemene dotatie aan de gemeenten en OCMW’s toe om de algemene financiering van deze entiteiten te verzekeren.

Vanaf 2019 gebeurt de verdeling van de nieuwe ADG onder de vorm van driejarige periodes.

De dotatie ‘negatieve gevolgen’, de dotatie ‘RVOHR’-compensatie en de dotatie ‘ter verbetering van de budgettaire toestand’ zijn thans geïntegreerd in de ADG.
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

Deze dotatie wordt door de Directie lokale Financiën van BPB toegekend aan de gemeenten van het BHG zonder specifieke bestemming. Het aandeel bestemd voor de OCMW’s wordt aan de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie toegewezen (cf. fiche BFMW).

Verdeling

Indicatoren

Het krediet wordt onder de gemeenten verdeeld op basis van volgende indicatoren :
- de (totale) oppervlakte
- de bevolkingsgroei op 10 jaar tijd
- het aantal werkzoekenden dat meer dan een jaar werkloos is
- het aantal begunstigden van het leefloon
- het armoederisico
- het aantal plaatsen in de kinderopvang
- de schoolbevolking
- de gemiddelde ontvangsten per inwoner uit de gemeentelijke opcentiemen op de OV
- de gemiddelde ontvangsten per inwoner uit de aanvullende gemeentelijke belasting op de PB
- de gecorrigeerde bevolkingsdichtheid (afhankelijk van de gecorrigeerde oppervlakte)

Voor meer details betreffende deze indicatoren : cf. art. 6 van Ordonnantie 2017 (infra).

Plafonneringsmechanisme

De toegewezen bedragen zullen het voorwerp uitmaken van een plafonneringsmechanisme, zowel bij de verlaging (via de ‘Standstill’) als bij de verhoging (via een solidaire herverdeling) van de dotatie ten gevolge van de toepassing van de nieuwe verdeelsleutel.

Voor meer details betreffende dit mechanisme : cf. art. 8 e.v. van Ordonnantie 2017 (infra) en het schema ‘ADG 2019-2021’ in de rubriek ‘Synoptische tabellen’.
Bedrag en betaling
Bedrag 2019-2021

De Regering berekent en stelt het jaarlijks bedrag van de ADG voor elke driejarige periode vast (cf. tabel met de jaarlijkse bedragen per gemeente op de site van BPB, infra).

Betaling

De bedragen worden in één keer uitbetaald worden, uiterlijk op 31 mei van elk jaar van de driejarige periode (voor de OCMW’s : cf. fiche BFMW, supra)..
Procedure
De ADG wordt van ambstwege toegewezen.
Praktische inlichtingen
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Brussel Plaatselijke Besturen
Directie Lokale Financiën
Iris Tower
Sint-Lazarusplein, 2
1035 Brussel

Secretariaat
Mevr. Anne WILLEMS  -  Tel 02 800 33 01  -  lokalefinancien@gob.brussels

Directrice
Mevr. Anne WILLOCX

Voor meer informatie : www.plaatselijke-besturen.brussels
Wettelijke en reglementaire bronnen
20.05.2021 BBHR tot toekenning aan de gemeenten van het BHG en aan de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van hun aandeel in de algemene dotatie aan de gemeenten en de OCMW’s van 2021 (pdf-versie).

16.04.2020 BBHR tot toekenning aan de gemeenten van het BHG en aan de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van hun aandeel in de algemene dotatie aan de gemeenten en de OCMW’s van 2020 (cf. document op de BPB, supra).

28.03.2019 BBHR tot toekenning aan de gemeenten van het BHG, aan de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en aan de Brusselse Agglomeratie van hun aandeel in de algemene dotatie aan de gemeenten en de OCMW’s van 2019 (cf. document op de site van BPB, supra).

20.07.2017 Ordonnantie van het BHG en de GGC tot vaststelling van de regels voor de verdeling van de algemene dotatie aan de gemeenten en OCMW’s van het BHG vanaf het jaar 2017 (B.S., 14.09.2017).
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr. 313448
Datum van de laatste update
17-09-2021

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links