Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
ERASMUS+ (2021-2027)
Subsidiërende overheid
Europese Unie
Begunstigde(n)
Gemeenten, OCMW, Scholen van het door openbare besturen georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, Instellingen van openbaar nut, Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen), Sport- en cultuurcentra, Vennootschap met sociaal oogmerk, Sociale ondernemingen
Materie(s)
Werkgelegenheid, Vrije tijd (sport, cultuur, ...), Leefmilieu en duurzame ontwikkeling, Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen, Internationale samenwerking, Onderwijs, opleiding en vorming, Gelijke kansen (diversiteit, discriminatie, discriminatie, integratie, burgerschap, ...)
Voorwerp
« Erasmus + » is het programma van de Europese Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport voor de periode 2021-2027. Het heeft niet alleen betrekking op jongeren, maar ook op volwassenen.

De financiële middelen voor de uitvoering van dit programma zijn vastgesteld op 26,2 miljard euro, oftewel een verhoging van 78% t.o.v. het uitgavenniveau van de vorige periode (2014-2020).

Het programma voorziet in de financiering van beurzen teneinde individuen (studenten, leerlingen, leerkrachten, opleiders, jongeren, …) toe te laten te studeren, zich te vormen, werkervaring op te doen of als vrijwilliger te werken in het buitenland (de zgn. mobiliteits-activiteiten).  Er staan tevens tools voor online taalcursussen ter beschikking van de deelnemers aan deze mobiliteitsactiviteiten.

Het voorziet tevens in de financiering van partnerschappen tussen instellingen en organisaties op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugdzaken teneinde de samenwerking te bevorderen en een brug te slaan tussen onderwijs en de professionele wereld.

Het nieuwe initiatief « DiscoverEU » biedt 18-jarigen de gelegenheid om een eerste reiservaring in Europa op te doen in het kader van een informele onderwijsactiviteit die erop gericht is het gevoel van verbondenheid met de EU te versterken en haar culturele diversiteit te ontdekken.

Erasmus + draagt bij aan de verwezenlijking van de Europese doelstellingen zoals vastgelegd in meerdere strategische documenten (infra).

De acties van de belangrijkste jaarlijkse projectoproep van « Erasmus + » die specifiek bestemd zijn voor de gemeenten zijn opgenomen in onderstaande tabel (cf. rubriek « procedure »).
Toekenningsvoorwaarden
De voorwaarden verschillen naargelang de soorten acties : cf. deel B (per actie) en C (algemene voorwaarden) in de Programmagids (infra).

In aanmerking komende organisaties

Elke publieke of private organisatie die werkzaam is op het gebied van onderwijs, beroepsopleiding, jeugd en sport komt in aanmerking om een aanvraag tot financiering in te dienen in het kader van het « Erasmus + » -programma. Bovendien kunnen groepen jongeren die actief zijn in de jeugdsector, maar niet noodzakelijk in het kader van een jeugdorganisatie, in aanmerking komen voor de financiering van mobiliteitsacties (ACI)

Geografische criteria

Cf. lijst met de landen : pag. 32-35 van de Programmagids (infra).
Bedrag en betaling
De hoogte van de toegekende financiële steun en de duur van de projecten verschillen, afhankelijk van bv. het type project en het aantal betrokken partners.

De personeelskosten komen als zodanig niet in aanmerking, maar kunnen gedeeltelijk gedekt worden door sommige budgettaire rubrieken zoals « beheer van het project » of « organisatorische ondersteuning ».

Voor meer details : cf. deel B (per actie) en C (algemene voorwaarden) in de Programmagids (infra).
Procedure
Algemene procedure

Alle deelnemers die een subsidieaanvraag willen indienen in het kader van het programma “Erasmus +” moeten toegangscodes hebben of aanmaken :
1. Een account « EU Login » (persoonlijk)
2. Een identificatiecode (van de organisatie) die varieert in functie van de beheerder van de activiteit (cf. onderstaande tabel en het document « Codes OID en PIC »).


Specifieke procedure

De kandidatuurformulieren van de oproepen die door de gedecentraliseerde agentschappen (infra) worden beheerd zijn op deze platform beschikbaar.

Om een Erasmus-accreditatie te verkrijgen, die toegang geeft tot een snellere procedure voor de mobiliteitsacties (infra), is het noodzakelijk om een specifieke aanvraag in te dienen op dit portaal (een account ‘EU-login’ is vereist, cf. infra).

De oproepen die beheerd worden door het EACEA (infra) en de geannexeerde formulieren zullen op de portaalsite F&TP gepubliceerd worden.

