Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
HORIZON 2020 (2014 - 2020)
Subsidiërende overheid
Europese Unie
Begunstigde(n)
Gemeenten, OCMW, Intercommunales
Materie(s)
Stedenbouw - Ruimtelijke ordening, Mobiliteit, Investeringen van openbaar nut, Gebouwen, Leefmilieu en duurzame ontwikkeling, Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen, Gelijke kansen (diversiteit, discriminatie, discriminatie, integratie, burgerschap, ...)
Voorwerp
« Horizon 2020 » is het kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie voor de periode 2014-2020.

Het programma kan rekenen op een zevenjarig budget van ongeveer 80 miljard euro en moedigt de EU-landen aan om 3% van hun BNP te besteden aan onderzoek en ontwikkeling tegen 2020. Het brengt alle voormalige Europese programma’s inzake onderzoek en ontwikkeling samen in één enkel programma, o.m. het Zevende Kaderprogramma (KP7 2007-2013) en het Kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie (CIP) dat het Programma Intelligente Energie Europa (IEE) bevatte.

Het is dus niet enkel de bedoeling om fundamenteel onderzoek te financieren, maar ook de innovatie in de brede zin (nieuwe producten, diensten, industriële en sociale processen) en de verspreiding ervan ten gunste van de samenleving en de industrie.  Sommige projectoproepen vermelden het niveau van de technologische paraatheid (Technology readiness levels, TRL) die van de projecten verwacht wordt.

Het programma heeft niet enkel betrekking op de exacte wetenschappen, maar ook op de mensweten-schappen. Bovendien moet ten minste 60% van het budget van het programma besteed worden aan projecten inzake duurzame ontwikkeling en ten minste 35% aan projecten inzake acties ter bestrijding van klimaatverandering.

Thema’s

Het programma is opgebouwd rond volgende 3 algemene doelstellingen :
1) Ondersteunen van « Excellente wetenschap » (fundamenteel onderzoek)
2) Ondersteunen van « Industriële leiderschap » (industriële innovatie)
3) Innovatieve oplossingen zoeken voor de « maatschappelijke uitdagingen » (29 miljard euro,
    38% van het budget) en meer bepaald volgende relevante uitdagingen voor de gemeenten :
    • veilige, schone en efficiënte energie (5,9 miljard euro)
    • slim, groen en geïntegreerd vervoer (6,3 miljard euro)
    • klimaatactie, milieu, efficiënt gebruik van hulpbronnen en grondstoffen (3 miljard euro)
    • Europa in een veranderde wereld : inclusieve, innovatieve en reflexieve samenlevingen (1,3 miljard euro)

Deze 3 algemene doelstellingen worden aangevuld met 2 specifieke doelstellingen :
4) « Excellentie verspreiden en deelname verbreden » (o.m. voor de nieuwe lidstaten)
5) « Wetenschap met en voor de samenleving » (betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld,
     wetenschappelijk onderwijs, genderproblematiek, ethische vragen, …).

Elke projectoproep is onderverdeeld in één of meerdere thema’s (« topic » in het Engels). Het kandidatuur-dossier moet de betrokken projectoproep en « topic » vermelden.

Elke « topic » is opgebouwd op dezelfde manier :
- de specifieke uitdaging (« specific challenge »)
- het domein (« scope »)
- de verwachte impact (« expected impact »)
- de type actie (infra)

De projectoproepen zijn gericht op resultaten en laten veel ruimte over voor onderzoek en innovatie.


De relevante projectoproepen/thema’s voor de Brusselse gemeenten en OCMW’s zullen in de gegevensbank subsidies worden opgenomen.

