Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Taken van gemeentelijk belang - migranten, daklozen, Roma's en woonwagenbewoners
Subsidiërende overheid
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Begunstigde(n)
Gemeenten, OCMW
Materie(s)
Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen, Financiën
Voorwerp
De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan jaarlijks, binnen de grenzen van de beschikbare begrotingskredieten, een of meer bijzondere subsidies aan de gemeenten van het BHG verlenen, bestemd voor de verwezenlijking van taken van gemeentelijk belang.
Toekenningsvoorwaarden
Taken van gemeentelijk belang

Een tweede deel van de bijzondere subsidie voor 2019 wordt toegekend om deels de kosten te dekken die gepaard gaan met sociale acties ten behoeve van de :
- zogenaamde « Roma »
- migranten
- daklozen
- woonwagenbewoners

Overeenkomst

Er moet een overeenkomst afgesloten worden tussen het BHG en de gemeente die de subsidie ontvangt die de respectieve verbintenissen van het BHG en van de gemeente die de subsidie ontvangt zal bepalen.

Aangezien de sociale coördinatie op het grondgebied van de gemeente door het OCMW geleid wordt, verbindt de gemeente zich ertoe de subsidie integraal aan het OCMW over te maken.

Subsidiabele uitgaven

Komen in aanmerking voor deze bijzondere subsidie :
- de directe en indirecte personeelskosten die in contact komen met het bedoelde publiek (supra)
- elke vorm van maatschappelijke hulp aan deze doelgroepen die niet door een andere subsidiërende overheid
  wordt terugbetaald

De subsidieperiode loopt van 1 januari 2019 tot 31 december 2019.
Bedrag en betaling
Bedrag

Bijzondere subsidie, deel 2 : 460.000 euro (verdeeld in functie van de verdeelsleutel van het « Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn », cf. fiche).

Bedrag per gemeente : cf. verdeling in bijlage van het BBHR van 21.11.2019 (infra).

Betaling

- een voorschot van 90% wordt overgemaakt bij handtekening van het BBHR van 21.11.2019 (infra)

- het saldo van 10% wordt uitbetaald na ontvangst en goedkeuring van de verantwoordingsstukken
Procedure
- de gemeente moet een overeenkomst afsluiten met het BHG
- de verantwoordingsstukken moeten uiterlijk op 2 juni 2020 bij de Administratie ingediend worden
Praktische inlichtingen
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Brussel Plaatselijke Besturen
Directie gesubsidieerde Initiatieven
Iris Tower
Sint-Lazarusplein, 2
1035 Brussel

Dhr. Philippe Vandemeulebroucke   -  Tel 02 204 13 89  -  pvandemeulebroucke@gob.brussels
Wettelijke en reglementaire bronnen
21.11.2019 BBHR tot toekenning van een bijzondere subsidie van 460.000 euro aan de negentien gemeenten van het Brussels Gewest in toepassing van de ordonnantie van 13 februari 2003 (pdf). [Deel 2]

27.05.2019 BBHR tot toekenning van een bijzondere subsidie van 460.000 euro aan de negentien gemeenten van het Brussels Gewest in toepassing van de ordonnantie van 13 februari 2003 (pdf).

13.02.2003 Ordonnantie houdende de toekenning van bijzondere subsidies aan de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (B.S., 05.05.2003).
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr. 184865

08.07.1976 Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Versie geldig voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. (B.S., 05.08.1976). [art. 105, al. 2, 3°]
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr. 17967
Datum van de laatste update
15-09-2021

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links