Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Vooruit met de wijk : projectoproep 2022
Subsidiërende overheid
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Begunstigde(n)
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Leefmilieu en duurzame ontwikkeling
Voorwerp
De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert de projectoproep « Vooruit met de wijk » om inwoners te steunen die zich graag willen engageren voor gemeenschappelijke projecten ten voordele van het milieu en de duurzame ontwikkeling in hun wijk.

Deze projectoproep wordt beheerd door Leefmilieu Brussel, de overheidsdienst voor milieu en energie van het BHG.

De samenwerking met één of meerdere publieke partners (gemeente, OCMW, plaatselijke verenigingen, sociale huisvestingsmaatschappijen, bedrijven, …) wordt sterk aanbevolen.
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

- groepen van burgers, buren, kennissen, vrienden, bewoners van eenzelfde gebouw, straat of wijk, die
  collectief projecten willen ontwikkelen
- burgercollectieven kunnen worden opgericht als feitelijke verenigingen of als verenigingen zonder
  winstoogmerk (vzw's), bestaande uit vrijwilligers, dragers en begunstigden van het betrokken project

Thema’s

De projectoproep kan projecten op twee manieren ondersteunen :
1. Ofwel rond een thematisch project, in één van de volgende categorieën :
    - Good Food voeding
    - Hulpbronnen, afval en openbare netheid
    - Natuur en biodiversiteit
    - Energie
    - Mobiliteit - Good Move
2. Ofwel rond verschillende thema’s : beweging voor Participatieve Duurzame Wijken

Engagementen van de stuurgroep


- de coördinatie van de invoering van de activiteiten die voorzien zijn i.h.k.v. het project
- het contact met de administratie en met de begeleidingsteams
- het budgetbeheer
- de communicatie tussen alle betrokkenen actoren en naar de buurt toe
- het verwerven van de vaardigheden die nodig zijn voor het beheer van het project
- de duurzaamheid van het project
- …

Selectiecriteria

- doelstellingen : aansluiting van het project bij de algemene doelstellingen van deze oproep en van het
  gekozen thema
- milieu-impact : impact op de veerkracht van de stad
- begunstigden : geleidelijke toename van het aantal gebruikers van het project
- het dragen van het project : sterkte van de pilootgroep met een participatieve werking
- relevantie : het project voorziet in een behoefte van de groep dragers
- opening : open voor alle bewoners van de wijk
- geloofwaardigheid : uitvoering van het project, budget in overeenstemming met het project, …
- beoordeling : kwaliteit van de indicatoren
- duurzaamheid : potentieel
Bedrag en betaling
- Thematische projecten : max. 3.000 euro
- Participatieve Duurzame Wijken : max. 15.000 euro
Procedure
Betreffende de thematische projecten

Een intentienota moet uiterlijk op 3 april 2022 ingediend worden.

Het projectdossier moet uiterlijk op 12 juni 2022 ingediend worden.

Betreffende de Participatieve Duurzame Wijken

Een intentienota moet uiterlijk op 3 april 2022 ingediend worden.

Op 19 april zal een jury de duurzame wijken selecteren die aan hun gezamenlijke inventaris van de buurt mogen beginnen.

Een subsidieaanvraag kan tot uiterlijk 4 september 2022 ingediend worden.
Praktische inlichtingen
Leefmilieu Brussel
Afd. Kwaliteit van het leefmilieu, Circulaire economie en Duurzame stad
Dpt. Grondgebied en Burgers in Transitie en Good Food
Dienst Grondgebied en Burgers in Transitie
Havenlaan, 86C/3000
1000 Brussel


Alle inlichtingen en documenten zijn beschikbaar op de website van Leefmilieu Brussel.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Projectoproep « Vooruit met de wijk » : Collectieve en duurzame burgerinitiatieven in het BHG – Modaliteiten 2022 (cf. document op de site van Leefmilieu Brussel, supra).
Datum van de laatste update
04-04-2022

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links