Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Diversiteitsplan (en diversiteitslabel)
Subsidiërende overheid
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Begunstigde(n)
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Werkgelegenheid, Gelijke kansen (diversiteit, discriminatie, discriminatie, integratie, burgerschap, ...)
Voorwerp

COVID-19 – Maatregelen betreffende de diversiteitsplannen en het diversiteitslabel

In afwijking van art. 9, §2 van het BBHR van 7 mei 2009 betreffende de diversiteitsplannen en het diversiteitslabel (infra), wordt de termijn waarin de werkingsmiddelen worden gebruikt, met 10 maanden verlengd voor alle plannen die in 2020 actief zijn.

Cf. BBHR van bijzondere machten nr 2020/054 van 22.01.2021 betreffende de diverse bepalingen inzake werkgelegenheid en socioprofessionele inschakeling, met inbegrip van de sociale economie (B.S., 01.02.2021) – Inforum nr 342426.
[art.5]


De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verleent, binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten, subsidies aan ondernemingen, organisaties en instellingen uit de profit- en social profitsector voor de ontwikkeling van een ondernemingsbeleid van gelijkheid van behandeling middels diversiteitsplannen.

Het diversiteitsplan is een flexibel instrument voor het uitwerken en opvolgen van acties die rechtstreeks inspelen op de reële situatie bij een onderneming met het oog op de bevordering en het beheer van de diversiteit en de bestrijding van de verschillende vormen van discriminatie en dat de vorm kan aannemen van hetzij :
  • een minidiversiteitsplan bestaande uit een programma van acties die kunnen helpen voorzien in een specifieke behoefte die vastgesteld werd naar aanleiding van de doorlichting bedoeld in artikel 7, § 3, 1° van BBHR 2009 (infra)
  • een globaal diversiteitsplan dat op basis van een globale en systemische doorlichting van de bevordering van diversiteit en de bestrijding van discriminatie bij een onderneming voorziet in acties die alle werkterreinen bedoeld in artikel 7, § 3, 1° van BBHR 2009 (infra) bestrijken
  • een thematisch diversiteitsplan dat een oplossing biedt voor ondernemingen die een specifiek thema in verband met de bevordering van diversiteit en de bestrijding van discriminatie wensen uit te werken
Deze subsidies worden beheerd door de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling (ACTIRIS), verantwoordelijk voor de uitvoering van het Brusselse werkgelegenheidsbeleid en de goede werking van de arbeidsmarkt in het BHG.
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

Ondernemingen, organisaties en instellingen waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is op het grondgebied van het BHG of die beschikken over minstens één exploitatiezetel op het grondgebied van het BHG.

Maatregelen en acties

Het diversiteitsplan moet maatregelen en acties bevatten die ertoe strekken de toestand op het vlak van diversiteit te verbeteren :
- selectie en werving (doorlichting, objectivering, nieuwe kanalen, …)
- personeelsbeheer (onthaalbeleid, coaching, aangepaste cursussen, aanpassingen, …)
- interne sensibilisering en communicatie (aanmoediging bij het personeel, trainingen, …)
- externe positionering (aanmoediging bij de klanten, leveranciers, …)
- sectorale actie (raamovereenkomsten gesloten tussen de Regering van het BHG en de sociale partners
  uit de sector)


Voor meer details : cf. art. 6 - 7 van BBHR 2009 (infra).

Betrokken werknemers

De maatregelen en acties die in het kader van plan werden ontwikkeld moeten betrekking hebben op volgende werknemers :
- werknemers van vreemde nationaliteit
- werknemers met een handicap
- jeugdige werknemers
- ervaren werknemers
- personen van een bepaald geslacht die in verhouding tot het andere geslacht ondervertegenwoordigd zijn
  in een specifiek arbeidssegment
- kortgeschoolde werknemers

Overeenkomst

Een overeenkomst dient te worden ondertekend tussen de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Tewerkstelling, ACTIRIS en de begunstigde en bepaalt nader de modaliteiten voor betaling, aanwending, … van de subsidie.

Diversiteitslabel

De begunstigde die een gunstige eindbeoordeling heeft gekregen mag een aanvraag tot toekenning van een diversiteitslabel indienen, aan de hand waarvan de houder het publiek te kennen geeft dat de maatregelen en acties uit het (globaal of thematisch) diversiteitsplan zijn uitgevoerd.

Voor meer details : cf. art. 15 e.v. van BBHR 2009 (infra).
Bedrag en betaling
Bedrag

Minidiversiteitsplan

De Subsidie wordt toegekend als financiering ten belope van max. 5.000 euro.

Globaal en Thematisch diversiteitsplan

De subsidie wordt enkel toegekend als medefinanciering en ten belope van max. 10.000 euro.

Maximum de helft van de kosten verbonden aan de ontwikkeling, tenuitvoerlegging en opvolging van het diversiteitsplan komt voor een subsidie in aanmerking.

Betaling

De subsidie wordt in 2 schijven vereffend :
- een eerste schijf dat maximaal de helft vertegenwoordigt van het totaalbedrag van de subsidie op basis
  van een schuldvordering
- het saldo op basis van een schuldvordering en na goedkeuring van de bewijsstukken
Procedure
Een diversiteitsplan moet, schriftelijk of elektronisch, ter goedkeuring bij ACTIRIS ingediend worden (cf. elektronisch formulier op de site van Actiris, infra).

Voor meer details m.b.t. het verloop van de procedure : cf. art. 8 van BBHR 2009 (infra).
Praktische inlichtingen
ACTIRIS

Astrotoren
Sterrenkundelaan, 14
1210 Brussel

Dhr. Pierre BURTON  -  Tel 02 505 79 32  -  pburton@actiris.be

Alle inlichtingen en formulieren zijn beschikbaar op de site van Actiris.

GEWESTELIJKE OVERHEIDSDIENST BRUSSEL


Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Wergelegenheidsbeleid en Meerwaardeneconomie
Kruidtuinlaan, 20
1035 Brussel

Contactformulier  -  Tel 02 204 13 89

Alle inlichtingen en formulieren zijn beschikbaar op de site van BEW.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Betreffende het diversiteitsplan

20.01.2010 MB tot bepaling van het model als bedoeld in artikel 23 van het BBHR van 7 mei 2009 betreffende de diversiteitsplannen en het diversiteitslabel (M.B., 29.01.2010). Gecoördineerde tekst : zie http:/www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document n° 244296

07.05.2009 BBHR betreffende de diversiteitsplannen en het diversiteitslabel (B.S., 02.06.2009).
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document n° 238752

04.09.2008 Ordonnantie betreffende de strijd tegen discriminatie en de gelijke behandeling op het vlak van de tewerkstelling (B.S., 16.09.2008).
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document n° 231550

Betreffende het gemengd beheer van de arbeidsmarkt


12.07.2012 BBHR houdende de uitvoering van de ordonnantie van 14.07.2011 betreffende het gemengd beheer van de arbeidsmarkt in het BHG (B.S., 01.10.2012).
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document n° 268587

14.07.2011 Ordonnantie betreffende het gemengd beheer van de arbeidsmarkt in het BHG (B.S., 10.08.2011).
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document n° 258791
Datum van de laatste update
03-03-2021

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links