Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Digital Belgium Skills Fund (digitale vaardigheden) : projectoproep 2021
Subsidiërende overheid
Federale overheid
Begunstigde(n)
Scholen van het door openbare besturen georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen, Onderwijs, opleiding en vorming
Voorwerp

De projectoproep werd op 20 september 2020 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.

De FOD Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA) lanceert, in het kader van het « Digital Belgium Skills Fund » (DBSF), een nieuwe projectoproep om projecten te ondersteunen die aan maatschappelijk kwetsbare kinderen, jongeren en (jong)volwassenen digitale vaardigheden bijbrengen, via korte of middellange vormingsinitiatieven, teneinde hun kansen op economische zelfstandigheid en op tewerkstelling te verbeteren.

« Digital Belgium » is het actieplan van de federale regering dat de positie van België op de digitale kaart wilt versterken aan de hand van volgende vijf prioriteiten :
- Digitale infrastructuur (investeringen)
- Digitaal vertrouwen en digitale veiligheid (illegale praktijken aanpakken)
- Digitale vaardigheden en jobs (kansen en opportuniteiten)
- Digitale economie (scheppen van werkgelegenheid)
- Digitale overheid (gebruiksvriendelijke applicaties om de overheid via digitale weg te contacteren)
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

De indiener moet een rechtspersoon zijn met haar maatschappelijke zetel in België en het project moet op het Belgische grondgebied uitgevoerd worden.

Scholen komen in aanmerking voor subsidiëring indien zij het project indienen en uitvoeren via een vzw.

Soorten projecten

De projecten moeten de deelnemers min. één van volgende digitale vaardigheden aanleren :
- basisvaardigheden : gebruik van digitale toestellen en applicaties, mediawijsheid en veiligheid, gebruik
  van basis tools (internet, mails, office), …
- gevorderde vaardigheden : basis coding, front end computing, websites opzetten, …
- expert vaardigheden : back-end development, data analyse, cybersecurity experts, …

Voor meer details : cf. Richtlijnen, pag. 1-2 (infra).

Ontvankelijkheidscriteria

Het kandidaatsdossier moet minimaal volgende elementen bevatten : algemene gegevens van de aanvrager, een gedetailleerde beschrijving van het project, een plan van aanpak en een financieel plan.

Voor meer details : cf. Richtlijnen, pag. 5-6 (infra).

Selectiecriteria

De projecten zullen geselecteerd worden op basis van volgende criteria :
- de conformiteit van het project met de doelstellingen van het DBSF (digitale vaardigheden, kansen op
  economische zelfstandigheid en kansen op de arbeidsmarkt, doelgroep, …)
- de kwalitatieve elementen in het project (de administratieve en financiële draagkracht van de aanvrager,
  de kwaliteit en het ambitieniveau van het project, …)

Voor meer details : cf. Richtlijnen, pag. 6-7 (infra).

Subsidiabele kosten

Volgende uitgaven, gedaan tussen 1 januari 2021 en 30 november 2021, komen in aanmerking :
- de loonkosten (aanvrager en partnerorganisaties)
- de personeelsprestaties op zelfstandige of contractuele basis
- de kosten voor werking en activiteiten

Voor meer details : cf. Richtlijnen, Punt 4.2 (infra).
Bedrag en betaling
Financiële steun : 75.000 tot 450.000 euro.
Procedure
De aanvraag moet uiterlijk op 20 september 2020 bij het DG BOSA ingediend worden (cf. kandidaatsdossier en financieel plan op de site van de FOD BOSA, infra).
Praktische inlichtingen
FOD BOSA
DG Digitale Transformatie
Digital Belgium Skills Fund
Simon Bolivarlaan, 30
1000 Brussel

Dhr. Peter MAES   -  Tel 02 740 78 35 of 0475 533 885  -  dbsf@bosa.fgov.be

Alle inlichtingen, reglementen en documenten zijn beschikbaar op de website van de FOD BOSA.
Wettelijke en reglementaire bronnen
« Digital Belgium Skills fund » : Digitale vaardigheden inzetten voor maatschappelijke integratie – Projectoproep 2021 (cf. Tekst van de oproep en de Richtlijnen op de site van de FOD BOSA, supra).
Datum van de laatste update
21-09-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links