Federale overheid

De COVID-19-epidemie heeft een belangrijke impact op de subsidies.  In deze tabel nemen wij de verschillende maatregelen op die door de verschillende subsidiërende instanties beslist werden.
Federale overheid


POD Maatschappelijke IntegratieTerug naar de bovenkant van de pagina


Interpellatie van de Minister van Sociale integratie

De drie OCMW-federaties hebben de Minister van Sociale integratie geïnterpelleerd en herhalen hun verzoek voor een structurele herfinanciering, alsook de verlenging van de Covid-steunmaatregelen in 2022.

PB van 27.10.2021.
27.10.2021
Materiële hulp

Karine Lalieux, Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris, heeft een aanvullend budget vrijgemaakt om de armoede te helpen bestrijden en extra steun te realiseren voor de meest behoeftigen in deze tijden van crisis.

Dit jaar is het daarom mogelijk om een speciale bestelling ‘materiële hulp’ te plaatsen – naast de gewone (reeds bestelde) FEAD-producten.

Cf. info en bestelbon in deze fiche.
NEWSLETTER FEAD
30.09.2021
Premie voor mensen met het leefloon, een IT/IVT of IGO-uitkering

Een premie van 25 euro wordt gedurende drie maanden - tot 31 december 2021 - uitgekeerd aan alle voor mensen met een leefloon, met een integratietegemoetkoming, een inkomensvervangende tegemoetkoming of een IGO-uitkering. Dit gaat over een budget van 40 miljoen euro.

PB van 23.09.2021 van min. K. Lalieux

Cf. Punt 3 van de verlengde maatregelen door de Kern op 24.09.2021 (infra).
23.09.2021
Voedselhulp

De regering heeft beslist om deze vorm van hulpverlening ook in de tweede helft van 2021 mogelijk te maken, aangezien de nood aan deze basisvorm van hulpverlening niet van de baan is.

E-cho van 09.07.2021 – Fiche ‘Voedselhulp’.
e-cho
09.07.2021
Verlenging van 4 maatregelen

De regering heeft beslist om 4 maatregelen te verlengen tot 30 september 2021 :
1. Verlenging van de maatregel tot verhoging van het terugbetalingspercentage van het leefloon
    met 15%
2. Verlenging van de maatregel tot toekenning van een tijdelijke premie van 50 euro aan de
    gerechtigden op een (equivalent) leefloon
3. Verlenging van de maatregel tot verhoging van de GPMI-toelage voor jongeren en studenten
    met 10%
4. Verlenging van de maatregel tot gelijkstelling van het bedrag van de socio-professionele
    vrijstelling voor beurs- en niet-beursstudenten en tot vrijstelling van het loon van een
    leefloongerechtigde die tewerkgesteld wordt in een vitale sector

Deze tekst werd ondertussen bij het Parlement ingediend : cf. E-cho van 18.06.2021.

Stopzetting van de maatregelen 1, 3 en 4 op 1 oktober 2021.
e-cho
18.06.2021

01.10.2021
Personen met een handicap

De tijdelijke werkloosheidsuitkeringen wegens overmacht ingevolge het coronavirus Covid-19 worden gelijkgesteld met arbeidsinkomen, zodat er bijgevolg geen rekening mee wordt gehouden voor de berekening van de integratietegemoetkoming.

Toepassingsperiode : van 01.03.2020 t/m 30.06.2021.

KB van 26.05.2021 tot wijziging van het KB van 06.07.1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming (B.S., 08.06.2021) – Inforum nr. 345773.

Verlenging van de toepassingsperiode tot en met 30 september 2021.

Cf. MR van 11.06.2021.

KB van 29.08.2021 tot wijziging van het KB 06.07.1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming (B.S., 10.09.2021) – Inforum nr 349201.
08.06.2021


11.06.202110.09.2021
OCMW – Zelfstandigen

De POD MI heeft, in samenwerking met de federaties van OCMW's, specifieke informatie opgesteld voor maatschappelijk werkers die steunaanvragen van zelfstandigen ontvangen : www.mi-is.be.
e-cho
04.06.2021
Programmatie FEAD verlengd voor 2 jaar

Normaal moest de campagne 2020 de laatste zijn in het kader van het FEAD (waarvan de duur van de programmatieperiode liep van 2014 tot 2020) en had het vanaf 2021 vervangen moeten worden door een nieuw fonds, ESF+, waarin het geïntegreerd moest worden.

