Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Erasmus+: samenwerkingspartnerschappen (KA2)
Subsidiërende overheid
Europese Unie
Begunstigde(n)
Gemeenten, Scholen van het door openbare besturen georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, Instellingen van openbaar nut, Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen), Sport- en cultuurcentra, Vennootschap met sociaal oogmerk, Sociale ondernemingen
Materie(s)
Werkgelegenheid, Vrije tijd (sport, cultuur, ...), Leefmilieu en duurzame ontwikkeling, Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen, Internationale samenwerking, Onderwijs, opleiding en vorming, Gelijke kansen (diversiteit, discriminatie, discriminatie, integratie, burgerschap, ...)
Voorwerp
De Europese unie lanceert een nieuwe projectoproep voor samenwerkingspartnerschappen op het gebied van onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport in het kader van het programma « Erasmus+ » / Kernactie nr 2.

« Erasmus+ » is het programma van de Europese Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport voor de periode 2021-2027 (cf. programmafiche, infra). Het heeft niet alleen betrekking op jongeren, maar ook op volwassenen.

Kernactie nr 2 (KA2 / Key Action 2 KA2 in het Engels) van het programma beoogt de samenwerking tussen organisaties en instellingen voor het ontwerpen, overdragen of implementeren van innovatieve praktijken.

Vanuit die redenering worden twee soorten partnerschappen aangeboden aan organisaties, om hen samen te laten werken, leren en groeien : samenwerkingspartnerschappen en kleinschalige partnerschappen.

Samenwerkingspartnerschappen, die het onderwerp uitmaken van deze fiche, beogen volgende doelstellingen :
- de kwaliteit van het werk, de activiteiten en de praktijken van betrokken organisaties en instellingen
  vergroten
- de capaciteit van organisaties vergroten om transnationaal en sectoroverschrijdend te werken
- gemeenschappelijke behoeften en prioriteiten aanpakken in de betreffende domeinen
- transformatie en verandering mogelijk maken die tot verbeteringen en nieuwe benaderingen leiden

De partners kunnen een breed scala aan activiteiten uitvoeren, die het programma in drie categorieën onderscheidt : beheer van het project, implementatie, delen en promotie. Voor meer details : cf. Programmagids, pag. 167-168 (infra).

Om een financiering te krijgen moeten de samenwerkingspartnerschappen gericht zijn op te minste één horizontale prioriteit en/of ten minste één specifieke prioriteit op het gebied van onderwijs, opleiding, jeugdzaken of sport. De gedecentraliseerde agentschappen kunnen meer aandacht schenken aan de prioriteiten die bijzonder relevant zijn binnen hun bevoegdheidsgebied en mogelijke kandidaten hiervan informeren op hun officiële website (infra).

Horizontale prioriteiten :
- inclusie en diversiteit op alle gebieden van onderwijs, opleiding, jeugd en sport
- milieu en de strijd tegen klimaatverandering
- de digitale transformatie aanpakken door digitale paraatheid, veerkracht en capaciteit te ontwikkelen
- gemeenschappelijke waarden, burgerzin en burgerparticipatie
Voor meer details betreffende de horizontale prioriteiten : cf. programmagids, pag. 168-169 (infra).

Voor de specifieke prioriteiten : cf. Programmagids, pag. 169-174 (infra).
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

- elke publieke of private organisatie die werkzaam is op het gebied van onderwijs, opleiding, jeugdzaken
  en sport, waaronder de gemeenten
- de organisaties die gevestigd zijn in een « programmaland » mogen deelnemen ofwel als coördinator van
  het project ofwel als partner
- de organisaties die gevestigd zijn in een « partnerland » mogen niet als coördinator aan het project
  deelnemen

NB. Deze fiche heeft geen betrekking op projecten die gedragen worden door Europese NGO’s. Meer informatie over deze projecten in de Programmagids (infra).

