Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
Gelijke kansen en diversiteit : bestrijding geweld tegen vrouwen – projectoproep 2020
Subsidiërende overheid
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Begunstigde(n)
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Gelijke kansen (diversiteit, discriminatie, discriminatie, integratie, burgerschap, ...)
Voorwerp

De projectoproep werd op 14 september 2020 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.


De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert een projectoproep om initiatieven ter preventie en bestrijding van geweld tegen vrouwen te ondersteunen.
Toekenningsvoorwaarden
Initiatiefnemers

Brusselse organisaties die actief zijn binnen het domein van gelijke kansen en diversiteit.

Projecten

De projecten moeten gelinkt zijn aan het « Brussels plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen » (infra). Dit plan bestaat uit 56 acties, onderverdeeld in 5 hoofdstukken, die de structuur van het Verdrag van Istanbul (infra) weerspiegelen, nl. :
 1. Geïntegreerd beleid en gegevensverzameling
 2. Preventie, inclusief opleiding, informatie en bewustmaking
 3. Bescherming en de ondersteuning
 4. Onderzoeken, vervolgingen, procesrecht en beschermingsmaatregelen
 5. Samenwerking op regionaal, nationaal en internationaal niveau
In het kader van deze oproep, worden volgende maatregelen in het bijzonder beoogd :
 • Actie 18 : sensibiliseringscampagnes uitvoeren
 • Actie 19 : instrumenten ter preventie van geweld bekendmaken
 • Actie 20 : sensibiliseren tegen seksuele intimidatie op de Brusselse festivals
 • Actie 21 : Creatie van een communicatiekit voor de gemeentelijke en gewestelijke besturen
 • Actie 41 : Meertalige informatie betreffende klachten tegen geweld
 • Actie 43 : Creatie van een website rond geweld op vrouwen
Cf. meer details betreffende deze acties in het Brussels plan (infra).

Subsidiabele projecten : een evenement, een opleiding, een nieuwe tool, een workshop, een magazine, een activiteit in de openbare ruimte, een event op sociale netwerken of op het web, het animeren van acties of activiteiten, …

Subsidiabele uitgaven

Indien de aanvraag wordt goedgekeurd, komen volgende categorieën van uitgaven in aanmerking :
- huur en huurlasten
- promotie- en publicatiekosten
- administratieve kosten
- voertuig- en verplaatsingskosten
- vergoedingen aan derden, onderaannemers, honoraria
- niet-structurele personeelskosten

Meer informatie in de Subsidiegids (infra).
Bedrag en betaling
Budget van deze oproep : 200.000 euro

Het subsidiebesluit vermeldt : het toegekende subsidiebedrag, de betalingsmodaliteiten, de toegelaten categorieën van uitgaven en de verschillende deadlines tegen dewelke een schuldvordering of afrekeningsdossier bij de administratie moet ingediend worden.
Procedure
De aanvraag moet uiterlijk op 14 september 2020 om 12u bij equal.brussels ingediend worden (cf. aanvraagformulier op de site equal.brussels, infra).
Praktische inlichtingen
Gewestelijke overheidsdienst Brussel
equal.brussels
City Center Offices
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel

Tel 02 800 36 75  -  equalsubsidies@gob.brussels

Alle inlichtingen en formulieren zijn beschikbaar op de site van equal.brussels.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Betreffende de projectoproep

Subsidiegids voor projecten binnen het domein van Gelijke Kansen in het BHG (cf. document op de site van equal.brussels, supra).

Betreffende het Brussels plan

Brussels plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen 2020-2024 : www.equal.brussels (pdf)

Het Verdrag van Istanbul : www.coe.int (pdf)
Datum van de laatste update
04-02-2021

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links