Maatregelen COVID-19

De COVID-19-epidemie heeft een belangrijke impact op de subsidies.  In deze tabel nemen wij de verschillende maatregelen op die door de verschillende subsidiërende instanties beslist werden.
Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG)

Brussel Plaatselijke Besturen
Verbetering van de koopkracht van de personeelsleden van de plaatselijke besturen

- Budget 2020 : 15 miljoen euro
- Eenmalige premie : brutobedrag van 500 euro / VTE
- Begunstigden : gemeenten, OCMW’s en Hoofdstuk XII-
  verenigingen
- Referentieperiode : van 1 januari t/m 30 september 2020
- Storting : december 2020 (bij gebreke in januari 2021)

Meer details in de Omzendbrief van 03.11.2020 aan de Brusselse Plaatselijke Besturen betreffende de toekenning van een eenmalige premie aan hun personeel voor 2020 : CIRC2020/14 (cf. fiche).
03.11.2020
Subsidies COVID-19

Boekhoudkundige aanbevelingen aan de Brusselse OCMW’s ingevolge de verschillende maatregelen die werden genomen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19 : cf. synthetische tabel op de site van BPB.
23.09.2020
BGHFGT – Missie 5 : ‘Bevolkingsgroei’
De Regering lanceert een projectoproep om de fondsen van het BGHFGT te benutten (60 miljoen euro – verdeelsleutel ADG) in de sectoren die gerelateerd zijn aan de bevolkingsgroei voor de periode 2020-2022 : huisvesting, kinderopvang, schoolaanbod, aanbod aan culturele of sportaanbod, onthaal van de burgers, …
Het betreft een rechtstreekse investeringssteun dat deel uitmaakt van het strategisch economisch herstelplan van het BHG.
Cf. PB Kabinet Clerfayt dd. 01.07.2020Fiche BGHFGT
01.07.2020
Gelijke kansen en diversiteit : projectoproep 2020 ‘eenoudergezinnen’
De deadline voor het indienen van voostellen werd verlengd tot 15 juli 2020 (cf. fiche).
18.06.2020
Gemeentelijke buurtsportinfrastructuur
De deadline voor het indienen van projectvoorstellen werd verlengd tot 15 juli 2020 (cf. fiche).
03.06.2020
Driejarige ontwikkelingsdotatie (2019-2021) : project-oproep REG 19-21
De deadline voor het indienen van projectvoorstellen werd verlengd tot 15 juli 2020 (cf. fiche).
22.05.2020
Professionele inschakeling van jonge stagiairs uit instel-lingen voor alternerend onderwijs bij de gemeentebesturen
Voor de periode van 17.03.2020 tot 31.08.2020 kan de minimum-duur van 6 maanden ingekort worden voor het schooljaar 2019-20 vanwege de coronavirus Covid-19 epidemie (cf. besluit in de fiche).
05.05.2020
Herwaardering loonschalen (cf. fiche) : de invoeringsdatum voor de bewijsstukken, initieel voorzien voor 31 mei, werd verlengd tot 15 juli. De documenten mogen alleen per e-mail overgemaakt worden (info BPB). 23.04.2020
Verlenging van de indieningsdata tot 2 juni voor :
- de aanvraagdossiers in het kader van volgende oproepen :
  . Gemeentelijke buurtsportinfrastructuur
  . Gelijke kansen en diversiteit
  . Investeringen van algemeen belang – Bijdrage aan REG
    (DOD 2019-2021) : projectoproep REG 19-21
- de bewijsstukken voor subsidieaanvragen m.b.t. :
  . Statutariseringsbeleid van de agenten bij de plaatselijke
    besturen
  . Gelijke kansen en diversiteit (supra)
  . Bijstand aan migranten, daklozen, zgn. “Roma” en
    woonwagenbewoners

Info : site BPB.
20.03.2020
Brussel Veiligheid en Preventie (BVP)
Brussels Buurt- en Preventieplan (BBPP)

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft beslist om het BBPP voor 2020 te verlengen. Dit plan regelt de toekenning van subsidies aan de 19 Brusselse gemeenten voor hun preventie- en veiligheidsprojecten. Dit plan is onderdeel van het Globaal Veiligheids-en Preventieplan (GVPP) en wil :
- het voorkomen van polarisering en het bestrijden van
  radicalisering
- zichtbare en geruststellende aanwezigheid in de openbare
  ruimten, met inbegrip van het openbaar vervoer
- conflictbemiddeling in openbare ruimten
- preventie en bestrijding van verslavingen
Cf. fiche BBPP 2016-2019 : verlenging 2020

Globaal Veiligheids- en Preventieplan (GVPP)

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft beslist om VZW’s te ondersteunen die mogelijk kunnen bijdragen tot de uitwerking van specifieke maatregelen van het plan.
BPV heeft reeds in 2019 een portefeuille van 35 subsidies beheerd die uitgaan van 32 verenigingen. Om hun voortbestaan te waarborgen, werd er een verlengingsprocedure van de laureaatprojecten 2019 doorgevoerd (infra).
Cf. fiche GVPP (2017-2020) : projectoproep 2020

Info : PB van 16.07.2020 van het Kabinet Vervoort
16.07.2020
Betreffende het Globaal Veiligheids- en Preventieplan (GVPP 2017-2020) : de projectoproep voor 2020 is enkel bestemd voor de laureaten in 2018 en 2019 (cf. bericht in de fiche). 14.05.2020
Brussel Mobiliteit
SAVE THE DATE
Be bright, use a light
: donderdag 22 oktober vanaf 7u
Meer info : Kabinet E. Van den Brandtwww.bike.brussels
16.10.2020

SAVE THE DATE
Schoolvervoerplannen (cf. fiche SVP)

Eerste virtuele Salon van de SVP’s : 13 november 2020 van 9u tot 14u.

Het inschrijvingsformulier en het volledige programma zijn eind oktober beschikbaar.
e-news
07.10.2020
Week van de Mobiliteit 2020

Week van de Mobiliteit : van 16 tot 22 september 2020
Thema : Stad 30
Autoloze Zondag : 20 september 2020 van 9u30 tot 19 uur
Meer info : www.wmob.be

16 - 22
september
2020
Tijdelijke fietsenstallingen
Brussel Mobiliteit wenst, gezien de evolutie van de Brusselse mobiliteit in de huidige context, scholen te helpen om fietsen veilig te parkeren op de schoolterreinen :
- voorstel om mobiele fietsenstallingen tijdelijk uit te lenen
- na enkele weken volgt een feedback, desgevallend gevolgd
  door een definitieve stalling
- het aanvraagformulier moet uiterlijk op 30 september 2020
  ingediend worden
e-news
31.08.2020
Lancering van de projectoproep “Brussel op vakantie” om verenigingen te ondersteunen die activiteiten organiseren voor de Brusselaars die hun zomervakantie in stad zullen doorbrengen (cf. fiche). e-news
juni 2020
Bijkomende deadlines voor de 'Duurzame mobiliteitsprojecten': 21 augustus 2020 en 7 september 2020 (cf. agenda oproepen). 19.05.2020
Bijkomende deadline voor de 'Duurzame mobiliteitsprojecten' : 29 juni 2020. 26.03.2020
Verlenging deadline tot 29 mei voor volgende oproepen :
- Week van de Mobiliteit
- Naar school zonder auto
25.03.2020
Leefmilieu Brussel
SAVE THE DATE
Europese Week van de Afvalvermindering
van 21 tot 29 november 2020

Cf. doelstellingen, programma, acties, … op de site van Leefmilieu Brussel.
20.10.2020
De Groene Wandeling – Fonds Bikes in Brussels

De Minister van Leefmilieu Alain Maron wil de continuïteit van het parcours ‘De Groene Wandeling’ verzekeren via 8 projecten die door Leefmilieu Brussel zullen uitgevoerd worden dankzij de financiering van het Fonds Bikes in Brussels.

Eerstvolgende deadline : 14 december 2020 (cf. fiche).
25.09.2020
Energierenovatie van gebouwen
De Brusselse regering kent een extra budget van 8 miljoen euro toe om het huidige premiestelsel te versterken. Een extra budget van 8 miljoen euro is tevens voorzien in 2021.
Deze premieverhoging wordt voorbehouden aan de begunstigden van Categorie C (SVK’s, …) en aan de collectiviteiten (kinderdagverblijven, crèches, rusthuizen, …).
- PB van 10.09.2020
- « Tijdelijke bonus » op de site van Leefmilieu Brussel
- Fiches : Energiepremies 2020Energiepack 2020
10.09.2020
Begeleidingsaanbod voor scholen
Aanpassing van het begeleidingsaanbod voor thematische projecten
- inschrijving : vanaf 25/08/2020
- “wie eerst komt, eerst maalt”
Meer info : www.leefmilieu.brussels
03.07.2020
Good Food-Kantine : Label 2020 (cf. fiche)
De datum voor het indienen van kandidatuursdossiers wordt uitgesteld tot 10 september 2020.
e-news
  juni 2020
Rubriek COVID-19
Cf. raadgevingen, inlichtingen en maatregelen voor alle betrokken thema’s.
e-news
mei 2020
Betreffende de energiepremies (cf. fiche) :
- nieuwe dossiers of bijkomende informatie moeten via het
  platform IRISbox of per email ingediend worden
- elk nieuw dossier waarvan de deadline later is dan
  15/03/2020 wordt met 2 maanden verlengd
Meer info : www.leefmilieu.brussels
14.04.2020
Brussel Economie en Werkgelegenheid
3 nieuwe Covid-premies

1. Hotelsector : cf. site BEW
2. Evenementensector : cf. site BEW
3. Culturele en creatieve sector : cf. site BEW

Cf. PB van 27.10.2020 van het Kabinet B. Trachte.
26.10.2020

27.10.2020
Digitalcity.brussels

Om tegemoet te komen aan een groeiende behoefte aan arbeidskrachten, die versneld werd door de COVID-19-crisis, heeft het Brussels Gewest beslist in te zetten op een unieke en volkomen nieuwe structuur die enerzijds de beroepssector en anderzijds de openbare diensten voor arbeidsbemiddeling en opleiding samenbrengt. En dat is de Pool Opleiding-Werk voor de digitale beroepen: Digitalcity.brussels.

PB van de kabinetten : B. ClerfaytR. Vervoort
21.10.2020
Phoenix.brussels

Op voordracht van de Brusselse minister van Werk heeft de Regering in eerste lezing haar goedkeuring gehecht aan een besluit tot toekenning van een tewerkstellingspremie voor Brusselaars die het slachtoffer geworden zijn van de crisis. Phoenix.brussels zal ervoor zorgen dat de Brusselaars aantrekkelijker zijn in de ogen van de werkgevers.

De min-30-jarigen, gedomicilieerd in het BHG, die minstens een diploma hoger middelbaar onderwijs hebben, zullen 500 euro steun per maand over een periode van 6 maanden kunnen krijgen.

Cf. PB van het Kabinet B. Clerfayt
19.10.2020
Verlenging van de steun voor de culturele sector

De regering heeft beslist om de maatregelen te verlengen voor de  :
- culturele en creatieve organisaties
- cultuurwerkers
Voor meer details betreffende de voorwaarden, bedragen, …:
cf. PB van de kabinetten R. VervoortB. ClerfaytS. Gatz.
13.10.2020
Tewerkstellingsmaatregelen in Brussel

De tewerkstelling van de Brusselaars werd door de COVID-19-crisis hard getroffen. De minister van werk Bernard Clerfayt wijst op de genomen maatregelen :
- Opveringsfonds” voor tewerkstelling in Brussel (cf. oproep
  Actiris, infra)

- Activa-19, nieuwe tewerkstellingssteun voor Brusselaars
- Versterking van het opleidingsaanbod
- Versterkte begeleiding
- Zelfstandigen die hun activiteiten hebben moeten stopzetten,
  weer op de rails krijgen
- Steun aan de sociale en gezondheidssector
- Steun voor zelftewerkstelling en activiteitencoöperaties

Cf. PB van 28.09.2020 van het Kabinet Clerfayt.
28.09.2020
Evenementen-, toeristische en culturele sector

Op voorstel van staatssecretaris voor Economische Transitie Barbara Trachte, heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering op donderdag 17 september 2020 beslist specifieke en omvangrijke steun te verlenen aan de evenementen-, uitgaans-, toeristische en culturele sector, via de invoering van een nieuwe premie, voor een totaalbudget van 30 miljoen euro.

Het beheer van de premie wordt toevertrouwd aan Brussel Economie en Werkgelegenheid. De procedure voor het aanvragen van de premie zal later door de staatssecretaris voor Economische Transitie worden meegedeeld.

Cf. PB van 17.09.2020.
17.09.2020
Openbare Computerruimtes (OCR)

De sanitaire crisis heeft aangetoond dat deze onlinediensten onontbeerlijk zijn voor de talrijke Brusselaars die geen toegang hebben tot internet, niet over een computer beschikken of niet de nodige vaardigheden bezitten om IT-tools te gebruiken.

Bijgevolg heeft de Minister van Digitalisering, Bernard Clerfayt, het initiatief genomen om een communicatiecampagne te lanceren om deze OCR’s zichtbaarder en toegankelijker te maken.

Folders met een overzicht van het aanbod inzake digitale inclusie zijn thans beschikbaar bij de gemeentebesturen, de OCMW’s, de lokale werkwinkels en de agentschappen van Actiris.

Cf. PB van 09.09.2020.

