Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
Stadsvernieuwingscontracten (SVC)
Subsidiërende overheid
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Begunstigde(n)
Gemeenten, OCMW, Instellingen van openbaar nut, Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen), Vennootschap met sociaal oogmerk, Sociale verhuurkantoren - SVK
Materie(s)
Huisvesting, Stedenbouw - Ruimtelijke ordening, Mobiliteit, Werkgelegenheid, Wegen, Begraafplaatsen, Vrije tijd (sport, cultuur, ...), Leefmilieu en duurzame ontwikkeling, Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen
Voorwerp
De regering van het BHG financiert de operaties en acties die ze uitvoert en implementeert in het kader van de stadsvernieuwingscontracten.

Met een stadsvernieuwingscontract wordt bedoeld (SVC) : een programma voor stedelijke herwaardering op gewestelijke schaal, dat zich uitstrekt over het gehele of een deel van het grondgebied van verschillende gemeenten, en dat uitgevoerd wordt d.m.v. een of meer :
  1. operaties voor de bouw of renovatie van openbare ruimten of infrastructuren van het stadsnetwerk
  2. vastgoedoperaties die tot doel hebben om met sociale of geconventioneerde woningen gelijkgestelde woningen, buurtinfrastructuren of commerciële en productieve ruimten en hun aanhorigheden te bouwen, in stand te houden, te vergroten, op te waarderen, te saneren, te verwerven of te verbeteren, desgevallend in het kader van projecten met een gemengde bestemming
  3. operaties met het oog op de verbetering van de omgevingskwaliteit van de operationele perimeter, meer bepaald door een verhoging van de energie- en milieuprestaties van de gebouwen
  4. operaties om de economische herwaardering van de operationele perimeter te bevorderen
  5. acties om activiteiten ter bevordering van de maatschappelijke cohesie en het gemeenschapsleven te ondersteunen
  6. coördinatie- en communicatieactiviteiten betreffende bovenvermelde operaties
Voor meer details betreffende de inhoud van deze operaties en acties : cf. art. 13 – 20 van BBHR 2017 (infra).

De uitvoeringstermijn van een SVC bedraagt 60 maanden.

De regering van het BHG kan de begunstigden (infra) eveneens belasten met de uitvoering en de implementatie van operaties en acties in het kader van de SVC’s, d.m.v. subsidies die ze hen toekent, of de SVC’s uitvoeren in samenwerking met de geassocieerde partners.
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

Volgende begunstigden komen in aanmerking :
- voor de SVC’s : de gemeenten en de OCMW’s
- voor sommige operaties en acties : de andere publiekrechtelijke personen, de SVK’s, de VZW’s,
  de verenigingen met sociaal oogmerk en de stichtingen van openbaar nut

Subsidiabele handelingen, werken en acties

De handelingen, werken en acties die door de Regering kunnen gesubsidieerd worden in het kader van bovenvermelde operaties zijn :
(1) (2)(3)(4) de studies en de technische proeven, de kosten voor de verwerving van zakelijke rechten, de bewarende of dringende handelingen en werken, het bouwrijp maken en renovatie, de kosten voor de herhuisvesting, …
(5) de totale kostprijs van de acties mag niet meer bedragen dan 10% van de totale subsidiabele kostprijs
(6) de personeelskosten, de werkingskosten, de kosten voor activiteiten en leveringen die noodzakelijk zijn voor de coördinatie en informatie van de operaties en acties

Voor meer details : cf. art. 13-20 van BBHR 2017 (infra).

Raadpleging en participatie (cf. Hfdst. 3 van BBHR 2017, infra)

Gewestelijk Comité voor Territoriale Ontwikkeling (GCTO)

Voor ieder SVC wordt speciaal een GCTO-SVC bijeengeroepen. Dit comité is samengesteld uit o.m. 2 vertegenwoordigers van elke gemeente waarvan het grondgebied zich volledig of gedeeltelijk in de gehele perimeter van het betrokken SVC bevindt en kan deskundigen met raadgevende stem uitnodigen op zijn vergadering. De minister kan het comité bijeenroepen om diens advies in te winnen over de impact en de ontwerpen van de SVC’s.

