Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Buurklassen: projectoproep voor het schooljaar 2020-2021
Subsidiërende overheid
Vlaamse Gemeenschap
Begunstigde(n)
Scholen van het door openbare besturen georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs
Materie(s)
Onderwijs, opleiding en vorming
Voorwerp

De projectoproep werd op 30 april 2020 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.


De Vlaamse regering lanceert een nieuwe projectoproep voor « Buurklassen ».

Buurklassen is een subsidieprogramma dat klasuitwisselingen tussen 2 scholen – één Belgische en één uit een buurland van België – mogelijk maakt in het basisonderwijs, het buitengewoon onderwijs en het Secundair onderwijs.

Deze projectoproep wordt beheerd door de vzw EPOS (Europese Programma’s voor Onderwijs, Opleiding en Samenwerking), het Vlaamse agentschap voor de uitvoering van de Europese onderwijs- en opleidingsprogramma’s van de Europese Unie en ook het Vlaamse coördinatieagentschap voor een aantal andere programma’s zoals Buurklassen.

Het project moet tijdens het schooljaar 2020-2021 uitgevoerd worden.
Toekenningsvoorwaarden
Subsidiëring

Om voor subsidiëring in aanmerking te komen, gelden de volgende voorwaarden :
- de klasuitwisselingen moeten een onderdeel zijn van een onderwijskundig project, mogen niet plaatsvinden
  tijdens de schoolvakanties en zijn gebaseerd op wederkerigheid tijdens hetzelfde schooljaar
- de volledige klas neemt deel aan de uitwisseling en de leerlingen zijn min. 2 opeenvolgende dagen en
  1 nacht ter plaatse, bij voorkeur in een gastgezin
- de leerlingen worden actief betrokken bij de praktische en inhoudelijke voorbereiding en de evaluatie van
  de uitwisselingen en van het project als geheel
- er moet voldoende aandacht gaan naar de betrokkenheid van de ouders en de verspreiding van de
  ervaringen van het project in de school en de scholengemeenschap
- …
Meer details op de site van de vzw EPOS (infra).

De financiële steun blijft beperkt tot 1 project per school en per schooljaar.

Subsidiabele kosten

Een school kan een forfaitaire subsidie ontvangen voor :
- de werkingskosten (communicatie, materiaal, …) tijdens de volledige duur van het project
- voor de ontvangst van de buitenlandse partnerschool
- ter voorbereiding van de klasuitwisseling
- voor één bezoek met de leerlingen aan de partnerschool

Selectiecriteria

De projectvoorstellen worden beoordeeld op basis van volgende criteria :
- Kwaliteit (uitwerking van het project, …)
- Relevantie (in functie van de vooropgestelde doelstellingen, …)
- Impact (verbetering t.o.v. eerdere projecten, …)
Bedrag en betaling
Bedrag

De subsidie bedraagt maximaal 4.500 euro per project ( 5.600 euro voor leerlingen met bijzondere onderwijsnoden) :
- werkingskosten : forfaitair bedrag van 250 euro
- ontvangst buitenlandse partnerschool : 40 euro per bezoekende leerling/leerkracht met een maximumbedrag
  van 1.000 euro per project (respectievelijk 60 euro en 1.500 euro voor leerlingen met bijzondere onderwijs-
  noden)
- voorbereiding klasuitwisseling: forfaitair bedrag van 250 euro
- één bezoek met de leerlingen aan de partnerschool : 100 euro per deelnemer met een max. bedrag van
  3.000 euro per project (respectievelijk 120 euro en 3.600 euro voor leerlingen met bijzondere onderwijs-
  noden)

Betaling

- een voorschot van 80% na de selectie van het project
- het saldo na het einde van het project (eindverslag en bewijsstukken)
Procedure
Het aanvraagformulier moet uiterlijk op 30 april 2020 bij EPOS ingediend worden (cf. elektronisch document op de site van EPOS, infra).
Praktische inlichtingen
EPOS vzw
Koning Albert II-laan, 15 – 7C
1210 Brussel

Jan CEULEMANS  -  Tel 02 553 97 31  -  Jan.Ceulemans@epos-vlaanderen.be

Alle inlichtingen, reglementen en documenten zijn beschikbaar op de website van EPOS.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Subsidieprogramma « Buurklassen » (cf. document op de site van de vzw EPOS, supra).
Commentaar
De geselecteerde projecten kunnen rekenen op ondersteuning en begeleiding door eTwinning.
Datum van de laatste update
20-05-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links