Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Energiepremies 2021
Subsidiërende overheid
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Begunstigde(n)
Gemeenten, OCMW, Openbare vastgoedmaatschappijen, Scholen van het door openbare besturen georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, Instellingen van openbaar nut, Besturen belast met het beheer van het tijdelijke van de erkende erediensten, Instellingen belast met het beheer van de materiële en financiële belangen van de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen, Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen), Kerkfabrieken en kerkraden, Intercommunales, Bestuursorganen van de erkende erediensten (andere dan kerkfabrieken en kerkraden), Rechtspersonen die onroerende goederen beheren die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de moraal, Politiezones, Sport- en cultuurcentra, Vennootschap met sociaal oogmerk, Sociale verhuurkantoren - SVK, Sociale ondernemingen
Materie(s)
Gebouwen, Leefmilieu en duurzame ontwikkeling
Voorwerp
De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verleent, binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten, energiepremies om de energieprestaties van alle gebouwen in het BHG te verbeteren.

De energiepremies worden beheerd door Leefmilieu Brussel, de overheidsdienst voor milieu en energie van het BHG.

Bonus verlengd tot 31 december 2021

Naar aanleiding van de COVID-19 crisis, heeft de regering van het BHG een extra bonus in het leven geroepen. De Bonus Energiepremie verhoogt de bedragen van bepaalde Energiepremies 2020 en 2021 aanzienlijk.

De bonus is een steunmaatregel voor de zwaar getroffen bouwsector en wil tegelijk investeringen in energierenovatie bevorderen, waarbij ook de klimaatuitdaging wordt aangepakt.

Meer info op de site van Leefmilieu Brussel  -  News 16.08.2021.


Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

Komen in aanmerking voor de basispremies (Cat. A) :
- de gemeenten
- de OCMW’s

Komen in aanmerking voor de voorkeurpremies (Cat. C) :
 • Volgende rechtspersonen :
  - de Sociaal Verhuurkantoren (SVK, cf. fiche)
  - de Openbare Vastgoedmaatschappijen
  - het Woningfonds
  - de mede-eigendommen : de rechtspersonen waarvan de juridische vorm een « vereniging van
    mede-eigenaars » (VME) is
  - de collectiviteiten (cf. Nacebel-code)
 • Volgende collectiviteiten :
  - sociale activiteiten zonder huisvesting voor jonge kinderen (crèches en kinderdagverblijven)
  - andere sociale activiteiten zonder huisvesting (jeugdhulp, aangepaste arbeidsonderneming,
    instellingen voor de opvang van mensen met een handicap)
  - jeugdhulp en algemene sociale diensten met huisvesting (kinderdagverblijven, moederhuizen)
  - onderwijs (kleuterscholen, lagere scholen, middelbare scholen, hoger onderwijs en
    volwasseneneducatie)
  - dag- en dienstencentra voor ouderen of personen met een handicap
  - instellingen met huisvesting voor ouderen of personen met een handicap
  - sportcomplexen
Voor meer details : cf. Punt 7 in de « Algemene voorwaarden energiepremies 2021 » (infra).

Studies en werken

De premies moeten betrekking hebben op volgende werken en studies :
  A. Audits en energiestudies
     1. Audit en energiestudie
     2. TOTEM ontwerpstudie
  B. Isolatie en verluchting
      1. Dakisolatie
      2. Isolatie van de muren
      3. Vloerisolatie
      4. Superisolerende beglazing
      5. Efficiënte mechanische ventilatie
  C. Warmte
      1. Condenserende verwarmingsketel, heteluchtblazer en luchtverhitter
      2. ---
      3. Temperatuurregeling
      4. Warmtepomp – Verwarming
      5. Warmtepomp - Sanitair warm water
      6. Collectieve verbuizing
      7. Zonneboiler
      8. Periodieke controle PEB
Meer details in de « Gids van technische voorwaarden 2021 » (infra).
Bedrag en betaling
Max. 90% van het bedrag van de subsidiabele investeringen en max. 200.000 euro per gebouw.

Voor meer details : cf. « Overzichtstabel van de premies 2021 » (infra).
Procedure
Standaardprocedure (premiaanvraag NA uitvoering van de werken)

Het aanvraagformulier moet na de uitvoering van de werken en binnen de 12 maanden volgend op de eindfactuur naar Leefmilieu Brussel verstuurd worden (cf. document op de site van Leefmilieu Brussel, infra).

Procedure met premiebelofteaanvraag (premieaanvraag VOOR uitvoering van de werken)

1. Het aanvraagformulier voor de premiebelofte moet voor de uitvoering van de werken naar Leefmilieu
    Brussel verstuurd worden
2. Het aanvraagformulier voor de uitbetaling van de premiebelofte moet na de uitvoering van de werken
    naar Leefmilieu Brussel verstuurd worden

Cf. formulieren op de site van Leefmilieu Brussel (infra).

Voor meer details : cf. pag. 12-13 in de « Algemene voorwaarden energiepremies 2021 » (infra).
Praktische inlichtingen
Leefmilieu Brussel
Departement Energiepremies
Site van Thurn & Taxis
Havenlaan, 86 C
1000 Brussel

Facilitator Duurzame Gebouwen  -  Tel 0800 85 775  -  facilitator@leefmilieu.brussels

Alle inlichtingen en formulieren zijn beschikbaar op de website van Leefmilieu Brussel.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Algemene voorwaarden energiepremies 2021 (cf. document op de site van Leefmilieu Brussel, supra).

Datum van de laatste update
16-09-2021

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links