Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Horizon 2020 : Prijs voor de Europese innovatiehoofdstad 2020
Subsidiërende overheid
Europese Unie
Begunstigde(n)
Gemeenten
Materie(s)
Stedenbouw - Ruimtelijke ordening, Mobiliteit, Investeringen van openbaar nut, Leefmilieu en duurzame ontwikkeling, Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen
Voorwerp

De projectoproep werd op 23 juni 2020 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.


De Europese Commissie lanceert, in het kader van het programma “Horizon 2020”, een projectoproep voor de Prijs van de Europese innovatiehoofdstad 2020.

« Horizon 2020 » is het kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie voor de periode 2014-2020 (cf. programmafiche).

De prijs beoogt steden te belonen die innovatie in hun gemeenschap bevorderen om de levenskwaliteit van de burgers te verbeteren. De steden zullen beoordeeld worden voor de innovatieve oplossingen van de maatschappelijke uitdagingen die zijn in hun aanvraag vermelden.

Deze prijs biedt tevens de gelegenheid om :
- meer bekendheid te geven aan de teams die een innovatief beleid hebben ontwikkeld en geïmplementeerd
- de rol van de burgers te versterken bij het zoeken naar lokale oplossingen en door hun betrokkenheid
  aan het besluitvormingsproces
- de stad aantrekkelijker te maken voor investeerders, de industrie, ondernemers, talenten met een hoog
  niveau
- de stad te helpen bij het leggen van contacten en om samen te werken met andere steden
Toekenningsvoorwaarden
In aanmerking komende begunstigden

De steden en gemeenten met meer dan 100.000 inwoners die :
- gelegen zijn in een lidstaat van de Europese Unie of in een land dat geassocieerd is aan Horizon 2020
- relevante activiteiten geïmplementeerd hebben voor de oproep (beëindigde of lopende) sinds 1 januari 2019
- geen andere monetaire prijs gekregen hebben van een Europese instelling voor dezelfde activiteiten (maar
  het is mogelijk om hiervoor Europese subsidies te hebben ontvangen)
- de Prijs nog niet eerder ontvangen hebben

De aanvraag mag initiatieven van verschillende departementen omvatten, maar er zal slechts één enkele aanvraag per stad of grootstedelijk gebied aanvaard worden.

Selectie- en uitsluitingscriteria : klassieke criteria (cf. woordenlijst)

Toekenningscriteria

De jury zal de bekomen resultaten en het ontwikkelingspotentieel evalueren op basis van volgende 4 criteria :
1. Experimenteren : testen van concepten, processen, tools en bestuursmodellen
2. Betrokkenheid : de opportuniteiten verbeteren voor zoveel mogelijk burgers en ervoor zorgen dat er
    rekening wordt gehouden met hun ideeën
3. Uitbreiding : de aandacht vestigen op het potentieel van de stad om nieuwe talenten, middelen, finan-
    cieringen en investeringen aan te trekken en om zich te positioneren als « model » voor de andere steden
4. Toegevoegde waarde : een concrete en meetbare impact, rechtstreeks gelinkt aan de uitvoering van de
    innovatieve maatregelen

De kandidaten moeten in het formulier (Deel B) omschrijven in welke mate hun activiteiten bijdragen aan deze 4 criteria.
Bedrag en betaling
De winnende stad ontvangt een bedrag van 1 miljoen euro. De vijf andere finalisten zullen een bedrag van 100.000 euro ontvangen.

Het bedrag wordt in één schijf uitbetaald na de ceremonie van de prijsuitreiking.
Procedure
Indicatieve kalender :
- indiening kandidaturen : 23 juni 2020 om 17h (Brusseluur)
- audities in Brussel voor de finalisten : eind augustus - begin september 2020
- ceremonie prijsuitreiking : 22-24 september 2020 (te bevestigen)

Het indienen van dossiers gebeurd on line via de Participants portal van Horizon 2020 (link infra).

De procedure wordt beschreven in de rubriek ‘‘Procedure’’ van de programmafiche « Horizon 2020 » (supra) en in het Reglement (infra). Een standaardformulier (niet gebruiken om een kandidatuur in te dienen) is beschikbaar op de Participant Portal.

Volgende drie bewijzen moeten ingediend worden :
- de burgemeester steunt de kandidatuur
- de betrokken activiteiten vingen niet aan voor 1 januari 2019
- de uitsluitingsregels zijn niet van toepassing op de stad (verklaring op erewoord ondertekend door de
  wettelijke vertegenwoordiger – de burgemeester – met een kopie van het identiteitsbewijs)
Praktische inlichtingen
Europese commissie

Er kunnen vragen gesteld worden via het volgende emailadres : rtd-i-capital@ec.europa.eu.

Brulocalis - Vereniging Stad & Gemeenten van Brussel

De leden van Brulocalis (gemeenten en OCMW’s van het BHG) die geïnteresseerd zijn in deze projectoproep kunnen een beroep doen op de cel Europese projecten voor begeleiding bij het tot stand brengen van Europese projecten. Gelieve een e-mail te sturen naar het contactpunt voor al uw vragen of voor meer informatie.
Wettelijke en reglementaire bronnen
De algemene bronnen van het programma zijn gecentraliseerd in de programmafiche « Horizon 2020 » (supra).

Alle documenten betreffende deze projectoproep bevinden zich op de Participant portal van Horizon 2020. Het is sterk aanbevolen om het Reglement van de prijs te lezen.

Zie ook de webpagina van de Europese Commissie aangaande de prijs.

De exacte referentie van de projectoproep is : H2020-European-i-capital-Prize-2020.
Commentaar
Eurocities organiseert op 3 april 2020 een webinar over deze prijs (informatie et inschrijving).

Meer informatie over de editie 2019 op deze webpagina.

Er zijn geen Belgische steden bij de winnaars van eerdere edities van de prijs.
Datum van de laatste update
02-07-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links