Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Programma voor de ondersteuning van activiteiten die erop gericht zijn kinderen en jongeren te begeleiden bij hun scholing en hen burgerzin bij te brengen (PBSB 2022-2024)
Subsidiërende overheid
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Begunstigde(n)
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Onderwijs, opleiding en vorming
Voorwerp

De projectoproep werd op 15 juni 2021 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.


De Regering van het BHG lanceert een nieuwe projectoproep om in het kader van het Programma voor de ondersteuning van activiteiten die erop gericht zijn kinderen en jongeren te begeleiden bij hun scholing en hen burgerzin bij te brengen (PBSB).

Doelstellingen van het PBSB :
- projecten ontwikkelen voor de begeleiding bij scholing en burgerzin van kinderen en van jongeren door
  financiële middelen ter beschikking te stellen van de betrokken vzw’s
- de gelijkheid op het vlak van scholing versterken door ondersteuning te bieden aan de kinderen en
  de jongeren die er niet kunnen van genieten wegens hun zwakke materiële omstandigheden of het
  ontbreken van geschikte omkadering in het gezin
- bij de jongeren hun vermogen ontwikkelen om op een harmonieuze manier in de samenleving samen te
  leven en hun vermogen om zich niet alleen als persoon, maar ook als burger te ontplooien
- samen met de ouders een samenwerkings- en netwerkdynamiek bevorderen tussen de verschillende lokale
  en supralokale actoren in de strijd tegen het schoolverzuim in het BHG

Deze projectoproep wordt beheerd door de Dienst Scholen van Perspective.brussels.
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

Alle Franstalige en Nederlandstalige vzw’s die in het BHG actief zijn op het vlak van de ondersteuning voor de scholing en de burgerzin.

Gemeenschappelijke kenmerken van de projecten

De ingediende projecten (één project per driejarige periode) moeten :
- plaatsvinden buiten de lesuren
- gratis zijn of tegen een verlaagde prijs worden aangeboden
- gericht zijn op de behoeften van de kinderen en de jongeren die in moeilijke omstandigheden leven en
  die het meest worden blootgesteld aan het risico op schoolverzuim
- de mix van doelgroepen, de gelijkheid van kansen en de diversiteit bevorderen, en toegankelijk zijn
  voor het grootste aantal begunstigden zonder enige vorm van discriminatie
- plaatsvinden ofwel binnen de schoolinfrastructuren ofwel in externe infrastructuren t.o.v. de school

Specifieke doelstellingen

De projecten moeten aan één of meerdere van de volgende drie specifieke doelstellingen beantwoorden :
1. Het pedagogische engagement van de kinderen en van de jongeren ondersteunen en aanmoedigen
2. De psychosociale capaciteiten van de kinderen en van de jongeren ontwikkelen en hun welzijn versterken
3. De ontwikkeling bevorderen van ‘CRACS’ : Actieve, Kritische en Solidaire Verantwoordelijke Burgers

Selectiecriteria

De projecten zullen geselecteerd worden op basis van volgende criteria :
- de overeenstemming van het project met de specifieke doelstellingen en de gemeenschappelijke kenmerken
  die door de projectoproep worden nagestreefd (supra)
- de ontwikkeling van project in partnership
- de deelname van de ouders
- proefprojecten
- ‘kleinschalige’ projecten
- de ligging van het project

Subsidiabele uitgaven

- de financiering van activiteiten die plaatsvinden tussen 01/01/2022 en 31/12/2024
- de personeels- en werkingskosten die verband houden met de uitvoering van het project
Bedrag en betaling
Bedrag

Budget : 1.500.000 euro voor de driejarige periode 2022-2024, waarvan 80% voorbehouden is voor Franstalige projecten (max. 20.000 euro per project per jaar) en 20% voor Nederlandstalige projecten.

Betaling

De subsidie zal in 4 schijven uitbetaald worden :
- 1 tot 3 (2022-2023-2024) : voorschot van 30%
- 4 (2025) : saldo van 10%
Procedure
Het kandidaatsformulier moet uiterlijk op 15 juni 2021 bij de Dienst Scholen van Perspective.brussels ingediend worden (cf. documenten en IRISBox-link op de site van Perspective.brussels, infra).
Praktische inlichtingen
Perspective.brussels
Dienst Scholen
Naamsestraat, 59
1000 Brussel

Mevr. Julie LUMEN  -  Tel 02 435 42 93  -  jlumen@perspective.brussels
Mevr. Nadia EL MOUSSATI  -  Tel 02 435 43 18  -  nelmoussati@perspectivebrussels

Alle inlichtingen en formulieren zijn beschikbaar op de site van Perspective.brussels.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Projectoproep van het BHG : « Programma voor de ondersteuning van activiteiten die erop gericht zijn kinderen en jongeren te begeleiden bij hun scholing en hen burgerzin bij te brengen (PBSB) 2021-2024 »
(cf. documenten op de site van Perspective.brussels, supra).
Datum van de laatste update
16-06-2021

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links