Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
Professionele inschakeling van jonge stagiairs uit instellingen voor alternerend onderwijs bij de gemeentebesturen (schooljaar 2020-2021)
Subsidiërende overheid
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Begunstigde(n)
Gemeenten
Materie(s)
Werkgelegenheid
Voorwerp

De projectoproep werd op 31 maart 2020 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.

Schooljaar 2019-2020 : impact COVID-19-epidemie (infra).


De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk lanceert een oproep tot kandidaatstelling om de aanwerving van jonge stagiairs uit het alternerend onderwijs bij de gemeentebesturen te ondersteunen.

Het alterneren is een pedagogische methode waarbij studeren en werken of het verwerven van concrete ervaring gecombineerd worden. De opleiding en de beroepspraktijk dragen bij tot de opvoeding van de jongere en bereiden hem of haar voor op het beroepsleven.

In het kader van het "Contract voor de economie en de tewerkstelling" (CET) zijn deze subsidies bestemd om
van 1 september 2020 tot 31 augustus 2021 de kosten te dekken die voor de gemeenten verbonden zijn aan de tenlasteneming van de loonkosten van jongeren uit de CEFA (Centres d'éducation et de formation en alternance) en de CDO (Centrum deeltijds onderwijs) die in dienst genomen zijn met een startbaanovereenkomst (SBO type II) van niveau E of D voor onbepaalde tijd of voor een bepaalde tijd van minstens 6 maanden.
Toekenningsvoorwaarden
Partnerschap met de gemeenten

Om van deze subsidies te kunnen genieten verbinden de gemeenten zich ertoe de nodige schikkingen te treffen voor de aanwerving van geschikt personeel en dit personeel de nodige middelen ter beschikking te stellen om de in de overeenkomst opgenomen doelstellingen te bereiken (zie Procedure, infra).

De opname van jongeren uit de CEFA/CDO/CDV in het gemeentepersoneel moet niet gebeuren door de vervanging van het huidige personeel of de huidige stagiairs.

De beroepsinschakeling geschiedt tijdens het burgerlijk jaar en de opleiding gebeurt tijdens het schooljaar. De overeenkomst loopt door tijdens de schoolvakanties.

In het kader van onderhavig project werd beslist aan de jongeren de startbaanovereenkomst type II
(SBO – federale maatregel "Rosetta") aan te bieden waarbij de jongere een voltijdse overeenkomst krijgt die een deeltijdse arbeidsovereenkomst (minstens halftijds) voor bepaalde of onbepaalde duur omvat, gekoppeld aan een opleidingsonderdeel bij het CEFA/CDO/CDV (van minstens 240 uur per jaar). Deze kan de vorm aannemen van een arbeidsovereenkomst voor arbeider of bediende.

De binnen de gemeentebesturen aangestelde mentoren hebben als taak de jongeren op te vangen, bij te staan en te begeleiden in de professionele ontplooiing. Daarnaast dienen zij ook hun competenties en hun vooruitgang in het leerproces te evalueren.

Er werd een gewestelijk begeleidingscomité opgericht om het project driemaandelijks op te volgen.

Een jaarlijkse evaluatie zal verricht worden door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in samenwerking met de deelnemende gemeenten.

Subsidiabele uitgaven

De subsidie voor de jonge stagiairs dekt de volgende personeelskosten :
- het brutoloon
- de patronale bijdragen aan de RSZPPO
- de vervoerkosten
- de eventuele maaltijdcheques
Bedrag en betaling
Bedrag

Financiële ondersteuning : 12.000 euro per jongere die in de gemeenteadministratie wordt opgenomen.

Betaling

De betaling van de subsidie zal in twee schijven worden uitgekeerd op de bankrekening van elke begunstigde gemeente :
- een voorschot van 50% op de datum van de ondertekening van de schuldvordering
- het saldo na ontvangst en analyse van de bewijsstukken
Procedure
De aanvraag moet uiterlijk op 31 maart 2020 bij de Directie Gesubsidieerde Initiatieven ingediend worden
(cf. E-formulier op de site van BPB, infra).

Praktische inlichtingen
Gewestelijke overheidsdienst Brussel
Brussel Plaatselijke Besturen
Directie gesubsidieerde Initiatieven
City Center, Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel

Mevr. Nathalie DE MEYER  -  Tel 02 800 32 29  -  ndemeyer@gob.brussels

Alle inlichtingen en documenten zijn beschikbaar op de site van BPB.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Schooljaar 2020-2021

25.06.2020 BBHR tot vaststelling van de verdeling van de betrekkingen en van de subsidies inzake de professionele inschakeling van jongeren uit instellingen voor alternerend onderwijs bij de gemeentebesturen voor het schooljaar 2019-2020 (pdf).

Oproep tot kandidaatstelling betreffende de aanwerving van jonge stagiairs uit het alternerend onderwijs bij de stad en de gemeenten van het BHG – Schooljaar 2020-2021 (cf. document op de site van BPB, supra).

Schooljaar 2019-2020 : impact COVID-19-virus

23.04.2020 BBHR tot wijziging van het BBHR tot vaststelling van de verdeling van de betrekkingen en
van de subsidies inzake professionele inschakeling van jongeren uit instellingen voor alternerend onderwijs bij de gemeentebesturen voor het schooljaar 2019-2020 (B.S., 29.04.2020).
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr. 288722


10.10.2019 BBHR tot vaststelling van de verdeling van de betrekkingen en van de subsidies inzake de professionele inschakeling van jongeren uit instellingen voor alternerend onderwijs bij de gemeentebesturen voor het schooljaar 2019-2020 (B.S., 10.10.2019).
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr. 288722
Datum van de laatste update
18-09-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links