Europese Unie (EU)

De COVID-19-epidemie heeft een belangrijke impact op de subsidies.  In deze tabel nemen wij de verschillende maatregelen op die door de verschillende subsidiërende instanties beslist werden.


Europese Unie (EU)
SAVE THE DATE

Europese Week van Regio’s en Steden 2021
11-14 oktober 2021

De 19e editie zal gewijd zijn aan het post-covid herstel. Volgende thema’s zullen aan bod komen :
- groene en digitale transitie
- de cohesie
- de betrokkenheid van de burgers

Meer info : www.europa.eu (EN) – www.cor.europa.eu (NL).
29.09.2021
Plan voor herstel en veerkracht

De Europese Commissie zet het licht op groen voor het Belgische plan voor herstel en veerkracht : cf. PB news.belgium van 23.06.2021.
23.06.2021
Creatief Europa

De EU lanceert opnieuw het programma, ter ondersteuning van de creatieve en culturele sectoren, voor de financieringsperiode 2021-2027.

Het werkprogramma voor 2021 vermeldt een beleidsoriëntatie op het vlak van cultuur dat gelinkt is aan de weerbaarheid en het herstel ten gevolge van de COVID-19-crisis, nl. : "de culturele actoren, de kunstenaars en de arbeiders in de sector helpen om uit de crisis te komen, met creatieve ideeën en in samenwerking met partners uit heel Europa".

Meer info over het programma in deze fiche (de projectoproepen in het kader van dit programma zullen binnenkort ter beschikking zijn).
14.06.2021
Nieuw Europees Bauhaus-prijzen 2021(NEB)

De Europese commissie lanceert deze prijzen om bestaande projecten en jonge talenten te onder-steunen bij de ontwikkeling van een meer esthetische, duurzame en inclusieve leefomgeving :
- Initiatiefnemers : organisaties en personen
- Geldprijs : 15.000 – 30.000 euro
- Deadline : 31 mei 2021

Meer info : NEB-prijzen 2021 - www.prizes.new-european-bauhaus.eu.
18.05.2021
Instrument voor technische ondersteuning

De COVID-19-uitbraak van begin 2020 heeft de economische en sociale vooruitzichten voor de komende jaren in de Unie en in de hele wereld gewijzigd. In de Unie zijn er nieuwe prioriteiten bijgekomen die verband houden met de crisis en die specifiek gericht zijn op herstel en veerkracht.

Algemene doelstelling : de bevordering van de economische, sociale en territoriale samenhang van de Unie door de lidstaten ondersteunen bij hun inspanningen om hervormingen door te voeren.

Specifieke doelstellingen : het beheer van overheidsfinanciën, bevorderen van het ondernemingsklimaat, onderwijs en jeugdbeleid, gezondheidszorg en kinderopvang, de bevordering van de circulaire economie, het aanpakken van energiearmoede en duurzame ontwikkeling van de landbouwsector.

Meer info in de Verordening (EU) 2021/240 van 10.02.2021 tot vaststelling van een instrument voor technische ondersteuning (P.B.E.U., 18.02.2021, L57/1) – Inforum nr 342977.
18.02.2021
CEMR 70

De Raad van Europese Gemeenten en Regio’s (CEMR) vierde op 28 januari 2020 haar 70ste verjaardag.

PB van 28.01.2021 (cf. o.a. overzicht van enkele verwezenlijkingen van de CEMR).
28.01.2021
NextGenerationEU

NextGenerationEU is een tijdelijk herstelinstrument van 750 miljard euro dat moet helpen de onmiddellijke economische en sociale schade ten gevolge van de coronapandemie te herstellen Na COVID-19 zal Europa groener, digitaler en veerkrachtiger zijn, en ook beter voorbereid zijn op de huidige en toekomstige uitdagingen.

Meer info op de site www.ec.europa.eu.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest denkt reeds volop na over de voorbereiding van het programma 2021-2027 in functie van de informatie waarover we vandaag beschikken, en stelt een projectoproep in het vooruitzicht tegen eind 2021.

