Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Samenleven bevorderen : projectoproep 2020
Subsidiërende overheid
Stichtingen, Fondsen, Mecenaat, ...
Begunstigde(n)
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen), Sociale ondernemingen
Materie(s)
Huisvesting, Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen
Voorwerp

De projectoproep werd op 29 maart 2021 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.

Het Fonds VINCI lanceert een projectoproep om organisaties te ondersteunen die het samenleven bevorderen ten gunste van mensen in een situatie van sociaal-economische kansarmoede.

Deze projectoproep wordt beheerd in partnerschap met de Koning Boudewijnstichting.
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

- vzw’s
- bedrijven van de sociale economie

Acties

De projecten moeten één van de volgende doelen nastreven ten gunste van mensen in een situatie van sociaal-economische kansarmoede :
- jongeren sensibiliseren tot meer burgerschap
- sociale reïntegratie
- toegang tot huisvesting

Selectiecriteria

- kwaliteit en meerwaarde van het peterschap voor het project, de begunstigden en de organisatie
- verband met de bevoegdheden of de activiteiten van de groep VINCI
- duurzame positieve impact op het samenleven
- meerwaarde van de financiële steun voor het project, de begunstigden en de organisatie
- mate waarin de middelen (menselijk en financieel) zijn afgestemd op de streefdoelen
Bedrag en betaling
Financiële steun : 5.000 – 25.000 euro.
Procedure
De aanvraag moet uiterlijk op 29 maart 2021 bij de KBS ingediend worden (cf. online kandidaatsdossier op de site van de KBS, infra).

Praktische inlichtingen
Koning Boudewijnstichting
Fonds VINCI
Brederodestraat, 21
1000 Brussel

Mevr. Alexandrine GOESSENS  -  Tel 02 549 61 84  -  goessens.a@mandate.kbs-frb.be

Alle inlichtingen, reglementen en documenten zijn beschikbaar op de website van de KBS.

Fonds VINCI
Bourgetlaan, 44
1130 Brussel

Tel 02 775 90 30 - www.fondsvinci.be
Wettelijke en reglementaire bronnen
Projectoproep van het Fonds VINCI (cf. selectiecriteria op de site van de KBS, supra).
Commentaar
Het Fonds VINCI werkt in België rond twee thema’s: de toegang tot de arbeidsmarkt en het samenleven.
Het steunt initiatieven van organisaties die één van de volgende zes subdoelen nastreven :
1. Wat de toegang tot de arbeidsmarkt betreft gaat het om :
- initiatieven die de inschakeling op de arbeidsmarkt bevorderen van mensen in een situatie van uitsluiting
- initiatieven die bijdragen tot de vorming en tot meer kwalificaties voor deze mensen
- initiatieven die de mobiliteit van deze mensen vergemakkelijken
2. Wat het samenleven betreft gaat het om :
- initiatieven die de jongeren sensibiliseren tot burgerschap
- initiatieven voor de sociale herintegratie van de meest geïsoleerd levende mensen
- initiatieven waardoor de meest achtergestelde mensen toegang krijgen tot huisvesting

Het Fonds VINCI zal in 2021 enkel het thema ‘Samenleven’ steunen.
Datum van de laatste update
30-03-2021

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links