Bruxelles Formation : digitale technologieën

De minister van Digitalisering, Bernard Clerfayt, heeft woensdag 16 september de vestiging voor de opleidingen in de digitale technologieën van Bruxelles Formation bij BeCentral officieel bekrachtigd (PB van 17.09.2020).

Cf. www.bruxellesformation.brussels - BeCentral
09.09.2020


17.09.2020
Verhoogde schoolpremie per kind
Om de financiële stress bij het begin van het nieuwe schooljaar te verlichten, heeft de Regering beslist om een premie van 100 euro per kind toe te kennen aan de meest kwetsbare gezinnen.
Cf. PB van 22.07.2020 van het Kabinet Gatz.

Ordonnantie van 17.07.2020 betreffende de eenmalige toekenning van een verhoging van de bedragen van de sociale toeslagen die worden toegekend op grond van de ordonnantie van 25.04.2019 tot regeling van de toekenning van gezinsbijslag in het kader van de COVID-19-crisis [ Coronavirus ] (B.S., 27.07.2020) – Inforum nr 338032

De premie van 100 euro zal op 1 september gestort worden, tegelijkertijd met de gezinstoelagen van de maand augustus (meer info : www.famiris.brussels).
22.07.2020

27.07.2020


12.08.2020

Werk en steun voor kwetsbare families
Bijkomend budget van 120 miljoen euro voor deze 2 prioriteiten in het kader van het Brussels relanceplan met o.m. volgende maatregelen :
- speciale premie voor het nieuwe schooljaar voor de meest
  kwetsbare gezinnen
- opleidingen, meerwaarde voor inzetbaarheid
- kwaliteitsvolle begeleiding
- oprichting ‘Opveringsfonds’
- steunmaatregelen voor tewerkstelling voor slachtoffers van
  de crisis
Cf. PB Kab. Clerfayt van 08.07.2020
08.07.2020
Concretisering van de gewestelijke premie voor de Brusselse culturele en creatieve sector
- PB van 24.06.2020 (Kab. R. Vervoort - Kab. S. Gatz)
- cf. site www.covidpremies.brussels voor meer details
  betreffende de voorwaarden, de aanvraag, …
- BBHR van 18.06.2020 (B.S., 24.06.2020) – Inforum nr 337245

- PB : Kabinet B. Clerfayt - Kabinet B. Trachte
- Voorwaarden : site BEW

BBHR van 12.10.2020 betreffende de steun tot vergoeding van de creatieve en culturele instellingen zonder winstoogmerk getroffen door de dringende maatregelen om de verspreiding van het COVID-19-virus te beperken (B.S., 15.10.2020) – Inforum nr 339517.
24.06.2020


04.06.2020
01.07.2020

15.10.2020
Dienstencheques / Huishoudhulpen
Terugbetaling opleidingskosten :
BBHR van 18.06.2020 van bijz. macht.nr 2020/043 wijz. KB van 07.06.2007 betreffende het opleidingsfonds dienstencheques
(B.S., 24.06.2020) - Inforum nr 337427

Cf. PB van 08.06.2020

Cf. groepering van nieuws over deze sector op de site van het kabinet Clerfayt.

24.06.2020
08.06.2020

11.08.2020
Compenserende COVID-19-premie (o.a. voor verenigingen)
Een nieuwe premie van 2.000 euro is binnenkort verkrijgbaar. De aanvraag moet tussen 8 en 30 juni 2020 ingediend worden.
Info :
- PB 03.06.2020 - Voorwaarden : covidpremie.brussels
- BBHR van 28.05.2020 (B.S., 03.06.2020) – Inforum nr 336688
03.06.2020
Culturele en creatieve sector:
- eenmalige gewestelijke sectorpremie van 2.000 euro voor alle
  culturele en creatieve organisaties
- uitzonderlijke steun van max 1.500 voor de cultuurwerkers
Info : PB 14.05.2020
18.05.2020
Maatregelen inzake tewerkstelling, socioprofessionele inschakeling en sociale economie :
- een mechanisme ter versoepeling van de voorwaarden om
  het bedrag voor de financiering van de sociale inschakelings-
  ondernemingen te bepalen
- de automatische verlenging van de “Activa”-steun, wanneer
  de werknemer die deze steun geniet, tijdelijk werkloos werd
  gesteld
- de mogelijkheid die de jongere geboden wordt om een nieuwe
  First-stage te beginnen
- premies om de alternerende opleiding te stimuleren
- …
BBHR van bijzondere machten nr. 2020/018 van 07.05.2020 betreffende de diverse bepalingen inzake tewerkstelling en socioprofessionele inschakeling, met inbegrip van de sociale economie (B.S., 13.05.2020) – Inforum nr 336084
14.05.2020
Sociale en democratische ondernemingen
De minister verleent een eenmalige premie van 4.000 euro per vestigingseenheid.
Meer info :
- PB 02.04.2020 (cf. fiche innov. projecten, infra)–site BEW
- BBHR van 16.04.2020 (B.S., 21.04.2020) – Inforum nr 335483
- BBHR van 04.06.2020 (B.S., 10.06.2020) – Inforum nr 336926

02.04.2020
22.04.2020
11.06.2020
Projectoproepen
Verlenging deadline tot 15 april voor de projectoproepen :
cf. innoverende projecten en diversiteit.Actiris
Opveringsfonds – Outplacementkantoren

Actiris lanceert een projectoproep om tot vier outplacement-kantoren te selecteren die verantwoordelijk zullen zijn voor de uitvoering van de outplacementbegeleiding in het kader van het Opveringsfonds.

Meer informatie over de begunstigden, de voorwaarden, de modaliteiten, de deadline, het kandidatuurdossier, het lastenboek, … op de site van Actiris.
28.10.2020
Activa-plan
Het Activa-attest wordt automatisch toegekend aan de werkzoekenden (die aan de voorwaarden van dit statuut voldoen).
Cf. PB van 16.07.2020 van het Kabinet Clerfayt
16.07.2020
Cultuurwerkers
De Brusselse Regering heeft zojuist in eerste lezing haar goedkeuring gehecht aan een besluit dat voorziet in de toekenning van een eenmalige en individuele premie aan cultuurwerkers :
- Budget : 5 miljoen euro
- Steun : van 500 tot 1.500 euro
- Aanvraag : via de site van Actiris (vanaf eind juli tot 16
  augustus 2020)
Cf. PB  Kab. Vervoort - Kab. Clerfayt - Kab. Gatz

Indienen van de aanvragen : van 27 juli tot 16 augustus 2020
Cf. PB van 23.07.2020 van het Kabinet Vervoort

Bedrag, voorwaarden en online aanvraagformulier op de site van Actiris.

BBHR van 27.07.2020 houdende invoering van uitzonderlijke steun voor de cultuurwerkers [Coronavirus] (B.S., 28.07.2020) – Inforum nr 338056
Dit besluit is van toepassing op volgende paritaire comités :
- 227: Audiovisuele sector
- 303: Filmbedrijf
- 304: Vermakelijkheidsbedrijf
- 329: Socio-culturele sector
evenals :
- 200 : Bedienden
- 322: Uitzendarbeid en erkende ondernemingen die buurt-
  werken of- diensten leveren (codes 046, 495 en 015)

BBHR van 12.10.2020 houdende wijziging van het BBHR van 27.07.2020 houdende invoering van uitzonderlijke steun voor de cultuurwerkers (B.S., 19.10.2020) – Inforum nr 339576

De steun aan de culturele sector wordt verlengd tot 22 november 2020 :
- PB van 03.11.2020 van Actiris
- Bedragen, voorwaarden, modaliteiten : www.actiris.brussels

09.07.2020


23.07.2020


27.07.2020


28.07.2020
19.10.202003.11.2020

GECO-contrat, doorstromingsprogramma, startbaan-overeenkomst, inschakelingscontrat
Alle nodige maatregelen zijn genomen om de duurzaamheid te garanderen :
- hoogste prioriteit aan de betaling van de premies
- automatische verlenging met 6 maanden voor de gesubsi-
  dieerde posten die aflopen tussen 16/03/2020 en 30/04/2020
Info : PB Actiris – Covid19
02.04.2020
Inschakelingscontracten Artikel 60§7
Behoud van de subsidie in 3 gevallen :
1) een activiteit is voorzien
2) toewijzing van een nieuwe post
3) deels prestatie en deels tijdelijke werkloosheid
Info : PB Actiris – Covid19
02.04.2020
ESF-partnership
Cf. Europese Unie (infra )
14.03.2020
Visit.brussels
Herstelplan voor het « toerisme »
De Regering lanceert een serie steunfondsen voor de toeristische en culturele sector om de Brusselse evenementensector te ondersteunen bij de aanschaffing van materiaal voor bescherming, hygiëne, looprichtingen, … teneinde de gezondheidsrisico’s voor bezoekers te verkleinen :
- Brussels b2c-evenementen : festivals, evenementen voor het
  grote publiek, …
- ‘Touchless’ technologie : online ticketservice, audiosysteem, …
- Label ‘Hygiëne & Veiligheid’ : toeristische, culturele en erf-
  goedattracties, ...
- Congressen, meetings, b2b-evenementen : organisatoren
- Investeringen in digitale technologie : nieuwe verwachtingen
  klanten en bezoekers

 
Cf. www.visit.brussels - Herstelplan (pdf)
06.07.2020


16.07.202031.07.2020
Om de heropstart van de toeristische activiteiten te ondersteunen, heeft visit.brussels een « Herstelplan voor het toerisme» uitgewerkt in samenwerking met de partners en belanghebbenden van de sector. De Brusselse regering heeft de eerste fase goedgekeurd met een reeks maatregelen ter waarde van 7 miljoen euro.
Info : PB, 05.06.2020.
08.06.2020
Brussels International
Imago van Brussel (cf. fiche)
Voor de evenementen die volledig of gedeeltelijk plaatsvinden van
1 maart tot en met 30 april 2020 :
- voor evenementen die uitgesteld worden naar een later
  tijdstip in 2020, blijft de toegekende subsidie bestaan zonder
  dat het subsidiebesluit en het toegekende bedrag gewijzigd
  worden
- voor afgelaste evenementen geeft de Regering toelating om
  deze subsidie te gebruiken om de facturen voor de reeds
  aangegane en niet annuleerbare uitgaven voor het evenement
  te vereffenen
Info : BBHR van 26.03.2020 (B.S., 04.05.2020) – Inforum nr. 335788
26.03.2020
Projectoproep “Zuid 2020: verlenging deadline tot 7 mei 2020  
Equal.brussels
De Staatssecretaris voor Gelijke Kansen verhoogt het huidige budget van ongeveer 2 miljoen euro tegen het einde van de legislatuur : 1 miljoen euro extra in 2021 en 2022.
Cf. PB van 23.10.2020 van het Kabinet N. Ben Hamou.
23.10.2020
Verlenging van de deadline voor de projectoproep « Bestrijding van geweld tegen vrouwen » tot 14.09.2020 (cf. fiche). 28.08.2020
Verlenging van de deadline voor de projectoproep « Bestrijding van geweld tegen vrouwen » tot 31.08.2020 (cf. fiche).
Deze projectoproep werd gelanceerd in het kader van het (eerste) « Brussels plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen » dat de Regering vorige week heeft goedgekeurd (cf. PB van 16.07.2020 van het Kabinet Ben Hamour).
24.07.2020
Lancering van een extra projectoproep ter ondersteuning van ‘genderprojecten’ van verenigingen die gericht zijn op het bevorderen van echte gelijkheid tussen mannen en vrouwen na de COVID-19-crisis en in het kader van de relance.
- deadline : 30.08.2020
- budget : 300.000 euro
- meer info : www.equal.brussels
15.07.2020
De Brusselse regering heeft maatregelen genomen om de sector te helpen :
- in het geval van volledige annulering van de activiteiten
  waarbij er niet-terugbetaalbare kosten gemaakt werden, moet
  de subsidie niet terugbetaald worden
- in het geval van uitstel van de activiteiten, moeten de
  verenigingen geen nieuwe subsidievraag indienen en zal er
  flexibeler omgegaan worden bij de analyse van de
  bewijsstukken
Info : Commissie Gelijke Kansen, 30/04/2020 (pag. 28)
04.05.2020
Verlenging deadline voor projectoproepen, cf. fiches :
- Initiatieven
- Toegankelijkheid evenementen
30.03.2020
Brussel Stedenbouw en Erfgoed (BSE)
Oproep « ARCHIWEEK 2020 » : een pro-stedelijk leven in een post-pandemisch tijdperk
* soort projecten : culturele aangelegenheden, sociale
   initiatieven, …
* ideeën moeten verbonden zijn aan één van de vijf
   volgende fundamentele handelingen:
   - LEVEN : plaatsen voor huiselijk leven en onder-
     steunende structuren
   - OPLEIDING : plaatsen om te leren en kennis te delen
   - CEREMONIE : plaatsen voor rituelen en vieringen
   - LIEFDE : plaatsen voor zorg en solidariteit
   - DOOD : plaatsen om te rouwen en te herdenken
* deadline : 4 september 2020
* Vereisten, subsidiabele uitgaven, formulier :
  cf. archiweek.
25.08.2020
Duurzame Wijkcontracten
Lancering van de 12e projectoproep : cf. PB van 27.07.2020 van het Kabinet Vervoort.
27.07.2020
Verlenging van sommige termijnen die vastgelegd zijn in de Ordonnantie houdende organisatie van de stedelijke herwaardering (cf. fiche) :
- uitwerkingsfase : 1 maand en 15 dagen (indien opschorting
  o.w.v. de coronavirus Covid-19-epidemie)
- uitvoeringsfase : 3 maanden (enkel actieve programma’s)
- implementatiefase : 2 maanden (enkel actieve programma’s)
Info :
- SVCDWCSB luik 1SB luik 2
- BBHR nr 2020/044 tot verlenging van sommige termijnen die
  vastgelegd zijn in de ordonnantie van 06.10.2016 houdende
 organisatie van de stedelijke herwaardering (B.S., 30.06.2020)
- Inforum nr 337320
01.07.2020
Perspective.brussels
Strijd tegen schooluitval