Soorten acties

Het programma onderscheidt de volgende soorten acties waarvoor verschillende voorwaarden van toepassing zijn, onder meer :
- Acties voor onderzoek en innovatie (Research & Innovation Actions RIA, in het Engels) : ontwikkeling
  van nieuwe kennis en/of verkennen van de haalbaarheid van nieuwe technologieën en oplossingen,
  nieuwe producten, procedures, diensten (fundamenteel en toegepast onderzoek, ontwikkeling van
  technologieën, testen en validatie van kleinschalige prototypes)
- Innovatieve acties (Innovative Actions, IA, in het Engels) : ontwikkeling van producten, procedures en
  nieuwe of verbeterde diensten (prototypes, testen, demonstraties, validatie op grote schaal, uitbouw van
  een nieuwe markt)
- Coördinatie- en ondersteuningsacties (Coordination and Support Action, CSA, in het Engels) :
  begeleidingsmaatregelen (uniformisering, verspreiding van resultaten, communicatie, netwerken,
  coördinatie, ondersteuning, …)
- Medefinanciering ERA-NET : cofinanciering van publiek-publieke partnerschappen waaronder de
  gemeenschappelijke programmatie-initiatieven tussen de lidstaten
- Overheidsopdrachten voor precommerciële inkoop (Pre-Commercial Procurement, PCP, in het
  Engels) : ondersteuning van een overheidsopdracht per aankopersgroep om een dienst R&D te verwerven
  (onderzoek en ontwikkeling)
- Overheidsopdrachten voor innovatieve oplossingen (Public Procurement of Innovative solutions, PPI,
  in het Engels) : ondersteuning van een overheidsopdracht per aankopersgroep om de risico’s te delen bij
  de aankoop van innovatieve oplossingen, teneinde de lancering van nieuwe produkten voor de industrie te
  ondersteunen
Toekenningsvoorwaarden
Alle juridische entiteiten komen in aanmerking : elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die is opgericht krachtens en als dusdanig wordt erkend in het nationale recht, het recht van de Unie of het internationale recht, die rechtspersoonlijkheid bezit en die, in eigen naam handelend, rechten en verplichtingen kan hebben.

Aantal partners

De standaardprojecten voor onderzoek en innovatie die door « Horizon 2020 » gefinancierd worden, moeten doorgaans gedragen worden door een consortium van ten minste drie onafhankelijke juridische entiteiten uit ten minste drie « programmalanden ».  In feite worden de projecten meestal gedragen door grotere consortia.

Bij wijze van uitzondering vereisen de coördinatie- en ondersteuningsacties slechts een minimum van één juridische entiteit gevestigd in een « programmaland ».


De overheidsopdrachten voor precommerciële inkoop en overheidsopdrachten voor innovatieve oplossingen vereisen ten minste 3 onafhankelijke subsidiabele entiteiten uit ten minste 3 verschillende « programma-
landen » waarvan ten minste 2 de bevoegdheid hebben om overheidsopdrachten te beheren.

Voor meer informatie betreffende de specifieke voorwaarden : cf. algemene bijlagen van het Werkprogramma 2018-2020, pag. 7-26 (infra).

Geografische criteria

De « programmalanden » zijn :
- de lidstaten van de Europese Unie
- de « geassocieerde landen » met dewelke de Europese Unie een specifieke associatieovereenkomst
  ondertekend heeft (cf. lijst die regelmatig geüpdated wordt)

Entiteiten van andere landen mogen, bovenop het minimum, tot het consortium toetreden (cf. algemene bijlagen van het Werkprogramma 2018-2020, pag. 3-4, infra).

Communicatie, verspreiding en intellectuele eigendomsrechten


Elk kandidatuurdossier moet een communicatieplan en een plan voor de exploitatie en de verspreiding van de resultaten bevatten. De communicatie moet vanaf het begin geïntegreerd zijn in project, niet beperkt blijven tot de verspreiding van de resultaten en zich richten tot één of meer doelgroepen alsook tot de media en het publiek. 

De deelnemers moeten de resultaten van hun project zo snel mogelijk verspreiden, behalve in geval van intellectuele eigendomsrechten en de legitieme belangen van de deelnemers. De publicaties in wetenschappelijke tijdschriften moeten voor iedereen beschikbaar zijn.

Evaluatiecriteria

De selectiecriteria zijn de financiële draagkracht en de operationele capaciteiten :
- de operationele capaciteiten worden bewezen door het leveren van een CV, een lijst met publicaties en
  voormalige projecten, de beschrijving van de infrastructuur, de beschrijving van derden die bijdragen aan
  het project zonder een subsidie te ontvangen (zoals de testlocaties)
- de projectcoördinatoren die een subsidie ontvangen van meer dans 500.000 euro zijn onderworpen aan een
  controle van hun financiële levensvatbaarheid

De drie belangrijkste toekenningscriteria zijn het niveau van het project, de impact (op Europees en internationaal niveau) en de kwaliteit en efficiëntie van de uitvoering.

Voor meer informatie : cf. algemene bijlagen van het Werkprogramma 2018-2020, pag. 28-33 (infra).
Bedrag en betaling
Het werkprogramma en de projectoproepen vermelden indicatieve bedragen voor het totaal van de gesubsidieerde projecten.

