Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Gelijke kansen en diversiteit (gemeenten) : projectoproep 2021
Subsidiërende overheid
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Begunstigde(n)
Gemeenten
Materie(s)
Gelijke kansen (diversiteit, discriminatie, discriminatie, integratie, burgerschap, ...)
Voorwerp

De projectoproep werd op 19 april 2021 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.


De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert jaarlijks een projectoproep om een actief gelijkekansen- en diversiteitsbeleid te bevorderen, en op concrete wijze, een echt non-discriminatie- en emancipatiebeleid te voeren, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare groepen.

Deze projectoproep is uitsluitend gericht op volgende twee thema’s :
- de bestrijding van racisme en discriminatie en de bevordering van diversiteit
- handicap / toegankelijkheid

De projecten moet plaatsvinden tussen 1 september 2021 en 31 december 2022.
Toekenningsvoorwaarden
Initiatiefnemers

De 19 gemeentebesturen van het BHG, eventueel in partnerschap met een andere gemeente en/of andere plaatselijke terreinactoren.

Toepassingsgebied

De projecten moeten een relevante bijdrage leveren aan de ontwikkeling van projecten m.b.t. bovenvermelde thema’s.

Enkele werkterreinen :
* Racisme – discriminatie – diversiteit
   - uitvoering van de acties van het diversiteitsplan van de gemeente
   - tentoonstelling voor scholen, sensibiliseringscampagnes, opleiding van het personeel, conferenties, …
* Handicap – toegankelijkheid
   - de gemeentegebouwen toegankelijker maken
   - toegankelijkheid van de verschillende diensten die de gemeente biedt voor personen met een beperking
   - inclusie van personen met een handicap in alle culturele, participatieve en sportactiviteiten van de
     gemeente
   - inclusie van werknemers met een handicap

Voor meer details : cf. pag. 2-4 van de Oproep (infra).

Selectiecriteria

Voor de selectie van de projecten zal met volgende criteria rekening worden gehouden :
- de kwaliteit en relevantie van de beoogde resultaten
- de kwaliteit van de organisatie van het project
- de betrokkenheid van de projectindiener
- de haalbaarheid van het project
- het vernieuwende karakter (bijkomende troeven : gendermainstreaming, toegankelijkheid en duurzame
  ontwikkeling)

Voor meer details : cf. pag. 4-5 van de Projectoproep (infra).

Subsidiabele uitgaven

- de uitgaven die de personeels- en de werkingskosten (uitsluitend gelinkt aan de ontwikkeling van het project)
- de promotiekosten
- de investeringskosten betreffende de toegankelijkheid voor personen met een beperkte mobiliteit (inrichting
  publieke ruimten – inschakeling bij het gemeentebestuur)
Bedrag en betaling
Bedrag

Maximaal bedrag per project : 6.200 euro.

Betaling

De subsidie wordt uitbetaald in 2 schijven :
- de eerste schijf van 60% na ondertekening van het besluit op basis van de eerste schuldvordering
- het saldo van 40% tegen voorlegging van een activiteitenverslag, de financiële bewijsstukken en de ingevulde
  boordtabellen
Procedure
De aanvraag moet uiterlijk op 19 april 2021 bij de Directie Gesubsidieerde Initiatieven ingediend worden (cf. kandidatuurformulier op de site van BPB, infra).
Praktische inlichtingen
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Brussel Plaatselijke Besturen
Directie Gesubsidieerde Initiatieven
Gelijke Kansen
Sint-Lazarusplein, 2
1035 Brussel

Dhr. Philippe Vandemeulebroucke  -  Tel 02 204 13 89  -  pvandemeulebroucke@gob.brussels

De tekst van de projectoproep en het kandidatuurformulier zijn beschikbaar op de site van BPB.
Wettelijke en reglementaire bronnen
10.03.2021 Gelijke kansen – Subsidies aan de gemeenten – Projectoproep 2021 (cf. documenten op de site van BPB, supra).
Datum van de laatste update
20-04-2021

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links