In het kader van de mondiale gezondheidscrisis heeft de Europese Commissie echter een pakket “herstelbijstand voor cohesie en de regio’s van Europa” (REACT-EU) goedgekeurd. Dit is een initiatief dat het antwoord van de EU op de coronacrisis behoudt en uitbreidt. Dit initiatief wil bijdragen tot een economisch herstel door nieuwe en extra middelen ter beschikking te stellen van de bestaande programma’s van het cohesiebeleid (en dus, onder andere, aan het FEAD).

Bovendien waren de Europese regelgevingen die het kader van het ESF+ bepalen nog niet formeel goedgekeurd door de Europese instellingen, waardoor de opstart van het ESF+ vanaf 2021 onmogelijk was. De campagne 2021 (en ook de campagne 2022) zullen dus verder worden gevoerd in het kader van het FEAD, zoals dit sinds 2014 het geval is (cf. Programmafiche).

De programmatie FEAD zal voedingsproducten blijven leveren voor de volgende 2 campagnes, de campagnes 2021 en 2022 (cf. fiche ‘Levensmiddelen’). De nieuwe programmatie in het kader van ESF + 2021-2027 zal effectief starten vanaf de campagne 2023.
e-cho FEAD
11.05.2021
Bestuursovereenkomst 2021-2023

De minister van maatschappelijke integratie en armoedebestrijding, Karine Lalieux, heeft de nieuwe bestuursovereenkomst 2021-2023 ondertekend : www.mi-is.be.

In de specifieke context van de covid-19-crisis zullen de werkzaamheden van de werkgroep "Sociale Impact Covid-19" en de monitoring van de OCMW's worden voortgezet : WG SIC.
e-cho
11.05.2021
Voedselhulp

De vertegenwoordigers van de organisaties voor voedselhulp hebben de POD MI gewaarschuwd dat zij te kampen hebben met een tekort aan schenkingen van voedseloverschotten, terwijl er een toename van de aanvragen is.

Ter herinnering : bepaalde OCMW’s beschikken nog over middelen i.v.m. de subsidie voor voedselhulp (cf. fiche) – Deadline : 30.06.2021.

Ter informatie : de duur van deze subsidie zal niet verlengd worden, maar de Minister van Armoedebestrijding werkt aan een nieuw project van 2 miljoen euro met als doel deze hulp te waarborgen voor het tweede deel van het jaar.

Betreffende de partnerschappen met de organisaties voor voedselhulp die actief zijn op het grondgebied van de gemeente : cf. De Koning Boudewijnstichting lanceert op dit ogenblik een projectoproep inzake ‘voedselhulpinitiatieven’ (Voedeselschakelt) waarbij partnerschappen tussen organisaties en OCMW’s aangemoedigd worden.
e-cho
30.04.2021
Akkoord welvaartsenveloppe

Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie Karine Lalieux is tevreden over het akkoord tussen de sociale partners over de verdeling van de welvaartsenveloppe van 700 miljoen euro.

“Dit compromis zorgt voor meer koopkracht voor mensen met een uitkering, werkloosheid, personen met een handicap, zieken of gepensioneerden. Meer dan welkom in deze coronatijden.”

Meer info in het PB van 19.04.2021.
19.04.2021
Kosten gelinkt aan de vaccinatie tegen COVID-19

Betreffende de vervoersmiddelen om zich naar een centrum te verplaatsen : de OCMW’s kunnen, met eigen middelen, een tenlasteneming organiseren via de sociale taxi.

Meer info over de tenlasteneming van de kosten gelinkt aan de vaccinatie tegen COVID-19 in de newsletter E-cho van 19.04.2021.

