Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Europa voor de burger - Europees gedenken
Subsidiërende overheid
Europese Unie
Begunstigde(n)
Gemeenten, Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Vrije tijd (sport, cultuur, ...), Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen
Voorwerp

De projectoproep werd op 4 februari 2020 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.


De Europese Unie lanceert een nieuwe projectoproep voor het Europees gedenken in het kader van het programma « Europa voor de burger » (Onderdeel nr 1).

Het programma « Europa voor de burger » (2014-2020) ondersteunt activiteiten die tot doel hebben de Europese Unie dichter bij de burgers te brengen (cf. programmafiche).

In het kader van deze projectoproep worden activiteiten ondersteund die aanzetten tot gedachtevorming over de Europese culturele diversiteit en over gemeenschappelijke waarden in de ruimste zin. Het gaat vnl. om projecten die stimuleren tot nadenken over :
- de oorzaken en de gevolgen van de totalitaire regimes in de recente geschiedenis van Europa (vooral,
  maar niet beperkt  tot het nazisme dat tot de holocaust heeft geleid, het fascisme, het stalinisme en totalitaire
  communistische regimes) en die de slachtoffers van hun misdaden gedenken
- andere sleutelmomenten en referentiepunten in de recente Europese geschiedenis

Het wordt ten zeerste aangeraden om zich in te schrijven voor één van de vastgestelde prioriteiten van de Europese Commissie voor het luik « Democratische betrokkenheid en burgerparticipatie ». De prioriteiten zijn voortaan meerjarig en zijn gekend tot in 2020 (cf. programmafiche, supra).

Andere onderwerpen die gelinkt zijn aan de recente Europese geschiedenis mogen tevens het voorwerp uitmaken van projecten.  Er zal in het bijzonder voorrang worden gegeven aan acties die tolerantie, wederzijds begrip, interculturele dialoog en verzoening in de hand werken als een middel om het verleden achter zich te laten en aan de toekomst te bouwen, in het bijzonder met de bedoeling om de jongere generatie te bereiken.

Bovendien moeten de projecten op transnationaal niveau (oprichting en werking van transnationale partnerschappen en netwerken) of met een duidelijke Europese dimensie ten uitvoer worden gelegd (thema, doelpubliek).

Er zal voorts voorrang gegeven worden aan projecten waarbij leden van het Europees Solidariteitskorps betrokken worden (cf. programmafiche, supra).
Toekenningsvoorwaarden
Volgende organisaties komen in aanmerking: publiekrechtelijke lokale/regionale overheden of non-profitorganisaties, inclusief maatschappelijke organisaties, verenigingen van overlevenden, en cultuur-, jongeren-, onderwijs- en onderzoeksorganisaties.

De organisaties moeten uit minstens 1 lidstaat van de EU komen. Er wordt de voorkeur gegeven aan transnationale projecten (cf. Lijst met de in aanmerking komende landen in de programmafiche, supra).

De maximale looptijd van het project bedraagt 18 maanden (cf. Toekenningscriteria in de programmafiche, supra).
Bedrag en betaling
De subsidie bedraagt max. 100.000 euro.

De subsidie wordt berekend op basis van een financieringssysteem met vaste bedragen die volgende subsidiabele kosten dekken :
- de personeelskosten die rechtstreeks verband houden met de actie
- de reis- en verblijfskosten van de deelnemers aan de evenementen
- de huur van zalen, tolkwerk, vertaalwerk die noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van de evenementen
- de kosten voor communicatie/verspreiding verbonden aan de evenementen
- de coördinatiekosten voortvloeiend uit de betrokkenheid van meerdere organisaties

Het vast bedrag wordt als volgt bepaald :
1) Voor elk evenement : op basis van het aantal deelnemers en het aantal landen :

Deel-nemers
25-50
51-75
76-100
101-125
126-150
151-175
176-200
201-225
226-250
251-275
276-300
>300
Landen
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
1-3
12.600
15.120
17.640
20.160
22.680
25.200
27.720
30.240
32.760
35.280
37.800
37.800
4-6
15.120
17.640
20.160
22.680
25.200
27.720
30.240
32.760
35.280
37.800
40.320
40.320
7-9
17.640
20.160
22.680
25.200
27.720
30.240
32.760
35.280
37.800
40.320
42.840
42.840
10-12
20.160
22.680
25.200
27.720
30.240
32.760
35.280
37.800
40.320
42.840
45.360
45.360
13-15
22.680
25.200
27.720
30.240
32.760
35.280
37.800
40.320
42.840
45.360
47.880
47.880
>15
25.200
27.720
30.240
32.760
35.280
37.800
40.320
42.840
45.360
47.880
50.400
50.400

2) In het geval van verschillende evenementen/activiteiten : door de budgetten van de evenementen op
    te tellen
3) Bovendien wordt er een vast bedrag berekend in geval van voorbereidende activiteiten in functie van het
    totaal aantal deelnemers aan de voorbereidende activiteiten :

Aantal deelnemers

Vast bedrag

Minder dan of gelijk aan 5
2.270 euro
Van 6 tot 10
5.290 euro
Tussen 11 en 15
7.560 euro
Meer dan 15
10.080 euro

Volgens een statistische analyse bedraagt de maximale medefinancieringspercentage van de Europese Unie 70% van de totale kosten, maar dit moet niet aangetoond worden in het kandidatuurdossier.


Een voorfinanciering (tot 50% van de subsidie) is mogelijk.
Procedure
Het programma wordt beheerd door het Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA).

Komende indieningsdatum voor kandidaturen:

4 februari 2020 om 17 uur voor activiteiten die aanvangen tussen 1 september 2020 en 28 februari 2021.

Algemene procedure

Cf. programmafiche (supra).

Specifieke procedure


Om aan deze projectoproep deel te nemen, moeten het e-formulier, dat beschikbaar is op de site van het EACEA, op tijd ingevuld en ingediend worden.

Praktische inlichtingen
Cf. programmafiche (supra).
Wettelijke en reglementaire bronnen
Cf. de rubriek ‘‘Wettelijke en reglementaire bronnen’’ in de programmafiche (supra).
Commentaar
Het is sterk aangeraden om voor transnationale projecten voor een zeker geografisch evenwicht te zorgen. Partnerschappen met landen die recent tot de EU toetraden kunnen tevens een meerwaarde geven. Partnerschappen bestaande uit diverse soorten organisaties (lokale overheden, verenigingen, …) kunnen ook een pluspunt zijn.

Datum van de laatste update
05-02-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links