De regering heeft van de strijd tegen schooluitval een gewestelijke prioriteit gemaakt en heeft beslist om de gemeenten te ondersteunen tijdens deze sanitaire crisis :
* Budget : 1,5 miljoen euro
* Modaliteit : 1 VTE per gemeente
* Doel : opzetten van lokale acties om jongeren aan te
   moedigen om op school te blijven
* Uit te voeren taken :
   1. Uitbouwen van een netwerk
   2. Individuele opvolging
   3. Versterking van collectieve acties

- PV van 27.10.2020 van het Kab. R. Vervoort
- perspective.brussels
27.10.2020
Programma Preventie Schoolverzuim (PSV)
Om het hoger risico op schooluitval na deze bijzondere periode te beperken, heeft de Regering van het BHG besloten om 312.500 euro extra budget vrij te maken als onderdeel van het Preventieprogramma tegen Schoolverzuim (PSV).
Die extra middelen zijn vnl. bestemd voor de middelbare scholen die reeds betrokken waren bij het PSV (2018-2021). Zij zullen extra activiteiten kunnen organiseren om schoolmoeheid te voorkomen.
Meer info op de site van perspective.brussels.
Cf. fiches : PSV 2018-2021 - PBSB 2019-2021
07.09.2020
Tijdelijke opschorting van termijnen waarvan het verstrijken een juridisch gevolg heeft voor :
- stadsherwaardering : Stadsvernieuwingscontracten (SVC)
- schoolbuurten : Schoolcontracten
Info : www.perspective.brussels
17.04.2020
Innoviris
* Verlenging deadline van de openstaande oproepen (cf. fiche)
* Versoepeling van de procedures, o.m. :
  - er wordt rekening gehouden met complicaties bij de
    uitvoering van het project ten gevolge van het Coronavirus
  - toepassing van een moratorium op de termijnen voor de
    terugbetaling
Info : www.innoviris.brussels
29.03.2020
Regering van het BHG
Relanceplan – Stadsvernieuwingscontracten (SVC nr 4)

In het kader van de investeringen binnen het relance- en herontwikkelingsplan, heeft het Gewest beslist om extra middelen te injecteren in het SVC nr 4. Dit beantwoordt tevens aan één van de aanbevelingen uit de diagnose die perspective.brussels verricht heeft i.v.m. de Covid-19-crisis.

Bijgevolg omvat het SVC 4 ‘Koningslaan’ :
- het behoud en de inrichting van het ‘Moeras Wiels’
- de aanleg van een groene ruimte bestemd voor de buurt-
  bewoners
- de verwezenlijking van een project voor middenklasse- (en/of
  sociale) woningen

PB van 29.10.2020 van het Kabinet R. VervoortFiche SVC
29.10.2020
Relanceplan – schoolmateriaal 2.0

* Bezorgen van computermateriaal aan digitaal kansarme
   leerlingen
* Budget : 3,2 miljoen euro (waarvan 360.000 in 2020)
* Tot op heden : er werden bijna 1.000 computers verdeeld in
   de Brusselse middelbare scholen sinds het begin van de
   gezondheidscrisis

PB van 28.10.2020 van de Kab. : R. VervoortB. Clerfayt
28.10.2020
Hotels en aparthotels

De Brusselse regering verleent, in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19, steun aan de hotels en aparthotels voor het inkomensverlies en de vaste uitbatingskosten. Meer informatie over het bedrag van de premie, de procedure, … op de site van BEW (cf. BEW : ‘3 nieuwe Covid-premies’, supra).

cf. BBHR van 26.10.2020 betreffende steun aan hotels en aparthotels in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19 (B.S., 26.10.2020) – Inforum nr 339774
26.10.2020
Algemene Beleidsverklaring

Betreffende de herwaardering en de harmonisering van de statuten van de lokale ambtenaren :
- voor het eind van dit jaar : een eenmalige premie van 500
  euro voor iedere lokale ambtenaar (cf. Omzendbrief van
  03.11.2020 van BPB, supra)

- budget in 2021 : 40 miljoen euro
- begin 2021 : meerjarig sectoraal akkoord voor 2021-2024

Meer info :
- PB van 23.10.2020 van het Kabinet R. Vervoort
- pag. 47 van de ABV van 23.10.2020 (pdf)
- Fiche ‘Herwaardering loonschalen
23.10.2020
Akkoord over de initiële begroting voor 2021

* Grote lijnen van het akkoord : cf. PB van het Kab. S. Gatz

* De Brusselse regering heeft besloten om een budget vrij te
  maken voor een progressieve implementatie van de
  opwaardering van het personeel in de volgende sectoren :
- openbare ziekenhuizen en openbare rusthuizen : 16,5 miljoen
  euro
- non-profit : 30 miljoen euro
Cf. PB van de Kabinetten : R. VervoortA. Maron
22.10.2020
Hotelsector

Zwaar getroffen door de sanitaire crisis, besloot de Regering de sector te ondersteunen met een uitzonderlijke toelage :
- bedrag : 20.000 tot 200.000 euro
- deadline : 13 november 2020
Meer info over de voorwaarden en modaliteiten : binnenkort op de site van BEW.

PB van de Kabinetten : R. VervoortS. Gatz

Cf. '3 nieuwe Covid-premies', BEW (supra)
22.10.2020


26.10.2020
Brusselse bars en cafés

Uitbreiding van de reeds bestaande steunmaatregelen : premie van 3.000 euro voor alle ondernemingen met etablissementen die verplicht moeten sluiten.
Cf. PB van de Kabinetten : R. VervoortB. TrachteS. Gatz.

BBHR van 15.10.2020 betreffende steun aan de evenementen-, uitgaans-, toeristische en culturele sector in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19 (B.S., 23.10.2020) – Inforum nr 339660


09.10.2020
23.10.2020
Gewestelijk Crisiscentrum

De Minister-President van het BHG, Rudi Vervoort, huldigde vandaag het nieuw Gewestelijk Crisiscentrum in, samen met de verschillende partners die betrokken zijn bij dit belangrijk project voor de veiligheid en preventie in het Brussels Gewest. Het centrum kan voortaan gebruikt worden in het kader van de coördinatie en het beheer van evenementen en crisissen in het BHG.

Het hoogtechnologisch Crisiscentrum heeft immers als doel om alle betrokken partners te verenigen in deze missie :
- beheer van geplande evenementen en nood- en crisissituaties
- innovatie, multidisciplinaire samenwerking en informatiedeling
- concretisering van een Gewestelijke veiligheidsvisie

Cf. PB van 29.09.2020 van het Kabinet Vervoort.
29.09.2020
Brussels Donut-project
Het BHG zet in op het Donutmodel om zijn economie om te vormen :
- PB van het Kabinet B. Trachte
Algemene Beleidsverklaring van het BHG 2019-2024 [Pijler 2]
- Kate Raworth (Economiste en auteur van de Donuttheorie)
28.09.2020
Dag van de Meertaligheid
&
Brusselse Raad voor Meertaligheid

De minister voor de Promotie van de Meertaligheid organiseert  de eerste ‘Dag van de Meertaligheid’ en installeert de “Brusselse Raad voor Meertaligheid” in het Brussels Parlement op zaterdag 26 september 2020.

Programma, inschrijvingen, … : PB Kabinet Gatz
Cf. Taalpremies voor ambtenaren met een taalbrevet.
26.09.2020
Relance- en herontwikkelingsplan in het licht van de Covid-19-crisis

* Voorstelling van het plan door de Regering
   Cf. PB Kab. Vervoort
* Maatregelen aangaande werkzoekenden en gezinnen
   Cf. PB Kab. Clerfayt (supra)
* Ecologische, economische en solidaire transitie
   Cf. PB Kab. Maron en Trachte (pdf)
* Juiste accenten : economisch en sociaal
   Cf. PB Kab. Gatz
07.07.2020
Proxi-lening

Lening van particulieren aan Brusselse ondernemers terwijl ze tegelijkertijd van de fiscale voordelen genieten via een belastingkrediet gekoppeld aan een waarborg.
PB van 11.06.2020 : Kabinet TrachteKabinet Gatz

BBHR van bijzondere machten nr. 2020/045 van 19.06.2020 betreffende de Proxi-lening [ Coronavirus ] (B.S., 30.07.2020) – Inforum nr 338095

De “Proxi-leningen” zijn vanaf 15 oktober 2020 mogelijk : ze kunnen dan gesloten en geregistreerd worden bij het Brussels Waarborgfonds.
cf. PB : Kabinet Trachte - Kabinet Gatz.

Toekennings- en proceduremodaliteiten in het BBHR van 01.10.2020 tot uitvoering van de Proxi-lening (B.S., 08.10.2020) – Inforum nr 339345. Dit besluit en het Bijzondere machtenbesluit van 19.06.2020 (supra) treden in werking op 15.10.2020.


11.06.2020
30.07.202006.10.2020
08.10.2020
Winterperiode 2019-2020 : verbod tot afsluiting van de elektriciteits- of gasvoorziening

* Verlenging van de winterperiode t/m 30 september 2020
   BBHR van 18.06.2020 waarbij de winterperiode 2019-2020
   wordt verlengd (B.S., 08.07.2020) – Inforum nr 337668

* Verlenging van de winterperiode t/m 30 juni 2020
   - PB van 30.04.2020 van het Kabinet Ben Hamou
   - BBHR van 16.04.2020 waarbij de winterperiode 2019-2020
     wordt verlengd (B.S., 22.04.2020) – Inforum nr 33552808.07.202022.04.2020
Opschorting verval- en beroepstermijnen

Verduidelijking van de besluiten die de opschorting van de termijnen verlengen : cf. BBHR van 15.06.2020 tot wijziging van de BBHR van 16.04.2020 en 14.05.2020 (B.S., 15.06.2020) – Inforum nr 337216 - Actua 02.07.2020

Tweede verlenging voor 1 maand tot 15 juni 2020 (cf. actu, infra).

Verlenging voor 1 maand tot 15 mei 2020 (cf. actu, infra).

Tijdelijke opschorting van de termijnen waarvan het verstrijken een juridisch gevolg heeft die vastgelegd zijn in de ordonnanties en de besluiten van het BHG vanaf 16 maart 2020 tot 16 april 2020.
Info : cf. actu [Covid-19] Opschorting van de vervaltermijnen15.06.2020
14.05.2020


16.04.2020

16.03.2020Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)

Terug naar de bovenkant van de pagina
Tussenkomst in schoolkosten voor kwetsbare gezinnen

De VGC kent alle Nederlandse scholen in Brussel een subsidie toe die ze kunnen inzetten om de start van het schooljaar financieel draaglijker te maken voor leerlingen uit een gezin met financiële moeilijkheden (cf. fiche).

Voor de tussenkomst in schoolkosten voor kwetsbare gezinnen met kinderen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel heeft de VGC 750.000 euro gereserveerd.

Cf. PB Kabinet Gatz.
30.09.2020
Kwetsbare doelgroepen
De Vlaamse regering kent een specifieke subsidie toe ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen. De subsidie dient ter financiële ondersteuning van een bestaand of nieuw lokaal waardebonnensysteem om kwetsbare doelgroepen die verkeren in financiële armoede, of die ten gevolge van COVID-19 in financiële armoede dreigen terecht te komen, tijdelijk een extra consumptiebudget aan te bieden in lokale handelszaken of organisaties.
Een subsidiebedrag van 750.000 euro wordt toegekend aan de VGC.
Cf. BVR van 10.07.2020 tot toekenning van een specifieke subsidie aan de Vlaamse gemeenten, OCMW’s en de VGC ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen (B.S., 01.09.2020) – Inforum nr 338564
01.09.2020
Aanpassing en uitbreiding van het vrijetijdsaanbod tijdens de zomervakantie 2020 :
- lancering van de projectoproep ‘Staycation’ (cf. fiche)
- 2 nieuwe indienmomenten voor vakantie-initiatieven (cf. fiche)


11.06.2020
12.06.2020
Nederlandstalige basisscholen
Financiële en infrastructurele ondersteuning : regierol VGC
Info : PB 15.05.2020
15.05.2020
Toegekende VGC-subsidies worden volledig uitbetaald in 2020
De VGC wil in deze uitzonderlijke omstandigheden maximaal inzetten op het behoud van het maatschappelijk netwerk. Ze wil activiteiten en werkingen blijvend ondersteunen. Daarom zal ze de toegekende subsidies in 2020 volledig (100 procent) blijven uitbetalen en geen rekening houden met verminderde resultaten wegens de impact van de coronacrisis. Ook toegekende subsidies voor evenementen en projecten, en waarvoor al bewezen kosten werden gemaakt, maar die afgelast werden wegens de epidemie worden verder uitbetaald. De verslaggeving over het jaar 2020 zal binnen deze context geëvalueerd worden.
Info : site VGC.
19.03.2020
Cultureel erfgoed
Verlenging deadline voor erfgoedprojecten tot 1 mei 2020 (cf. fiche).
19.03.2020
Overzicht steunmaatregelen in Brussel : cf. www.vgc.be  Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC)

Terug naar de bovenkant van de pagina
Rusthuis-, gezondheids- en welzijnssector

De Regering heeft beslist om 4 miljoen euro aan Iriscare toe te kennen om deze sector te versterken.
cf. PB van 29.10.2020 van het Kabinet R. Vervoort 
29.10.2020
Thuishulpsector

Tijdens de COVID-19-pandemie beslist Iriscare de financiële steunmaatregelen voor de thuishulpsector te verlengen door de wegens COVID-19 niet-gepresteerde uren van de urenquota te subsidiëren van 01.07.2020 tot en met 31.12.2020.

www.iriscare.brussels (cf. rubriek 'Ambulante en thuishulp') – Inforum nr. 339898
27.10.2020
Covid-19-crisis : uitzonderlijke subsidie

De leden van het Verenigd College bevoegd voor Gezondheid en Welzijn, Elke VAN DEN BRANDT en Alain MARON, verlenen een uitzonderlijke subsidie aan de 19 Brusselse OCMW’s om hen in staat te stellen de verschillende gevolgen van de COVID-19-crisis voor het welzijn en de gezondheid het hoofd te kunnen bieden op korte en middellange termijn.