Termijn voor het indienen van aanvragen (inzake de acties voor de gemeenten).

Acties
Deadline
in 2021
Beheerder
ID-code
Kernactie nr. 1

Mobiliteit van leerlingen en het personeel in het schoolonderwijs

18 mei
(om 12u)
EPOS
(gedecentraliseerd agentschap)
 
 
 
OID

Mobiliteit voor lerenden en het personeel van het beroepsonderwijs en -opleiding

Mobiliteit voor lerenden en het personeel in het volwassenenonderwijs

18 mei
5 oktober
(om 12u)
JINT
 (gedecentraliseerd agentschap)
OID
Kernactie nr. 2

Samenwerkingspartnerschappen op het gebied van onderwijs, opleiding, jeugd en sport


 
 
* Onderwijs, opleiding en jeugd
20 mei
(om 12u)
EPOS
(gedecentraliseerd agentschap)
OID
* Sport
17 juni
(om 17u)

EACEA
(Europees agentschap)

PIC

Kleinschalige partnerschappen op het gebied van onderwijs, opleiding, jeugd en sport

 
 
 
* Onderwijs, opleiding en jeugd
20 mei
3 november
(om 12u)
JINT
 (gedecentraliseerd agentschap)
OID
* Sport
17 juni
(om 17u)

EACEA
(Europees agentschap)

PIC

Capaciteitsopbouw op het gebied van jeugdzaken

1 juli
(om 17u)

EACEA
(Europees agentschap)

PIC

Kernactie nr. 3

24 juni
(om 17u)

EACEA
(Europees agentschap)

PIC

Praktische inlichtingen
Europese Commissie

Het Directoraat-generaal voor Onderwijs, Jeugd, Sport en Cultuur (DG EAC) van de Europese commissie is verantwoordelijk voor het programma en bepaalt het werkprogramma.

Het Uitvoerend Agentschap voor Onderwijs en Cultuur (EACEA) is verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma en beantwoordt de vragen inzake de acties die zij rechtstreeks beheert (contactformulier).

Alle andere vragen moeten aan de gedecentraliseerde agentschappen gesteld worden (gemeenschappen in België).

Brulocalis - Vereniging Stad & Gemeenten van Brussel


De leden van Brulocalis (gemeenten en OCMW’s van het BHG) die geïnteresseerd zijn in dit programma kunnen een beroep doen op de cel Europese projecten voor begeleiding bij het tot stand brengen van Europese projecten. Gelieve een e-mail te sturen naar het contactpunt voor al uw vragen of voor meer informatie.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Bronnen voor de belangrijkste jaarlijkse projectoproep

Het merendeel van de regels en voorwaarden om een subsidie te krijgen zijn beschreven in de officiële  Programmagids : cf. Versie 3 (12/05/2021) (in het Engels).

25.03.2021 Oproep tot het indienen van voorstellen 2021 - EAC/A01/2021 - “Erasmus+”-programma (P.B.E.U., 25.03.2021, C103/12).


Bronnen van het programma

20.05.2021 Verordening (EU) 2021/817 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van Erasmus+ : het programma van de Unie voor onderwijs en opleiding, jeugd en sport, en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1288/2013 (P.B.E.U., 28.05.2021, L189/1) en de rectificatie (P.B.E.U., 01.06.2021, C207/10).

Strategische documenten (context)

Cf. webpagina’s voor de :
- Europese onderwijsruimte
- EU-strategie voor jongeren
- Mededeling “Ontwikkeling van de Europese dimensie van de sport”
Commentaar
Het zoeken naar partners

De gegevensbank « Erasmus+ »-projecten bevat zowel de lopende projecten als de projecten uit het verleden (tevens voormalige programma’s die nu onder « Erasmus+ » gegroepeerd zijn) en kan bijgevolg een inspiratiebron zijn.

Volgende sites kunnen het zoeken naar partners vergemakkelijken :
- eTwinning voor leraars : www.etwinning.net
- Platform SchoolEducationGateway (www.schooleducationgateway.eu)
- Elektronisch platform voor volwasseneneducatie in Europa (EPALE)

- Otlas voor het beleidsdomein jeugd (enkel in het engels) : www.salto-youth.net  (cf. inschrijving Houffalize)

Betekenis van de gebruikte termen in dit programma

Cf. « Glossarium » in de Programmagids, pag. 314-328 (supra).

Voor de algemene termen eigen aan alle Europese projecten : cf. Woordenlijst.
Datum van de laatste update
09-06-2021

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links