Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
ESF VLAANDEREN (2014-2020)
Subsidiërende overheid
Europese Unie
Begunstigde(n)
Gemeenten, OCMW, Scholen van het door openbare besturen georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen), Vennootschap met sociaal oogmerk, Sociale ondernemingen
Materie(s)
Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen, Onderwijs, opleiding en vorming
Voorwerp
Het programma « ESF in Vlaanderen » is het operationeel programma van het Europees Sociaal Fonds voor het Vlaams gewest en de Vlaamse gemeenschap.

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is het belangrijkste Europees programma ter ondersteuning van de werkgelegenheid en de sociale inclusie, met een budget van ongeveer 10 miljard euro per jaar. Tussen 2014 en 2020 zal het fonds bijna 1 miljard euro investeren in België.

Het ESF is één van de « Europese Structuur- en Investeringsfondsen » (ESIF) dat vnl. de thematische doelstellingen 8 tot 11 nastreeft:
8) Bevordering van duurzame en kwalitatieve werkgelegenheid en ondersteuning van arbeidsmobiliteit
9) Bevordering van sociale inclusie en bestrijding van armoede en elke vorm van discriminatie
10) Investering in onderwijs, opleiding en beroepsopleiding voor de aanwerving van vaardigheden en een leven lang leren
11) verbetering van de institutionele capaciteit van overheidsinstanties en belanghebbenden en bijdragen aan een efficiënt openbaar bestuur

De regering van het Vlaams Gewest, vertegenwoordigd door het ESF Agenschap, is de beheersautoriteit van het ESF in Nederlandstalig België (Vlaams Gewest, Vlaamse Gemeenschap, VGC).

Het operationeel programma omvat :
- aangelegenheden die raken aan de werkgelegenheid, de opleiding en de sociaal-professionele integratie in
  de brede zin zijn gewestelijke bevoegdheden en vallen dus onder de bevoegdheid van het Vlaams Gewest
- aangelegenheden die raken aan het onderwijs en aan de jeugdhulpverlening in de brede zin zijn
  gemeenschapsbevoegdheden en vallen dus onder de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap. 

Brusselse organisaties mogen, voor wat de gemeenschapsbevoegdheden betreft, intekenen op alle prioriteiten.


Schematisch is het programma als volgt gestructureerd (prioritaire assen en investeringsprioriteiten):
* Prioriteit 1 (thematische doel 8), loopbaanbeleid curatief, bevat de investeringsprioriteiten
   - 8i werkzaamheid
   - 8ii werkzoekende jongeren
   - 8iii ondernemerschap
* Prioriteit 2 (thematische doel 10), loopbaanbeleid preventief, bevat de investeringsprioriteiten
   - 10i (ongekwalificeerde uitstroom)
   - 10iii (een leven lang leren)
* Prioriteit 3 (thematische doel 9), sociale inclusie en armoedebestrijding, bevat de investeringsprioriteiten
   - 9i (actieve inclusie)
   - 9ii (focus op gemarginaliseerde groepen)
   - 9v (ondersteuning van de sociale economie)
* Prioriteit 4, ‘mensgericht ondernemen’ via de investeringsprioriteit 8v
* Prioriteit 5, ‘innovatie en transnationale samenwerking’ ter ondersteuning van de thematische doelstellingen
   8, 9 en 10
* Prioriteit 6, ‘technische bijstand’

Gemeenschapsacties naar NEETs (8.2 voor het BHG) maken deel uit van het Brusselse Operationele Programma (cf. fiche ESF BHG) en het YEI-programma (cf. fiche ESIF, binnenkort online), maar
worden in gezamenlijk beheer tussen ESF BHG en ESF Vlaanderen geoperationaliseerd (infra).
Toekenningsvoorwaarden
Volgens de classificatie van de ESIF, richt het operationeel programma zich tot de 2 meest ontwikkelde gewesten : het Vlaams Gewest en het BHG.

Enkel het BHG komt in aanmerking voor het « Youth Employment Initiative » (YEI) (infra).

Elke organisatie met rechtspersoonlijkheid kan subsidies aanvragen bij het ESF-Agentschap door een project in te dienen. Opgelet: Een aantal oproepen leggen strengere voorwaarden op met betrekking tot de organisaties die een project kunnen indienen.

Onder voorbehoud van de gepubliceerde projectoproepen, kunnen de OCMW’s van het BHG in aanmerking komen voor éénmalige oproepen van het ESF Vlaanderen op het gebied van:
8.1 Toegang tot werkgelegenheid voor werkzoekenden en niet-actieven
9.1 Actieve integratie, mede met het oog op de bevordering van gelijke kansen en actieve participatie en verbetering van de inzetbaarheid
9.2 Sociaal-economische integratie van gemarginaliseerde gemeenschappen zoals de Roma
Bedrag en betaling
Het totaal budget van het OP ESF Vlaanderen bedraagt 26,7 miljoen euro, waarvan tot 9,5 miljoen euro aan het BHG kan toegekend worden.