Medefinancieringspercentage

De Europese subsidie kan betrekking hebben op :
- acties inzake onderzoek en innovatie (RIA) : tot 100% van de subsidiabele kosten
- innovatieve acties (IA) : tot 70% van de subsidiabele kosten, maar dit percentage kan tot 100% oplopen voor
  organisaties zonder winstoogmerk
- voor de coördinatie- en ondersteuningsactiviteiten (CSA) : 100% van de subsidiabele kosten
- de medefinanciering van het ERA-NET : tot 33% van de totale subsidiabele kosten
- de pre-commerciële overheidsopdrachten (PCP) :
  * 90% van de kosten voor de voorbereiding en de uitvoering van de overheidsopdracht, waaronder de kosten
     voor de aankoop van R&D-diensten
  * de coördinatie- en de netwerkkosten (die max. 30% van de subsidie mogen uitmaken)
- de overheidsopdrachten voor innovatieve oplossingen (PPI) :
  * 35% van de kosten voor de voorbereiding en de uitvoering van de overheidsopdracht waaronder de kosten
     voor de aankoop van innoverende oplossingen
  * de coördinatie- en netwerkkosten (die max. 50% van de subsidie mogen uitmaken)

Voor alle soorten acties worden de onrechtstreekse subsidiabele kosten (onrechtstreeks gelinkt aan het project maar moeilijk te rechtvaardigen, zoals elektriciteit) berekend als een forfait van 25% in de rechtstreekse subsidiabele kosten.


Inspanningen ter vereenvoudiging

Er werden inspanningen geleverd om de deelnameregels in het nieuwe programma « Horizon 2020 » te vereenvoudigen, o.m. :
- de gemiddelde personeelskosten worden aanvaard
- de kandidatuur kan online ingediend worden en het subsidieakkoord kan elektronisch ondertekend worden
- de rechtstreekse kosten voor belangrijke openbare infrastructuren zijn gedekt
- de BTW komt in aanmerking als ze niet aftrekbaar is, maar dit is niet het geval voor de overheidsinstanties
  als zodanig

Opgelet : sommige projecten mogen weliswaar betrekking hebben op de bouw van infrastructuren, maar Horizon 2020 heeft niet tot doel om infrastructuren te financieren zoals het EFRO. In het algemeen, voor de
« uitrustingen » zoals de infrastructuren, komt enkel het deel van de afschrijving dat gerelateerd is aan het project (en voor de looptijd van het project) in aanmerking zoals voorzien door de Europese, nationale en specifieke gemeentelijke regels betreffende de afschrijvingen.
Procedure
Sommige projectoproepen splitsen de procedure op in twee fasen (een eerste selectie op basis van een vereenvoudigd dossier van 10 pagina’s i.p.v. 70 pagina’s voor een volledige kandidatuur).

Algemene procedure

Alle deelnemers die een subsidieaanvraag willen indienen in het kader van dit programma moeten verplicht een
« EU login » aanmaken (cf. Vademecum inschrijving « EU login ») en zich registreren op de Participant Portal (URF) om een PIC-code te bekomen die ze gedurende de volledige looptijd van het programma (2014-2020) moeten bijhouden en die tevens voor andere programma’s kan dienen (cf. Vademecum inschrijving PIC-code).  Dit geldt zowel voor de coördinator als voor de partners.

De projecten mogen vanaf de lanceringsdatum van de oproep en uiterlijk voor de gestelde deadline d.m.v. het elektronische aanvraagformulier op de Participant Portal ingediend worden. De link om het formulier te bekomen is beschikbaar op de webpagina van de projectoproep op de Participant Portal.

De aanvragers worden na 5 maanden in kennis gesteld van het resultaat. De subsidieovereenkomst tussen de geselecteerde projectleiders en de Europese Commissie wordt 3 maanden later ondertekend.

Er zijn modelformulieren per type actie beschikbaar op de Participant portal (infra).
Praktische inlichtingen
Europese instellingen

Meerdere Directoraten-generaal (DG’s) van de Europese Commissie (o.m. DG Onderzoek (RTD), Energie, Transport, …) zijn verantwoordelijk voor verschillende delen van het programma in functie van de thema’s.