Cf. fiche ‘Taxicheques’.
e-cho
19.04.2021
Jongeren en studenten

De Minister voorziet twee maatregelen :
- jongeren tussen 18 en 25 jaar helpen
- steun aan de OCMW’s in het kader van het GPMI voor jongeren en studenten die een leefloon
  ontvangen

Budget : 24 miljoen euro
Subsidieperiode : van 1 april tot 31 december 2021
Indienen verslag : 28 februari 2022

Meer info over de verdeling en de modaliteiten (cf. fiche 'Zoom 18/25') :
- Omzendbrief betreffende de te verlenen steun aan jongeren en studenten in het kader
  van de COVID-19 crisis – Maatregel Zoom 18/25 (www.mi-is.be)
- KB van 03.03.2021 ter ondersteuning van jongeren en studenten in een kwetsbare
  situatie ingevolge de COVID-19-crisis (B.S., 29.03.2021) – Inforum nr 343780
e-cho
29.03.2021
Voedselhulp en hygiënische hulpmiddelen in 2021 en 2022

Minister van Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding Karine Lalieux besliste om 54 miljoen euro vrij te maken voor voedselhulp en hygiënische hulpmiddelen. Het stijgend aantal aanvragen en begunstigden noopt tot actie. Dit gaat op voor de periode 2021-2022.

PB van 23.02.2021.
23.02.2021
Bijkomende steun voor jongeren en studenten

De ministerraad kwam vrijdag overeen om 30 miljoen euro toe te kennen aan de OCMW’s voor extra hulp. Dit gaat naar jongeren en studenten van 18 tot 25 jaar.

Deze 30 miljoen euro komt bovenop de andere aangekondigde maatregelen, waaronder de verlenging van de steun voor beursstudenten met inkomen.

PB van 12.02.2021 van Minister K. Lalieux.

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Armoedebestrijding Karine Lalieux een ontwerp van koninklijk besluit goed ter ondersteuning van jongeren en studenten in een kwetsbare situatie ingevolge de COVID-19-crisis :
* Subsidie toegekend aan de OCMW’s : 24 miljoen euro
* Subsidieperiode : van 1 april 2021 tot en met 31 december 2021
* Het ontwerp van KB wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

MR van 26.02.2021.
12.02.2021

26.02.2021
Subsidie ‘Covid-19’ voor de OCMW’s

10 miljoen euro extra voor de uitgaven betreffende de personeels- en werkingskosten alsmede de investering in het kader van de coronavirus Covid-19 epidemie

Cf. KB in de fiche « COVID-19 : doelgroep OCMW’s ».
19.01.2021
Psychologisch welzijn

Toekenning van een subsidie aan de OCMW’s voor de periode van 01.12.2020 tot 31.12.2021 teneinde :
- het psychologische welzijn van de gebruikers te bevorderen
- psychologische problemen ten gevolge van het sociaal isolement te bestrijden
- het begrip en de toepassing van de preventieve gezondheidsmaatregelen te verbeteren

KB van 24.12.2021 houdende maatregelen ter bevordering van het psychologisch welzijn van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en ter verbetering van de toepassing van de preventieve gezondheidsmaatregelen (B.S., 14.01.2021) – Inforum nr 342009Fiche BDS.
14.01.2021
Betaalbare en hoogwaardige laptops ter bevordering van de digitale inclusie

Circular.brussels heeft een duidelijke doelstelling om positieve impact te creëren op lokaal niveau. Wij verbinden en versterken lokale gemeenschappen in Brussel d.m.v. circulair en sociaal ondernemerschap. Wij voorzien op een duurzame en betaalbare manier, hoogwaardige 2de hands IT-producten (voor gezinnen met een laag inkomen, scholen, …) en helpen de ecologische voetafdruk van het BHG te verminderen door de ecologische inzameling, hergebruik en recyclage van afgedankte IT-materialen bij bedrijven.

Meer info : contact@circular.brussels - www.circular.brussels
E-cho
22.12.2020
Subsidie ‘Covid-19’ voor de OCMW’s

Publicatie van de wet die de periode tot 31.12.2021 verlengt van de toelage toegekend aan de OCMW’s in het kader van het coronavirus Covid-19 om materiële, sociale, geneeskundige, sociaal-geneeskundige of psychologische dienstverlening aan nieuwe begunstigden te bieden.

Wet van 27.10.2020 tot wijziging van de art. 5, par. 2 en 6 van het KB 13.05.2020 houdende het invoeren van een subsidie 'COVID-19' voor de doelgroep van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (B.S., 30.11.2020) – Inforum nr 340515Fiche.
30.11.2020
SAVE THE  DATE
Webinar op vrijdag 2 oktober 2020 van 9u30 tot 11 uur

“Hoe kunnen OCMW’s de verschillende maatregelen gebruiken die de federale overheid genomen heeft om de slachtoffers van de gezondheidscrisis te helpen?”

