Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Life - Traditionele projecten"Aanpassing aan de klimaatverandering" 2020
Subsidiërende overheid
Europese Unie
Begunstigde(n)
Gemeenten, OCMW, Instellingen van openbaar nut, Intercommunales
Materie(s)
Groene ruimten, Leefmilieu en duurzame ontwikkeling
Voorwerp

De projectoproep werd op 6 oktober 2020 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.


De Europese Commissie lanceert een nieuwe projectoproep voor « traditionele projecten » m.b.t. het onderdeel  « Aanpassing aan de klimaatverandering » in het kader van het sub-programma « Klimaat » van het LIFE-programma.

LIFE is het programma van de Europese Unie (EU) voor het milieu en klimaatactie voor de periode 2014-2020 (cf. Programmafiche).

Het sub-programma « Klimaat » van LIFE ondersteunt de tenuitvoerlegging van het Europees klimaatbeleid en bereidt de EU voor op de uitdagingen inzake de klimaatverandering (referenties, infra).

Binnen het sub-programma mogen de projecten bijdragen aan meerdere prioritaire gebieden (mitigatie van de klimaatverandering, aanpassing aan de klimaatverandering, klimaatgovernance en informatie).

Er wordt vnl. gezocht naar synergiën tussen de mitigatie en de aanpassing aan de klimaatverandering en het milieubeleid voor stedelijke projecten (bv. thermische isolatie van de gebouwen, groene infrastructuur, waterbesparing).

Alle projecten moeten ervoor zorgen dat de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen niet gebeurt ten koste van het milieu en de biodiversiteit.

De projecten van het prioritair gebied « aanpassing aan de klimaatverandering » moeten één of meerdere van de volgende doelstellingen verwezenlijken, zoals vastgelegd in de LIFE-verordening (2014-2020) :
- bijdragen aan de uitvoering en de ontwikkeling van het klimaatbeleid en de klimaatwetgeving van de EU
  inzake de aanpassing aan de klimaatverandering
- het verbeteren van de basiskennis voor de ontwikkeling, het opvolgen en de implementatie van efficiënte
  maatregelen door, waar nodig, voorrang te geven aan de toepassing van een ecosysteemgerichte benadering
- het vergemakkelijken van de ontwikkeling en de tenuitvoerlegging van geïntegreerde benaderingen op
  nationaal, regionaal en lokaal niveau (bv. strategieën en actieplannen)
- het bijdragen aan de ontwikkeling en demonstratie van innovatieve technologieën, -systemen, - methoden
  en -instrumenten
Voor meer details, cf. art. 15 van Verordening LIFE 1293/2013 (infra).

Bovendien moeten de projecten de doelstellingen betreffende de klimaatneutraliteit tegen 2050 en de aanpassing aan de klimaatverandering ondersteunen, die opgenomen zijn in de Mededeling « Het groene pact voor Europa / De Europese Green Deal » (infra).

Dit prioritair domein heeft betrekking op de volgende soorten « traditionele projecten » :
- proefprojecten om nieuwe technologieën of methodologieën te testen alvorens ze op grotere schaal te
  verspreiden
- demonstratieprojecten om nieuwe methodologieën of benaderingen te testen in een welbepaalde context
  om ze later in gelijkaardige omstandigheden toe te passen (projecten aanbevolen op nationaal of
  transnationaal niveau eerder dan op lokaal niveau)
- projecten i.v.m. de uitwisseling van goede praktijken

Volgende prioriteiten van projectoproep 2020 zijn het meest relevant voor de Brusselse gemeenten :
- stedelijke aanpassing en ruimtelijke ordening om de effecten op de klimaatverandering te beperken, gelinkt
  aan de doelstellingen van het Burgemeestersconvenant (cf. rubriek ‘Commentaar’, infra)
- de veerkracht van de infrastructuren, waaronder de aanpak van aanpassingen gebaseerd op groene en
  blauwe infrastructuren en op ecosystemen (groene daken en muren, onderling verbonden vijvers om water
  vast te houden en te filteren, overstromingsgebieden om de gevolgen van overstromingen te verzachten,
  enz.)
- duurzaam beheer van water (in gebieden die blootgesteld zijn aan droogte) en overstromingen
Toekenningsvoorwaarden
Cf. programmafiche « LIFE » (supra).
Bedrag en betaling
Het medefinancieringspercentage voor deze projectoproep bedraagt 55% van de subsidiabele kosten.

Voor de algemene voorwaarden : cf. programmafiche « LIFE » (supra).
Procedure
De kandidaten moeten het « kandidatuurdossier » (enkel in het Engels) specifiek voor het sub-programma « Klimaat » (infra) gebruiken en aandachtig de daarbij horende gids lezen.

De procedure voor de traditionele projecten wordt beschreven in de rubriek « Procedure » van de programmafiche « LIFE » (supra).

Uiterste indieningsdatum voor deze projectoproep : 6 oktober 2020 om 16h.
De subsidieovereenkomsten voor de geselecteerde projecten zullen ondertekend worden in mei /juni 2021.
De projecten mogen aanvangen vanaf 1 juli 2021.
Praktische inlichtingen
Belgisch contactpunt

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu (site)
Algemene directie Milieu - Internationale en horizontale aangelegenheden
Victor Horta-plein, 40 bus 10
1060 Brussel
Mevr. Stefanie Hugelier (Senior attaché) - Tel 02 524 96 88 - stefanie.hugelier@health.fgov.be

Agentschap voor Natuur en Bos
Centrale Diensten
Koning Albert II-laan, 20 bus 8
1000 Bruxelles
Mevr. Els MARTENS - Tel 0478 55 12 16  -  els.martens@vlaanderen.be

Brulocalis - Vereniging Stad & Gemeenten van Brussel


De leden van Brulocalis (gemeenten en OCMW’s van het BHG) die geïnteresseerd zijn in deze projectoproep kunnen een beroep doen op de cel Europese projecten voor begeleiding bij het tot stand brengen van Europese projecten. Gelieve een e-mail te sturen naar het contactpunt voor al uw vragen of voor meer informatie.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Algemene bronnen

De algemene bronnen van het programma, o.m. Verordening LIFE 1293/2013 en het meerjarige werkprogramma 2018-2020, zijn gecentraliseerd in de programmafiche « LIFE » (supra).

Kandidatuurdossier

Het specifieke kandidatuurdossier (zip) voor de projectoproepen van het sub-programma klimaat is beschikbaar op deze webpagina van het LIFE-programma.

Europese klimaatwetgeving

11.12.2019 Mededeling van de Commissie « De Europese Green Deal » (COM/2019/640).

16.04.2013 Mededeling van de Commissie « Een EU-strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering » (COM/2013/0216).
Commentaar
Dit luik van het sub-programma Klimaat is het meest relevant voor de gemeenten, o.m. voor diegene die het
« Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie 2030 » wensen te ondertekenen.

Het nieuwe « Burgemeestersconvenant » voor 2030 vervangt nl. het « Burgemeestersconvenant » voor 2020 en het initiatief « Mayors Adapt ». Cf. meer informatie in ons artikel.

Voorbeelden van reeds geselecteerde projecten (in het Engels) : cf. deze webpagina

Datum van de laatste update
07-10-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links