Meerdere uitvoerende agentschappen (Uitvoerend Agentschap Onderzoek - REA, Uitvoerend Agentschap voor Kleine en Middelgrote Ondernemingen - EASME), Uitvoerend agentschap voor innovatie en netwerken - INEA) zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van verschillende delen van het programma.

Elke vraag moet echter aan het « Nationaal Contactpunt » gesteld worden (National Contact Point, NCP).
In België zijn de NCP’s per gewest georganiseerd.

Contactpunt Horizon 2020 voor het BHG


NCP Brussels
Charleroisesteenweg 110
1060 Brussel

info@ncpbrussels.be  -  Tel 02 422 00 21  -  www.ncpbrussels.be (medewerkers per thema)


Brulocalis - Vereniging Stad & Gemeenten van Brussel

De leden van Brulocalis (gemeenten en OCMW’s van het BHG) die geïnteresseerd zijn in dit programma kunnen een beroep doen op de cel Europese projecten voor begeleiding bij het tot stand brengen van Europese projecten. Gelieve een e-mail te sturen naar het contactpunt voor al uw vragen of voor meer informatie.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Praktische informatiebronnen

Alle inlichtingen over het programma zijn beschikbaar op de Participant portal van de website van de Europese Commissie (enkel in het Engels), onder meer :
- een zoekfunctie voor de projectoproepen
- een online handboek van het programma
- alle referentiedocumenten
- een register van de begunstigden (toegang voor de PIC-code)
- een rubriek met veel gestelde vragen (FAQ)
- een woordenlijst
- de praktische gids over het opstellen van een communicatieplan voor het project (tevens interessant voor
  andere programma’s)

Het werkprogramma is niet beschikbaar in één algemeen document, maar per hoofdstuk (enkel in het Engels) op de Participant portal.

De algemene bijlagen van het belangrijkste werkprogramma beschrijven de toegangsvoorwaarden voor het programma.


Wettelijke informatiebronnen


11.12.2013 Verordening (EU) nr. 1291/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van Horizon – het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020) en tot intrekking van Besluit nr. 1982/2006/EG (P.B.E.U., 20.12.2013, L347/104).
Gecoördineerde tekst : zie http://eur-lex.europa.eu
Meer info in Inforum : zie document nr. 285977

11.12.2013 Verordening (EU) nr. 1290/2013van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de regels voor de deelname aan acties en de verspreiding van resultaten in het kader van « Horizon 2020 – het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020) » en tot intrekking van Verordening (RG) nr. 1906/2006 (P.B.E.U., 20.12.2013, L347/81).
Gecoördineerde tekst : zie http://eur-lex.europa.eu
Meer info in Inforum : zie document nr. 285981
Commentaar
De nota’s van de vorming betreffende het schrijven van projecten H2020 van het NCP (19/09/2017) mogen bij het contactpunt van Brulocalis opgevraagd worden.

Opmerkingen


Projecten in het kader van Horizon 2020 worden in het algemeen niet gecoördineerd en geleid door gemeenten (met uitzondering van de projectoproepen « Smart cities » en « Oplossingen gebaseerd op de natuur »). Gewoonlijk worden deze projecten gecoördineerd door universiteiten, onderzoekscentra en zelfs ondernemingen. Maar deze laatsten kunnen partners zoeken onder de gemeenten om oplossingen op ware grootte te testen, soms omdat de projectoproep dit expliciet voorziet. Gemeenten kunnen ook als « testpiloot » dienen voor de uitvoering van projecten (zonder hiervoor formeel een subsidie te krijgen).

Het is van essentieel belang om de projectoproep aandachtig te lezen, o.m. om te identificeren :
- hetgeen verplicht is (o.m. betreffende de werkwoorden « should » en « need » in het Engels) of binnen
  de mogelijkheden (o.m. betreffende de werkwoorden « could » en « may » in het Engels)
- hetgeen vereist is op het einde van het project of reeds bij de aanvraag (« proposals »)

Ook wanneer het niet verplicht is, is de samenwerking met een kleine en middelgrote onderneming (KMO) een troef.

Hulp voor het zoeken naar partners

Via de gegevensbank CORDIS kan men eerdere projecten raadplegen.


Volgende algemene of thematische sites kunnen ook helpen bij het zoeken van partners :
  •  CORDIS Partner Service (alle thema’s)
  •  IDEAL-IST (ICT)
  •  NCPs Care (milieu)
  •  C Energy 2020 (energie en smart cities)Datum van de laatste update
05-02-2021

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links