Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
dynamoPROJECT
Subsidiërende overheid
Vlaamse Gemeenschap
Begunstigde(n)
Gemeenten, Scholen van het door openbare besturen georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Vrije tijd (sport, cultuur, ...), Onderwijs, opleiding en vorming
Voorwerp
De Vlaamse Regering verleent jaarlijks, binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten, subsidies voor projecten die cultuureducatie in het onderwijs stimuleren.
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

Scholen, centra, internaten en instellingen van het basisonderwijs, het secundair onderwijs, de leertijd, het deeltijds kunstonderwijs, de centra voor volwassenenonderwijs, de centra voor deeltijds onderwijs, de centra voor basiseducatie en het hoger onderwijs.

Inhoudelijke criteria

Een dynamoPROJECT moet aan volgende criteria beantwoorden :
- de ontplooiingskansen van de leerling vergroten
- een meerwaarde betekenen voor de cultuurvisie van de school
- op maat zijn van de school
- opgezet zijn met de kwalitatieve inbreng van en samenwerking met een externe partner

Subsidiabele kosten

De subsidie kan gebruikt worden voor 4 soorten projectkosten :
1. Samenwerken met een externe partner (kosten specifiek gelinkt aan de samenwerking)
2. Door leerlingen creatief te verwerken materiaal (stof, schildersdoek, planken, …)
3. Vervoerskosten (naar culturele bestemming, …)
4. Toegangsgeld (bezoek aan een culturele bestemming, …)
Bedrag en betaling
Bedrag

- samenwerken met een externe partner : max. 1.500 euro
- door leerlingen creatief te verwerken materiaal : max. 500 euro
- vervoerskosten : max. 500 euro
- toegangsgeld : max. 250 euro

Betaling

De subsidie wordt uitbetaald na afloop van het project, na voorlegging van een inhoudelijk en financieel verslag.
Procedure
De aanvraag moet via het tabblad dynamoPROJECT (cf. site, infra) ingediend worden :
- voor projecten die zullen plaatsvinden tussen 1 februari en 30 juni : uiterlijk op 15 november
- voor projecten die zullen plaatsvinden tussen 1 september en 31 januari : uiterlijk op 15 mei
Praktische inlichtingen
Vlaamse Gemeenschap
Departement Onderwijs en Vorming
Canon Cultuurcel
Koning Albert II-laan, 15
1210 Brussel

Tel 02 553 95 23  -  Email

Alle inlichtingen, reglementen, documenten en formulieren zijn beschikbaar op het informatieplatform voor cultuureducatie : www.cultuurkuur.be.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Reglement dynamoPROJECT (cf. document op de site van Cultuurkuur, supra).

20.06.2014 BVR betreffende de nadere voorwaarden en procedure om subsidies toe te kennen voor projecten die cultuureducatie van onderwijsinstellingen stimuleren (B.S., 01.10.2014).
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr. 287101

25.04.2014 Decreet betreffende het onderwijs XXIV (B.S., 25.09.2014). [art. X.1]
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr. 280499
Datum van de laatste update
21-11-2017

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links