Meer info op de site van Brussels International.
18.01.2021
Integratie en inclusie

Het nieuwe actieplan van de Europese Commissie voor integratie en inclusie voor de periode 2021-2027 is gelanceerd (cf. News van 17.12.2020).
17.12.2020
Een duurzamer en veerkrachtiger Europa

Op 30 november en 1 december 2020 hebben de Europese ministers voor stedelijke ontwikkeling en territoriale samenhang twee belangrijke documenten voor Europese steden en regio's goedgekeurd: het nieuwe Handvest van Leipzig en de Territoriale Agenda 2030.

Meer info op de site van perspective.brussels.
02.12.2020
Werkdocument 2030 Agenda voor duurzame ontwikkeling

Parallel met het nieuwe EU Semester pakket van 18 november publiceerde de Europese Commissie haar ‘Staff Working Document’ getiteld: ‘Delivering on the UN’s Sustainable Development Goals – A comprehensive approach’. Dit document toont de bijdrage die de Europese Unie intern en extern levert om de 2030 Agenda (2030ASD) te realiseren.

De huidige coronaviruspandemie toont namelijk aan dat de 2030ASD van cruciaal belang is om onze veerkracht te versterken en de wereld voor te bereiden op toekomstige schokken. Duurzame ontwikkeling is een kernbeginsel van het Verdrag betreffende de Europese Unie en een prioritaire doelstelling voor het interne en externe beleid. De huidige Commissievoorzitter von der Leyen heeft daarom een plaats gegeven aan de 2030 Agenda in haar politieke richtlijnen en in het Werkprogramma. Zo dragen de zes prioriteiten van de huidige Commissie bij tot alle 17 SDGs.

Meer info + Werkdocument 2030 op de site www.sdgs.be.
26.11.2020
Faciliteit voor Herstel en Veerkracht (FHV)

De nieuwe faciliteit voor herstel en veerkracht zal grootschalige financiële steun bieden voor hervormingen en investeringen door de lidstaten, met als doel de economische en sociale impact van de coronapandemie te beperken en de economieën van de EU duurzamer en veerkrachtiger te maken en ze beter voor te bereiden op de uitdagingen die de groene en digitale transities met zich meebrengen.

PC van 11.11.2020 van de Europese commissie (Engels).

Stand van zaken : cf. EU-nieuws van 16.11.2020 van het VLEVA.

Verordening tot instelling van de herstel- en veerkrachtfaciliteit (FHV)

Publicatie in het PBEU van een verordening voor de instelling van een FHV met als doel om de lidstaten financiële steun te verstrekken ter verwezenlijking van de in hun herstel- en veerkrachtplannen vastgelegde mijlpalen en streefdoelen van de hervormingen en investeringen die onder meer gericht zijn op groene transitie en digitale transformatie.

Cf. doelstellingen vormen van financiering in de Verordening (EU) 2021/241 van 12.02.2021 tot instelling van de herstel- veerkrachtfaciliteit (P.B.E.U., 18.02.2021, L57/17) – Inforum nr 342979.
11.11.202018.02.2021
Meerjarig Financieel Kader 2021-2027

* Stand van zaken

De EU-leiders hebben een akkoord bereikt voor de nieuwe meerjarenbegroting aangaande de periode 2021-2027. Dit akkoord zal in december ter ratificering aan de lidstaten worden voorgelegd.

* Betreffende de subsidies

Budget voor de volgende programma’s (extra middelen t.o.v. huidige programmatieperiode) ter informatie :
* Horizon : 84,9 miljard euro (+ 4 miljard euro)
* Erasmus+ : 23,4 miljard euro (+ 2,2 miljard euro)
* Creatief Europa : 2,2 miljard euro (+ 0,6 miljard euro)
* EU4Health : 5,1 miljard euro (+ 3,4 miljard euro)

Persmededeling 10.11.2020 van de Raad

Stand van zaken : cf. EU nieuws 12.11.2020 van het VLEVA
10.11.2020
COSME (2014-2020)

De EU lanceert een projectoproep voor overheidsopdrachten op het gebied van innovatie. Deze kunnen helpen bij het vinden van oplossingen om de uitdagingen van de Covid-19-pandemie aan te pakken binnen volgende domeinen : volksgezondheid, vervoer, personeelsbeleid, communicatie, ...