De toegekende bedragen kunnen gebruikt worden voor uitgaven gemaakt tussen 1 maart 2020 en 31 december 2021.

Meer info (Omzendbrief, modaliteiten, verdeling, …) : cf. fiche.
05.10.2020
Erkende en gefinancierde instellingen door IRISCARE

Gezien de zware gevolgen van de coronacrisis op zijn instellingen en teneinde de continuïteit te waarborgen in de kwaliteit van de verstrekte zorg, werden nieuwe maatregelen ingevoerd in de volgende sectoren :
- rusthuissector
- geestelijke gezondheidszorg
- sector van de bijstand aan personen

Voor meer details : cf. Nieuws van 17.09.2020.
17.09.2020
Woonzorgcentra

IRISCARE en de Koning Boudewijnstichting ondersteunen Brusselse woonzorgcentra bij omslag naar Tubbe-model
(PB van 09/09/2020)

Cf. ook : Rubriek Fonds (infra) – Fiche projectoproep
09.09.2020
Psychosociale ondersteuning

Om de Brusselse instellingen zo goed mogelijk te ondersteun-en, is er in samenwerking met andere organisaties een aanbod aan psychologische steunmaatregelen uitgewerkt waarop de instellingen en hun personeel een beroep kunnen doen.

Meer info : www.iriscare.brussels.
02.09.2020
Gezondheidskundig contactonderzoek

Een contactcenter wordt georganiseerd bij de Diensten van het Verenigd College, met als opdracht het zoeken naar en contact opnemen met mensen die besmet zijn of vermoedelijk besmet zijn met het COVID-19-coronavirus, evenals de mensen met wie ze in contact zijn gekomen.

Cf. BVCGG van bijz. macht. Nr 2020-006 van 18.06.2020 tot het organiseren van het gezondheidskundig contactonderzoek in het kader van de strijd tegen de COVID-19-pandemie
(B.S., 27/07.2020) – Inforum nr 338026
27.07.2020
Rusthuizen : maatregelen om op een eventuele 2de golf in te spelen
* Tegen 31 juli 2020 :
   - oprichting van een cel voor crisisbeheer
   - opstelling van een actieplan
   - samenwerkingsakkoord met een ziekenhuis en een labo-
     ratorium
* Tegen 15 september :
   - formalisering van de samenwerking met het ziekenhuis en
     het laboratorium
   - samenstelling van een opleidingsprogramma
   - afsluiting van een leveringscontract

Ondersteuning Iriscare voor de implementatie van deze maatregelen : organiseren van opleidingen, aanleggen van een stock aan beschermingsmiddelen, …

Meer info : www.iriscare.brussels

Cf. Omzendbrief van 17.08.2020.

Cf. Getroffen maatregelen naargelang de epidemiologische fase (news).
10.07.2020


17.08.2020

28.08.2020
Gezondheidssector : opwaardering van de lonen van 5.000 VTE’s
Iriscare financiert een loonstudie om op termijn de loonschalen te harmoniseren van de geregionaliseerde gezondheidssectoren die afhangen van het Paritair comité 330 (PC 330) : rust- en verzorgingstehuizen, de centra voor dagverzorging, de psychiatrische verzorgingstehuizen en de initiatieven voor beschermd wonen, maar ook de revalidatiecentra.
Meer info : www.iriscare.brussels
08.07.2020
Gezondheid, Bijstand aan personen en Gezinsbijslag
Iriscare mag operationele vervullen, o.a. de oprichting van mobiele teams van zorgverleners om hulp te bieden aan zorginstellingen en rusthuizen in geval van een nieuwe piek van de epidemie
- BVCGG van bijz. macht. Nr 2020-010 van 12.06.2020 (B.S.,
  25.06.2020
)
- Inforum nr 337290
./.
Iriscare mag beschermend materiaal aankopen evenals noodzakelijke activiteiten uitoefenen in het kader van gezondheidsopvoeding, activiteiten en diensten op het vlak van de preventieve gezondheidszorg en de initiatieven inzake de preventieve gezondheidszorg
- BVCGG van bijz. macht. Nr 2020-007 van 10.06.2020 (B.S.,
  25.06.2020
)
- Inforum nr 33728
25.06.2020
Steunmaatregelen voor alle door Iriscare erkende en gefinancierde instellingen in de non-profitsector
- Versoepeling van de procedures
- Financiële steunmaatregelen
- Procedure en verloop om de facultatieve subsidie toe te kennen
- Psychosociale steunmaatregelen voor de personeelsleden
Cf. Omzendbrief van 09.06.2020 (Inforum nr 336905)
09.06.2020
Bijkomende ondersteuning van 30 miljoen euro voor de OCMW’s
Concretisering van deze maatregel :
1) 18 miljoen euro om de extra aanvragen i.v.m de crisis te kunnen verwerken
Toegekende bedragen : volgens aandeel in de ADG (cf. fiche)
2) 12 miljoen euro om beter het hoofd te bieden aan situaties van sociale kwetsbaarheid die door de crisis verergerd zijn : energiebegeleiding, huisvesting, schuldbemiddeling, voedselhulp, sociale coördinatie, eenoudergezinnen.
Toegekende subsdidies : overeenkomst met elke OCMW
Info : PB van 10.06.2020

Bijkomende ondersteuning van 30 miljoen euro voor de OCMW’s
Cf. PB van 11.05.2020.


10.06.2020


11.05.2020
Welzijns- en gezondheidssector
* Voedselhulp
- versterking van de coördinatie van de voedselhulp van de
  FBMD
- steun aan het DREAM-project van het OCMW van de stad
  Brussel
- ontwikkeling van concrete projecten op het terrein in samen-
  werking met de diensten van de voedselhulpsector, de
  gemeenten en de OCMW’s
* Strijd tegen het isolement en ondersteuning van personen in
   sociale noodsituaties
Info : PB 28.04.2020.
28.04.2020
* Actieplan rust- en verzorgingstehuizen
   (cf. PC 10.04.2020).
10.04.2020
Maatregelen voor de non-profitsector :
   - Behoud van de structurele en facultatieve subsidies voor
     alle sectoren
   - Oprichting van een bijzonder « COVID-19-fonds » voor de
      thuiszorgsector, de rusthuizen en de welzijnssector
   - Bijstand aan personen met een handicap
Info : cf. actu
27.03.2020
Verenigd College van de GGC
* Tweede verlenging voor 1 maand tot 15 juni 2020.
* Verlenging voor 1 maand tot 15 mei 2020.
* Tijdelijke opschorting van de termijnen waarvan het verstrijken een juridisch gevolg heeft die vastgelegd zijn in de ordonnanties en de besluiten van het BHG vanaf 16 maart 2020 tot 16 april 2020.
Info : cf. [Covid-19] Opschorting van de vervaltermijnen

27.05.2020
16.04.2020
16.03.2020
FAQ : www.iriscare.brussels
- richtlijnen voor de erkende en gesubsidieerde diensten
- algemene vragen
- …
 Vlaamse Gemeenschap (VG)

Terug naar de bovenkant van de pagina
Sport Vlaanderen
#Zet gezinnen in jouw gemeente aan tot sporten : cf. online tool ‘Bewegen en sporten in gezinsverband
Nieuwsbrief 24.09.2020
#Blijfsporten : cf. Kleurencodes in de sport (pdf). Nieuwsbrief 28/08/2020
Noodfonds : 10 miljoen euro gaat rechtstreeks naar een aantal sportstructuren.  Cf. Nieuwsbrief Sport Vlaanderen 25.06.2020
Leidraad en na te leven protocollen voor de heropstart van de sportsector ten gevolge van de coronacrisis COVID-19.
- MB van 09.06.2020 tot vaststelling van een leidraad en na te
  leven protocollen voor de heropstart van de sportsector ten
  gevolge van de coronacrisis COVID-19 (B.S., 24.06.2020) –
  Inforum nr 337009
- MB van 19.06.2020 tot wijziging van het MB van 09.06.2020
  (B.S.,25.06.2020) - Inforum nr 337292
- MB van 01.07.2020 tot wijziging van het MB van 09.06.2020
  (B.S., 03.07.2020) – Inforum no 337557
- MB van 17.07.2020 tot wijziging van het MB van 09.06.2020
  (B.S., 27.07.2020) – Inforum nr 338036

- MB van 30.07.2020 tot wijziging van het MB van 09.06.2020
  (B.S., 27.07.2020) – Inforum nr 338161

- MB van 01.09.2020 tot wijziging van het MB van 09.06.2020
  (B.S., 08.09.2020) – Inforum nr 338679
- MB van 14.10.2020 tot wijziging van het MB van 09.06.2020
  (B.S., 20.10.2020) – Inforum nr 339595

24.06.2020

25.06.2020


03.07.2020

27.07.2020
05.08.2020

08.09.2020

20.10.2020
Regeling van bepaalde tijdelijke maatregelen m.b.t. subsidies in het beleidsveld sport
Info : BVR 15.05.2020 (B.S., 26.05.2020) – Inforum nr 336485

26.05.2020
Sportevenementen en -activiteiten
De subsidies worden gehandhaafd (mits voorlegging van een bewijs met de gemaakte kosten).
02.04.2020
Basiswerking en beleidsfocussen : er zal soepel omgegaan worden met het annuleren van gesubsidieerde activiteiten o.w.v. Corona.
Meer info : www.sport.vlaanderen (FAQ).
06.04.2020
Overzicht compensatiemaatregelen : cf. tabel

#Blijfsporten : cf. Kleurencodes in de sport (pdf).

Departement Cultuur, Jeugd en Media
Relanceplan voor cultuur

De minister van Cultuur voorziet 167 miljoen euro voor eenmalige impulsen, bovenop het noodfonds van 65 miljoen euro (cultuur) en 10 miljoen euro (media) :
- culturele infrastructuur : 100 miljoen euro
- filmsector, letteren, kunstorganisaties : 35 miljoen euro
- activatiepremie : 30 miljoen euro

Cf. vrt.beDe Standaardbruzz.be – e.a.
21.10.2020

Nieuwe premie voor cultuursector

Om de cultuursector een boost te geven en mensen terug te laten proeven van het diverse Vlaamse culturele leven, heeft de Vlaamse Regering de culturele activiteitenpremie gelanceerd. 

De premie kan gebruikt worden voor de organisatie of uitvoering van een culturele activiteit, of voor de terbeschikkingstelling van infrastructuur voor een culturele activiteit.