Het maximale medefinancieringspercentage van het ESF bedraagt 50%. De Nederlandstalige overheidsinstanties zorgen meestal voor de resterende medefinanciering.

Het bedrag dat het ESF-Agentschap ter beschikking stelt van een organisatie verschilt per oproep. De maximale tussenkomst staat vermeld in de oproepfiche.
Procedure
De projectoproepen worden gepubliceerd op de site van het ESF Agentschap.

Een project indienen kan enkel via de ESF-applicatie. De toegang daartoe is mogelijk met een elektronische ID-kaart of het federaal token. U heeft ook uw ondernemingsnummer nodig.

De procedure wordt gedetailleerd beschreven op deze pagina van de site van het ESF Agentschap en in het Handboek voor het operationeel programma 2014-2020.

Vooraleer een organisatie een project kan indienen bij het ESF-Agentschap Vlaanderen, moet je bewijzen dat je organisatie aan een aantal kwaliteitsvereisten voldoet (ESF-label, kwaliteitslabels, kwaliteitsinspectieverslagen en ESF-kwaliteitsopstap). Kwaliteitsbewijzen zijn mits een actuele geldigheidsdatum geldig in afwachting van de implementatie van het nieuwe kwaliteitsmodel binnen het Beleidsdomein Werk en Sociale Economie (streefdatum 1 januari 2016). Als je op geen van de 4 voorgaande mogelijkheden kan beroep doen, gelieve dan contact te nemen met Erik Conings, expert kwaliteit en Professionalisering, om een eventuele oplossing samen te bekijken. Zie de pagina van het ESF Agentschap.
Praktische inlichtingen
Europese Commissie

Het Directoraat-generaal « Werkgelegenheid, Sociale zaken en Inclusie » (DG EMPL) van de Europese commissie is verantwoordelijk voor het ESF-programma. Alle vragen terzake moeten echter aan de beheersautoriteit gericht worden.

Beheersautoriteit


ESF-Agentschap Vlaanderen
Gasthuisstraat, 31
1000 Brussel
Tel 02 546 22 11 - onthaalesf@esf.vlaanderen.be - www.esf-agentschap.be

Brulocalis - Vereniging Stad & Gemeenten van Brussel


De leden van Brulocalis (gemeenten en OCMW’s van het BHG) die geïnteresseerd zijn in dit programma kunnen een beroep doen op de cel Europese projecten voor begeleiding bij het tot stand brengen van Europese projecten. Gelieve een e-mail te sturen naar het contactpunt voor al uw vragen of voor meer informatie.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Belgische bronnen

Operationeel programma ESF Vlaanderen (2014-2020) :
- integrale tekst
- samenvatting

Europese bronnen

17.12.2013 Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad (P.B.E.U., 20.12.2013, L347/320).
Gecoördineerde tekst: zie http://eur-lex.europa.eu
Meer info inInforum : zie document nr 283563

17.12.2013 Verordening (EU) nr. 1304/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Sociaal Fonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1081/2006 van de Raad; (P.B.E.U., 20.12.2013, L347/470).
Gecoördineerde tekst: zie http://eur-lex.europa.eu
Meer info inInforum : zie document nr 283593
Commentaar
Uittreksel uit de programmafiche ESIF inzake NEETS en YEI:

Het « Youth Employment Initiative » (YEI) - Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief


Het BHG komt tevens in aanmerking voor het YEI, waardoor een bijkomende steun (bovenop het ESF) toegestaan wordt van 5,87 miljoen euro voor 2014 en 2015. Door dit initiatief kunnen de regio’s, waarvan de situatie van de jongeren bijzonder moeilijk is (werkloosheidspercentage > 25 %), op een bijkomende financiële steun van de EU rekenen.

Het is gericht op alle jongeren onder de 25 jaar die geen werk hebben, die noch onderwijs volgen noch in opleiding zijn (Not in Education, Employment or Training, NEET in het Engels), die woonachtig zijn in de in aanmerking komende regio’s, die niet-actief of werkloos zijn (met inbegrip van langdurige werklozen), ongeacht of zij als werkzoekende ingeschreven staan.

Het regeerakkoord 2014-2019 voorziet dat de « Jongerengarantie », dat door Actiris uitgevoerd wordt, voor 2/3 gefinancierd wordt met Europese middelen (ESF en YEI) en voor 1/3 met gewestelijke middelen (Gemeen-schappen en gemeenschapscommissies).

Voor het Nederlandstalige luik zijn de projectoproepen eerder gericht tot partnerschappen van organisaties.
Datum van de laatste update
11-02-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links