Meer informatie in deze fiche.
05.11.2020
Europese Week van Regio’s en Steden 2020

De 18e editie zal, vanwege de coronacrisis, 3 weken beslaan en gewijd zijn aan volgende onderwerpen :
- de burger mondiger maken : 05 – 09 oktober 2020
- Cohesie & Samenwerking : 12-16 oktober 2020
- Groen Europa : 19-22 oktober 2020

Meer info : www.europa.eu (EN) – www.cor.europa.eu (NL)
05 – 22
oktober
2020
Erasmus+

Om in spelen op de omstandigheden ten gevolge van de COVID-19-pandemie, ondersteunt het programma Erasmus+ in 2020 eveneens :
- strategische partnerschappen ter voorbereiding op digitaal onderwijs
- strategische partnerschappen voor de creativiteit

Meer info in deze fiche.
31.08.2020
Fonds AMIF – Fonds voor Interne Veiligheid

De operationele controles op de door de lidstaten uitgevoerde projecten in het kader van deze fondsen worden uitgesteld wegens de corona Covid-19-crisis (politiële samenwerking – voorkoming en bestrijding criminaliteit – crisisbeheersing).

- Uitvoeringsverordening 2020/019 van 13 juli 2020 tot wijziging van Uitvoeringsverordening
  2015/840 (P.B.E.U., 14.07.2020, L225/13)
- Inforum nr 338109
- fiche « ISF POLITIE (2014-2020) »
14.07.2020
FEAD (2014-2020)

Volgende maatregelen werden genomen :
- medefinancieringspercentage van 100%
- aanpassing steunregeling (alternatieve leveringsmethoden, …)
- behoud van subsidiabileit bij uitstelling van levering of niet
  volledig uitgevoerde bijstand
- vermindering administratieve lasten

Voor meer details : cf. programmafiche (maatregelen Covid-19-uitbraak).
30.04.2020
ESF-BHG (2014-2020)

Actiris, de beheersautoriteit voor het BHG, stelt alles in het werk om, binnen het juridisch kader, zich ervan te verzekeren dat de annulering van de activiteiten die in de partnershipovereenkomst zijn opgenomen geen gevolgen heeft voor de subsidie.

Info : FAQ voor het ESF-partnership (cf. programmafiche).
02.04.2020
ESF VLAANDEREN (2014-2020)

Cf. ESF-nieuws n.a.v. de coronamaatregelen op de site van het ESF-agentschap (cf. programmafiche) .
29.04.2020
AMIF (2014-2020)

Maatregelen voor projecten die door Covid-19 beïnvloed zijn :
- subsidiabiliteit van de personeelskosten
- meer flexibiliteit voor de geplande doelstellingen
- mogelijke verlenging van de projecten (maar 3 beperkingen)
- oplossingen indien problemen bij de implementatie van de
  projecten

Voor meer details : cf. Communicatie covid-19 (cf. programmafiche)
27.04.2020
LIFE (2014-2020)

- belangrijke wijziging : financiële steun aan derden om de kosten van lokale initiatieven te
  financieren (cf. programmafiche)
- andere wijzigingen worden momenteel overwogen en zullen binnenkort medegedeeld worden
  (eind april)
20.04.2020
Verlenging deadline voor de oproepen van volgende programma’s :
- CSO-LA
- Erasmus+
- Europees Solidariteitskorps
- Rechten, Gelijkheid en Burgerschap

Cf. fiches en overzicht projectoproepen
17.03.2020
De informatiesessies zijn ofwel geannuleerd ofwel omgezet in online infosessies.  De oorspronkelijk geplande data zijn soms gewijzigd.

Voor meer info : raadpleeg onze agenda ‘Informatiesessies’.
 02.04.2020
De EU-respons op Covid-19 : cf. actua 27.04.2020.  Terug naar de bovenkant van de pagina
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links