Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Schoolvervoerplan (SVP)
Subsidiërende overheid
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Begunstigde(n)
Scholen van het door openbare besturen georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs
Materie(s)
Mobiliteit
Voorwerp
De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verleent, binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten, een financiële of materiële steun voor de opstelling en de uitvoering van een schoolvervoerplan.

Een Schoolvervoerplan (SVP) heeft volgende doelstellingen :
- het schoolpubliek te sensibiliseren voor veiligheid en duurzame mobiliteit
- de verkeersveiligheid en de leefkwaliteit op de weg naar school en in de schoolomgeving te verbeteren
- de verplaatsingsgewoontes van het schoolpubliek te veranderen met het oog op een rationeel gebruik van de
  auto en een vermindering van het aantal auto’s in de omgeving van de school door andere vervoerswijzen te
  promoten
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

Alle kleuter-, lagere en secundaire scholen (ongeacht het schoolnet waartoe ze behoren) die op het grondgebied van het BHG gelegen zijn.

Schoolvervoerplan (SVP)

De invoering van een SVP verloopt in vier stappen :

1. Samenstelling van de werkgroep

Om de opvolging en de duurzaamheid van het SVP te garanderen, is het belangrijk om alle actoren te betrekken bij het overleg- en inspraakproces. Er dient een werkgroep opgericht te worden bestaande uit de directie, de leerkrachten, de ouders en de leerlingen.

2. Diagnose


Alvorens acties uit te voeren om het SVP te concretiseren, is het belangrijk om de bestaande situatie van de school te kennen. De diagnose moet bestaan uit :
- het overzicht van de gegevens van de schoolinstelling (aantal leerlingen, lesroosters, …)
- de beschrijving van de bereikbaarheid van de school voor de verschillende vervoerswijzen
- de analyse van de verplaatsingen van de leerlingen tussen hun woonplaats en de school en van de
  schoolverplaatsingen in het algemeen
- …

3. Actieplan

Op basis van de diagnose moet een actieplan opgesteld worden met een omschrijving van de acties die de school zal ondernemen, de verantwoordelijken en de nodige middelen om de acties te kunnen realiseren. Het plan moet volgende vier luiken omvatten :
- informatie en communicatie (doelstellingen en acties voor alle betrokken actoren (de school, de buurt-
  bewoners, de gemeente, de politiezone, …)
- sensibilisering en educatie (verkeersveiligheid, duurzame mobiliteit, …)
- organisatie van de verplaatsingen (rationeel gebruik van de auto)
- verbetering van de infrastructuur (inrichtingen en uitrustingen van de weg en van het openbaar vervoer in
  de schoolomgeving)

4. Evaluatie

Het SVP dient geëvalueerd te worden teneinde de relevantie en de efficiëntie van de genomen maatregelen te analyseren, alsook de weerslag ervan op de gedragswijziging van het schoolpubliek, om lessen te trekken uit de door de school ondernomen stappen, om de acties, de planning van de operaties en de toekomstige beslissingen te verbeteren.

Voor meer details : cf. Methodologische map, actieluiken en infofiches voor een SVP (infra).
Bedrag en betaling
Budget : 100.000 euro
Procedure
Invoering van een SVP

Het prediagnoseformulier moet uiterlijk op 31 december naar Brussel Mobiliteit verstuurd worden (cf. formulier op de site van Brussel Mobiliteit, infra).

Hernieuwing van een SVP

Een geactualiseerd actieplan moet om de 3 jaar naar Brussel Mobiliteit verstuurd worden.
Praktische inlichtingen
Gewestelijke overheidsdienst Brussel
Brussel Mobiliteit
Directie Beleid- Cel sensibilisering
Vooruitgangstraat, 80 bus 1
1035 Brussel

Mevr. Christine HEINE  -  Tel 02 204 19 23  -  chheine@gob.brussels

Alle inlichtingen, reglementen en documenten zijn beschikbaar op de website van Brussel Mobiliteit.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Schoolvervoerplan (cf. document op de site van Brussel Mobiliteit, supra).

20.06.2013 BBHR betreffende de schoolvervoerplannen (B.S., 17/07/2013).
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr.275341

02.05.2013 Ordonnantie houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing (B.S., 21/05/2013). [Art. 2.3.4 – 2.3.20]
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr. 273916
Datum van de laatste update
05-11-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links