Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Rechten, Gelijkheid en Burgerschap : Promotie van de effectieve toepassing van het non-discriminatiebeginsel
Subsidiërende overheid
Europese Unie
Begunstigde(n)
Gemeenten, OCMW, Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Preventie en veiligheid, Gelijke kansen (diversiteit, discriminatie, discriminatie, integratie, burgerschap, ...)
Voorwerp

De projectoproep werd op 15 april 2020 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.


De Europese Commissie lanceert, in het kader van het programma « Rechten, Gelijkheid en Burgerschap » (2014-2020), een projectoproep lanceren voor nationale of transnationale projecten inzake niet-discriminatie.

Het programma « Rechten, Gelijkheid en Burgerschap » (2014-2020) beoogt acties met een Europese toegevoegde waarde te ondersteunen die de gelijkheid en de rechten van de personen bevorderen, beschermen en daadwerkelijk omzetten, zoals vastgelegd in de Europese verdragen en internationale overeenkomsten waarbij de EU is toegetreden (cf. programmafiche).

Artikel 19 van het Verdrag betreffende de werking van de EU (infra) verleent aan de EU de bevoegdheid om passende maatregelen te nemen om discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afstamming, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid te bestrijden.

Deze projectoproep is onderverdeeld in 6 prioriteiten :
  1. Bevordering van de diversiteit en inclusie op de arbeidsmarkt in de private en de publieke sectoren : de activiteiten mogen gelinkt worden aan de lancering of de uitvoering van diversiteitscharters
  2. Bestrijding van discriminatie op grond van seksuele geaardheid om de sociale aanvaarding van LGBTI’s (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender & Intersex) te verbeteren
  3. Bestrijding van discriminatie op grond van ras, godsdienst of etnische origine d.m.v. activiteiten die bijdragen tot de versterking en de toepassing van de geldende Europese wetgeving
  4. Bestrijding van verschillende vormen van discriminatie tegen Roma – waaronder de ruimtelijke segregatie of de segregatie in het onderwijs, de discriminatie betreffende de toegang tot arbeid of huisvesting en de gedwongen uitzettingen – d.m.v. activiteiten om de stereotypen tegen de Roma te sensibiliseren en te bestrijden en hun integratie in de maatschappij te ondersteunen
  5. Promotie van non-discriminatie op het terrein d.m.v. acties die slachtoffers van discriminatie ondersteunen, beschermen en versterken
  6. Verbetering van gegevensinzameling betreffende de gelijkheid in de publieke sectoren
De prioriteiten 5 en 6 zijn enkel bestemd voor de overheidsinstanties.

De projectoproep zal volgende activiteiten ondersteunen :
- gegevensinzameling, enquêtes, toezicht op de uitvoering van de anti-discriminatiewetgeving
- de capaciteitsopbouw en de opleiding van professionelen
- wederzijds leren, de identificatie en de uitwisseling van goede praktijken, de samenwerking waaronder de
  identificatie van goede praktijken die overdraagbaar zijn in andere landen die deelnemen aan het programma
- verspreidings- en bewustmakingacties (via perscampagnes of sociale media)

De oproep omvat een lijst met de verwachte resultaten (cf. tekst van de oproep, infra).

Toekenningsvoorwaarden
Voorwaarden van het programma

Cf. programmafiche (supra).

Specifieke voorwaarden

Naast de Europese lidstaten, komen tevens Ijsland, Liechtenstein en Servië in aanmerking.

- het project mag nationaal of transnationaal zijn
- het consortium moet betrekking hebben op minimaal 2 partners, behalve voor de prioriteiten 5 en 6 (een
  overheidsinstantie mag een project indienen zonder er partners bij te betrekken)


Bedrag en betaling
Het indicatief budget van deze projectoproep bedraagt 5 miljoen euro en wordt als volgt onderverdeeld :
- Prioriteit 1 : 500.000 euro
- Prioriteit 2 : 1.000.000 euro
- Prioriteit 3 : 1.000.000 euro
- Prioriteit 4 : 1.000.000 euro
- Prioriteit 5 : 1.000.000 euro
- Prioriteit 6 : 500.000 euro

De aangevraagde subsidies moeten min. 75.000 euro en max. 250.00 euro bedragen.

Cf. programmafiche (supra) voor het percentage van subsidieverlening, de subsidiabele kosten en het voorschot op de financiering.
Procedure
Het formulier en de bijlagen moeten uiterlijk op 15 april 2020 om 17 uur ingediend worden.

Voor de indieningsprocedure : cf. programmafiche (supra).
Praktische inlichtingen
Europese Commissie

Cf. programmafiche (supra).

Brulocalis - Vereniging Stad & Gemeenten van Brussel

De leden van Brulocalis (gemeenten en OCMW’s van het BHG) die geïnteresseerd zijn in deze projectoproep kunnen een beroep doen op de cel Europese projecten voor begeleiding bij het tot stand brengen van Europese projecten. Gelieve een e-mail te sturen naar het contactpunt voor al uw vragen of voor meer informatie.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Voor de projectoproep

Referentie van de oproep : REC-RDIS-DISC-AG-2020

De tekst en alle documenten zijn beschikbaar op deze webpagina van de Participant portal van de Europese Commissie.

Andere nuttige Europese documenten aangaande de thema’s

Strijd tegen discriminaties

29.06.2000 Richtlijn 2000/43/EG van de Raad houdende toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht ras of etnische afstamming (P.B.E.U., 19.07.2000, L180/22).
Gecoördineerde tekst : zie http://eur-lex.europa.eu
Meer info in Inforum : zie document nr 208158
De Europese Commissie verwijst er in het Engels naar als « Racial Equality Directive » (rassengelijkheidsrichtlijn).

27.11.2000 Richtlijn 2000/78/EG van de Raad tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep (P.B.E.U., 02.12.2000, L303/16).
Gecoördineerde tekst : zie http://eur-lex.europa.eu
Meer info in Inforum : zie document nr 291821
De Europese Commissie verwijst er in het Engels naar als « Employment Framework Directive » (kaderrichtlijn inzake werkgelegenheid).

Voor meer informatie over discriminatiebestrijding: zie site van het DG Justitie van de Europese Commissie.

Integratie van de Roma

27.06.2016 Mededeling van de Europese Commissie ter evaluatie van de tenuitvoerlegging van het EU-kader voor de nationale strategieën voor integratie van de Roma en van de aanbeveling van de Raad over doeltreffende maatregelen voor integratie van de Roma in de lidstaten – 2016 [COM(2016) 424 final].

09.12.2013 Aanbeveling van de Raad over doeltreffende maatregelen voor integratie van de Roma in de lidstaten (P.B.E.U., 24.12.2013, C378/1).
Gecoördineerde tekst : zie http://eur-lex.europa.eu
Meer info in Inforum : zie document nr 291761

06.03.2012 Nationale strategie van België voor de integratie van Roma (pdf).

Andere bronnen


Cf. de rubriek “Wettelijke en reglementaire bronnen” in de programmafiche (supra) voor de Verdragen, het Handvest, de subsidiegids van het DG Justitie, …
Datum van de laatste update
05-02-2021

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links