- Begunstigden : rechtspersonen of éénmanszaken
- Subsidiëringsperiode : 1 september 2020 t/m 31 mei 2021
- Subsidiebedrag : 2.000 tot 20.000 euro
- aanvraag : via digitale applicatie

Meer info betreffende de voorwaarden : www.vlaanderen.be.
14.10.2020
Jeugdorganisaties

Elke doelgroeporganisatie kan een aanvraag voor ondersteuning uit het noodfonds indienen. De berekening van de financieringsbehoefte gebeurt op basis van de aangeleverde informatie (cf. art. 8 van BVR 10.07.2020, infra).
- deadline : 31 augustus 2020
- uitbetaling : in één schijf van 100%
- financieel sjabloon : www.vlaanderen.be

Cf. BVR van 10.07.2020 tot toekenning van steun aan jeugd-organisaties in het kader van het noodfonds (B.S., 27.07.2020) – Inforum nr 338042 
28.07.2020
Ondersteuning uit het noodfonds voor :
* Culturele organisaties : bijkomende projectsubsidie (steun
   voor de vergoeding van voorbereidende kosten en
   geschrapte activiteiten)
* Kwetsbare kernspelers : forfaitaire premie van max.
   1.500 euro (organisaties die instaan voor de exploitatie van
   culturele, bibliotheken, …)

Deadline aanvragen : 31 augustus 2020
Aanvraagformulieren : site CJM (cf. webinar)

Meer info : BVR van 03.07.2020 tot toekenning van steun aan culturele organisaties en kwetsbare kernspelers in het kader van het noodfonds (B.S., 23.07.2020) – Inforum nr 337965
24.07.2020
Kunstendecreet
De deadline voor projectsubsidies van kunstenorganisaties wordt (eenmalig) verschoven van 15 maart naar 15 mei 2020 (cf. fiche)
Info : BVR 24.04.2020 (B.S., 29.04.2020) – Inforum nr : 335699
29.04.2020
Indiening van subsidieaanvragen en verslaggeving
De deadlines blijven behouden. Het Departement CJM stelt zich wel flexibel op met betrekking tot de volledigheid van de subsidie-aanvragen of verslaggeving.
31.03.2020
Wijziging project / werking door de verstrengde maatregelen
Het Departement CJM moet gecontacteerd worden via mail : kiosk@vlaanderen.be (wijzigingen, impact, … aangeven op het project of de werking). De administratie zal dit contextueel bekijken en alle gemotiveerde wijzigingen aanvaarden.
Meer info :
- www.cjsm.be (FAQ : vragen 15 en 16)
- BVR 03.04.2020 (B.S. 09.04.2020) – Inforum nr. 335276
- BVR 03.04.2020 (B.S. 15.04.2020) – Inforum nr. 335392
10.04.2020

16.04.2020
FAQ – Vragen en Maatregelen :
- Cultuur en Media
- Jeugd

 
Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Begrotingsplannen die rekening houden met de impact van de coronacrisis :
* Duurzame versterking welzijnsbeleid
  - focus : betere loon- en arbeidsvoorwaarden, aantrekkelijk-
    heid beroep, uitbreiding zorgaanbod en kwalitatieve
    verbeteringen
  - budget : 538 miljoen euro
* Relancemaatregelen

   - focus : mentaal welzijn, sociale cohesie en digitalisering
   - budget : 263 miljoen euro
Cf. PB van 28.09.2020.
28.09.2020
Voor o.m. Woonzorgcentra (WZC), Centra voor kortverblijf (CVK), Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW) , voorziet het VIPA :
- een forfaitaire CORONA-compensatie : een subsidie ter
  compensatie van de kosten die gemaakt werden ten gevolge
  de civiele noodtoestand van de COVID-19
- bijkomende subsidies CORONA-compensatie : een
  bijkomende subsidies om de kosten te vergoeden die ook in
  aanmerking komen voor de forfaitaire subsidies
Info : BVR van 29.05.2020 (pdf) - Inforum nr. 337123 - www.wvg.be
29.05.2020
Aanpassing van administratieve procedures en termijnen in de regelgeving van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
Info : BVR 08.05.2020 (B.S., 26.05.2020) – Inforum nr 336480

26.05.2020
Agentschap Zorg & Gezondheid
Leegstandsdagen woonzorgcentra – centra voor kortverblijf
Aanmaak nieuw dossier en/of aanpassing ingediend dossier voor WZC’s en CVK’s om de financiële compensatie voor leegstand ten gevolge van COVID-19 te kunnen bepalen :
- cf. eLoket op de site van het Agentschap Zorg en Gezondheid
- Bericht van 10.08.2020
10.08.2020
Aanwezigheidsdagen voor centra voor dagverzorging
Aangepaste compensatieregeling voor de periode tot 31.12.2020. Cf. bericht van 10.08.2020.
10.08.2020
Diensten voor gezinszorg
De Vlaamse regering voorziet maatregelen die het verlies aan subsidies en aan inkomsten uit bijdragen van de gebruikers compenseren voor de diensten voor gezinszorg (en diensten voor logistieke hulp die nog niet ingekanteld zijn in een dienst voor gezinszorg).
Cf. BVR van 10.07.2020 tot bepaling van een aantal maatregelen ter ondersteuning van de diensten voor gezinszorg naar aanleiding van de COVID-19-pandemie (B.S., 24.07.2020) – Inforum nr 338014
27.07.2020
Zorgraden
De Vlaamse regering bedeelt de zorgraden met hun netwerk een belangrijke rol toe om de heropflakkeringen van COVID-19 in te dijken. Er wordt een subsidie voorzien voor één begunstigde die de volledige cluster omvat. De bedoeling is om dit proces vanaf 1 augustus te starten en de nodige samenwerkingsovereenkomsten zouden op 1 september moeten ondertekend zijn.
Cf. Nieuws 23.07.2020 - www.zorg-en-gezondheid.be - FAQ
23.07.2020
Heropening lokale en regionale dienstencentra vanaf 25 mei 2020 en verlenging sluiting centra voor dagverzorging en dagopvang tot 25 mei 2020
Info : MB van 14.05.2020 (B.S., 19.05.2020) – Inforum nr. 336279
19.05.2020
Woonzorgcentra, centra voor kortverblijf, centra voor dagverzorging, centra voor dagopvang

Er wordt voorzien in een compenserende financiering (opnamestop, verplichte sluitings-periode, gederfde inkomsten, extra zorgpersoneel, tekort in de personeelsomkadering, …
Voorwaarden voor het toekennen van bijkomende subsidies :
cf. BVR van 24.04.2020 (B.S., 30.04.2020) – Inforum nr. 335756

Start van een tweede fase van ondersteunende maatregelen :
- compenserende financiering voor de overschakeling op
  cohortering in het geval van een nieuwe uitbraak van het
  Coronavirus
- bijkomende financiering voor de vervanging van personeel
  dat gepresteerde meeruren als recuperatie opneemt
- vergoeding voor de financiering van de coördinerend en
  raadgevend arts
Cf. BVR van 17.07.2020 tot wijziging van het BVR 24.04.2020 tot bepaling van een aantal maatregelen ter ondersteuning van de woonzorgcentra, de centra voor kortverblijf, de centra voor dagverzorging en de centra voor dagopvang naar aanleiding van de COVID-19 crisis, wat betreft de tweede fase van de maatregelen (B.S., 30.07.2020) – Inforum nr 33809230.04.2020


30.07.2020
Subsidiëring voor de aanstelling van een crisismanager voor voorzieningen in het kader van het gezondheidsbeleid of het welzijns- en gezinsbeleid voor een permanente 24-uurs-hulp- en dienstverlening.
Meer info : BVR van 03.04.2020 (B.S., 10.04.2020) – Inforum nr 335325
14.04.2020
Financiering ouderenzorg : compenserende maatregelen voor de optimale benutting van de capaciteit, het tekort aan personeel, de leegstand en de sluiting o.w.v. opnamestop.
Cf. fiches : WZC - CVK - DVC
Meer info : PB 27.03.2020 (pdf) - Inforum : 335013)
27.03.2020
Agentschap Opgroeien regie (Kind en Gezin)
Kinderopvang en buitenschoolse opvang

Er wordt een compensatie voorzien voor de organisatoren wanneer zij wegens lokale uitbraken van het coronavirus in thuisisolatie moeten gaan of moeten overgaan tot een gedeeltelijke of volledige sluiting van de kinderopvang in de periode van 01.10.2020 tot en met 31.12.2020. De gezinnen betalen niets voor de afwezigheidsdagen van hun kind tijdens de periode van verplichte sluiting.

Meer info over de in aanmerking komende organisatoren, voorwaarden, subsidiebedragen, sluitingsperiode, … in het BVR van 02.10.2020 tot regeling van een subsidie voor de organisatoren en van maatregelen voor de gezinnen in de kinderopvang en de buitenschoolse opvang naar aanleiding van de gevolgen van het COVID-19-virus en wijz. BVR 24.03.2020 tot bestrijding van de negatieve gevolgen van het COVID-19 virus voor de gezinnen en de organisatoren in de kinderopvang en BVR 01.04.2020 tot bestrijding van de negatieve gevolgen van het Covid-19 virus voor de gezinnen en de organisatoren in de buitenschoolse opvang, in de opvang van zieke kinderen en in de preventieve gezinsondersteuning (B.S., 28.10.2020) – Inforum nr 339839

28.10.2020
Groeipakket

Gezinnen die het financieel moeilijk hebben wegens een inkomensverlies door de coronacrisis, kunnen eenmalig een extra ondersteuning van 120 euro krijgen via het Groeipakket. De COVID-19-toeslag kan worden aangevraagd van 15 juni tot en met 31 oktober.
Meer info : www.groeipakket.be

Voor meer info voor de verdeling van Covid-19-subsidies (lijst van mensen, specifieke doelgroepen, standaardprotocol, …) : cf. Nieuws van 21.09.2020.

Nieuwe online tool op de website van het Groeipakket om een snelle en eenvoudige registratie mogelijk te maken.


e-news
juni 2020

e-zine
sept 2020e-zine
okt 2020
Organisatoren in de buitenschoolse opvang, in de opvang van zieke kinderen en in de preventieve gezinsondersteuning
* afbouw van de compensatiesubsidie
Cf. MB van 29.05.2020 (B.S., 05.06.2020) – Inforum nr 336812
 * aanvulling van het afbouwen van de compensatie
Cf. BVR van 29.05.2020 (B.S., 05.06.2020)–Inforum nr 336816
*verdere afbouw van de compensatiesubsidies voor de
  organisatoren in de buitenschoolse opvang
Cf. MB van 25.06.2020 (B.S., 02.07.2020) – Inforum nr 337506
* het huidig compensatiesysteem loopt af op 30 september 2020 voor :
- gezinnen en organisatoren in de kinderopvang van baby’s en peuters
- gezinnen en organisatoren in de buitenschoolse opvang
Cf. MB van 04.09.2020 (B.S., 07.10.2020) – Inforum nr 339275
08.06.2020

02.07.202007.10.2020
Aanpassing proceduretermijnen in de kinderopvang
- De termijnen voor de aanvraag en de toekenning van een
  vergunning, erkenning, attest van toezicht en/of subsidie, die
  normaal aflopen in de periode waarin de coronamaatregelen
  gelden, worden geschorst zolang de coronamaatregelen
  gelden.
- De geldigheid van de brandveiligheidsattesten A en B wordt
  verlengd tot en met eind maart 2021.
Info : Nieuwsbrief kinderopvang mei 2020 (Kind en Gezin)
29.05.2020
Kinderopvang en buitenschoolse opvang
Wijzigingen in het BVR VAN 24.03.2020 (infra) voor de gezinnen en de organisatoren in de kinderopvang en in de buitenschoolse opvang die geleidelijk aan meer kinderen moeten opvangen als ze de compensatiesubsidies willen ontvangen.
Info : BVR 15.05.2020 (B.S., 25.05.2020) – Inforum nr 336481
26.05.2020
Buitenschoolse opvang en opvang van zieke kinderen
- Regeling voor de afwezigheidsdagen van het kind in de
  opvanglocatie
- Compensatieregeling voor alle organisatoren
03.04.2020
Preventieve gezinsondersteuning
  - Compenserende maatregelen
  - Behoud van subsidie
Meer info :
- BVR 01.04.2020 (B.S., 03.04.2020 – Inforum 335167
- BVR 10.04.2020 (B.S., 20.04.2020) – Inforum 335457
21.04.2020
Kinderopvang baby’s en peuters
Er is compensatie mogelijk voor alle organisatoren van kinderopvang voor baby’s en peuters voor de periode vanaf 14 maart tot zolang de coronamaatregelen gelden, als aan volgende 3 voorwaarden wordt voldaan :
1. De ouders betalen niet voor afwezigheidsdagen
2. De opvang is open of beschikbaar voor ouders die er nood
    aan hebben
3. De medewerkers blijven in dienst en beschikbaar
Meer info :
- Agentschap Opgroeien : FAQVraag inzake compensatie
- BVR 24.02.2020 (B.S., 24.03.2020) – Inforum : 335012
25.03.2020
Specifieke coronapagina kinderopvang : www.kindengezin.be
FAQ over het coronavirus : www.opgroeien.be
 
Agentschap voor Personen met een Handicap
Vergoedingen voor woonkosten

De regering verleent een financiële compensatie voor de derving van vergoedingen voor woonkosten als gevolg van COVID-19 :
- periode : 15 tot 30 april 2020
- tegemoetkoming : 1.500 euro/persoon
MB van 02.10.2020 (B.S., 16.10.2020) – Inforum nr 339557
16.10.2020
Maatwerkbedrijven en –afdelingen

De Regerering kent een aanpassingspremie toe voor de tewerkstelling van de doelgroepwerknemers (dgw). De premie heeft betrekking op de kosten die ontstaan n.a.v. de uitzonderingssituatie door de COVID-19-crisis :
- doelpubliek : personen met een arbeidshandicap en
  personen met een psychosociale arbeidsbeperking
- in aanmerking komende kosten : aanpassing productie-
  processen, herdenking arbeidsorganisatie, afstandsregels,
  opvolging dgw’s
- looptijd : kosten gemaakt tijdens de periode van 01.10.2020
  t/m 31.12.2020
- premie : 1 euro/dgw (max. 500 euro/contingent/kwartaal)

Cf. modaliteiten en voorwaarden in het BVR van 18.09.2020 houdende de toekenning van een tijdelijke premie voor de bijkomende aanpassing aan de organisatie van maatwerkbedrijven en maatwerkafdelingen in het kader van de COVID-19-crisis (B.S., 29.09.2020) – Inforum nr 339115.
29.09.2020
Vermindering van de subsidiëring bij het niet adequaat inzetten van personeel van voorzieningen voor personen met een handicap tijdens de periode COVID-19.
Cf. MB 20.07.2020 (B.S., 21.08.2020) – Inforum nr 338396
21.08.2020
Verhoging van het percentage voor budgetoverschrijding als gevolg van COVID-19 : 15% i.p.v. 8,5%.
Cf. MB 05.08.2020 (21.08.2020) – Inforum nr 338397
21.08.2020
Tijdelijke compenserende maatregelen om zowel juridisch als financieel de nodige garanties te kunnen bieden.
Info : BVR 30.04.2020 (B.S., 08.05.2020) – Inforum nr. 335925
11.05.2020
N.a.v. het coronavirus : Maatregelen & Richtlijnen
Veelgestelde vragen : FAQ
Communicatie : voorbeeldnieuwsbericht – flyer - affiche
 
Departement Onderwijs


Extra werkingsbudget voor de scholen

De Vlaamse regering kent extra middelen toe om tegemoet te komen aan de extra kosten voor de scholen ten gevolge van de corona-epidemie :
- Budget : 22 miljoen euro
- Periode : eerste vier maanden van het schooljaar 2020-2021
- Kosten : poetshulpen, schoonmaakpersoneel en veiligheids-
  maatregelen
- Bedrag per leerling : 13,80 euro

BVR van 04.09.2020 tot toekenning van extra werkingsbudget voor de scholen van het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs, de CLB’s en de internaten omwille van de genomen maatregelen en hieraan verbonden extra onkosten gemaakt door de scholen tegen verspreiding van COVID-19 voor de periode september - december 2020 (B.S., 18.09.2020) – Inforum nr 338862.
22.09.2020
Herfst- en winterscholen

De Vlaamse regering lanceert een projectoproep voor de organisatie van remediëringstrajecten in het secundair onderwijs teneinde leerlingen die een bepaalde achterstand hebben opgelopen o.w.v. de verloren lestijd tijdens de coronaperiode van medio maart tot eind juni 2020 en die dus extra ondersteuning kunnen gebruiken, bij te spijkeren.
Meer info in deze fiche.
Verlenging projectoproep tot 9 oktober 2020.
16.09.2020
05.10.2020
Week van de Geletterdheid

De sanitaire crisis heeft het belang aan digitale vaardigheden aangetoond.