Aantal te vinden partners

Algemene regel : minstens 2 partners uit 2 andere « programmalanden ». Er wordt geen max. aantal begunstigden vooropgesteld, maar het budget is beperkt tot het equivalent van max. 10 begunstigden.

De organisaties uit de partnerlanden mogen deelnemen als partners (en niet als kandidaten) indien ze een duidelijke meerwaarde voor het project kunnen aantonen.

Er kunnen ook « geassocieerde partners » uit de publieke of private sector betrokken worden die bijdragen tot de uitvoering van een specifieke activiteit, voor de verspreiding van de resultaten of voor de duurzaamheid van het project, maar ze zullen hiervoor niet gefinancierd worden. Bovendien, als het naar behoren gerechtvaardigd is m.b.t. de doelstellingen of de uitvoering van het project, dan kunnen de activiteiten :
- ook worden georganiseerd op de zetel van een EU-instelling, zelfs als er voor het project geen deelnemende
  organisatie is gevestigd in het land waar de instelling gesitueerd is
- m.b.t. het delen en promoten van resultaten ook plaatsvinden tijdens relevante transnationale thematische
  evenementen/conferenties in de programmalanden of partnerlanden

Looptijd van de projecten


12 tot 36 maanden.

Evaluatiecriteria

De aanvragen worden geëvalueerd op basis van volgende criteria :
- relevantie van het project
- kwaliteit van het ontwerp en de uitvoering van het project
- kwaliteit van het projectteam en de samenwerkingsmodaliteiten
- impact en verspreiding

Voor meer details : cf. Programmagids, pag. 175-183 (infra).
Bedrag en betaling
Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen twee gevallen :
  1. Voor de voorstellen van samenwerkingspartnerschappen op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugdzaken is het totale subsidiebedrag variabel, met een minimum van 100.000 euro en een maximum van 400.000 euro
  2. Voor de voorstellen van samenwerkingspartnerschappen op het gebied van sport omvat het financieringsmodel drie unieke forfaitaire bedragen (te kiezen in functie van de voorgestelde activiteiten en de beoogde resultaten) : 120.000 euro, 250.000 euro of 400.000 euro
Voor meer details, cf. Programmagids (infra) :
- pag. 183-191 (financiële regels eigen aan de actie)
- pag. 301-313 (financiële regels voor het gehele programma)
Procedure
Samenwerkingspartnerschappen op het gebied van onderwijs, vorming en jeugd worden beheerd door de gedecentraliseerde agentschappen (infra), terwijl het luik sport beheerd wordt door het EACEA.

Voor het indien van aanvragen : cf. de rubriek ‘‘Procedure’’ van de Programmafiche « Erasmus+ » (infra).
Praktische inlichtingen
Gedecentraliseerde agentschappen

Onderwijs en opleiding :
EPOS
Hendrik Consciencegebouw, 3B
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Tel 02 553 97 31  -  www.epos-vlaanderen.be

Jeugd :
JINT vzw
Grétrystraat, 26
1000 Brussel

Tel 02 209 07 20  -  jint@jint.be  -  www.jint.be

Brulocalis - Vereniging Stad & Gemeenten van Brussel


De leden van Brulocalis (gemeenten en OCMW’s van het BHG) die geïnteresseerd zijn in deze projectoproep kunnen een beroep doen op de cel Europese projecten voor begeleiding bij het tot stand brengen van Europese projecten. Gelieve een e-mail te sturen naar het contactpunt voor al uw vragen of voor meer informatie.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Alle inlichtingen (Oproep, Programmagids, …) zijn terug te vinden in de programmafiche « Erasmus+ ».
Commentaar
Om partners te vinden voor partnerschappen op het gebied van jeugdzaken : cf. Otlas (voorbeeld profiel Houffalize).

Om partners te vinden voor partnerschappen op het gebied van onderwijs en vorming :
- School Education Gateway (in het Engels)
- www.etwinning.net (in het Nederlands)
Datum van de laatste update
28-04-2021

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links