Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Duurzame en inclusieve economische ontwikkeling : projectoproep ZUID 2020
Subsidiërende overheid
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Begunstigde(n)
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Internationale samenwerking
Voorwerp

De projectoproep werd op 7 mei 2020 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.

De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert de projectoproep « ZUID 2020 » om initiatieven te ondersteunen op het gebied van duurzame en inclusieve economische ontwikkeling in de ontwikkelings- landen.

Deze projectoproep is een initiatief van :
- de Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, Pascal SMET
- Brussels International
- HUB Brussels
Toekenningsvoorwaarden
Projectdrager

- erkende organisaties van de civiele maatschappij (OMC’s)
- andere VZW’s (meer bepaald : verenigingen die actief zijn op het gebied van internationale solidariteit
  en economische ontwikkeling)

Geografische zones

De projecten moeten plaatsvinden :
- in een partnerregio van het BHG, nl. : de Regio Rabat-Salé-Kénitra in Marokko, de Stadsprovincie Kinshasa
  in de DRC, de agglomeratie Chennai en de omgeving ervan in India of het District Paramaribo in Suriname
- in een stadgebied of in de stadsrand, of tegemoetkomen aan behoeften die in dergelijke gebieden worden
  vastgesteld

Looptijd

Het project moet tussen 01/09/2020 en 31/12/2020 aanvangen en mag maximaal twee jaar duren.

Beoordelingscriteria

De projecten worden getoetst aan de volgende criteria :
- relevantiegehalte (doelstellingen en thema’s, behoefte lokale bevolking, …)
- haalbaarheid en doeltreffendheid (actieplan, ervaring, vaardigheden, regelmatige evaluaties, …)
- doelmatigheid (duidelijk omschreven middelen, aanvaardbare kosten-batenverhouding, …)
- duurzaamheid en betrokkenheid (betrokkenheid plaatselijke actoren, duurzame resultaten, herinvestering
  van de winst voor de verwezenlijking van de maatschappelijke opdracht van het project)
- thema van deze editie (noden voor economische ontwikkeling in stedelijke gebieden, objectiveerbare
  elementen die een financiering voor het BHG rechtvaardigen, …

Voor meer details : cf. pag. 9 – 10 van het Reglement (infra).
Bedrag en betaling
Erkende OMC’s

- Budget : 350.000 euro
- Financiering per project : tussen 50.000 euro en 125.000 euro

Andere VZW’s

- Budget : 100.000 euro
- Financiering per project : tussen 10.000 en 25.000 euro
Procedure
De aanvraag moet uiterlijk op 7 mei 2020 bij Brussels International ingediend worden (cf. aanvraagformulier en andere documenten op de website van Brussels International, infra).
Praktische inlichtingen
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Brussels International
Projectoproep ZUID 2020
Kruidtuinlaan, 20
1000 Brussel

Mevr. Sophie WILLAUMEZ  -  Tel 02 800 37 40  -  swillaumez@gob.brussels

Alle inlichtingen, reglementen en documenten zijn beschikbaar op de website van Brussels International.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Betreffende de projectoproep

Projectoproep ZUID 2020 (cf. Reglement, documenten en formulieren op de site van Brussels International, supra).

Lijst met erkende OCM’s (cf. www.ngo-federatie.be).

Betreffende de Brusselse ontwikkelingssamenwerking

24.01.2019 BBHR tot uitvoering van art. 6, §2, van de ordonnantie 27.07.2017 tot opstelling van een kader voor de Brusselse ontwikkelingssamenwerking (B.S., 06.02.2019).
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr 327217

27.07.2017 Ordonnantie tot opstelling van een kader voor de Brusselse ontwikkelingssamenwerking (B.S., 12.09.2017).
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr 313577

Betreffende de organisaties van de civiele maatschappij (OCM’s)

31.05.2017 MB betreffende de vereenvoudigde kosten voorzien in artikel 38 van het KB van 11.09.2016 betreffende de niet-gouvernementele samenwerking (B.S., 16.06.2017).
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr. 311523

11.09.2016 KB betreffende de niet-gouvernementele samenwerking (B.S., 20.09.2016).
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr. 303915

19.03.2013 Wet betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking (B.S., 12.04.2013).
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr. 273251

Betreffende de internationale teksten


- Verklaring van Parijs (2005)
- Partnerschapsakkoord van Busan (2011)
- Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling : 17 doelstellingen om onze wereld te veranderen (2015)
- Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (1992)
- Kyotoprotocol (1997)
- Akkoord van Parijs (2015)
- Conférence de Cancun sur les changements climatiques (2010)
Datum van de laatste update
08-05-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links