Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Duurzame milieuprojecten : projectoproep 2021
Subsidiërende overheid
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Begunstigde(n)
Gemeenten, OCMW
Materie(s)
Leefmilieu en duurzame ontwikkeling
Voorwerp

De projectoproep werd op 18 juni 2021 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.

De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert, in het kader van de Klimaatactie, een nieuwe projectoproep voor de Brusselse gemeenten en OCMW’s voor de uitvoering van duurzame milieuprojecten.

De Klimaatactie bestaat uit twee luiken en streeft volgende doelstellingen na :
- de lokale overheden stimuleren om een actiestrategie voor het klimaat te ontwikkelen, in te voeren
  of bij te werken, die direct aansluiten op de gewestelijke plannen (= Luik 1 en betreft ‘fiche KAP’)
- de uitvoering van duurzame projecten voor het klimaat die direct verband houden met de gewestelijke
  prioriteiten (= Luik 2 en betreft deze fiche)

Deze projectoproep wordt beheerd door Leefmilieu Brussel, de overheidsdienst voor milieu en energie van het BHG.
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

De gemeenten en OCMW’s van het BHG.

Thematische doelstellingen


De projecten moeten betrekking hebben op :
- de verlichting van de directe of indirecte emissies
- de aanpassing en de versterking van de biodiversiteit

Projecten

De projecten kunnen acties bevatten die betrekking hebben op :
- de interne werking van het bestuur : bewustmaking, opleiding van medewerkers, intern ecobeheer, duurzame
  openbare aanbestedingen, …
- het erfgoedbeheer van de gemeente / het OCMW / de overheidsdienst : inrichting, renovatie van gebouwen,
  beheer van het verbruik, beheer van het voertuigenpark, …
- het beheer van het grondgebied : studies of werven voor aanleg van de openbare ruimte
- de bewustmaking, ondersteuning, activering van de burgers

Methodologie

Volgende methodologie van het transversale en participatieve projectbeheer moet gebruikt worden :
- project gedragen door de lokale overheden
- invoering van een transversaal projectbeheer (interne diensten + lokale partners)
- integratie van een proces van burgerparticipatie
- identificatie van indicatoren om de impact van de maatregelen m.b.t. de vastgelegde doelstellingen te
  beoordelen

Selectiecriteria

De projecten moeten aan volgende selectiecriteria voldoen :
- overeenstemming van het project met de doelstellingen (supra)
- nalevingsgraad van de leidraden
- operationele geloofwaardigheid van het project
- verwachte reikwijdte van de resultaten rekening houdend met de lokale context
- kwaliteit van de indicatoren en van de voorgestelde beoordelingsprocedure

Subsidiabele uitgaven


De soorten toegestane uitgaven variëren naargelang de thematische doelstellingen en worden in de specifieke doelstellingen beschreven (cf. pag. 15 e.v. van de projectoproep, infra).
Bedrag en betaling
Bedrag

* Maatregelen om de indirecte emissies te verminderen :
   - Mobiliteit : max. 15.000 euro
   - Good Food-strategie : max. 75.000 euro
   - Hulpbronnen en Afvalstoffen : max. 75.000 (projecten voor kringloopwinkels : 150.000 euro)
* Maatregelen voor aanpassing aan de gevolgen van de klimaatverandering en versterking van de
   biodiversiteit : 40.000 euro (bouw- of herinrichtingsproject : 150.000 euro)

Betaling

De subsidie zal uitbetaald worden in 4 schijven :
- 20% bij de ondertekening van de subsidieovereenkomst
- 30% bij de indiening van een tussentijds activiteitenverslag en een schuldvordering
- 40% bij de indiening van het eindverslag en een schuldvordering
- 10% bij indiening van een financiële balans, de bewijsstukken en een schuldvordering
Procedure
De kandidatuurdossiers moeten uiterlijk op 18 juni 2021 bij Leefmilieu Brussel ingediend worden (cf. documenten op de site van Leefmilieu Brussel, infra).
Praktische inlichtingen
Leefmilieu Brussel

Afdeling Kwaliteit van het leefmilieu, Circulaire economie en Duurzame stad
Departement Duurzame consumptie en ecogedrag
Dienst Lokale en Burgeracties
Site van Thurn & Taxis
Havenlaan, 86c  / 3000
1000 Brussel

Mevr. Pascale ALAIME  -  Tel 02 775 77 50  -  palaime@environnement.brussels

Alle inlichtingen, reglementen en documenten zijn beschikbaar op de website van Leefmilieu Brussel.

Brulocalis

Dienst Duurzame Stad
Aarlenstraat, 53/4
1040 Brussel

Dhr. Philippe MERTENS  -  Tel 02 238 51 62  -  philippe.mertens@brulocalis.brussels
Wettelijke en reglementaire bronnen
Projectoproep 2021 voor Brusselse gemeenten en OCMS’s « KLIMAATACTIE » - Luik 2 (cf. document op de website van Leefmilieu Brussel, supra).
Datum van de laatste update
21-06-2021

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links