Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
Rechten, Gelijkheid en Burgerschap : preventie en bestrijding van gendergerelateerd geweld en geweld tegen kinderen
Subsidiërende overheid
Europese Unie
Begunstigde(n)
Gemeenten, OCMW, Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen
Voorwerp

De projectoproep werd op 13 november 2018 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.

De Europese Commissie lanceert, in het kader van het programma « Rechten, Gelijkheid en Burgerschap » (2014-2020), een projectoproep die gericht is op de preventie en de bestrijding van gendergerelateerd geweld en geweld tegen kinderen.

Het programma « Rechten, Gelijkheid en Burgerschap » (2014-2020) beoogt acties met een Europese toegevoegde waarde te ondersteunen die de gelijkheid en de rechten van de personen bevorderen, beschermen en daadwerkelijk omzetten, zoals vastgelegd in de Europese verdragen en internationale overeenkomsten waarbij de Unie is toegetreden (cf. programmafiche).

In het kader van deze projectoproep verwijst de term « gendergerelateerd geweld » o.m. naar alle geweld tegen een persoon wegens zijn geaardheid. De term « geweld tegen kinderen » verwijst naar alle vormen van geweld die opgesomd zijn in art. 19 van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de Rechten van het kind (infra).

De prioriteiten van deze projectoproep zijn :
1) De preventie van gendergerelateerd geweld, door de sociale normen te veranderen zodat dergelijke
    vormen van geweld niet meer getolereerd worden
2) De bescherming en de ondersteuning van slachtoffers van huiselijk geweld, bv. door de slachtoffers te
    helpen bij het afleggen van verklaringen inzake het ondergaan geweld of door de multidisciplinaire
    samenwerking en de ontwikkeling van de competenties van de deskundigen in de sector te bevorderen
3) De coördinatie en/of de aanpassing van de ondersteuningsdiensten aan de specifieke noden van
    migranten en vluchtelingen
4) De preventie en de bestrijding van seksuele cybercriminaliteit (« revenge porn », « sextorsion », …)
5) De bevordering van actieplannen voor de bescherming van kinderen in verschillende sectoren (sportieve
    organisaties, recreatieve activiteiten, …)

Het project moet aan één van deze prioriteiten beantwoorden.

Volgende activiteiten kunnen voor alle prioriteiten gefinancierd worden :
- wederzijds leren, de uitwisseling van goede praktijken, de samenwerking
- de opstelling en de tenuitvoerlegging van protocollen, de ontwikkeling van werkmethodes die overdraagbaar
  zijn naar andere regio’s
- de ontwikkeling van vaardigheden en de opleiding
- de bewustmaking en het onderwijs

Voor specifieke activiteiten bij elke prioriteit : cf. meer informatie op de webpagina van de oproep (infra).

Deze projectoproep beoogt welbepaalde en concrete projecten te financieren die tastbare en aantoonbare voordelen aan de finale begunstigden garanderen.

Activiteiten die politieke of derde partijen ondersteunen komen in het kader van deze projectoproep niet in aanmerking voor financiering. Deze oproep financiert ook niet de conformiteitsbeoordeling tot omzetting van Richtlijn 2012/29/EU (infra).
Toekenningsvoorwaarden
Voorwaarden van het programma

Cf. programmafiche (supra).

Specifieke voorwaarden

Het project mag zowel nationaal als transnationaal zijn.

Bij het consortium moeten ten minste 2 verschillende partners betrokken zijn.
Bedrag en betaling
Het indicatief budget voor elke prioriteit (supra) bedraagt :
1) 2.900.000 euro
2) 2.900.000 euro
3) 2.400.000 euro
4) 2.400.000 euro
5) 2.700.000 euro

De aangevraagde subsidies moeten min. 75.000 euro bedragen.

Cf. programmafiche (supra) voor het percentage van de subsidieverlening, de subsidiabele kosten en het voorschot op de financiering.
Procedure
Het formulier en de bijlagen moeten uiterlijk op 13 november 2018 om 17.00 uur ingediend worden.

Voor de indieningsprocedure : cf. programmafiche (supra).
Praktische inlichtingen
Europese Commissie

Cf. programmafiche (supra).

Brulocalis - Vereniging Stad & Gemeenten van Brussel


De leden van Brulocalis (gemeenten en OCMW’s van het BHG) die geïnteresseerd zijn in deze projectoproep kunnen een beroep doen op de cel Europese projecten voor begeleiding bij het tot stand brengen van Europese projecten. Gelieve een e-mail te sturen naar het contactpunt voor al uw vragen of voor meer informatie.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Betreffende de oproep

Referentie van de oproep : REC-RDAP-GBV-AG-2018.

De tekst en alle documenten zijn beschikbaar op deze webpagina van de Participant portal van de Europese Commissie.

12.06.2013 Verordening (EU) nr 606/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de wederzijdse erkenning van beschermingsmaatregelen in burgerlijke zaken (P.B.E.U., 29.06.2013, L181, pag. 4-12).

25.10.2012 Richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (P.B.E.U., 14.11.2012, L135, pag. 57-73).

13.12.2011 Richtlijn 2011/99/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees beschermingsbevel (P.B.E.U., 21.12.2011, L338, pag. 2-18).

20.11.1989 Verdrag van de Verenigde Naties inzake de Rechten van het kind, inwerkingtreding op 2 september 1990 (EN / FR).

Voor andere soorten bronnen die specifiek de vijfde prioriteit betreffen : cf. webpagina van de projectoproep (supra).

Betreffende het programma

Cf. de rubriek “Wettelijke en reglementaire bronnen” in de programmafiche (supra).
Datum van de laatste update
14-11-2018

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links