Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Fonds voor internationale solidariteit (water- en saneringssector): projectoproep 2021
Subsidiërende overheid
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Begunstigde(n)
Gemeenten, Scholen van het door openbare besturen georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, Instellingen van openbaar nut, Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen), Intercommunales
Materie(s)
Leefmilieu en duurzame ontwikkeling, Internationale samenwerking
Voorwerp
De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert, in het kader van het Fonds voor internationale solidariteit, een nieuwe projectoproep voor projecten inzake ontwikkelingshulp die verband houden met de water- en saneringssector.

De ingediende projecten moeten aansluiten bij zowel de principes van duurzame ontwikkeling, duurzaamheid en toe-eigening door de begunstigden, als de versterking van de bekwaamheid van de plaatselijke actoren.

VIVAQUA, de exclusieve operator voor de drinkwaterdistributie en de afvoer van regen- en afvalwater in het BHG, verzekert het permanente Secretariaat van het Fonds voor internationale solidariteit (dat bestaat uit een deel van de ontvangsten uit de watertarifering) en beheert deze projectoproep in samenwerking met Leefmilieu Brussel.
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

- de 19 Brusselse gemeenten
- de VZW’s met maatschappelijke zetel in het BHG
- overheids-, onderwijs- of onderzoeksinstellingen gevestigd in het BHG
- Brusselse representatieve werknemers- of landbouwersorganisaties met maatschappelijke zetel in het BHG
- representatieve structuren van niet-gouvernementele organisaties voor ontwikkelingssamenwerking met
  maatschappelijke zetel in het BHG

Selectiecriteria


De projecten moeten volgende algemene beginselen respecteren :
a) bijdragen tot de verwezenlijking van de 6de doelstelling van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG) die door de die door de Verenigde Naties zijn vastgelegd, namelijk 6.1 en 6.2: « Tegen 2030 voor iedereen de toegang tot drinkwater en sanering garanderen »
b) meewerken aan de invoering van plaatselijke openbare diensten voor kwantitatief en kwalitatief voldoende water en sanering, waarbij iedereen voor een aanvaardbare en eerlijke prijs toegang krijgt tot deze diensten, die aan de verschillende gebruiksvormen zijn aangepast
c) aansluiten bij zowel de principes van duurzame ontwikkeling, duurzaamheid en toe-eigening door de begunstigden, als de versterking van de bekwaamheid van de plaatselijke actoren

Deze algemene beginselen worden ingedeeld in 16 criteria (cf. pag. 14-15 van de Projectoproep, infra).

Beoordelingscriteria

De projecten moeten aan volgende beoordelingscriteria beantwoorden : uitvoerbaarheid en relevantie, doeltreffendheid, efficiëntie, beheer, duurzaamheid en engagement, genderdimensie en aanpassing aan de klimaatverandering (cf. pag. 15 van de Projectoproep, infra).

Geografische gebieden

Het project moet uitgevoerd worden in een van de partnerlanden van het Belgisch Ontwikkelingsagentschap (BTC) of in een van de landen vermeld op de lijst van minst ontwikkelde landen opgesteld door de Verenigde Naties (cf. punt 2.4 van de Projectoproep, infra).

Subsidiabele uitgaven

Om aan in aanmerking te komen moeten de uitgaven aan volgende voorwaarden voldoen :
- rechtstreeks toe te schrijven zijn aan het project
- de administratieve kosten bedragen max. 10% van het totaal bedrag van het project
- gedaan worden door de begunstigde van de financiering (of lokale partner)
- gedaan worden tussen de begin- en de einddatum van het project
- gestaafd worden met bewijsstukken
Voor meer details : cf. bijlage 3 van de Projectoproep (infra).
Bedrag en betaling
Bedrag

Budget voor deze projectoproep : 329.593,29 euro.

Het Selectiecomité zal min. 3 en max. 15 projecten weerhouden en een bedrag van 10.000 tot 100.000 euro per project toekennen, voor een periode van 1 tot 3 jaar.

Het medefinancieringspercentage is beperkt tot 80% van de subsidiabele uitgaven. De organisatie die het project draagt (of haar partners) financieren min. 20%.

Betaling


De betaling wordt opgesplitst in 2 of 3 schijven naargelang de looptijd van het project en het toegekende bedrag :
- een eerste schijf als voorschot bij de officiële beslissing om de financiering toe te kennen
- een tweede schijf na ontvangst van een staat van voortgang van het project
- het saldo van de financiering na afloop van het project en goedkeuring van de bewijsstukken
Procedure
De aanvraag moet uiterlijk op 30 juni 2021 bij het Permanent secretariaat van het fonds voor internationale solidariteit ingediend worden (cf. kandidatuurformulier op de site van Leefmilieu Brussel, infra).
Praktische inlichtingen
VIVAQUA
Permanent secretariaat van het Fonds voor internationale solidariteit
Keizerinlaan, 17-19
1000 Brussel

Dhr. Gaëtan GILLET   -  Tel 02 518 81 96  -  internationale.solidariteit@vivaqua.be

Leefmilieu Brussel
Site van Thurn & Taxis
Havenlaan, 86 C
1000 Brussel

Alle documenten en formulieren zijn beschikbaar op de website van Leefmilieu Brussel.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Projectoproep voor projecten inzake ontwikkelingshulp die verband houden met de watersector – Editie 2021 (cf. document op de site van Leefmilieu Brussel, supra).

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG) – Verenigde Naties. [Doelstelling nr 6, subdoelstellingen 6.1 et 6.2]

23.05.2014 BBHR betreffende de toewijzing van het deel van de inkomsten afkomstig van de tarifering van water voor doeleinden inzake internationale solidariteit (B.S., 17.04.2015).
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr. 293059

20.10.2006 Ordonnantie tot opstelling van een kader voor het waterbeleid (B.S., 03.11.2006). [art. 38, §5]
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr. 213828
Datum van de laatste update
08-04-2021

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links