Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Sociale en democratische ondernemingen - vernieuwende projecten : projectoproep 2020
Subsidiërende overheid
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Begunstigde(n)
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen), Sociale ondernemingen
Materie(s)
Werkgelegenheid, Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen
Voorwerp

De projectoproep werd op 15 april 2020 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.

De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert een projectoproep om vernieuwende projecten van sociale en democratische ondernemingen te ondersteunen.

Doelstellingen van deze projectoproep :
- bijdragen tot de transitie van de Brusselse economie
- de ondernemingen helpen evolueren naar meer sociale en ecologische toegevoegde waarde
- via maatwerk inspelen op de noden van de werkzoekenden
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

VZW’s en ondernemingen die actief zijn in het kader van het sociaal en democratisch ondernemerschap in het BHG.

Soorten projecten

De projectoproep beoogt 5 soorten projecten :
1. Starters : vernieuwende projecten
2. Scheppen van nieuwe banen
3. Veranderingen in de bestuurswijze van de onderneming
4. Scaling up : opschaling
5. De informele economie formaliseren

Voor meer details : cf. pag. 5 van de Projectoproep (infra).

Selectiecriteria


De projecten moeten aan volgende criteria beantwoorden :
- inspelen op een sociale of maatschappelijke behoefte / behoeften van het BHG
- voorzien in minstens één activiteit in de vorm van productie van goederen of dienstverlening
- een hoge mate van bedrijfsautonomie, zowel qua strategie als qua dagelijks beheer
- een participatief beheer (bestuursorganen, coöperaties, ...)
- voorbeeldfunctie / overdraagbaarheid van het project
- levensvatbaarheid van het project / potentieel voor het creëren van economische waarde
- werkgelegenheid / inzetbaarheid van personen en/of behoud van activiteiten
- aanwending van de subsidie

Voor meer details : cf. pag. 8-9 van de Projectoproep (infra).

Subsidiabele uitgaven

De werkings-, personeels-, uitbestedings- en investeringskosten.
Bedrag en betaling
Financiële ondersteuning : min. 5.000 tot max. 80.000 euro per project.
Procedure
De aanvraag moet uiterlijk op 15 april 2020 bij BEW ingediend worden (cf. formulier kandidaatstelling op de site van BEW, infra).
Praktische inlichtingen
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Brussel Economie en Werkgelegenheid (BEW)
Directie Werkgelegenheidsbeleid
City Center
Kruidtuinlaan, 20
1035 Brussel

werkgelegenheid@gob.brussels

Alle inlichtingen, reglementen en documenten zijn beschikbaar op de site van BEW.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Projectoproep 2020 : Vernieuwende projecten van sociale en democratische ondernemingen (cf. Reglement op de site van BEW, supra).
Datum van de laatste update
16-04-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links