Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Solidair wereldburgerschap : projectoproep 2021
Subsidiërende overheid
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Begunstigde(n)
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Internationale samenwerking, Gelijke kansen (diversiteit, discriminatie, discriminatie, integratie, burgerschap, ...)
Voorwerp

De projectoproep werd op 15 maart 2021 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.

De regering van het BHG lanceert, in het kader van de 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties, een nieuwe projectoproep om projecten te ondersteunen die betrekking hebben op het sensibiliseren voor solidair wereldburgerschap.

Deze projectoproep beoogt volgende doelstellingen :
- de ongelijkheden tussen het Noorden en het Zuiden duidelijk maken voor de Brusselse jongeren met het oog
  op betere levensomstandigheden, in het bijzonder in de ontwikkelingslanden en meer algemeen in de hele
  wereld
- de al gerealiseerde of nog lopende acties van Brusselse actoren ten gunste van ontwikkelingslanden
  belichten, om de diversiteit en solidariteit van Brussel in de wereld te illustreren

Deze projectoproep wordt beheerd door Brussels International, de overheidsdienst voor het buitenlands beleid van het BHG.
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

De projectoproep staat open voor organisaties van het maatschappelijk middenveld die over een Belgische juridische rechtspersoonlijkheid beschikken : migratieorganisaties, vzw’s, stichtingen, culturele centra, …

Thema

Deze vijfde editie spits zich toe op de SDG 10 « Ongelijkheid verminderen » (infra).

Project

Het project mag ten vroegste op 1 september 2021 starten en moet uiterlijk op 31 augustus 2022 eindigen.

Het moet volgende elementen omvatten :
- prioritair afgestemd zijn op de Brusselse jongeren van 12 tot 25 jaar
- de doelgroep sensibiliseren voor de realiteiten en de Noord-Zuiduitdagingen die samenhangen met
  SDG 10 (infra)

De acties verbonden aan het project kunnen een grote verscheidenheid aan vormen aannemen : publiek evenement, organisatie van activiteiten (tentoonstelling, animatie, …) in een school, inlevingsverblijf voor jongeren in een land van het Zuiden, campagne via de sociale netwerken, …

Evaluatiecriteria

- de afbakening van de doelgroep
- de relevantie van het project m.b.t. het thema van de projectoproep (supra)
- de haalbaarheid
- de impact inzake kennis, attitude en knowhow
- de objectivering van de resultaten van het project
- elementen die een financiering door het BHG rechtvaardigen
- de diversiteit van de geselecteerde projecten

Voor meer details : cf. punt 3.6 van de projectoproep (infra).

Subsidieerbare uitgaven

De uitgaven gemaakt voor het ontwerp en de realisatie van het project.

Bedrag en betaling
Bedrag

Budget : 200.000 euro

Subsidiebedrag per geselecteerd project : min. 5.000 euro en max. 25.000 euro.

Betaling

De subsidie zal in twee schijven uitbetaald worden :
- een eerste schijf van 70 tot 90% na de ondertekening van het subsidiebesluit
- het saldo na ontvangst en goedkeuring van de bewijsstukken
Procedure
De aanvraag moet uiterlijk op 15 maart 2021 per e-mail bij Brussels International ingediend worden (cf. aanvraagformulier en andere nuttige documenten op de site van Brussels International, infra).
Praktische inlichtingen
Gewestelijke overheidsdienst Brussel
Brussels International
Iris Tower
Sint-Lazarusplein, 2
1035 Brussel

Benoît SPAPENS  -  Tel 02 800 36 79  -  bspapens@gob.brussels
Codrat-Alin TECLU  -  Tel 02 430 61 57    - cateclu@gob.brussels

Alle inlichtingen en formulieren zijn beschikbaar op de site van Brussels International.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Projectoproep solidair wereldburgerschap 2021 – Reglement en procedure (cf. documenten op de site van Brussels International, supra).

Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling : 17 doelstellingen om onze wereld te veranderen (lijst). [SDG 10]

27.07.2017 Ordonnantie tot opstelling van een kader voor de Brusselse ontwikkelingssamenwerking
(B.S., 12.09.2017). [Hfdst. 11]
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr. 313577
Datum van de laatste update
24-03-2021

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links