Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Life - Traditionele projecten"Natuur en Biodiversiteit" 2020
Subsidiërende overheid
Europese Unie
Begunstigde(n)
Gemeenten, OCMW, Instellingen van openbaar nut, Intercommunales
Materie(s)
Groene ruimten, Leefmilieu en duurzame ontwikkeling
Voorwerp

De projectoproep werd op 16 juli 2020 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.

De Europese Commissie lanceert een nieuwe projectoproep voor « traditionele projecten » m.b.t. het onderdeel « Natuur en Biodiversiteit » in het kader van het subprogramma « Milieu » van het LIFE-programma.

LIFE is het programma van de Europese Unie (EU) voor het milieu en klimaatactie voor de periode 2014-2020 (cf. Programmafiche).

De projecten moeten één of meerdere van de volgende doelstellingen verwezenlijken zoals vastgelegd in de LIFE-verordening (2014-2020) :
a) bijdragen aan de ontwikkeling en de uitvoering van het Europees beleid en de Europese wetgeving op het gebied van natuur en biodiversiteit
b) de ontwikkeling, de uitvoering en het beheer van het netwerk Natura 2000 ondersteunen
c) het verbeteren van de kennis voor de ontwikkeling, de uitvoering, de opvolging en de evaluatie van het beleid en de wetgeving van de EU op het gebied van natuur en biodiversiteit
Voor meer details, cf art. 16 van de Verordening LIFE 1293/2013 (infra).

Dit prioritair domein heeft betrekking op de volgende « traditionele projecten » :
- projecten voor de uitwisseling van goede praktijken
- proefprojecten om nieuwe technologieën of methodologieën te testen alvorens ze op grotere schaal te
  verspreiden
- demonstratieprojecten om nieuwe methodologieën of benaderingen te testen in een welbepaalde context
  (om ze later in gelijkaardige omstandigheden toe te passen)

De projecten moeten gericht zijn op de bescherming van het milieu of het stoppen van de schade toegebracht aan de biodiversiteit of aan het ecosysteem. Enkel de wilde flora en fauna komen in aanmerking.

Het project moet kaderen ofwel in « LIFE natuur » ofwel in « LIFE biodiversiteit » :
- « LIFE natuur » heeft specifiek betrekking op de doelstellingen van de richtlijnen « Vogels » (2009/147/EG)
  en « Habitats » (92/43/EEG) en de ontwikkeling, de tenuitvoerlegging en het beheer van het Natura 2000-
  netwerk (infra)
- « LIFE biodiversiteit » heeft meer betrekking op de tenuitvoerlegging van de strategie van de Europese Unie
  voor de Biodiversiteit 2020, en in het bijzonder de doelstellingen 2 tot 5 (infra)

Opgelet, LIFE financiert geen « compenserende activiteiten » in de zin van art. 6 van de « Habitatrichtlijn ».

Er zal voorrang verleend worden aan projecten die betrekking hebben op de prioritaire onderwerpen die vermeld zijn in de « application guide » (pag. 23-27) dat deel uitmaakt van het kandidatuur-
dossier
(infra).

Idealiter moet een project 1 of 2 prioritaire onderwerpen omvatten en aan alle relevante voorwaarden voldoen.
Toekenningsvoorwaarden
Algemene voorwaarden

Cf. toekenningsvoorwaarden in de programmafiche « LIFE » (supra).

Specifiek voor « Natuur en biodiversiteit »

De projecten « LIFE Natuur » moeten betrekking hebben op :
- de sites, de gebieden of de habitats « Natura 2000 »
- Europees grondgebied waar de Vogel- en Habitatrichtlijnen van toepassing zijn (of gedekt door een
  uitzondering)
Er komen geen andere projecten in aanmerking.

De projecten « LIFE Biodiversiteit » moeten overeenstemmen met de nationale en/of gewestelijke strategieën voor de biodiversiteit (cf. Bronnen, infra).

Minstens 25% van het budget (meer is aangeraden) moet concrete acties voor de bescherming van de natuur en de biodiversiteit omvatten : het betreft maatregelen die rechtstreeks de bescherming van habitats of soorten verbeteren, en enkel in uitzonderlijke gevallen preventiemaatregelen.  Meer uitleg op pag. 27-29 van de « application guide » in het kandidatuurdossier (infra).
Bedrag en betaling
Algemene bronnen

Cf. programmafiche « LIFE » (supra).

Specifieke aandachtspunten voor « Natuur en biodiversiteit »

Het medefinancieringspercentage (van de EU) voor traditionele LIFE-projecten bedraagt max. 60%. Dit kan oplopen tot 75% voor projecten die minder dan 50% van de totale subsidiabele kosten toewijzen voor concrete beschermingsmaatregelen. Een bijkomende rechtvaardiging van de kosten en de beschermde soorten of habitats wordt dans in het dossier vereist.

