Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Horizon 2020 : Smart Cities and Communities (SCC-1-2020)
Subsidiërende overheid
Europese Unie
Begunstigde(n)
Gemeenten, Intercommunales
Materie(s)
Huisvesting, Stedenbouw - Ruimtelijke ordening, Mobiliteit, Investeringen van openbaar nut, Leefmilieu en duurzame ontwikkeling
Voorwerp

De projectoproep werd op 29 januari 2020 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.

De Europese Commissie lanceert, in het kader van het programma « Horizon 2020 », de projectoproep « smart cities and communities ».

« Horizon 2020 » is het kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie voor de periode 2014-2020.

De projectoproep kadert in het Europees innovatiepartnerschap voor slimme steden en gemeenschappen. Volgens de Europese Commissie is een « slimme stad » een stad waar de traditionele netwerken en diensten (energie, transport, informatie en communicatie) efficiënter zijn door het gebruik van nieuwe technologieën inzake informatie en communicatie (TIC), met als doel zowel de levenskwaliteit van de burgers te verbeteren als de steden duurzamer te maken volgens de Europese doelstelling « 3 x 20 voor 2020 » (20% minder broeikasgassen, een 20% efficiënter energiegebruik en een aandeel van 20% duurzame energie in het totale energieverbruik).

Het doel van de projectoproep is om innovatieve en geïntegreerde oplossingen te ontwikkelen en te implementeren voor de oprichting van « positieve energiewijken » in Europa tegen 2050.

De projecten moeten rekening houden met de interactie en de integratie tussen de gebouwen, de gebruikers en het hele energiesysteem, alsook met de implicaties van de elektromobiliteit.

Met « positieve energiewijken » wordt bedoeld : verschillende gebouwen (nieuwe, gerenoveerde of een mix van beide) die hun energieverbruik, de energiestroom tussen de gebouwen en het gehele energiesysteem actief beheren.

In aansluiting met de vorige projectoproep, moeten de « lighthouse-steden » samenwerken met de
« volgersteden »
door een voorbeeldrol te vervullen en door deze laatsten te helpen bij het plannen en repliceren van de geïmplementeerde oplossingen, rekening houdend met de verschillende plaatselijke omstandigheden.

Om de impact van het project na de demonstratiefase te vergroten, moet elke stad (lighthouse of volger) een gedurfde visie ontwikkelen voor 2050 (« bold city-vision for 2050 ») die betrekking heeft op stedelijke, technische, financiële en sociale aspecten. Elke « visie » moet een operationele gids bevatten met de planningsfase, de uitvoeringsmodaliteiten en de reproduceerbare oplossingen.

Meer informatie in de tekst van de projectoproep (infra).
Toekenningsvoorwaarden
Cf. de algemene voorwaarden in de programmafiche « Horizon 2020 » betreffende de « innovatieve acties ».

Het project moet onder meer :
- het gemengd energieverbruik bevorderen op het niveau van de wijken
- reproduceerbare oplossingen ontwikkelen op stedelijke niveau
- de lokale gemeenschappen en autoriteiten betrekken bij het zoeken naar « smart »-oplossingen (meer
  bepaald de departementen die zich bezig houden met de ruimtelijke ordening)
- een koolstofarme economie en de verbetering van de luchtkwaliteit bevorderen
- de prestaties van uitgewerkte oplossingen gedurende minimaal 2 jaar opvolgen
- gebaseerd zijn op efficiënte economische modellen
- aanbevelingen uitbrengen aangaande technische, juridische en socio-economische aspecten

Het consortium moet betrekking hebben op min. 2 lighthouse-steden en 5 volgersteden. Een stad kan slechts éénmaal een Lighthouse-stad zijn in het programma Horizon 2020 en moet voor de aanvraag over een SEAP/SECAP-plan (of gelijkaardig) beschikken dat goedgekeurd is door het DG IRC.

De projecten moeten samenwerken met andere door het programma gefinancierde projecten en een « work package » bevatten (een geheel van taken) die bestemd is voor deze samenwerking en 5% van de gevraagde subsidies gebruikt.

De looptijd van de projecten bedraagt 48 tot 60 maanden.

Meer informatie, o.m. over de gevraagde impact van het project, in de tekst van de oproep (infra).

Bedrag en betaling
Cf. algemene modaliteiten in de programmafiche « Horizon 2020 » (supra).

Het betreft innovatieve acties waarvan het medefinancieringspercentage door de Europese Unie max. 70% bedraagt. Voor organisaties zonder winstoogmerk, zoals de gemeenten, kan dit percentage oplopen tot 100%.

De Europese Commissie voorziet een subsidiebedrag van 15 tot 20 miljoen euro per project (ter informatie : tussen 6 en 8 miljoen euro voor een lighthouse-stad en tussen 0,5 en 1 miljoen euro voor een volgerstad). Desalniettemin kunnen andere bedragen aangevraagd worden.

Opgelet, de tekst van de projectoproep (infra) vermeldt in details welke subsidiabele kosten in aanmerking komen voor deze projectoproep.  De kosten voor commerciële technologieën komen o.m. niet in aanmerking.

Meer informatie in de tekst van de projectoproep (infra).
Procedure
De uiterste indieningsdatum voor deze projectoproep is op 29 januari 2020 om 17 uur.

Algemene procedure


De procedure wordt beschreven in de rubriek ‘‘Procedure’’ van de programmafiche « Horizon 2020 » (supra).

Niet vergeten om alle gevraagde bijlagen in te dienen die beschikbaar zijn op de webpagina van de projectoproep (infra).  Het is tevens aangeraden om kaarten en andere illustraties toe te voegen om het project uit te leggen.

Procedure betreffende het SEAP/SECAP of een gelijkaardig plan

De procedure wordt uitgelegd in de rubriek ‘FAQ’ van de projectoproep (cf. rubriek « additional documents »), infra.
Praktische inlichtingen
Contactpunt Horizon 2020 voor het BHG

NCP Brussels
Charleroisesteenweg, 110
1060 Brussel

Mevr. Sabrina BIJLSMA  -  Tel 02 422 00 43  -  sbijlsma@hub.brussels

Brulocalis - Vereniging Stad & Gemeenten van Brussel

De leden van Brulocalis (gemeenten en OCMW’s van het BHG) die geïnteresseerd zijn in deze projectoproep kunnen een beroep doen op de cel Europese projecten voor begeleiding bij het tot stand brengen van Europese projecten. Gelieve een e-mail te sturen naar het contactpunt voor al uw vragen of voor meer informatie.
Wettelijke en reglementaire bronnen
De algemene bronnen van het programma zijn gecentraliseerd in de programmafiche « Horizon 2020 » (supra).

De tekst en de documenten van de projectoproep bevinden zich op deze webpagina van de Participant portal van Horizon 2020.
Commentaar
Een tool om partners te zoeken is op deze webpagina beschikbaar.

« Kleine steden » mogen ook betrokken worden op voorwaarde dat de ontwikkelde en geïmplementeerde oplossingen in het kader van het project een groot potentieel tot repliceerbaarheid hebben.
Datum van de laatste update
05-11-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links