Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
Programma voor de ondersteuning van activiteiten die erop gericht zijn kinderen en jongeren te begeleiden bij hun scholing en hen burgerzin bij te brengen (PBSB) - 2019-2021
Subsidiërende overheid
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Begunstigde(n)
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen, Onderwijs, opleiding en vorming
Voorwerp

De projectoproep voor de driejarige periode 2019-2021
werd op 27 augustus 2018 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de projectoproep voor de volgende driejarige periode geüpdatet worden.De Regering van het BHG lanceert een projectoproep om activiteiten te ondersteunen die kinderen en jongeren, die in precaire situaties leven en die het grootste risico lopen de school vroegtijdig te verlaten, te begeleiden in hun scholing en hun burgerschap.

Het doel van het PBSB is om :
- vzw’s middelen ter beschikking te stellen om projecten buiten de schooluren te ontwikkelen die kinderen en
  jongeren begeleiden bij hun schoolopleiding en burgerschap
- de gelijkheid in het onderwijs te versterken door steun te verlenen aan kinderen en jongeren die er niet van
  kunnen profiteren vanwege hun zwakke materiële toestand of gebrek aan adequate gezinsomkadering
- een samenwerkings- en netwerkdynamiek tot stand te brengen tussen de lokale en bovenlokale actoren in de
  strijd tegen schoolverzuim en de ouders op actieve wijze te betrekken

Deze projectoproep wordt beheerd door de Dienst Scholen van Perspective.brussels.
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

Alle Franstalige en Nederlandstalige vzw’s die in het BHG actief zijn in de ondersteuning van scholing en burgerschap.

Projecten

De ingediende projecten (één project per driejarige periode) moeten :
- gericht zijn op de behoeften van de kinderen en de jongeren voor wie het risico op schoolverzuim
  het grootst is
- een educatieve, pedagogische, sociale en maatschappelijke inslag hebben
- een mix van doelgroepen, gelijke kansen, diversiteit en emancipatie van jongeren bevorderen

De voorgestelde activiteiten kunnen zowel binnen de schoolinfrastructuur als buiten de school georganiseerd worden en moeten :
- zonder discriminatie toegankelijk zijn voor een zo groot mogelijk aantal begunstigden
- gratis of zo goedkoop mogelijk zijn voor de begunstigden
- plaatsvinden buiten de schooluren

Doelstellingen

De projecten moeten aansluiten bij een van de volgende vier doelstellingen :
1. Het sociaal weefsel van de buurt versterken
2. Zorgen voor een vlottere overgang op cruciale momenten in het schooltraject
3. De psychosociale betrokkenheid van kinderen en jongeren vergroten
4. De pedagogische betrokkenheid van kinderen en jongeren vergroten

Selectiecriteria

De projecten zullen geselecteerd worden op basis van volgende criteria :
- de overeenstemming van het ingediende project met de doelstellingen van de projectoproep
- de doelgroep
- de plaats van het project
- de deelname van de ouders
- de ontwikkeling van projecten in partnerschap
- de mate van innovatie en creativiteit van de projecten

Subsidiabele uitgaven

De personeels- en exploitatiekosten gerelateerd aan de uitvoering van het project.
Bedrag en betaling
Bedrag

Budget : 1.500.000 euro voor de driejarige periode 2019-2021, waarvan 80% voorbehouden is voor Franstalige projecten (max. 15.000 euro per project per jaar) en 20% voor Nederlandstalige projecten.

Betaling

De subsidie zal in 4 schijven uitbetaald worden :
- 2018 : een voorschot van 20%
- 2019 : een voorschot van 33%
- 2020 : een voorschot van 33%
- 2021 : het saldo van 14%
Procedure
Het kandidatuurdossier moet uiterlijk op 27 augustus 2018 bij de Dienst Scholen van Perspective.brussels ingediend worden (cf. document op de site van Perspective.brussels, infra).
Praktische inlichtingen
Perspective.brussels
Dienst Scholen
Naamsestraat, 59
1000 Brussel

Mevr. Julie LUMEN  -  jlumen@perspective.brussels
Mevr. Marie-Eve JORET  -  mejoret@perspectivebrussels

Alle inlichtingen en formulieren zijn beschikbaar op de site van Perspective.brussels.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Projectoproep van het BHG : Programma voor de ondersteuning van activiteiten die erop gericht zijn kinderen en jongeren te begeleiden bij hun scholing en hen burgerzin bij te brengen (PBSB) 2019-2021 (cf. document op de site van Perspective.brussels, supra).
Datum van de laatste update
31-07-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links