Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
Gelijke kansen en diversiteit: 'Toegankelijkheid evenementen' - projectoproep 2020
Subsidiërende overheid
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Begunstigde(n)
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Gelijke kansen (diversiteit, discriminatie, discriminatie, integratie, burgerschap, ...)
Voorwerp

De projectoproep werd op 4 mei 2020 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.


De Staatssecretaris voor Gelijke Kansen lanceert een projectoproep ter ondersteuning van initiatieven die de toegankelijkheid van evenementen willen bevorderen.

Met toegankelijkheid wordt bedoeld : de mogelijkheid voor iedereen om op een gelijkwaardige en autonome manier toegang te hebben tot het maatschappelijk leven, zich te verplaatsen en om alle plaatsen, diensten, producten en activiteiten die deel uitmaken van de samenleving te kunnen gebruiken en begrijpen. Dit betreft dus niet alleen personen met een handicap, maar heeft betrekking op alle leden van de samenleving.
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

Privé-instellingen, alle verenigingen met rechtspersoonlijkheid en ook feitelijke verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid, gevestigd in het BHG en actief binnen het domein van gelijke kansen en diversiteit.

Selectiecriteria

De projecten moeten voldoen aan criteria :
* i.v.m. het evenement :
  - gedetailleerde en realistische planning
  - timing
  - budget
  - verwachte resultaten
* i.v.m. de toegankelijkheid :
  - duidelijke impact
  - geraamde meetbare en significante resultaten
  - samenhang tussen de doelstellingen de verwezenlijkte activiteiten
  - ervaring inzake de bevordering van de toegankelijkheid
  - keuze van relevante en geschikte acties en communicatiekanalen
Voor meer details : cf. pag. 7 van de Subsidiegids (infra).

Extra troeven zijn :
- rekening houden met de intersectionaliteit
- duurzaamheid van de resultaten
Voor meer details : cf. pag. 8 van de subsidiegids (infra).

Subsidiabele uitgaven


Enkel de uitgaven voor het toegankelijk maken van (een deel van) een evenement kunnen in aanmerking komen voor subsidies :
- aankoop, huur en huurlasten
- promotie- en publicatiekosten
- administratieve kosten
- voertuig- en verplaatsingskosten
- vergoedingen aan derden, onderaannemers, honoraria
- personeelskosten
- andere
Voor meer details : cf. pag. 5-6 van de Subsidiegids (infra).
Bedrag en betaling
Het subsidiebesluit vermeldt : het toegekende subsidiebedrag, de betalingsmodaliteiten, de toegelaten categorieën van uitgaven en de verschillende deadlines tegen dewelke een schuldvordering of afrekeningsdossier bij de administratie moet ingediend worden.

Voor meer details : cf. pag. 8-11 van de Subsidiegids (infra).
Procedure
De aanvraag moet uiterlijk op 4 mei 2020 bij equal.brussels ingediend worden (cf. aanvraagformulier op de site equal.brussels, infra).
Praktische inlichtingen
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
equal.brussels
City Center
Kruidtuinlaan, 20
1035 Brussel

Tel 02 800 36 75  -  equalsubsidies@gob.brussels

Alle inlichtingen en formulieren zijn beschikbaar op de site van equal.brussels.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Subsidiegids « Toegankelijkheid evenementen » voor projecten binnen het domein van Gelijke Kansen in het BHG (cf. document op de site van equal.brussels, supra).
Commentaar
Voorbeelden vermeld in de Subsidiegids (infra) om evenementen beter toegankelijk te maken :
- een parking reserveren voor personen met een beperkte mobiliteit (PBM)
- toegankelijke sanitaire voorzieningen plaatsen
- een aangepaste bewegwijzering aanbrengen
- zorgen voor onthaal aangepast aan PBM, en een specifieke ruimte
- zorgen voor een doventolk
- voorzien in detectielussen, voelstoelen, audiodescriptie
- hellende vlakken plaatsen
- …
Datum van de laatste update
04-02-2021

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links