Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
Rechten, Gelijkheid en Burgerschap : preventie en bestrijding van gendergerelateerd geweld en geweld tegen kinderen
Subsidiërende overheid
Europese Unie
Begunstigde(n)
Gemeenten, OCMW, Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen
Voorwerp
De Europese Commissie lanceert, in het kader van het programma « Rechten, Gelijkheid en Burgerschap » (2014-2020), een projectoproep die gericht is op de preventie en de bestrijding van gendergerelateerd geweld en geweld tegen kinderen.

Het programma « Rechten, Gelijkheid en Burgerschap » (2014-2020) beoogt acties met een Europese toegevoegde waarde te ondersteunen die de gelijkheid en de rechten van de personen bevorderen, beschermen en daadwerkelijk omzetten, zoals vastgelegd in de Europese verdragen en internationale overeenkomsten waarbij de Unie is toegetreden (cf. programmafiche).

In het kader van deze projectoproep verwijst de term « gendergerelateerd geweld » o.m. naar alle geweld tegen een persoon wegens zijn geaardheid. De term « geweld tegen kinderen » verwijst naar alle vormen van geweld die opgesomd zijn in art. 19 van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de Rechten van het kind (infra).

Het project moet aan één van de volgende prioriteiten beantwoorden :
1) De preventie en de bestrijding van gendergerelateerd geweld, o.m. huiselijk geweld en seksuele intimidatie
2) De preventie en de bestrijding van geweld op kinderen, o.m. door de versterking van het professioneel
    kader in de sector
Meer informatie op de webpagina van de projectoproep (infra).

Volgende activiteiten zijn subsidieerbaar voor alle prioriteiten :
- wederzijds leren en de uitwisseling van goede praktijken
- de opstelling en de tenuitvoerlegging van protocollen, de ontwikkeling van tools en werkmethoden
- de ontwikkeling van vaardigheden en vorming voor professionelen
- sensibiliseringsactiviteiten en activiteiten gericht op empowerment

Deze projectoproep beoogt welbepaalde en concrete projecten te financieren die tastbare en aantoonbare voordelen aan de finale begunstigden garanderen.
Toekenningsvoorwaarden
Voorwaarden van het programma

Cf. programmafiche (supra).

Specifieke voorwaarden

- het project mag zowel nationaal als transnationaal zijn
- bij het consortium moeten minimaal 2 verschillende partners betrokken zijn
Bedrag en betaling
Het indicatief budget voor deze projectoproep bedraagt 11.700.000 euro en wordt als volgt onderverdeeld :
- Prioriteit 1 : 7.020.000 euro
- Prioriteit 2 : 4.680.000 euro

De aangevraagde subsidies moeten min. 75.000 euro bedragen.

Cf. programmafiche (supra) voor het percentage van de subsidieverlening, de subsidiabele kosten en het voorschot op de financiering.
Procedure
Het formulier en de bijlagen moeten uiterlijk op 13 juni 2019 om 17.00 uur ingediend worden.

Voor de indieningsprocedure : cf. programmafiche (supra).
Praktische inlichtingen
Europese Commissie

Cf. programmafiche (supra).

Brulocalis - Vereniging Stad & Gemeenten van Brussel


De leden van Brulocalis (gemeenten en OCMW’s van het BHG) die geïnteresseerd zijn in deze projectoproep kunnen een beroep doen op de cel Europese projecten voor begeleiding bij het tot stand brengen van Europese projecten. Gelieve een e-mail te sturen naar het contactpunt voor al uw vragen of voor meer informatie.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Betreffende de oproep

Referentie van de oproep : REC-RDAP-GBV-AG-2019.

De tekst en alle documenten zijn beschikbaar op deze webpagina van de Participant portal van de Europese Commissie.

12.06.2013 Verordening (EU) nr 606/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de wederzijdse erkenning van beschermingsmaatregelen in burgerlijke zaken (P.B.E.U., 29.06.2013, L181, pag. 4-12).

25.10.2012 Richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (P.B.E.U., 14.11.2012, L135, pag. 57-73).

13.12.2011 Richtlijn 2011/99/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees beschermingsbevel (P.B.E.U., 21.12.2011, L338, pag. 2-18).

20.11.1989 Verdrag van de Verenigde Naties inzake de Rechten van het kind, inwerkingtreding op 2 september 1990 (EN / FR).

Voor andere soorten bronnen die specifiek de vijfde prioriteit betreffen : cf. webpagina van de projectoproep (supra).

Betreffende het programma

Cf. de rubriek “Wettelijke en reglementaire bronnen” in de programmafiche (supra).
Datum van de laatste update
07-02-2019

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links