De campagne beoogt in 2020 de lokale besturen aan te sporen om meer in te zetten op digitale geletterdheid (e-inclusie).

Meer info (toolbox tips & trics) : www.ikbenmee.be.
07 – 11
september
2020
Corona-ouderschapsverlof (cov)
- verlenging voor het onderwijspersoneel
- voltijds cov voor personeelsleden die alleenwonend zijn / met
  een gehandicapt kind
BVR van 28.08.2020 tot verlenging van het corona-ouder-schapsverlof voor het onderwijspersoneel (B.S., 03.09.2020) – Inforum nr 338593
03.09.2020
Pedagogische begeleidingsdiensten
De pedagogische begeleidingsdiensten met personeelsformatie moeten een deel van de aanvullende werkingsmiddelen van schooljaar 2019-2020 en schooljaar 2020-2021 inzetten voor de begeleiding van leerkrachten voor remediëring van leerlingen in de klas bij de heropening van de scholen.

Meer info : Programmadecreet van 26.06.2020 bij de aanpassing van de begroting 2020 (B.S., 17.07.2020) [art. 47] - Inforum nr 337328
17.07.2020
Synchroon internetonderwijs
De Minister van Onderwijs lanceert een projectoproep voor een centrale organisator synchroon internetonderwijs (SIO).
Deadline : 07.09.2020
Het SIO is een specifieke vorm van afstandsleren, waarbij een jongere die fysiek niet in staat is om in de klas aanwezig te zijn (ziekte, ongeval, …) toch kan deelnemen aan het klasgebeuren “in real time” d.m.v. en ondersteund door ICT-toepassingen.

Meer info : www.onderwijs.vlaanderen.be
14.07.2020
Bijkomende ICT-middelen
Er worden extra ICT-middelen aan de schoolbesturen toegekend om ervoor te zorgen dat de leerlingen geconnecteerd blijven met de scholen en om afstandsonderwijs te kunnen garanderen bij een eventuele heropflakkering tijdens het begin van het volgende schooljaar:
- Budget : 34.368.000 euro voor het schooljaar 2020-2021
- Verdeling : 50 euro per betrokken gewogen leerlingen

Cf. BVR van 26.06.2020 tot toekenning van extra ICT-middelen voor het gewoon en buitengewoon lager voor leerlingen vanaf het vijfde leerjaar (geboortejaar 2008) en secundair onderwijs in het kader van de aanpak van COVID-19 (B.S., 09.07.2020) – Inforum nr 337691
09.07.2020
Extra werkingsbudget voor de scholen :
* ter compensatie van geannuleerde schooluitstappen en
   –reizen en gederfde inkomsten
   BVR van 12.06.2020 (B.S., 29.06.2020) – Inforum nr 337379
* o.w.v. de genomen maatregelen en de hieraan verbonden
   extra onkosten door de scholen tegen de verspreiding van
   Covid-19 (mondmaskers, poetsmateriaal, …)
   BVR van 05.06.2020 (B.S., 29.06.2020) – Inforum nr 337362
29.06.2020
De Minister lanceert de projectoproep ‘COVID-19-zomerschool' : begeleiding van kinderen en jongeren tijdens de zomervakantie om de opgelopen leerachterstand op te halen voor de aanvang van het schooljaar 2020-2021.
Lancering van een tweede projectoproep ‘COVID-19-zomerschool’ (cf. fiche).
14.05.202011.06.2020
De Cel Speciale Onderwijsleermiddelen versoepelt tijdelijk de aanvraagprocedure.
Meer info : www.data-onderwijs.vlaanderen.be Inforumnr. 229447
03.04.2020
De dynamoprojecten (cf. fiche) van 15 mei zijn geannuleerd. De dynamoronde van 15 november gaat wel door. Meer info : www.cultuurkuur.be  
Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming
Revalidatievoorzieningen : vanaf 15 april 2020 wordt maandelijks een compenserend budget ingevolge de COVID-19 pandemie betaald.
Info : BVR van 17.04.2020 (B.S., 24.04.2020) – Inforum nr. 335595
24.04.2020
Jeugddelinquentierecht
De voorlopige rechtspleging wordt o.m. voor max. vier maanden geschorst om te vermijden dat de vervaltermijn niet wordt nageleefd en de ambulante zorg niet kan worden uitgevoerd.
Decreet van 19.06.2020 (B.S., 26.06.2020)–Inforum nr 337313
26.06.2020
Noodfonds voor de gesubsidieerde actoren
De Vlaamse regering heeft beslist om een noodfonds van 200 miljoen euro op te richten voor o.a. de sectoren als cultuur, jeugd, sport, toerisme en media.
Stand van zaken / Agenda :
- tot 10 mei : overleg tussen de betrokken kabinetten en
  departementen over de verdeling van het noodfonds
- nazicht door de Inspectie van Financiën
- 15 mei : afronding verdeling noodfonds
- verdeling van de budgetten door de verschillende
  departementen
Info : Commissie CJSM van 30.04.2020

Verdeling Vlaams noodfonds Corona :
- PB 02.06.2020
- Een deel van de middelen, 3,1 miljoen euro, wordt aan de
  Brusselse samenleving gegeven via de VGC (Commissie-
  vergadering van 09.06.2020)

Nooddecreet van 19.06.2020 tot het nemen van dringende maatregelen m.b.t.de noodfondsen voor cultuur, jeugd, sport, media en de lokale besturen, en m.b.t. de armoede-bestrijdinng n.a.v. de COVID-19-pandemie [Nooddecreet]
(B.S., 29.06.2020) – Inforum nr 337376

Extra steun voor de gesubsidieerde sportevenementen
* Organisatoren :
   - G-sportevenement , bovenlokaal sportevenement, …
   - organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding
   - …
* Periode sportevenementen : van 09.03.2020 t/m 31.12.2020
* Kosten : coronagerelateerde extra uitgaven (ook bij
   verplaatsing of annulatie)
Cf. BVR van 11.09.2020 tot toekenning van steun aan de sportsector in het kader van het noodfonds sport naar aanleiding van de COVID-19-pandemie (B.S., 23.09.2020) – Inforum nr 338958.

30.04.2020
02.06.2020
09.06.202029.06.2020

23.09.2020

Toerisme Vlaanderen
Projectoproep 'Iedereen verdient vakantie'

De Vlaamse regering lanceert in 2020 een tweede projectoproep ‘Iedereen verdient vakantie’, als deel van de extra steunmaatregelen voor de sociaal-toeristische sector.

Meer info in deze fiche.
03.09.2020
Steun voor toeristische ondernemers en evenementensector

De Vlaamse overheid nam volgende bijkomende maatregelen :
- invoering van een Vlaams beschermingsmechanisme voor
  ondernemingen die meer dans 60% omzetverlies lijden in de
  periode augustus-september 2020
- uitbreiding van de handelshuurlening naar de evenementen-
  sector

Meer info : www..toerismevlaanderen.be.
e-news
03.09.2020
Aanvragen van steunmaatregelen voor de sociaal-toeristische sector :
- jeugdverblijven : tot 31 juli 2020
- vakantieorganisaties en zorgverblijven : tot 7 augustus 2020
Cf. aanvraagformulieren op de site van Toerisme Vlaanderen.

Tweede ronde voor de steunaanvragen : tot 30 september 2020.
e-news
23.07.2020
e-news
03.09.2020
Nieuwe steunmaatregelen voor de sociaal-toeristische sector voor een totaal bedrag van 28,5 miljoen euro (cf. Toerisme Vlaanderen). 02.06.2020
Concrete steunmaatregelen voor de toeristische sector (cf. Toerisme Vlaanderen)  
Cf. Rubriek Veelgestelde vragen (FAQ)  Federale overheid

Terug naar de bovenkant van de pagina
POD Maatschappelijke Integratie
SAVE THE  DATE
Webinar op vrijdag 2 oktober 2020 van 9u30 tot 11 uur

“Hoe kunnen OCMW’s de verschillende maatregelen gebruiken die de federale overheid genomen heeft om de slachtoffers van de gezondheidscrisis te helpen?”

Inschrijvingsformulier, programma, te behandelen vragen tijdens de webinar, …

Herbekijk het webinar : integrale opname (YouTube).
E-cho
11.09.2020


E-cho
18.09.2020

E-cho
05.10.2020
Fonds voor participatie en sociale activering (cf. fiche)
- publicatie van het KB in het Belgisch Staatsblad
- budget voor de eerste 6 maanden
- enkele wijzigingen op het niveau van de besteding van de
  toelage, o.a. ten gevolge van de Covid-19-crisis
Meer info op de site van de POD MI.
E-cho
21.08.2020
Leefloon / Hulpverlening
* Tijdelijke verhoging van 15% van het terugbetalingspercen-
   tage van het leefloon : cf. Omzendbrief van 06.07.2020
* Toekenning van een premie van 50 euro per leefloon
   begunstigde of begunstigden van een hulpverlening equi-
   valent aan het leefloon : cf. Omzendbrief van 09.07.2020

- er wordt aan sommige OCMW’s gevraagd om hun achter-
  stand zo snel mogelijk weg te werken en de premie
  maandelijks aan de begunstigden uit te betalen samen met
  het leefloon of een hulpverlening aan het leefloon
- een voorschot van 85% van het totale bedrag dat overeen-
  komt met 6 maanden premies zal binnenkort aan de OCMW’s
  gestort worden
Cf. E-cho van 14.08.2020

E-cho
14.07.2020
E-cho
14.08.2020
OCMW – Bijkomende sociale hulp

Omzendbrief van 15.10.2020 (cf. fiche) :
- toelageperiode : t/m 31.12.2021
- indienen verslag : 28.12.2020 (één verslag voor de jaren
  2020 en 2021)

De Kamercommissie Sociale zaken heeft een wetsvoorstel goedgekeurd voor de verlenging van de periode waarin de federale COVID-19-maatregel van 125 miljoen euro kan gebruikt worden om de slachtoffers van de gezondheidscrisis te helpen.
Deze wet zal binnenkort in het BS gepubliceerd worden en een omzendbrief met praktische richtlijnen is in opmaak. De documenten zullen in deze fiche vermeld worden.

De Ministerraad heeft de toekenning van een subsidie van 110 miljoen euro goedgekeurd voor bijkomende sociale hulp aan de doelgroepen van de OCMW’s, als gevolg van de Covid-19-crisis (aanvulling op het eerste bedrag van 15 miljoen euro dat in mei laatsleden werd vrijgemaakt : cf. fiche).

Bovendien zal er een bedrag van 10 miljoen euro worden toegekend aan de OCMW’s om de personeelskosten te dekken voor het beheer van deze nieuwe aanvragen, maar ook om initiatieven te nemen die toelaten de groepen te bereiken die niet de gepaste hulp gevonden zouden hebben.

Cf. PB van de Ministerraad van 26.06.2020

Vraag tot aanwending van de subsidies tot 31 december 2021 : cf. Brief van de 3 OCMW-Federaties van 03.07.2020 aan de Eerste Minister.

