Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Life - Traditionele projecten"Milieu en efficiënt hulpbronnengebruik" 2020
Subsidiërende overheid
Europese Unie
Begunstigde(n)
Gemeenten, OCMW, Instellingen van openbaar nut, Intercommunales
Materie(s)
Groene ruimten, Leefmilieu en duurzame ontwikkeling
Voorwerp

De projectoproep werd op 14 juli 2020 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.

De Europese Commissie lanceert een nieuwe oproep voor « traditionele projecten » m.b.t. het onderdeel « Milieu en efficiënt hulpbronnengebruik » in het kader van het subprogramma « Milieu » van het LIFE-programma.

LIFE is het programma van de Europese Unie (EU) voor het milieu en klimaatactie voor de periode 2014-2020 (cf. Programmafiche).

Soorten projecten

Dit prioritair domein heeft betrekking op de volgende « traditionele projecten » :
- pilootprojecten om nieuwe technologieën en methodologieën te testen alvorens ze op grotere schaal te
   verspreiden
- demonstratieprojecten om methodologieën of benaderingen in de praktijk om te zetten, te testen of te
  verspreiden in een specifieke context waar ze vernieuwend zijn om naderhand toegepast te worden in
  gelijkaardige omstandigheden

Thema’s

De projecten moeten gericht zijn op de tenuitvoerlegging, de actualisatie en de ontwikkeling van het milieubeleid en – wetgeving van de Europese Unie, met inbegrip van de opname ervan in andere beleidsdomeinen. 

Bijdrage III van de LIFE-richtlijn bepaalt de thematische prioriteiten om de tenuitvoerlegging van het Europees beleid en wetgeving te verbeteren in volgende domeinen :
- water (kwaliteit, beheer, overstromingen, mariene milieu)
- afval (Europese afvalwetgeving, levenscyclus van producten, …)
- efficiënt hulpbronnengebruik (kringloopeconomie, bodembescherming, bosbouw)
- milieu en gezondheid, met inbegrip van chemicaliën (REACH, biociden, ongevallen) en geluidsemissies
- de luchtkwaliteit, emissieplanfonds, met inbegrip van industriële emissies, stedelijk milieu

Er wordt ten stelligste aangeraden om kennis te nemen van de Europese wetgeving (infra), o.m. :
- het 7de milieuactieprogramma
- en het Stappenplan voor efficiënt hulpbronnengebruik in Europa

Er zal voorrang verleend worden aan projecten die betrekking hebben op de prioritaire onderwerpen die vermeld zijn in de « application guide » (pag. 21 – 33) dat deel uitmaakt van het kandidatuurdossier (infra).
Toekenningsvoorwaarden
Cf. programmafiche « LIFE » (supra).
Bedrag en betaling
Het medefinancieringspercentage voor deze projectoproep bedraagt 55% van de subsidiabele kosten.

Voor de algemene voorwaarden : cf. programmafiche « LIFE » (supra).
Procedure
Voor de algemene regels betreffende de traditionele projecten : cf. de rubriek « Procedure » van de programmafiche « LIFE » (supra).

Deze projectoproep is restrictief : in een eerste fase zullen enkel de beknopte nota’s (10 pagina’s) geëvalueerd worden die volgende gegevens moeten bevatten : informatie over de coördinator, een korte omschrijving van het project, de motivering van het proef- of demonstratiekarakter van het project (supra), de Europese meerwaarde en het budget.

Uiterste indieningsdatum om een beknopte nota van het project in te dienen : 14 juli 2020 om 16h.

De geselecteerde kandidaten zullen in de maand oktober gecontacteerd worden om een volledig voorstel in te dienen voor de maand februari 2021 (de exacte datum moet nog bevestigd worden).  Meer informatie in het kandidatuurdossier (infra).

