Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Speelpleinwerking
Subsidiërende overheid
Vlaamse Gemeenschapscommissie
Begunstigde(n)
Scholen van het door openbare besturen georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs
Materie(s)
Vrije tijd (sport, cultuur, ...), Onderwijs, opleiding en vorming
Voorwerp
De Vlaamse Gemeenschapscommissie verleent, binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten, subsidies voor speelpleinwerking.

De speelpleinwerking heeft als doelstelling kinderen en jongeren tijdens de paas- en zomervakantie een uitdagende, gevarieerde en leuke vakantie te bezorgen.
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

Nederlandstalige scholen in het BHG die tijdens de schoolvakanties speelpleinwerking organiseren voor de kinderen :
- van de Nederlandstalige basisscholen en secundaire scholen in het BHG
- die gedomicilieerd zijn in het BHG en schoollopen in het Nederlandstalig onderwijs in Vlaanderen

Kwaliteitsvolle speelpleinwerking


De speelpleinwerking moet een rijk en gevarieerd spel- en speelaanbod ontwikkelen en o.m. :
- bijdragen tot maximale ontwikkelingskansen
- inspelen op de uitdagingen van diversiteit
- de meertalige taalontwikkeling ondersteunen

De scholen moeten akkoord gaan met het kwaliteitscharter van de VGC en het ondertekenen. Dit charter bepaalt de krijtlijnen op het vlak van :
- visie, missie en inhoudelijke uitgangspunten (spelen, taal, animatoren, …)
- organisatorische vereisten (infrastructuur, dag- en weekindeling, personeel, …)

Financiële ondersteuning

De financiële ondersteuning gebeurt via een enveloppesubsidie en bestaat uit :
- een eenmalige startsubsidie voor de aankoop van speelpleinspecifieke basisuitrusting
- een werkingssubsidie voor de financiering van de algemene werkingskosten van de speelpleinwerking
  (voorbereiding, nazorg, onderhoud infrastructuur, …)
- een forfaitaire subsidie voor variabele werkingskosten (materiaal, uitstappen, …)
Bedrag en betaling
Bedrag

De toegekende enveloppesubsidie bestaat uit :
- een eenmalige startsubsidie : 7.000 euro
- een werkingssubsidie : 10.000 euro
- een forfaitaire subsidie : 25 euro per kind en per week

Betaling

De subsidie wordt in 2 schijven uitbetaald :
- een 1ste schijf van 90% na goedkeuring van de subsidies
- een 2de schijf van 10% na ontvangst van de inhoudelijke en financiële verantwoording
Procedure
Het aanvraagformulier voor het werkjaar 2021 moet uiterlijk op 23 november 2020 bij de administratie ingediend worden (cf. subsidieloket op de site van de VGC, infra).
Praktische inlichtingen
Vlaamse Gemeenschapscommissie
Algemene directie Onderwijs en Vorming
Team speelpleinen
Emile Jacqmainlaan, 135
1000 Brussel

Dhr. Steven LUYSTERMAN  -  Tel 02 563 03 45  -  speelpleinen.subsidies@vgc.be

Alle inlichtingen, reglementen en documenten zijn beschikbaar op de website van de vgc.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Cf. volgende documenten op de site van de VGC (supra) :
* Gecoördineerd subsidiereglement speelpleinwerking Nederlandstalige scholen in Brussel :
   - 05.03.2015 CB nr. 20142015-0401 houdende de goedkeuring van het subsidiereglement voor de
     speelpleinwerking van de Brusselse scholen
   - 25.04.2013 CB nr. 20122013-0515 houdende het organiek reglement op de toekenning en de controle
     op de aanwending van subsidies
* Toelichting bij de subsidies voor de speelpleinwerking van de Nederlandstalige scholen in Brussel
* Kwaliteitscharter VGC-speelpleinen in samenwerking met de Nederlandstalige scholen in Brussel
Datum van de laatste update
23-11-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links