Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Life - Traditionele projecten"Milieubeleid en -bestuur en informatie" 2020
Subsidiërende overheid
Europese Unie
Begunstigde(n)
Gemeenten, OCMW, Instellingen van openbaar nut, Intercommunales
Materie(s)
Groene ruimten, Leefmilieu en duurzame ontwikkeling
Voorwerp

De projectoproep werd op 16 juli 2020 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.


De Europese Commissie lanceert een nieuwe projectoproep voor « traditionele projecten» m.b.t. het onderdeel « Milieubeleid en –bestuur en informatie » in het kader van het subprogramma « Milieu » van het LIFE-programma.

LIFE is het programma van de Europese Unie (EU) voor het milieu en klimaatactie voor de periode 2014-2020 (cf. Programmafiche).

Dit prioritair domein heeft betrekking op de « traditionele projecten » inzake informatie, bewustmaking en verspreiding van de resultaten.

De projecten van het prioritair domein « Milieubeleid en –bestuur en informatie » moeten één of meerdere van de volgende doelstellingen verwezenlijken, zoals vastgelegd in de LIFE-verordening (2014-2020) :
- het publiek sensibiliseren omtrent de milieuproblemen
- de communicatie en de uitwisseling van goede praktijken inzake milieukwesties ondersteunen
- een betere tenuitvoerlegging van de Europese milieuwetgeving promoten
- bijdragen aan een beter beleid door een brede integratie van belanghebbenden te bevorderen, vzw’s
  inbegrepen
Voor meer details : cf. art. 12 van Verordening LIFE 1293/2013 (infra).

Bijlage III van de LIFE-verordening bepaalt 2 thematische prioriteiten voor dit thematisch domein :
- informatie-, communicatie- en bewustmakingscampagnes in overeenstemming met de prioriteiten van het
  7de milieuactieprogramma
- activiteiten ter ondersteuning van doeltreffende controle, maatregelen ter bevordering van de naleving van
  de milieuwetgeving van de Unie en ter ondersteuning van informatiesystemen en informatiehulpmiddelen
  m.b.t. de tenuitvoerlegging deze wetgeving

Er zal prioriteit verleend worden aan projecten die betrekking hebben op de prioritaire onderwerpen die vermeld zijn in de « application guide » (pag. 21 – 28) dat deel uitmaakt van het kandidatuurdossier (infra).

Idealiter moet een project 1 of 2 prioritaire onderwerpen omvatten en aan alle relevante voorwaarden voldoen.
Toekenningsvoorwaarden
Cf. programmafiche « LIFE » (supra).
Bedrag en betaling
Het medefinancieringspercentage voor deze projectoproep bedraagt 55% van de subsidiabele kosten.

Voor de algemene voorwaarden : cf. programmafiche « LIFE » (supra).
Procedure
De algemene regels voor de traditionele projecten worden beschreven in de rubriek « Procedure » van de programmafiche « LIFE » (supra).

Deze projectoproep is restrictief : in een eerste fase zullen enkel de beknopte nota’s (10 pagina’s) geëvalueerd worden die volgende gegevens moeten bevatten : informatie over de coördinator, een korte omschrijving van het project, de motivering van het proef- of demonstratiekarakter van het project (supra), de Europese meerwaarde en het budget.

Uiterste indieningsdatum voor deze projectoproep : 16 juli 2020 om 16h (i.p.v. 19 juni, om technische redenen).


De geselecteerde kandidaten zullen in de maand oktober gecontacteerd worden om een volledig voorstel in te dienen voor de maand februari 2021 (de exacte datum moet nog bevestigd worden).  Meer informatie in het kandidatuurdossier (infra).

De projecten mogen vanaf 1 september 2021 aanvangen.
Praktische inlichtingen
Belgisch contactpunt

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu (site)
Algemene directie Milieu - Internationale en horizontale aangelegenheden
Victor Horta-plein, 40 bus 10
1060 Brussel

Mevr. Stefanie Hugelier (Senior attaché) - Tel 02 524 96 88 - stefanie.hugelier@health.fgov.be

Brulocalis - Vereniging Stad & Gemeenten van Brussel


De leden van Brulocalis (gemeenten en OCMW’s van het BHG) die geïnteresseerd zijn in deze projectoproep kunnen een beroep doen op de cel Europese projecten voor begeleiding bij het tot stand brengen van Europese projecten. Gelieve een e-mail te sturen naar het contactpunt voor al uw vragen of voor meer informatie.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Algemene bronnen

De algemene bronnen van het programma , o.m. Verordening LIFE 1293/2013 en het meerjarig werkprogramma 2018-2020, zijn gecentraliseerd in de fiche « LIFE » (supra).

Kandidatuurdossier


Het specifieke kandidatuurdossier (zip) voor de projectoproepen van het sub-programma klimaat is beschikbaar op deze webpagina van het LIFE-programma.

Europese klimaatwetgeving

20.11.2013. Besluit Nr. 1386/2013/UE van het Europees parlement en de raad inzake een nieuw algemeen milieuactieprogramma voor de Europese Unie voor de periode tot en met 2020 « Goed leven, binnen de grenzen van onze planeet » (P.B.E.U., 28.12.2013, L354/171). [7e milieuactieprogramma]
Gecoördineerde tekst : zie http://eur-lex.europa.eu
Meer info in Inforum : zie document nr 279824
Commentaar
De gegevensbank met eerdere Life-projecten kan als inspiratiebron dienen (in het Engels).

Op basis van de vorige projectoproepen heeft men vastgesteld dat dit prioritair domein veel kandidaten aantrekt. Er is bijgevolg meer concurrentie en de slaagkansen liggen lager. De Europese commissie beveelt een hoge technische capaciteit aan, de prioritaire onderwerpen goed te begrijpen en een goed project uit te bouwen rond de volgende 5 belangrijke stappen:
1) identificatie van het probleem en de basissituatie (met basisindicatoren)
2) duidelijke omschrijving van de resultaten van het project om vorderingen te maken bij het oplossen van
    het probleem
3) duidelijke omschrijving van de doelgroep van het project
4) duidelijke omschrijving van de te voeren acties om de resultaten te bereiken. De keuze voor het gebruik
    van gemengde communicatiekanalen (« mix » communication) moet gerechtvaardigd worden en de
    ontwikkeling van een communicatieplan (als een subsidiabel voorbereidende activiteit) is verplicht.
    De Commissie beveelt  aan om max. 10 informatie-, bewustmakings-, verspreidingsacties t.a.v. de
    doelgroep te organiseren (te onderscheiden van de communicatie-activiteiten rond het project zelf,
    de verspreiding van de resultaten van het project en het beheer van het project)
5) duidelijke omschrijving van de indicatoren om de impact van het project op te volgen teneinde de resultaten
    te bereiken

Datum van de laatste update
20-07-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links