Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
CSO-LA : Partnerschappen voor duurzame steden 2021
Subsidiërende overheid
Europese Unie
Begunstigde(n)
Gemeenten, Instellingen van openbaar nut
Materie(s)
Internationale samenwerking
Voorwerp

De projectoproep werd op 23 april 2021 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.

De Europese Commissie lanceert de projectoproep « Lokale overheden : partnerschappen voor duurzame steden » in het kader van het programma « CSO-LA » (meer informatie in de programmafiche).

De algemene doelstelling van deze oproep bestaat uit het bevorderen van een geïntegreerde stedelijke ontwikkeling via partnerschappen tussen lokale overheden van EU-lidstaten en partnerlanden, in overeenstemming met het programma voor duurzame ontwikkeling voor 2030.

Deze partnerschappen zullen de lokale overheden in partnerlanden helpen om duurzame stedelijke ontwikkeling aan te pakken d.m.v. capaciteitsopbouw en dienstverlening. Peer-to-peer-uitwisselingen vormen de kern van deze aanpak. Acties kunnen de oprichting van nieuwe partnerschappen ondersteunen of aan de versterking van partnerschappen en langdurige samenwerkingsrelaties bijdragen.

Deze projectoproep sluit op budgettair gebied aan met de oude programmering, maar zal helpen bijdragen op nieuwe politieke prioriteiten van de EU (met name de bevordering van goed bestuur, de ‘Green Deal’, de groei, het scheppen van werkgelegenheid en de digitalisering, evenals migratie) door zich te concentreren op de volgende specifieke doelstellingen :
  1. De versterking van het stedelijk bestuur
  2. Zorgen voor de sociale opening van de steden
  3. De verbetering van stedelijke veerkracht en de milieuvriendelijkheid
  4. De verbetering van de welvaart en de innovatie in de steden
De projecten die worden voorgedragen moeten :
- voldoen aan de eerste specifieke doelstelling en ten minste aan één van de doelstellingen 2, 3 of 4
- en bijdragen aan de verwezenlijking van de SDG’s 11 en 17 van de Verenigde Naties

De prioriteit van de projectoproep is de bevordering van de op mensenrechten gebaseerde benadering in de ontwikkelingssamenwerking van de EU.

Voor meer details over de doelstellingen en subsidiabele acties : cf. pag. 5-6 en 13-15 in de Richtlijnen van de oproep (infra).
Toekenningsvoorwaarden
Geografische criteria

De oproep omvat drie loten :
- Lot nr. 1 : Partnerschappen voor duurzame steden in Afrika bezuiden de Sahara
- Lot nr. 2 : Partnerschappen voor duurzame steden in Azië en in het Gebied van de Stille Oceaan
- Lot nr. 3 : Partnerschappen voor duurzame steden in Latijns-Amerika, Centraal-Amerika en de Caraïben

Het project mag plaatsvinden in één land.

Voor meer details betreffende de in aanmerking komende landen : cf. Bijlage L en M (infra).

Partnerschap

Een project heeft betrekking op een aanvrager en minstens één mede-aanvrager. 

Indien de aanvrager in een lidstaat van de EU gevestigd is, dan moet de mede-aanvrager in een partnerland gevestigd zijn (waar de activiteit zal plaatsvinden) en vice-versa.

De aanvrager moet een lokale overheid zijn of een vereniging van lokale overheden. 

De mede-aanvragers mogen ook ION’s, universiteiten en onderzoekscentra zijn.

De organisaties van het maatschappelijk middenveld komen enkel in aanmerking als geassocieerde entiteiten (en ontvangen dus geen financiering in de vorm van een subsidies, met uitzondering van dagvergoedingen en verplaatsingskosten).

Looptijd van de activiteiten

De initiële verwachte looptijd van een activiteit mag niet minder dan 24 maanden en niet meer dan 36 maanden bedragen.
Bedrag en betaling
Het indicatief budget voor deze projectoproep bedraagt ongeveer 40 miljoen euro en wordt als volgt verdeeld :
- 16 miljoen euro voor Lot 1
- 12 miljoen euro voor Lot 2
- 12 miljoen euro voor Lot 3

Elke Europese bijdrage die in het kader van deze oproep gevraagd wordt moet min. 1 miljoen euro en max. 3 miljoen euro bedragen en de totale subsidiabele kosten van de activiteit mogen volgende percentages niet overschrijden :
- minimumpercentage : 50 %
- maximumpercentage : 95 %

Voor de subsidiabele kosten : cf. programmafiche (supra).
Procedure
Het betreft een beperkte projectoproep die een procedure in 2 fasen voorziet. Een beknopte nota moet uiterlijk op 23 april 2021 om 16 uur in het Engels ingediend worden (cf. Bijlage A.1, infra).

Indien het project geselecteerd wordt, dan moet een volledig dossier met o.m. een logisch kader in juli 2021 ingediend worden.

Het systeem PROSPECT moet voor deze oproep gebruikt worden bij het indienen van de aanvraag. Meer informatie op de webpagina van de Europese commissie.
Praktische inlichtingen
Europese Commissie

De verzoeken voor uitleg en verduidelijkingen moeten uiterlijk op 2 april 2021 ingediend worden via volgende emailadres : intpa-71273@ec.europa.eu.

Brulocalis - Vereniging Stad & Gemeenten van Brussel

De leden van Brulocalis (gemeenten en OCMW’s van het BHG) die geïnteresseerd zijn in deze projectoproep kunnen een beroep doen op de cel Europese projecten voor begeleiding bij het tot stand brengen van Europese projecten. Gelieve een e-mail te sturen naar het contactpunt voor al uw vragen of voor meer informatie.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Betreffende het programma

Cf. programmafiche (supra).

Betreffende de projectoproep

Alle nuttige documenten, waaronder het formulier met de beknopte nota (Bijlage A.1), de lijst met de in aanmerking komende landen (Bijlagen L en M) en de richtlijnen zijn op deze webpagina beschikbaar.
Datum van de laatste update
26-04-2021

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links