Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Asielzoekers - opvang : projectoproep 2021
Subsidiërende overheid
Federale overheid
Begunstigde(n)
OCMW, Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen
Voorwerp

De projectoproep werd op 30 oktober 2020 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.

Het Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers (Fedasil) lanceert een nieuwe projectoproep om projecten voor de opvang van asielzoekers te ondersteunen.

Fedasil is een instelling van openbaar nut van type A, onder het toezicht van de Staatssecretaris bevoegd voor Asiel, Dhr. Sammy MAHDI.
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

Fedasil financiert geen organisaties, maar activiteiten.

Prioriteiten – Thema’s

Thema 1: Aanpassing van het opvangnetwerk aan de behoeften en kwetsbaarheden van de
begunstigden

1. Schoolopvolging door de ouders
2. Mobiele website voor aanvragers van internationale bescherming
3. Begeleiding en opvang van minderjarigen "in transit"
4. Behoeften van mensen met gehoor- en/of visuele beperkingen
5. Evaluatie van de eerdere projecten rond kwetsbare groepen
Thema 2: Verhoging van de kwaliteit en flexibiliteit van het opvangnetwerk
6. Tolken
7. Huishoudelijk reglement
8. Ecologie
9. Procedures in de observatie- en oriëntatiecentra (OOC's)
Thema 3: Bevordering van gerichte initiatieven ter verbetering van het samenleven binnen en buiten de opvangstructuur (met inbegrip van acties ter voorbereiding op de integratie en de transitie)
10. Reageren op polarisatie en haatdragende taal op sociale media
11. Integratie van jongeren door middel van vrijetijdsactiviteiten
12. Toegang tot de arbeidsmarkt
13. Analyse van de transitiefase

Ontvankelijkheidsvoorwaarden

Het project aan de volgende voorwaarden voldoen :
- bijdragen tot de uitvoering van de bovenvermelde prioriteiten
- zich richten op de begunstigden van de opvang (cf. art. 2, 54 en 58 van de wet van 12 januari 2007, infra)
- uitgewerkt zijn in België
- niet-lucratief van aard zijn

Het kandidatuurdossier moet aan volgende voorwaarden voldoen :
- de nodige administratieve documenten bevatten
- het project gedetailleerd beschrijven
- de uitgaven en een volledig budget vermelden
- aantonen dat de organisatie in staat is om het project uit te voeren, binnen de vereiste termijn, en beschikt
  over het nodige personeel, het materiaal en de technieken
- kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren van de prestaties en de resultaten vastleggen
- …

Voor meer details : cf. pag. 4-6 van de projectoproep (infra).

Selectiecriteria

- Doelmatigheid/Efficiëntie
- Mate van overeenkomst met de visie van Fedasil
- Aanpassingsvermogen
- kwaliteit van het project en van de organisatie

Voor meer details : cf. pag. 7-9 van de projectoproep (infra).

Subsidiabiliteitsperiode

De subsidiabiliteitsperiode van de uitgaven voor de projecten die geselecteerd zijn in het kader van deze projectoproep loopt van 1 januari 2021 tot 31 december 2021.

Bedrag en betaling
Het aangevraagde budget mag niet meer dan 100.000 euro bedragen.
Procedure
De aanvraag moet uiterlijk op 30 oktober 2020 op elektronische wijze bij Fedasil ingediend worden (cf. aanvraagformulier op de site van Fedasil, infra).
Praktische inlichtingen
Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers (Fedasil)
Directie Operationele Diensten
Coördinatie Cel
Kartuizersstraat, 21
1000 Brussel

Inhoudelijke vragen : projecten.coordinatie@fedasil.be
Financiële vragen : Sander STEVENS - sander.stevens@fedasil.be

Alle inlichtingen, reglementen en documenten zijn beschikbaar op de site van Fedasil.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Projectoproep 2021 voor de opvang (cf. document op de site van Fedasil, supra).

12.01.2007 Wet betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen (B.S., 07.05.2007). [art. 2, 54 en 58]
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr. 218931
Datum van de laatste update
06-11-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links