Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Duurzame mobiliteitsprojecten – Innoverende projecten : projectoproep 2021
Subsidiërende overheid
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Begunstigde(n)
Gemeenten
Materie(s)
Mobiliteit
Voorwerp
De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert een projectoproep om de gemeenten te ondersteunen die innoverende, creatieve en duurzame initiatieven met een grote impact uitwerken, die gericht zijn op de ontwikkeling van actieve verplaatsingswijzen en de modale verschuiving.

Het betreft Deel C van de projectoproep « Duurzame mobiliteitsprojecten » (cf. fiche).
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

De projectoproep is gericht tot de 19 gemeenten van het BHG.

Deelnemingsvoorwaarden

Het project moet beantwoorden aan de richtsnoeren en de algemene selectiecriteria zoals vermeld in het algemeen kader van de projectoproep « Duurzame mobiliteitsprojecten ») (cf. fiche, supra).

Het project moet tevens beantwoorden aan de specifieke criteria van deze projectoproep :
- het project moet aansluiten op de gewestelijke logica van vermindering van de autoverkeersdruk
- de financiering mag niet worden gebruikt voor een project dat winstbejag als doel heeft
- reeds bestaande projecten komen niet in aanmerking. De bedoeling is om nieuwe projecten te bevorderen.
  Het project moet een reële gedragsverandering naar het gebruik van actieve verplaatsingswijzen beogen.
- het project moet duurzaam zijn en mag niet beperkt zijn tot één enkele actie zonder gevolg
- creativiteit en innovatie zijn belangrijke criteria
- de voorgestelde initiatieven moeten plaatsvinden op het grondgebied van het BHG
- de financiering mag in geen enkel geval de personeelskosten dekken
- het evenement mag niet worden gebruikt worden voor commerciële of reclamedoeleinden

Meer details in de projectoproep, pag. 53 (cf. document in de fiche « Duurzame mobiliteitsprojecten », supra).

Subsidiabele uitgaven

- het ontwerp, de productie en de verdeling van informatiedragers (flyers, affiches, ...)
- de ontwikkeling van digitale informatietools (website, strategie voor sociale media, ...)
- de prestaties van dienstverleners buiten de gemeente (onderaannemers, ...)
- onder voorbehoud van goedkeuring : kosten voor voeding die rechtstreeks verband houden met het
  evenement

Meer details in de projectoproep, pag. 54 (cf. document in de fiche « Duurzame mobiliteitsprojecten », supra).
Bedrag en betaling
De steun is louter financieel : het toegekende bedrag (in de vorm van een subsidie) voor een innovatief project zal per geval bekeken worden, afhankelijk van de beschikbare budgetten.

NIEUW : het project kan max. twee jaar bestrijken.
Procedure
Cf. de fiche « Duurzame mobiliteitsprojecten » (supra) voor :
- de indieningstermijnen voor de projecten
- het algemeen deelnameformulier (pag. 50) en het project-formulier 6 « Innoverende projecten » (pag. 73)
Praktische inlichtingen
Cf. de contactpersonen vermeld in de fiche « Duurzame mobiliteitsprojecten » (supra).
Wettelijke en reglementaire bronnen
Cf. de tekst van de projectoproep in de fiche « Duurzame mobiliteitsprojecten » (supra).
Commentaar
Cf. schematisch overzicht van alle « Gemeentelijke mobiliteits- en verkeersveiligheidsacties voor 2021 » in de rubriek « Synoptische tabellen » van de webpagina subsidies.
Datum van de laatste update
02-02-2021

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links