De projecten mogen vanaf 1 september 2021 aanvangen.
Praktische inlichtingen
Belgisch contactpunt

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu (site)
Algemene directie Milieu - Internationale en horizontale aangelegenheden
Victor Horta-plein, 40 bus 10
1060 Brussel

Mevr. Stefanie Hugelier (Senior attaché)  -  Tel 02 524 96 88  -  stefanie.hugelier@health.fgov.be

Brulocalis - Vereniging Stad & Gemeenten van Brussel


De leden van Brulocalis (gemeenten en OCMW’s van het BHG) die geïnteresseerd zijn in deze projectoproep kunnen een beroep doen op de cel Europese projecten voor begeleiding bij het tot stand brengen van Europese projecten. Gelieve een e-mail te sturen naar het contactpunt voor al uw vragen of voor meer informatie.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Algemene bronnen

De algemene bronnen van het programma, o.m. Verordening LIFE 1293/2013 en het meerjarig werkprogramma 2018-2020, zijn gecentraliseerd in de programmafiche « LIFE » (supra).

Kandidatuurdossier

Het specifieke kandidatuurdossier (zip) voor de projectoproepen van het sub-programma klimaat is beschikbaar op deze webpagina van het LIFE-programma.

Europese milieuwetgeving

Referentiedocumenten

20.11.2013 Besluit nr. 1386/2013/EU van het Europees Parlement en de Raad inzake een nieuw algemeen milieuactieprogramma voor de Europese Unie voor de periode tot en met 2020 « Goed leven, binnen de grenzen van onze planeet » (P.B.E.U., 28.12.2013, L354/171).  [7e milieuactieprogramma]
Gecoördineerde tekst : zie http://eur-lex.europa.eu
Meer info in Inforum : zie document nr 279824

26.01.2011 Mededeling van de Commissie « Efficiënt gebruik van hulpbronnen – Vlaggenschipinitiatief in het kader van de Europa 2020-strategie » (COM/2011/0021/ definitief).

Andere wetgevende referenties


20.09.2013 Mededeling van de Commissie « Een nieuwe EU-bosstrategie ten bate van de bossen en de houtsector » (COM/2013/659/definitief).

04.07.2012 Richtlijn 2012/18/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, houdende wijziging en vervolgens intrekking van Richtlijn 96/82/EG van de Raad (P.B.E.U., 24.07.2012, L197/1).

22.05.2012 Verordening (EG) nr. 528/2012 van het Europees parlement en de Raad betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden (P.B.E.U., 27.06.2012, L167/1).
 
24.11.2010 Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) (P.B.E.U., 17.12.2010, L334/17).

17.06.2008 Richtlijn 2008/56/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het beleid ten aanzien van het mariene milieu (Kaderrichtlijn mariene strategie) (P.B.E.U., 25.06.2008, L164/19).

23.10.2007 Richtlijn 2007/60/EG van het Europees Parlement en de Raad over beoordeling en beheer van overstromingsrisico’s (P.B.E.U., 06.11.2007, L288/27).

18.12.2006 Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake
de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie (P.B.E.U., 30.12.2006, L396/1).
Gecoördineerde tekst : zie http://eur-lex.europa.eu (laatste bijlage : Verordening 2020/1149 van 03.08.2020)
Meer info in Inforum : zie document nr 248308 (cf. lijst met alle bijlagen)


22.09.2006 Mededeling van de Commissie « Thematische strategie voor bodembescherming » 
(COM/2006/0231/definitief).

25.06.2002 Richtlijn 2002/49/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai (P.B.E.U., 18.7.2002, L189/12).

23.10.2001 Richtlijn 2001/81/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake nationale emissieplanfonds voor bepaalde luchtverontreinigende stoffen (P.B.E.U., 27.11.2001, L309/22).

23.10.2000 Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid (P.B.E.U., 22.12.2000, L327/1).
Commentaar
Andere relevante bronnen :
- de gegevensbank met eerdere Life-projecten (in het Engels)
- Europese wetgeving inzake afval (in het Engels)
Datum van de laatste update
02-10-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links