Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Promotie van het (inter)nationaal imago van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Subsidiërende overheid
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Begunstigde(n)
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Mobiliteit, Gebouwen, Leefmilieu en duurzame ontwikkeling, Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen
Voorwerp
De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verleent, binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten, subsidies aan verenigingen die bijdragen aan de promotie van het nationaal en/of internationaal imago van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Toekenningsvoorwaarden
Project

Het project moet bijdragen tot de promotie van het nationaal en/of internationaal imago van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Modaliteiten

De rechten en plichten van de begunstigde (bedrag, uitbetaling, verantwoordingsstukken, activiteitenverslag, …) worden bepaald in een subsidiebesluit of in een overeenkomst.

Subsidiabele uitgaven


De uitgaven gelinkt aan de kosten van het betrokken evenement kunnen door de subsidie gedekt worden en o.m. :
- huur en huurlasten
- promotie- en publicatiekosten
- administratieve kosten
- verplaatsings- en vervoersonkosten
- vergoeding van derden en onderaannemers, honoraria, hulppersoneel
Bedrag en betaling
Bedrag

Het subsidiebedrag wordt bepaald in het subsidiebesluit of in de overeenkomst.

Betaling

De subsidie wordt uitbetaald in een of meerdere schijven naargelang de vastgelegde modaliteiten in het subsidiebesluit en/of de overeenkomst.
Procedure
Het kandidatuurdossier moet via elektronische weg ingediend worden (cf. formulier op de site Imago van Brussel, infra).
Praktische inlichtingen
Kabinet van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Hertogstraat, 7 - 9
1000 Brussel

Mevr. Anne-Françoise HUSTIN  -  Tel 02 506 32 38  -  afhustin@vervoort.irisnet.be

Alle inlichtingen, reglementen en documenten zijn beschikbaar op de website « Imago van Brussel ».
Wettelijke en reglementaire bronnen
Cf. wettelijk kader op de site « Imago van Brussel » (supra).
Datum van de laatste update
14-09-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links