Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Stadsbeleid via wijkontwikkeling (SB luik 2)
Subsidiërende overheid
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Begunstigde(n)
Gemeenten, OCMW, Instellingen van openbaar nut, Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen), Vennootschap met sociaal oogmerk, Sociale verhuurkantoren - SVK
Materie(s)
Huisvesting, Werkgelegenheid, Groene ruimten, Vrije tijd (sport, cultuur, ...), Leefmilieu en duurzame ontwikkeling, Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen, Onderwijs, opleiding en vorming
Voorwerp
De regering van het BHG verleent, binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten, subsidies voor de uitvoering van operaties betreffende het stadsbeleid via de ontwikkeling van wijken.

Het Stadsbeleid (SB) is een hulpmiddel voor stadsherwaardering op lokale schaal dat bedoeld is om het voor de begunstigden ervan mogelijk te maken het onveiligheidsgevoel te bestrijden via de toekenning van gewestelijke subsidies die moeten uitgevoerd worden binnen de twee volgende pijlers :
1. Ruimtelijke ordening
2. Wijkontwikkeling

Deze fiche heeft betrekking op het SB via wijkontwikkeling (cf. fiche voor luik 1) dat uit volgende operationele doelstellingen bestaat :
  1. Acties en operaties die de levenskwaliteit in de wijken waarborgen en de leefomgeving verbeteren door in te werken op de openbare ruimten en wijkvoorzieningen te ontwikkelen die de rol van cultuur en sport ter bevordering van de maatschappelijke cohesie kunnen versterken
  2. Acties of operaties die een beter samen leven mogelijk maken, de maatschappelijke en ruimtelijke dualisering van de wijken bestrijden en het imago en de uitstraling van Brussel verbeteren
  3. Acties of operaties ter bevordering van de strijd tegen kansarmoede in de wijken, de opvang en begeleiding van de meest kwetsbare doelgroepen en de socio-professionele inschakeling in banenscheppende sectoren, in het bijzonder die welke verband houden met ruimtelijke ordening en huisvesting
  4. Operaties om de ontwikkeling van specifieke openbare woningen voor bepaalde segmenten van de bevolking te bevorderen
  5. Eventueel een of meer stadsbeleidsoperaties uit luik 1 van het SB (cf. fiche, supra), binnen de door de regering vastgelegde grenzen
  6. Coördinatie- en communicatieacties met betrekking tot bovenvermelde operaties
Voor meer details betreffende deze operationele doelstellingen : cf. art. 23 van BBHR 2017 (infra).
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

- Hoofdbegunstigden : de gemeenten
- Gemachtigde begunstigden : OCMW’s, VZW’s, ION’s, SVK’s, SON’s en VSO’s

Subsidiabele handelingen en werken

De investeringskosten :
- kosten voor de verwerving of vestiging van zakelijke rechten op de onroerende goederen
- kostprijs van de studies, kostprijs van bewarende of dringende handelingen en werken
- kostprijs van het bouwrijp maken en de renovatie
- kostprijs voor de herhuisvesting van de bewoners van de gebouwen
- de verwerving van roerende goederen

De personeels-, werkings-, activiteits- of leveringskosten die nodig zijn voor de verwezenlijking van bovenvermelde acties.

Voor meer details : cf. art. 24 van BBHR 2017 (infra).
Bedrag en betaling
Bedrag

Verwerving of vestiging - onteigening


Het subsidiebedrag wordt als volgt berekend :
- in geval van onderhandse verwerving of vestiging van zakelijke rechten : op basis van de prijs van de
  transactie
- in geval van een onteigening : op basis van de kostprijs ervan, vermeerderd met de kosten van de
  gerechtelijke procedure

Plafonnering van de in aanmerking komende kosten

De regering heeft de subsidiabele kosten geplafonneerd per bruto bebouwde of gerenoveerde vierkante meter, door een onderscheid te maken tussen operaties die zware of lichte werkzaamheden vereisen (voor meer details : cf. art. 3 van BBHR 2017, infra).

Coördinatie en communicatie


Alle kosten van de coördinatie- en communicatieacties mogen niet meer dan 10% van het totaalbedrag van de toegekende subsidies per stadsbeleidsprogramma uitmaken.

Operaties in het kader van luik 1 van het SB

Deze operaties mogen niet meer dan 30% uitmaken van het totaalbedrag van de toegekende subsidies per stadsbeleidsprogramma (hiervan kan worden afgeweken indien het bedrag ontoereikend is om het geheel van de subsidieerbaar verklaarde operatie te financieren).

Betaling


- een eerste schijf van 20% (mogelijkheid om, max. twee keer per jaar, de betaling van een bijkomende schijf
  te vragen)
- het saldo van de subsidie wordt uitbetaald na de voltooiing of de implementatie van de operatie, op basis
  van de analyse van de finale verantwoordingsstukken

Voor meer details : cf. art. 28 van BBHR 2017 (infra).
Procedure
- de aanvraag moet bij de regering ingediend worden, vergezeld van een dossier bestaande uit de documenten
  vermeld in art. 56 van Ordonnantie 2016 en art. 4-12 van BBHR 2017 (infra)
- de regering spreekt zich uit over de aanvraag tot goedkeuring binnen 60 kalenderdagen vanaf de ontvangst
  van het volledig dossier
- de beslissing tot goedkeuring wordt door de regering aan de begunstigde bekendgemaakt binnen de 15 dagen
  volgend op deze beslissing
Praktische inlichtingen
urban.brussels
Directie Stadsvernieuwing
Kunstberg, 10-13
1000 Brussel

Tel 02 432 83 00   -  stedenbouw-erfgoed@urban.brussels  -  www.urban.brussels
Wettelijke en reglementaire bronnen
Betreffende het Stadsbeleid via ruimtelijke ordening

19.01.2017 BBHR betreffende het Stadsbeleid (B.S., 26.01.2017).
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr 307312

06.10.2016 Ordonnantie houdende organisatie van de stedelijke herwaardering (B.S., 18.10.2016).
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr 304563

Betreffende de stedelijke herwaarderingsprogramma’s


Cf. fiche « Stedelijke herwaardering (programma’s) » voor o.m. de ZSH, de ION BPB, het BWRO, …
Datum van de laatste update
30-09-2021

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links