KB van 03.07.2020 tot wijziging van het KB van 13 mei 2020 houdende het invoeren van een subsidie “COVID−19” voor de doelgroep van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (B.S., 09.07.2020) – Inforum nr 337687 - cf. fiche

Nieuwe brief van de 3 OCMW-Federaties van 11.09.2020 aan de Minister van Maatschappelijke integratie met de vraag om de subsidiabiliteitsperiode te verlengen tot 2021.


e-cho
16.10.2020News
07.10.202026.06.2020

03.07.202009.07.2020
11.09.2020
Gas- en Elektriciteitsfonds
De bedragen worden geïndexeerd voor de jaren 2019 en 2020, goed voor een bijkomend bedrag van 12.501.447 euro.
Cf. Omzendbrief van 22.06.2020 voor meer details inzake de verdeling, het gebruik, de uitbetaling, … (cf. fiche).
22.06.2020
Maatregelen ter ondersteuning van de OCMW’s en hun cliënten :
- verhoging uitkering van de leefloongerechtigden, personen
  met een beperking en IGO-gerechtigden
- de subsidies voor voedselhulp worden opnieuw met 3 miljoen
  euro verhoogd
- Tijdelijke verhoging van het terugbetalingspercentage met
  15% voor nieuwe leefloondossiers tussen juni en december
  2020
Info :
Cf. Federale superkern van 06.06.2020 (www.premier.be) : maatregelen onder voorbehoud van de publicatie van de KB's  in het Belgisch Staatsblad.
Cf. Goedkeuring van een ontwerp van KB (Ministerraad van 19.06.2020).

- KB nr 43 van 26.06.2020 tot wijziging van de Wet van
  26.05.2002 met het oog op een tijdelijke verhoging van het
  terugbetalingspercentage van het leefloon door de Staat ten
  opzichte van de OCMW’s in het kader van COVID-19 (B.S.,
  03.07.2020
).
- Inforum nr 337523
- Rondzendbrief van 29.06.2020 op de site van de POD MI
  (e-cho van 03.07.2020)
06.06.2020
20.06.2020


03.07.2020
Richtlijnen voor de OCMW’s met o.m. een overzicht van de financiële steun die door de federale overheid werd toegekend :
- Instructies vanaf 18.05.2020
- Webinar van 11 juni 2020
 20.05.2020
Subsidie ‘Covid-19’ voor de OCMW’s
Aan de centra wordt een toelage toegekend om hen toe te laten materiële, sociale, geneeskundige, sociaal-geneeskundige of psychologische dienstverlening te bieden aan gebruikers die een deel van hun inkomen verloren zijn in het kader van COVID-19 en die niet langer het hoofd kunnen bieden aan de dagelijkse kosten of de kosten in verband met medische zorgen.
Budget : 15 miljoen euro (waarvan bijna 4 miljoen euro voor de Brusselse OCMW’s)
Meer info in deze fiche “COVID-19 : doelgroep OCMW’s”.
19.05.2020
Voedselhulp
Een bijkomende subsidie voor een totaal bedrag van 3 miljoen euro wordt aan de OCMW’s verleend voor dringende maatregelen inzake voedselhulp.
Meer info : cf. fiche.(update dd. 01/07/2020)

De minister bevoegd voor Maatschappelijke Integratie heeft beslist om :
- het budget te verdubbelen tot 6 miljoen euro
- de subsidieperiode te verlengen tot 31 december 2020
03.04.2020

01.07.2020
Federale prijs armoedebestrijding
Verlenging deadline tot 24 mei (cf. fiche).
02.04.2020
OCMW’s – FEAD
Oprichting van de rubriek ‘Coronavirus COVID-19’, regelmatig geüpdatet, met alle maatregelen, instructies, vragen/antwoorden, … terzake.
18.03.2020
 
Maatregelen OCMW’s : FAQ - Samenvattende tabel - Folder  
FOD Economie
Begeleidende maatregelen voor de publieke en private evenementensector (culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, sportieve en recreatieve aard) : tegoedbon i.p.v. terugbetaling.
Meer info :
- MB van 19.03.2020 (B.S., 20.03.2020) – Inforum nr. 334755
- MB van 07.04.2020 wijz. MB van 19.03.2020 (B.S.,
  09.04.2020
) – Inforum nr. 335271

Verlenging van de maatregelen genomen in het MB van 19.03.2020 (van kracht tot 30.09.2020, supra) tot 31.12.2020.
Meer info : MB van 14.09.2020 (B.S., 18.09.2020) – Inforum nr 338859.
20.03.2020
09.04.202018.09.2020
Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
In inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, recreatieve, toeristische, sportieve en horecasector, kunnen sommige activiteiten terug plaatsvinden in het kader van een geleidelijke afbouw van de maatregelen tegen het virus.
Info : MB van 25.05.2020 (B.S., 25.05.2020) – Inforum nr 336463
25.05.2020
FOD Financiën
Vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing

Cf. te verstrekken elementen in het KB van 22.08.2020 houdende uitvoering van art. 2, achtste lid, van de wet 15.07.2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (CORONA III), met betrekking tot de vrijstelling van doorstorting van bedrijfs-voorheffing (B.S., 31.08.2020) – Inforum nr 338543

Cf. compensatiemaatregel in het KB van 27.09.2020 tot wijziging van het KB van 22.08.2020 (B.S., 01.10.2020) – Inforum nr 339168.


31.08.2020


01.10.2020
Staatswaarborg

De Regering verstrekt, onder bepaalde voorwaarden, een staatswaarborg voor bepaalde kredieten aan o.m. de overheidsentiteiten (cf. S.13) : non-profitsector (vzw’s, ziekenhuizen, …).

Cf. Wet van 20.07.2020 tot verstrekking van een staats-waarborg voor bepaalde kredieten aan KMO’s in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus en tot wijziging van de wet 25.04.2014 op het statuut en toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen (B.S., 24.07.2020) – Inforumnr 338016

Wet van 27.03.2020 tot machtiging van de Koning om een staatswaarborg te verstrekken voor bepaalde kredieten in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus wijz. van de wet van 25 april 2014 op het statuut en toezicht op krediet-instellingen en beursvennootschappen (B.S., 31.03.2020) – Inforum nr 335020
* Garantie tot 30.09.2020
KB van 14.04.2020 tot toekenning van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus (B.S., 15.04.2020) – Inforum nr 335390
* Verlenging van de garantie van 31.12.2020
KB van 16.09.2020 wijz. KB van 14.04.2020 tot toekenning van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus (B.S., 28.09.2020) – Inforum nr 339066
24.07.2020
31.03.2020

15.04.202028.09.2020
Diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 :
- een verhoging van het percentage van de belasting-
  vermindering voor giften in 2020 aan erkende instellingen
  (o.a. de OCMW’s) en vzw’s
- uitgaven voor kinderoppas
- een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor
  ondernemingen die gebruik hebben gemaakt van het stelsel
  van tijdelijke werkloosheid
- een BTW-regeling voor onttrekkingen van computers met het
  oog op een ‘levering om niet’ aan scholen
- een tijdelijke verhoging van de aftrekbaarheid van kosten
  verbonden aan de organisatie van evenementen en de
  catering
- een verlenging tot 31.12.21020 van enkele reeds genomen
  maatregelen door de wet van 29.05.2020 (art. 3, 5, 16, 20
  en 27).
- …

Cf. Wet van 15.07.2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (CORONA III) (B.S., 23.07.2020) – Inforum no 337956

Model van attest inzake de opvang van kinderen : cf. KB van 20.07.2020 tot vastlegging van het model van attest bedoeld in artikel 16, § 4, 3° van de wet van 29 mei 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie, wat de uitgaven voor kinderoppas betreft (B.S., 27.07.2020) – Inforum nr 338034
24.07.2020


27.07.2020
De kosten verbonden aan giften in natura die tussen 01.03.2020 en 01.09.2020 worden gedaan, worden beschouwd als aftrekbare beroepskosten :
- OCMW’s (art. 4, 1°, b)
- Scholen (art. 5) : computers
Cf. Wet van 29.05.2020 houdende diverse dringende fiscale bepa-lingen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (B.S., 11.06.2020 – Inforum nr 336929)
12.06.2020
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Beschermingsuitkering

Vanaf 01.10.2020 staat de RVA in voor deze nieuwe uitkering, bestemd voor bepaalde rechthebbenden op inschakelingsuitkeringen bij wie het recht afloopt.

Meer info betreffende de voorwaarden, modaliteiten, erkenningen, … op de site van de RVA.
07.10.2020
IBO’s/Buitenschoolse kinderopvang

De cao van 19.12.2009 voorziet in een éénmalige premie van 614,06 euro voor het jaar 2019 voor de kinderbegeleiders van IBO/buitenschoolse opvang die ressorteren onder het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector (PC 331).

KB van 06.09.2020 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19.12.2019, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betr. de toekenning van een éénmalige premie voor het jaar 2019 voor de kinderbegeleiders van de initiatieven voor buitenschoolse opvang/buitenschoolse kinderopvang (B.S., 24.09.2020) – Inforum nr 338973
24.09.2020
Ondernemingen en sectoren uitzonderlijk hard getroffen door de coronacrisis

Thans zal er ook rekening gehouden worden met de dagen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de COVID-19-epidemie voor het bepalen van de ondernemingen in herstructurering in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en van de werkgevers in moeilijkheden in het kader van de startbaanverplichting (en niet meer enkel met de dagen van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen).

KB van 21.09.2020 KB wijz. KB 03.05.2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en van het KB 07.12.1992 betr. de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen (B.S., 24.09.2020) – Inforum nr 338975
24.09.2020
Culturele sector
Wijziging werkloosheidsreglementering voor werknemers in de culturele sector :
- voor de berekening van de werkloosheidsuitkering wordt
  tijdelijk geen rekening gehouden met inkomsten uit
  auteursrechten
- de werknemers in de kunstsector worden toegelaten tot het
  recht op werkloosheidsuitkeringen zonder dat zij een wacht-
  tijd moeten doorlopen wanneer zij aantonen dat zij voldoende
  artistieke activiteiten uitgeoefend hebben en dat zij hierop
  socialezekerheidsbijdragen betaald hebben

Meer info : cf. Wet van 15.07.2020 tot verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector [Coronavirus ] (B.S., 27.07.2020) – Inforum nr 338030
27.07.2020
Stelsel der jaarlijkse vakantie van de werknemers

Gelijkstelling van dagen van arbeidsonderbreking ingevolge tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door de pandemie coronavirus :

Voor de periode van 01.02.2020 tot 30.06.2020
KB van 04.06.2020 (B.S., 05.06.2020) – Inforum nr 336811

Voor de periode van 01.07.2020 tot 31.08.2020
KB van 13.09.2020 (B.S., 24.09.2020) – Inforum nr 338977


Werkloosheidsgraad
Lijst, opgesteld door de RVA en geldig van 01.09.2020 tot 31.08.20212, met de gemeenten waarin de werkloosheidsgraad min. 20% hoger ligt dan de gemiddelde werkloosheidsgraad in het Gewest.
In het BHG : Brussel, Sint-Gillis, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Joost-ten-Node en Vorst
Cf. Lijst (B.S., 25.08.2020) – Inforum nr 136907

Tijdelijke werkloosheid na de corona-epidemie – overgangsmaatregelen van 01.09.2020 tot en met 31.12.2020

Vanaf 01.09.2020 kunnen de sectoren en de werkgevers die bijzonder hard getroffen zijn door de crisis nog steeds gebruik maken van die vereenvoudigde procedure (infra). Zij kunnen dat doen tot en met 31.12.2020.

Voor de andere sectoren zijn vanaf 01.09.2020 de gewone regels opnieuw van toepassing als ze een beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of economische redenen (arbeiders en bedienden). Voor het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen zijn tot en met 31.12.2020 wel nog overgangsmaatregelen van toepassing.

Meer info : cf. www.rva.be (Infoblad E2FAQ corona).

Tijdelijke werkloosheid

Verlenging van de maatregelen op het vlak van o.m. :
- de aanvragen van erkenning van een overmachtssituatie en
   tijdelijke werkloosheidsuitkeringen
- oriëntatie van tijdelijke werklozen naar tijdelijke tewerk-
   stelling in vitale sectoren
- ondernemingen en sectoren die uitzonderlijk hard getroffen
   zijn door deze crisis
KB van 15.07.2020 (I) (B.S., 17.07.2020) - Inforum nr 337896

Werkloosheidsuitkeringen

Verlenging van de maatregelen van toepassing op de aanvragen, de procedure en de toekenning van werkloosheidsuitkeringen (beperkingen, voorwaarden, formulieren).
KB van 15.07.2020 (II) (B.S., 17.07.2020)–Inforum nr 337888


