Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Europees Solidariteitskorps : projecten voor vrijwilligerswerk (2021)
Subsidiërende overheid
Europese Unie
Begunstigde(n)
Gemeenten, OCMW, Instellingen van openbaar nut, Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen), Sport- en cultuurcentra, Sociale ondernemingen
Materie(s)
Preventie en veiligheid, Vrije tijd (sport, cultuur, ...), Leefmilieu en duurzame ontwikkeling, Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen, Onderwijs, opleiding en vorming, Gelijke kansen (diversiteit, discriminatie, discriminatie, integratie, burgerschap, ...)
Voorwerp
De Europese Unie lanceert, in het kader van het Europees Solidariteitskorps (ESK), een projectoproep voor projecten voor vrijwilligerswerk. Voor meer informatie betreffende het ESK : cf. programmafiche (infra).

Met vrijwilligerswerk wordt een onbezoldigde solidariteitsactiviteit bedoeld die maximaal 12 maanden mag duren en die zich over verschillende domeinen uitstrekt : bescherming van het leefmilieu, mitigatie van de klimaatverandering, sociale inclusie, …

Het ESK ondersteunt zowel projecten voor individueel vrijwilligerswerk als voor vrijwilligerswerk in teamverband.

Individueel vrijwilligerswerk biedt jongeren de mogelijkheid om, d.m.v. solidariteitsactiviteiten, bij te dragen aan het dagelijks werk van organisaties, ten voordele van de gemeenschappen waarin deze activiteiten plaatsvinden.

Vrijwilligerswerk in teamverband stelt de deelnemende teams, uit ten minste twee verschillende landen, in staat om samen vrijwilligerswerk te doen. Deze solidariteitsactiviteiten zouden met name kunnen bijdragen tot de inclusie van kansarme jongeren.
Voorbeelden van activiteiten die kunnen gefinancierd worden : het herstellen van een cultureel erfgoed dat beschadigd werd door een natuurramp, het zorgen voor met uitsterven bedreigde soorten, het organiseren van educatieve activiteiten in vluchtelingenkampen, …

Meer details in de Programmagids, Deel B (cf. programmafiche, infra).
Toekenningsvoorwaarden
Algemene voorwaarden

Cf. programmafiche (infra).

Specifieke voorwaarden

 

Individueel vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk in teamverband

Looptijd van het project
 

Tot 24 maanden

Tot 24 maanden
Looptijd van de activiteiten
2 tot 12 maanden
(in het geval van KAJ* mag de activiteit 2 weken duren)
exclusief reistijd
2 weken tot 2 maanden,
Exclusief reistijd

Aantal deelnemende organisaties

Aan grensoverschrijdende activiteiten moeten min. twee organisaties deelnemen : een gastorganisatie en een ondersteunende organisatie uit het land waar de deelnemer legaal verblijft (thuisland van de deelnemer).

 Voor activiteiten binnen de grenzen is minimaal één gastorganisatie vereist.
Minimaal één organisatie
(opvang of ondersteuning).
 
Aantal deelnemers : 10 tot 40 deelnemers uit min. twee verschillende landen, waarvan één programmaland (min. een kwart van de deelnemers moet legaal in een ander land dan het gastland verblijven).
* Kansarme jongeren

Meer details in de Programmagids, Deel B (cf. programmafiche, supra).
Bedrag en betaling
Het subsidiebedrag verschilt naargelang het gastland, het aantal deelnemers, de looptijd en de activiteiten.

Voorbeelden van subsidiabele kosten :
- heen- en terugreizen van de deelnemers
- organisatorische ondersteuning (kosten voor de uitvoering van de activiteiten)
- beheerkosten (bv. administratie, coördinatie en communicatie tussen de deelnemers)
- ondersteuning voor inclusie (o.m. voor kansarme jongeren)
- zakgeld
- taalondersteuning
- uitzonderlijke kosten
- voorbereidende bezoeken

Meer details in de Programmagids, deel B (cf. programmafiche, infra).
Procedure
Cf. programmafiche (infra).
Praktische inlichtingen
Cf. programmafiche (infra).
Wettelijke en reglementaire bronnen
Alle inlichtingen (Projectoproep, Programmagids, …) zijn gecentraliseerd in de programmafiche « Europees Solidariteitskorps ».
Datum van de laatste update
07-05-2021

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links