Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Levensmiddelen : bestelbon 2020
Subsidiërende overheid
Federale overheid
Begunstigde(n)
OCMW, Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen
Voorwerp

Deadline voor het indienen van een bestelbon in 2020 : 21 juni 2020.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe bestelbon geüpdatet worden.

De POD Maatschappelijke Integratie publiceert een bestelbon voor 2020 voor de gratis verdeling van levensmiddelen in het kader van het Fonds voor Europese Hulp aan de Meest Behoeftigen.

Het Fonds voor Europese Hulp aan de Meest Behoeftigen (FEAD) verstrekt een niet-financiële bijstand aan de meest behoeftigen onder de vorm van voedselhulp en/of fundamentele materiële bijstand alsook via sociale-inclusieactiviteiten die gericht zijn op de sociale integratie van de meest behoeftigen (cf. programmafiche).

De bestelbon 2020 biedt de OCMW’s en de erkende partnerorganisaties de mogelijkheid om levensmiddelen te bestellen teneinde ze gratis en exclusief onder de meest behoeftigen in België te verdelen.

Opgelet, de levensmiddelen mogen niet worden verdeeld in instellingen zoals ziekenhuizen, kinderdag-verblijven, tehuizen, M.P.I’s, scholen, lokale opvanginitiatieven (LOI) voor vluchtelingen, ... (cf. pag. 7 van het Reglement, infra).
Toekenningsvoorwaarden
Erkenning

De OCMW’s zijn van ambstwege erkend, maar moeten zich wel registreren bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

De partnerorganisaties moeten een erkenningsaanvraag indienen bij de POD MI (cf. modaliteiten : pag. 8 van het Reglement, infra) en geregistreerd zijn bij het FAVV (supra).

Eindontvangers

Op gemeentelijk vlak zijn alleen de OCMW’s in staat te bepalen welke begunstigden beantwoorden aan de Europese definitie van meest behoeftigen (art. 2, §2 van de Europese verordening, infra). In vergelijking met vroeger wordt voortaan slechts één algemene categorie van begunstigden weerhouden : alle personen die onder de armoedegrens leven (AROP-indicator). Op basis van deze categorie moet elke OCMW en elke erkende partnerorganisatie een mechanisme op poten zetten die toelaat te verifiëren of de begunstigden wel degelijk onder deze categorie vallen. Dit mechanisme zal gecontroleerd worden tijdens eventuele controles (voor andere voorwaarden inzake de controles et de boekhouding : cf. deel I van het Reglement, infra).

Levensmiddelen

De levensmiddelen worden vastgelegd door de POD MI (cf. pag. 9-10 van het Reglement, infra).

De hoeveelheid levensmiddelen die wordt toegekend, is begrensd per gemeente en hangt enerzijds af van de beschikbare budgetten en anderzijds van de prijzen die bedongen werden met de fabrikanten.

De OCMW’s en organisaties moeten over een opslagplaats beschikken die geschikt is voor de opslag van de te verdelen levensmiddelen (voor de leveringsvoorwaarden : cf. Delen A & G van het Reglement, infra).

Begeleidende maatregelen


De Europese verordening bepaalt (art. 7, §4, infra) dat de partnerorganisaties (OCMW’s en erkende partnerorganisaties) die rechtstreeks voedselhulp verlenen aan de finale begunstigden verplicht zijn hen begeleidende maatregelen aan te bieden. Het absolute minimum omvat acties inzake oriëntatie en het doorsturen van de begunstigden naar het bevoegde OCMW.
Bedrag en betaling
In de erkenning door het BIRB/POB MI staat het aantal begunstigden vermeld waarvoor de partnerorganisatie of het OCMW erkend is :
- voor een OCMW gaat het automatisch om de gemeentelijke bovengrens, d.w.z. het gemiddelde aantal
  personen die tijdens het jaar voorafgaand aan de aanvraag van levensmiddelen, binnen de gemeente heeft
  genoten van een leefloon, vermenigvuldigd met de factor 3,5 (gezinscoëfficiënt) en afgerond naar het hogere
  tiental.
- voor een erkende partnerorganisatie gaat het over het aantal eindontvangers dat vermeld is bij de registratie
  van de erkende partnerorganisatie of zoals hernomen in de geldige erkenning.

De som van alle erkenningen door de POD MI van OCMW’s en partnerorganisaties die actief zijn in de gemeente mag niet hoger liggen dan 200% van de gemeentelijke bovengrens.

Gemiddeld max. aantal eenheden per eindontvanger : cf. tabel op pag. 10 van het Reglement (infra).
Procedure
De bestelbon voor 2020 moet uiterlijk op 21 juni 2020 bij de POD MI ingediend worden (cf. online bestelbon op de site van de POD MI (infra).
Praktische inlichtingen
POD Maatschappelijke Integratie
Dienst Armoedebeleid
Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen
Administratief Centrum Kruidtuin – Finance Tower
Kruidtuinlaan, 50/165
1000 Brussel

Mevr. Nele BOSSUYT  -  vraag@mi-is.be

Alle inlichtingen en documenten zijn beschikbaar op de site van de POD MI.
Wettelijke en reglementaire bronnen
14.05.2020 Gratis verdeling van levensmiddelen ter beschikking gesteld aan de OCMW’s en erkende partnerorganisaties in het kader van het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen – Reglement 2020 (cf. document op de site van de POD MI, supra).
Datum van de laatste update
22-06-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links