Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Stadsbeleid via ruimtelijke ordening (SB luik 1)
Subsidiërende overheid
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Begunstigde(n)
Gemeenten, OCMW
Materie(s)
Preventie en veiligheid, Hygiëne en openbare netheid, Huisvesting, Stedenbouw - Ruimtelijke ordening, Gebouwen, Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen
Voorwerp
De regering van het BHG verleent, binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten, subsidies voor de uitvoering van operaties betreffende het stadsbeleid via ruimtelijke ordening.

Het Stadsbeleid (SB) is een hulpmiddel voor stadsherwaardering op lokale schaal dat bedoeld is om het voor de begunstigden ervan mogelijk te maken het onveiligheidsgevoel te bestrijden via de toekenning van gewestelijke subsidies die moeten uitgevoerd worden binnen de twee volgende pijlers :
1. Ruimtelijke ordening
2. Wijkontwikkeling

Deze fiche heeft betrekking op het SB via ruimtelijke ordening (cf. fiche voor luik 2) dat gerealiseerd wordt door volgende specifieke operaties :
a. de strijd tegen leegstand of verwaarlozing van onroerende goederen
b. de renovatie, de restauratie en de afbraak gevolgd door de heropbouw van ongezonde of onaangepaste
    onroerende goederen
c. de snelle interventiemiddelen tegen de achteruitgang van de openbare ruimte

De operaties a en b hebben als doel om deze woningen bij voorrang te bestemmen voor met sociale woning gelijkgestelde woningen.

De uitvoeringstermijn bedraagt 30 maanden voor de operaties a en b en 6 maanden voor operatie c.
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

De gemeenten en OCMW’s van het BHG.

Subsidiabele handelingen en werken

Operaties betreffende de strijd tegen leegstand of verwaarlozing van onroerende goederen

De kosten voor de verwerving of de vestiging van zakelijke rechten op onroerende goederen, met inbegrip van de prijs van de verwerving, de wederbeleggingsvergoedingen in het kader van een onderhandse verwerving en alle door de rechter opgelegde vergoedingen en kosten in het geval van een verwerving via onteigening.

Operaties betreffende de renovatie, de restauratie en de afbraak gevolgd door de heropbouw van ongezonde of onaangepaste onroerende goederen

- de studies en technische proeven
- de bewarende of dringende handelingen en werken
- het bouwrijp maken
- de werken voor de verbouwing, de renovatie, de restauratie, de bouw en de heropbouw
- de kosten voor de herhuisvesting van de bewoners van de gebouwen

Operaties betreffende de snelle interventiemiddelen tegen de achteruitgang van de openbare ruimte

- de studies en technische proeven
- de prijzen en kosten die verband houden met de verwerving of het gebruik van instrumenten, materialen
  en voorzieningen die nodig zijn voor de operaties
- de bewarende of dringende handelingen en werken aan de openbare ruimte
- de restauratie- of herinrichtingswerken aan de openbare ruimte
- de kosten van het technisch personeel van de begunstigde of van diens gemachtigde

Voor meer details : cf. art. 14-16 van BBHR 2017 (infra).
Bedrag en betaling
Bedrag

Subsidiëringspercentage : 85% van de totale subsidiabele kosten van de operatie (95% voor de aankoop van een onroerend goed dat is ingeschreven in de inventaris van leegstaande onroerende goederen).

De regering heeft de subsidiabele kosten geplafonneerd per bruto bebouwde of gerenoveerde vierkante meter, door een onderscheid te maken tussen operaties die zware of lichte werkzaamheden vereisen (voor meer details : cf. art. 3 van BBHR 2017, infra).

Betaling

Operaties betreffende de strijd tegen leegstand of verwaarlozing van onroerende goederen

- 70% bij de ondertekening van de overeenkomst
- 25% bij de ondertekening van de authentieke akte
- het saldo bij goedkeuring van de eindverrekening

Operaties betreffende de renovatie, de restauratie en de afbraak gevolgd door de heropbouw van ongezonde of onaangepaste onroerende goederen

- 5% bij de beslissing tot goedkeuring
- 25% bij de betekening van de opdracht van werken en het bevel tot de start van de werken
- tijdens de uitvoering van de overheidsopdracht : 60% op de door de begunstigde goedgekeurde
  vorderingsstaten
- het saldo van 10% na voltooiing van de uitvoering of de implementatie van de operatie op basis van de
  finale verantwoordingsstukken

Operaties betreffende de snelle interventiemiddelen tegen de achteruitgang van de openbare ruimte

- 50% bij de beslissing tot goedkeuring
- het saldo van 50% na voltooiing van de uitvoering of de implementatie van de operatie op basis van de
  finale verantwoordingsstukken
Procedure
- de aanvraag moet bij de regering ingediend worden, vergezeld van een dossier bestaande uit de documenten
  vermeld in art. 56 van Ordonnantie 2016 en art. 4-12 van BBHR 2017 (infra)
- de regering spreekt zich uit over de aanvraag tot goedkeuring binnen 60 kalenderdagen vanaf de ontvangst
  van het volledig dossier
- de beslissing tot goedkeuring wordt door de regering aan de begunstigde bekendgemaakt binnen de 15 dagen
  volgend op deze beslissing
Praktische inlichtingen
Brussel Stedenbouw en Erfgoed
Directie Stadsvernieuwing
Vooruitgangstraat, 80/1
1035 Brussel

Tel 02 204 17 68  -  stedenbouw-erfgoed@gob.brussels

Alle inlichtingen, reglementen en documenten zijn beschikbaar op de site van BSE.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Betreffende het Stadsbeleid via ruimtelijke ordening

19.01.2017 BBHR betreffende het Stadsbeleid (B.S., 26.01.2017).
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr 307312

06.10.2016 Ordonnantie houdende organisatie van de stedelijke herwaardering (B.S., 18.10.2016).
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr 304563

Betreffende de stedelijke herwaarderingsprogramma’s

Cf. fiche « Stedelijke herwaardering (programma’s) » voor o.m. de ZSH, de ION BPB, het BWRO, …).
Datum van de laatste update
31-08-2018

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links