De reële kosten van duurzame goederen komen uitzonderlijk in aanmerking (en niet alleen de afschrijvingen), hetgeen het volgende inhoudt :
- de aankoop van een terrein of de leasing op lange termijn of de betaling van vergoedingen voor het gebruik
  van een terrein verbonden aan de uitvoering van het project
- de kosten van de infrastructuren en uitrustingen tot 100%
- opgelet, de kosten voor de oprichting van een kleine infrastructuur voor bezoekers mag max. 10% van het
  budget voor « concrete acties » bedragen en moeten zeer goed gemotiveerd worden
Procedure
De algemene regels voor de traditionele projecten worden beschreven in de rubriek « Procedure » van de programmafiche « LIFE » (supra).

Deze projectoproep is restrictief : in een eerste fase zullen enkel de beknopte nota’s (10 pagina’s) geëvalueerd worden die volgende gegevens moeten bevatten : informatie over de coördinator, een korte omschrijving van het project, de motivering van het proef- of demonstratiekarakter van het project (supra), de Europese meerwaarde en het budget.

Uiterste indieningsdatum voor deze projectoproep : 16 juli 2020 om 16h (i.p.v. 19 juni, om technische redenen).

De geselecteerde kandidaten zullen in de maand oktober gecontacteerd worden om een volledig voorstel in te dienen voor de maand februari 2021 (de exacte datum moet nog bevestigd worden).

De projecten mogen vanaf 1 september 2021 aanvangen.

Meer informatie in het kandidatuurdossier (infra).
Praktische inlichtingen
Belgisch contactpunt

Agentschap voor Natuur en Bos
Centrale Diensten
Koning Albert II-laan, 20 bus 8
1000 Bruxelles

Mevr. Els MARTENS   -  Tel 0478 551 256   -  els.martens@vlaanderen.be

Brulocalis - Vereniging Stad & Gemeenten van Brussel


De leden van Brulocalis (gemeenten en OCMW’s van het BHG) die geïnteresseerd zijn in deze projectoproep kunnen een beroep doen op de cel Europese projecten voor begeleiding bij het tot stand brengen van Europese projecten. Gelieve een e-mail te sturen naar het contactpunt voor al uw vragen of voor meer informatie.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Algemene bronnen

De algemene bronnen van het programma , o.m. Verordening LIFE 1293/2013 en het meerjarig werkprogramma 2018-2020, zijn gecentraliseerd in de programmafiche « LIFE » (supra).

Kandidatuurdossier

Het specifieke kandidatuurdossier (zip) voor de projectoproepen van het sub-programma klimaat is beschikbaar op deze webpagina van het LIFE-programma.

Andere relevante reglementaire bronnen

03.05.2011 Mededeling van de Commissie « Onze levensverzekering, ons natuurlijk kapitaal : een EU-biodiversiteitsstrategie voor 2020 » (COM/2011/0244/definitief). [zgn. « EU Strategie Biodiversiteit 2020 »]

30.11.2009 Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake het behoud van de vogelstand (P.B.E.U., 26.01.2010, L20/7). [zgn. « Vogelrichtlijn »]

21.05.1992 Richtlijn 92/43/EEG van de Raad inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (geconsolideerde versie van 01.01.2007). [zgn. « Habitatrichtlijn »]

Belgische strategieën voor de biodiversiteit

14.04.2016 Gewestelijk Natuurplan 2016-2020 voor het BHG (Natuurplan) en meer informatie op de site van Leefmilieu Brussel.

13.01.2013 Biodiversiteit 2020, Actualisering van de Belgische nationale biodiversiteitsstrategie (biologische diversiteit).

Zie ook de federale en gewestelijke campagne op de site www.1001voorbiodiversiteit.be.
Commentaar
Andere relevante bronnen :
- online cartografie van het Natura 2000-netwerk (in het Engels, Duits, Spaans en Frans)
- de gegevensbank met eerdere Life-projecten (in het Engels)

Men kan lessen trekken uit de vorige projectoproepen. Mogelijke oorzaken van afgewezen dossiers :
- gebrek aan evaluatiemaatregelen en verspreiding van de resultaten
- geen rechtstreeks verband met de natuur of de biodiversiteit
- projectacties die niet voldoende uitgelegd worden
- acties die betrekking hebben op gedomesticeerde en niet op wilde dieren
- gebrek aan Europese meerwaarde

Voorbeeld van een project waarbij Belgische gemeenten (Hasselt en Zonhoven betrokken waren :
het project 3WATER (één van de laureaten van de Europese Natura 2000 Prijs in 2014).
Datum van de laatste update
20-07-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links