Minstens één keer per jaar wordt dit comité door de minister bijeengeroepen om hem te adviseren over elke vraag m.b.t. de uitvoering of de implementatie van het programma, de evolutie van de operaties en acties, de financiële situatie, …

Algemene vergadering van de gehele perimeter (AVGP)

Een AVGP wordt door de minister samengeroepen om het te informeren en van gedachten te wisselen over :
- tijdens de uitwerking van het SVC : de uitdagingen van het SVC, de inhoud van het rapport van het BPB,
  het ontwerp van SVC zoals voorgelegd voor openbaar onderzoek, …
- tijdens de uitvoering van het SVC : de vorderingen van het programma, de acties, de operaties, …
- tijdens de implementatie van het programma : de vorderingen van de acties, de operaties, …

Openbare onderzoeken

De regering onderwerpt elk ontwerp van SVC aan een openbaar onderzoek.

Begeleidingscomité en Stuurcomité

Deze werkgroepen, bestaande uit de minister en de begunstigden, komen samen voor het opvolgen van de uitwerking, de uitvoering en de implementatie van het SVC (door het BC) en de uitvoering en de implementatie van een operatie of een actie van het SVC (door het SC).
Bedrag en betaling
Het aan de begunstigde toegekende subsidiebedrag voor de operaties en acties van de SVC’s bedraagt 100% van de subsidiabele kosten.

De regering sluit een overeenkomst met de begunstigden van het SVC waarin de rechten en plichten zijn vastgelegd, alsook de toegekende percentages en bedragen van de subsidie, de modaliteiten voor de betaling, de controle, de herziening en de terugbetaling van de eventuele overcompensatie ervan.

De regering mag bij de eindvereffening van een SVC de niet-gebruikte geldmiddelen hergebruiken voor andere operaties binnen het SVC.
Procedure
De regering belast het Brussels Planningsbureau (BPB) met de uitvoering van stedenbouwkundige, socio-economische en milieuonderzoeken om in het stedelijk herwaarderingsgebied onderzoeksgebieden vast te leggen die bestaan uit bebouwde en niet-bebouwde huizenblokken en waarin het het meest opportuun lijkt om SVC’s tot stand te brengen. Op basis van het verslag van BPB bepaalt de regering de onderzoeksgebieden die ze selecteert in het stedelijk herwaarderingsgebied, met het oog op de uitwerking van SVC’s.

Het BPB bezorgt de regering, voor elk geselecteerd onderzoeksgebied, een ontwerp van SVC dat een programmavoorstel omvat met o.m. een voorlopig plan van de gehele perimeter en de operationele perimeter waarop de geplande acties en operaties wordt weergegeven, een analyse van de volledige impact van het ontwerp, een nauwkeurige omschrijving van de operaties en acties, het voorlopige geraamde financiële plan, …

De regering werkt een ontwerp van bestek van het milieu-effectenrapport uit voor elk ontwerp van SVC, legt het voor advies voor aan het GCTO en Leefmilieu Brussel, en onderwerpt het aan een openbaar onderzoek.

De regering legt de SVC’s definitief vast, publiceert een BBHR in het BS en stelt de SVC’s ter beschikking van het publiek op de zetel van het gemeentehuis van elke betrokken gemeente.

Voor meer details : cf. art. 39 e.v. van Ordonnantie 2016 en art. 21 e.v. van BBHR 2017 (infra).
Praktische inlichtingen
Brussel Stedenbouw en Erfgoed
Directie Stadsvernieuwing
Vooruitgangstraat, 80/1
1035 Brussel

Tel 02 204 17 68  -  stedenbouw-erfgoed@gob.brussels

Alle inlichtingen, reglementen en documenten zijn beschikbaar op de site van BSE.

Perspective.brussels (Brussels Planningsbureau)
Naamsestraat, 59
1000 Brussel

Tel 02 435 42 00  -  info@perspective.brussels  -  site perspective.brussels
Wettelijke en reglementaire bronnen
Betreffende de stadsvernieuwingscontracten

23.03.2017 BBHR betreffende de Stadsvernieuwingscontracten (B.S., 30.03.2017).
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr. 309208

06.10.2016 Ordonnantie houdende organisatie van de stedelijke herwaardering (B.S., 18.10.2016).
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr. 304563

Betreffende de Stedelijke herwaarderingsprogramma’s

Cf. fiche « Stedelijke herwaardering (programma’s) » voor o.m. de ZSH, de ION BPB, het BWRO, …
Datum van de laatste update
30-10-2018

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links