05.06.2020


24.09.2020


25.08.2020
14.08.2020


17.07.2020

17.07.2020
Jaarrekeningen – Geconsolideerde jaarrekeningen
O.w.v. de corona Covid-19 epidemie voorziet de Minister in een algemene vrijstelling van heffing van de bijdrage tot de kosten gemaakt door de federale toezichthoudende overheden voor een duur van twee maanden.
Cf. MB van 16.07.2020 (B.S., 16.07.2020) - Inforum nr 337909
16.07.2020
Burn-out
De ministerraad heeft beslist om de termijnen te verlengen voor het uitvoeren van de projecten risicogroepen en de pilootprojecten voor de primaire preventie van burn-out als gevolg van de coronacrisis.
- KB van 15.07.2020 tot wijziging van bepaalde termijnen vastgelegd in het KB van 26.11.2013 in uitvoering van art. 191, § 3, van de wet van 27.12.2006 houdende diverse bepalingen als gevolg van de maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken (B.S., 23.07.2020)
- KB van 26.11.2013 in uitvoering van art. 191, § 3, van de wet van 27.12.2006 houdende diverse bepalingen (B.S., 03.12.2013)
- Wet van 27.12.2006 houdende diverse bepalingen (I)
(B.S., 28.12.2006)
14.07.2020
Uitkeringen voor primaire arbeidsongeschiktheid : tijdelijke aanvulling tijdens het eerste jaar arbeidsongeschiktheid
Cf. Wet van 24.06.2020 houdende toekenning van een tijdelijke aanvulling op de uitkeringen voor primaire arbeidsongeschiktheid (B.S., 02.07.2020) – Inforum nr 337494
02.07.2020
Maatregelen tot ondersteuning van de werkgevers en werknemers : tijdelijke arbeidsduurvermindering, Corona-tijdskrediet, …
Cf. KB nr 46 van 26.06.2020 tot uitvoering van art. 5, par. 1, 5° van de wet 27.03.2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot ondersteuning van de werkgevers en de werknemers (B.S., 01.07.2020) – Inforum nr 337452
01.07.2020
De Ministerraad heeft een ontwerp van KB goedgekeurd dat de termijnen verlengt voor het uitvoeren van de projecten risicogroepen en de pilootprojecten voor de primaire preventie van burn-out als gevolg van de coronacrisis
Cf. PB van de Ministerraad van 26.06.2020
26.06.2020
Coronavirus : Preventiemaatregelen / FAQ’s  
FOD Sociale Zekerheid
Kostenplafond vrijwilligers
Het verhoogd jaarlijks kostenplafond voor bepaalde vrijwilligers is tijdelijk van toepassing op de vrijwilligers die effectief ingezet werden in de ondernemingen, verenigingen en diensten van de cruciale sectoren en de essentiële diensten (bedoeld in de bijlage van het MB 30.06.2020) voor activiteiten in het kader van het beheer van de Covid-19 crisis, in de periode van 18.03.2020 tot en met 17.05.2020 (cf. Inforum nr 338671).
- KB van 28.08.2020 tot wijziging van het KB van 20.12.2018
  tot verhoging van het jaarlijks kostenplafond, zoals bepaald
  in art. 10, eerste lid van de wet 03.07.2005 betr. de rechten
  van de vrijwilligers, voor bepaalde categorieën van vrijwil-
  ligers (B.S., 08.09.2020)
- MB van 30.06.2020 houdende dringende maatregelen om de
  verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
  (B.S., 30.06.2020)

08.09.2020

Elektronische consumptiecheque

De consumptiecheque kan thans ook in elektronische vorm uitgegeven worden. De Minister heeft hiervoor de modaliteiten bepaald.
Cf. Wet van 31.07.2020 tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de invoering van de elektronische consumptiecheques (B.S., 17.08.2020) – Inforum nr 338298

Invoering van een consumptiecheque die slechts mag besteed worden in de inrichtingen van de horecasector, de erkende, goedgekeurde of gesubsidieerde inrichtingen van de culturele sector of de sportverenigingen voor wie een federatie bestaat die erkend of gesubsidieerd wordt. Dit voordeel in de sociale zekerheid wordt niet beschouwd als loon indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Werkgevers, waaronder de lokale besturen, kunnen het dus aan hun werknemers toekennen zonder dat op het voordeel sociale bijdragen verschuldigd zijn.
- KB van 15.07.2020 tot invoeging van een art. 19quinquies in het KB van 28.11.1969 tot uitvoering van de wet van 27.06.1969 tot herziening van de besluitwet van 28.12.1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (B.S., 17.07.2020).
- Inforum nr 337891


17.08.2020


17.07.2020
Oprichting van een Schadeloosstellingsfonds voor de vrijwilligers COVID-19-slachtoffers : het “COVID-19 Vrijwilligersfonds
De tegemoetkoming van het COVID-19 Vrijwilligersfonds wordt niet in aanmerking genomen voor de bepaling van de inkomsten waarmee rekening wordt gehouden voor de toekenning van sociale prestaties afhankelijk van het inkomen van een begunstigde, zijn partner, samenwonende, huishouden of persoon ten laste (art. 12) : primaire arbeid of invaliditeit, tegemoetkomingen voor personen met een handicap, leefloon, sociale bijstand, inkomensgarantie voor ouderen.
Cf. KB nr 22 van 04.06.2020 (B.S., 11.06.2020) – Inforum nr 336937

Uitbreiding van de toepassing tot alle activiteiten uitgevoerd worden door een verenigingswerker en verlenging van de periode tot 01.09.2020
Cf. KB nr 40 van 26.06.2020 wijz. KB nr 22 van 04.06.2020 (B.S., 30.06.2020) – Inforum nr 337438
04.06.2020

30.06.2020
FEDASIL
Hervestiging van vluchtelingen
Verlenging van de uitvoeringstermijn van 30.06.2021 tot 31.12.2021 + Aanvullend bedrag indien de voorwaarden gerespecteerd worden (cf. art. 2 van de verordening, infra)
- Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1020 van 13.07.2020 tot
  wijziging van Uitvoeringsverordening nr 801/2014 (P.B.E.U.,
  14.07.2020, L225/15
)
- Inforum no 338107
- cf. fiche
14.07.2020Fondsen

Terug naar de bovenkant van de pagina
Fonds Dr. Jules Bouts

Het Fonds Dr. Jules Bouts lanceert jaarlijks een projectoproep om lokale jeugdbewegingen te stimuleren om projecten op te zetten die een maatschappelijke meerwaarde hebben.

Dit jaar is er extra aandacht voor initiatieven die het mogelijk maken om veilig samen te komen in tijden van Covid-19.

Meer info in deze deze fiche.
26.10.2020
Fonds IKEA

Dit fonds wil verder gaan in hun ondersteuning van de meest kansarmen tijdens de Covid-19 crisis en lanceert hierbij de oproep ‘A place called home’. De bedoeling is
hiermee organisaties, die opvang en begeleiding voorzien, te steunen om de transitie van ‘collectieve’ of transit-huisvesting naar ‘individueel wonen’ sneller te kunnen realiseren voor eenoudergezinnen en jongvolwassenen.

Meer info in deze fiche.
20.10.2020
Fund Belgian Music

Dit fonds wil financiële steun verlenen aan relance-initiatieven van Belgische muzikanten die aantonen dat ze een verloren momentum nieuw leven inblazen.
- financiële steun : 12.000 euro
- deadline : 12 november

Cf. selectiecriteria, online kandidaatsdossier op de site van de Koning Boudewijnstichting (www.kbs-frb.be).
14.10.2020
Woonzorgcentra

De COVID-19-crisis heeft het dagelijks beheer van woonzorg-centra grondig veranderd. De Koning Boudewijnstichting lanceert een projectoproep voor woonzorgcentra die het Tubbe-model wensen toe te passen om ingrijpende veranderingen door te voeren met een langetermijnperspectief. Meer info in deze fiche.

Over de kracht van Tubbe in coronatijden : www.kbs-frb.be.
10.09.202011.09.2020
Fonds Live 2020

Het Solidariteitsfonds Live 2020 is een initiatief voor en door Belgische spelers van livemuziek en wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Het lanceert een projectoproep om de sector te ondersteunen :
- sector van livemuziek (zowel muzikanten of andere muziek-
  professionals als kleine en middelgrote professionele muziek-
  organisaties)
- financiële ondersteuning : max. 750 euro (individuen) – max.
  1.500 euro (organisaties)
- deadline : 8 oktober 2020
- informatienota, criteria, modaliteiten, contact, … :
  www.kbs-frb.be
01.09.2020
Sofina Covid Solidarity Fund (cf. fiche)

Het fonds lanceert een projectoproep om initiatieven en projecten te ondersteunen die een antwoord bieden op de negatieve gevolgen van de Covid-19-pandemie.
* Non-profitorganisaties
* Betrokken sectoren :
   1. Uitdagingen voor gezondheidszorgsystemen en -diensten
   2. De digitale kloof in het onderwijs
* Bedrag : min. 500.000 euro per project
* Deadline : 30 juni 2022
* Voorwaarden, aanvraagformulier, contact, … : www.kbs-frb.be
31.08.2020
Het UCB Community Health Fund lanceert een projectoproep voor organisaties die de gezondheid van kwetsbare jongeren verbeteren (deadline : 30/09/2020). 20.07.2020
Lancering van de projectoproep « Prachtig-Veerkrachtig » om jongeren te ondersteunen die in de huidige situatie bijzonder kwetsbaar zijn (deadline : 09/09/2020).
02.07.2020
Lancering van de projectoproep « Linking you-th-up »  om de digitale vaardigheden van maatschappelijk kwetsbare jongeren te verbeteren in deze huidige situatie (deadline : 02/07/2020). 05.06.2020
De Koning Boudewijnstichting financiert projecten in de zorgsector om deze instellingen voor te bereiden om nog een lange tijd om te gaan met de aanwezigheid van het COVID-19-virus in de samenleving, hetgeen ingrijpende aanpassingen aan de manier van werken en het samenleven in deze instellingen vergt :
- Sociale contacten
- Preventie en controle van infecties
Meer info betr. het “Fonds voor Solidaire Zorg” : PB 20.05.2020
20.05.2020
Lancering van een projectoproep om de directie en het personeel van woonzorgcentra te ondersteunen : COVID-19 : woonzorgcentra. 21.04.2020
Lancering van twee projectoproepen, met versnelde procedure, om te kunnen inspelen op de behoeften en omstandigheden in deze crisissituatie :
- COVID-19 – personen in armoede
- COVID-19 – eerste lijn
Deze projectoproepen werden reeds afgesloten, aangezien het beschikbare budget uitgeput is.
26.03.2020
Verlenging deadline voor bepaalde oproepen :
- Innovatief onderwijs : ‘Onderwijsactoren’ en ‘Organisaties
- KBS : “Auton’home
- Rode Neuzen Fonds : ‘Sterker op school
- Fonds De Graeve : Veiligheid kinderen in /rond school-
  omgeving
 
- Stichting Lippens : ‘Kinderen met minder kansen
 Europese Unie (EU)

Terug naar de bovenkant van de pagina
Europese Week van Regio’s en Steden 2020
De 18e editie zal, vanwege de coronacrisis, 3 weken beslaan en gewijd zijn aan volgende onderwerpen :
- de burger mondiger maken : 05 – 09 oktober 2020
- Cohesie & Samenwerking : 12-16 oktober 2020
- Groen Europa : 19-22 oktober 2020

Meer info : www.europa.eu (EN) – www.cor.europa.eu (NL)


05 – 22
oktober
2020

Erasmus+
Om in spelen op de omstandigheden ten gevolge van de COVID-19-pandemie, ondersteunt het programma Erasmus+ in 2020 eveneens :
- strategische partnerschappen ter voorbereiding op digitaal
  onderwijs
- strategische partnerschappen voor de creativiteit
Meer info in deze fiche.
31.08.2020
Fonds AMIF – Fonds voor Interne Veiligheid
De operationele controles op de door de lidstaten uitgevoerde projecten in het kader van deze fondsen worden uitgesteld wegens de corona Covid-19-crisis (politiële samenwerking – voorkoming en bestrijding criminaliteit – crisisbeheersing).

- Uitvoeringsverordening 2020/019 van 13 juli 2020 tot
  wijziging van Uitvoeringsverordening 2015/840 (P.B.E.U.,
  14.07.2020, L225/13
)
- Inforum nr 338109
- fiche « ISF POLITIE (2014-2020) »
14.07.2020
FEAD (2014-2020)
Volgende maatregelen werden genomen :
- medefinancieringspercentage van 100%
- aanpassing steunregeling (alternatieve leveringsmethoden, …)
- behoud van subsidiabileit bij uitstelling van levering of niet
  volledig uitgevoerde bijstand
- vermindering administratieve lasten
Voor details : cf. programmafiche (maatregelen Covid-19-uitbraak).
30.04.2020
ESF-BHG (2014-2020)
Actiris, de beheersautoriteit voor het BHG, stelt alles in het werk om, binnen het juridisch kader, zich ervan te verzekeren dat de annulering van de activiteiten die in de partnershipovereenkomst zijn opgenomen geen gevolgen heeft voor de subsidie.
Info : FAQ voor het ESF-partnership (cf. programmafiche).
02.04.2020
ESF VLAANDEREN (2014-2020)
Cf. ESF-nieuws n.a.v. de coronamaatregelen op de site van het ESF-agentschap (cf. programmafiche) .
29.04.2020
AMIF (2014-2020)
Maatregelen voor projecten die door Covid-19 beïnvloed zijn :
- subsidiabiliteit van de personeelskosten
- meer flexibiliteit voor de geplande doelstellingen
- mogelijke verlenging van de projecten (maar 3 beperkingen)
- oplossingen indien problemen bij de implementatie van de
  projecten
Voor meer details : cf. Communicatie covid-19 (cf. programmafiche)
27.04.2020
LIFE (2014-2020)
- belangrijke wijziging : financiële steun aan derden om de
  kosten van lokale initiatieven te financieren (cf. programma-
  fiche
)
- andere wijzigingen worden momenteel overwogen en zullen
  binnenkort medegedeeld worden (eind april)
20.04.2020
Verlenging deadline voor de oproepen van volgende programma’s :
- CSO-LA
- Erasmus+
- Europees Solidariteitskorps
- Rechten, Gelijkheid en Burgerschap
Cf. fiches en overzicht projectoproepen
17.03.2020
De informatiesessies zijn ofwel geannuleerd ofwel omgezet in online infosessies.  De oorspronkelijk geplande data zijn soms gewijzigd.
Voor meer info : raadpleeg onze agenda ‘Informatiesessies’.
 02.04.2020
De EU-respons op Covid-19 : cf. actua 27.04.2020.  COCOF - CF

Terug naar de bovenkant van de pagina
Cf. Franstalige versie van deze tabel

Contact

Etienne VAN DEN HOVE

Laatste bijwerking

05.11.2020
Verwante documenten
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links