Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Rechten, Gelijkheid en Burgerschap : Het bevorderen van de inclusie van de Europese migrerende burgers en de coördinatie van nationale overheden op het gebied van verkiezingsaangelegenheden
Subsidiërende overheid
Europese Unie
Begunstigde(n)
Gemeenten, OCMW, Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Gelijke kansen (diversiteit, discriminatie, discriminatie, integratie, burgerschap, ...)
Voorwerp

De projectoproep werd op 15 april 2020 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.

De Europese Commissie lanceert, in het kader van het programma « Rechten, Gelijkheid en Burgerschap » (2014-2020), een projectoproep voor transnationale projecten die de inclusie van de Europese migrerende burgers en hun deelname aan het politiek en maatschappelijk leven in hun verblijfsland bevorderen.

Het programma « Rechten, Gelijkheid en Burgerschap » (2014-2020) beoogt acties met een Europese toegevoegde waarde te ondersteunen die de gelijkheid en de rechten van de personen bevorderen, beschermen en daadwerkelijk omzetten, zoals vastgelegd in de Europese verdragen en internationale overeenkomsten waarbij de Unie is toegetreden (cf. programmafiche).

De projectoproep voor 2020 omvat 2 prioriteiten :
1. De sensibilisering van de rechten die voortvloeien uit het Europese burgerschap, de inclusie en de
    democratische participatie van mobile Europese burgers
2. De oprichting van nationale coördinatienetwerken op het gebied van verkiezingsaangelegenheden

De artikels 18 tot 24 van het Verdrag van de Europese Unie (infra) verduidelijken de rechten die voortvloeien uit het Europees burgerschap.

Voor deze twee prioriteiten zal de oproep verschillende activiteiten ondersteunen :
1. Gevensverzameling en overleg over de uitoefening van de rechten van het Europees burgerschap, tools
    om de toegang tot informatie over het politiek leven te bevorderen, uitwisseling van goede praktijken inzake
    inclusie, verspreiding van praktische informatie over verschillende rechten van Europese burgers
2. Ateliers, seminaries, conferenties, vergaderingen van experten op verschillende niveaus, wederzijds leren,
    ontwikkeling van tools en gidsen, samenwerkingsoefeningen, analytische studies, sensibiliseringsactiviteiten
    en platforms voor het uitwisselen van informatie

Meer informatie, o.m. over de verwachte resultaten, in de tekst van de projectoproep (infra).
Toekenningsvoorwaarden
Voorwaarden van het programma

Cf. programmafiche (supra)

Specifieke voorwaarden

Naast de Europese lidstaten komen tevens IJsland en Servië in aanmerking voor deze oproep.

Het project mag nationaal of transnationaal zijn, maar de twee prioriteiten hebben verschillende voorwaarden :
- voor prioriteit 1 moet het partnerschap min. 2 organisaties omvatten (de hoofdaanvrager, die een non-
  profitorganisatie moet zijn, en een partner)
- voor prioriteit 2 moet het partnerschap één of meerdere organisaties omvatten (de hoofdaanvrager moet een
  nationale of regionale overheidsinstantie zijn die bevoegd is voor verkiezingsaangelegenheden)
Bedrag en betaling
Het indicatief budget van deze projectoproep bedraagt 2 miljoen euro en wordt evenredig verdeeld onder de twee prioriteiten.

De aangevraagde subsidies moeten min. 75.000 euro bedragen.

Cf. programmafiche (supra) voor het percentage van subsidieverlening, de subsidiabele kosten en het voorschot op de financiering.
Procedure
Het formulier en de bijlagen moeten uiterlijk op 15 april 2020 om 17 uur ingediend worden.

Voor de indieningsprocedure : cf. programmafiche (supra).
Praktische inlichtingen
Europese Commissie

Cf. programmafiche (supra).

Brulocalis - Vereniging Stad & Gemeenten van Brussel

De leden van Brulocalis (gemeenten en OCMW’s van het BHG) die geïnteresseerd zijn in deze projectoproep kunnen een beroep doen op de cel Europese projecten voor begeleiding bij het tot stand brengen van Europese projecten. Gelieve een e-mail te sturen naar het contactpunt voor al uw vragen of voor meer informatie.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Betreffende de projectoproep

Referentie: REC-RCIT-CITI-AG-2020

De tekst en alle documenten zijn beschikbaar op deze webpagina van de Participant portal van de Europese Commissie.

Andere nuttige Europese documenten aangaande de thema’s

29.04.2004 Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1612/68 en tot intrekking van Richtlijnen 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG en 93/96/EEG (P.B.E.U., 30.04.2004, L158).
Gecoördineerde tekst : zie http://eur-lex.europa.eu
Meer info in Inforum : zie document nr. 216983

Andere bronnen


Cf. de rubriek “Wettelijke en reglementaire bronnen” in de programmafiche (supra) voor de Verdragen,
het Handvest, de subsidiegids, …
Commentaar
In het kader van een vorige oproep heeft de gemeente Etterbeek een subsidie bekomen waarmee het project APProach gefinancierd wordt (cf. artikel en voorstelling).
Datum van de laatste update
05-02-2021

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links