Inschrijvingsformulier, programma, te behandelen vragen tijdens de webinar, …


Herbekijk het webinar : integrale opname (YouTube).
E-cho
11.09.2020
E-cho
18.09.2020

E-cho
05.10.2020
Fonds voor participatie en sociale activering (cf. fiche)

- publicatie van het KB in het Belgisch Staatsblad
- budget voor de eerste 6 maanden
- enkele wijzigingen op het niveau van de besteding van de
  toelage, o.a. ten gevolge van de Covid-19-crisis

Meer info op de site van de POD MI.

Publicatie in het BS van het budget voor de tweede helft van het jaar 2020.
E-cho
21.08.202022.12.2020
Leefloon / Hulpverlening

* Tijdelijke verhoging van 15% van het terugbetalingspercentage van het leefloon :
   cf. Omzendbrief van 06.07.2020
   De regering heeft besloten om de maatregel te verlengen tot 31 maart 2021. Het voorontwerp
   van wet zal aan het Parlement voorgelegd worden. Het voorschot van 85% is reeds betaald.

* Toekenning van een premie van 50 euro per leefloon begunstigde of begunstigden van een
   hulpverlening equivalent aan het leefloon : cf. Omzendbrief van 09.07.2020
   De regering heeft besloten om de maatregel te verlengen tot 31 maart 2021. Het voorontwerp
   van wet zal aan het Parlement voorgelegd worden. Het voorschot van 85% is reeds betaald.

- Er wordt aan sommige OCMW’s gevraagd om hun achterstand zo snel mogelijk weg te werken en
  de premie maandelijks aan de begunstigden uit te betalen samen met het leefloon of een hulp-
  verlening aan het leefloon
- een voorschot van 85% van het totale bedrag dat overeenkomt met 6 maanden premies zal
  binnenkort aan de OCMW’s gestort worden

Cf. E-cho van 14.08.2020

De tijdelijke verhoging van het terugbetalingspercentage van het leefloon en de premie van 50 euro werden verlengd tot 31.03.2021.

Wet van 20.12.2020 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (B.S, 30.12.2020) – Inforum nr 341699 [Titel 3]

E-cho
14.07.2020

E-cho
11.12.2020

E-cho
14.08.2020
E-cho
11.12.2020

E-cho
14.08.2020


30.12.2020
OCMW – Bijkomende sociale hulp

Omzendbrief van 15.10.2020 (cf. fiche) :
- toelageperiode : t/m 31.12.2021
- indienen verslag : 28.12.2020 (één verslag voor de jaren 2020 en 2021)

De Kamercommissie Sociale zaken heeft een wetsvoorstel goedgekeurd voor de verlenging van de periode waarin de federale COVID-19-maatregel van 125 miljoen euro kan gebruikt worden om de slachtoffers van de gezondheidscrisis te helpen.
Deze wet zal binnenkort in het BS gepubliceerd worden en een omzendbrief met praktische richtlijnen is in opmaak. De documenten zullen in deze fiche vermeld worden.

De Ministerraad heeft de toekenning van een subsidie van 110 miljoen euro goedgekeurd voor bijkomende sociale hulp aan de doelgroepen van de OCMW’s, als gevolg van de Covid-19-crisis (aanvulling op het eerste bedrag van 15 miljoen euro dat in mei laatsleden werd vrijgemaakt : cf. fiche).

Bovendien zal er een bedrag van 10 miljoen euro worden toegekend aan de OCMW’s om de personeelskosten te dekken voor het beheer van deze nieuwe aanvragen, maar ook om initiatieven te nemen die toelaten de groepen te bereiken die niet de gepaste hulp gevonden zouden hebben.

Cf. PB van de Ministerraad van 26.06.2020

Vraag tot aanwending van de subsidies tot 31 december 2021 : cf. Brief van de 3 OCMW-Federaties van 03.07.2020 aan de Eerste Minister.

KB van 03.07.2020 tot wijziging van het KB van 13 mei 2020 houdende het invoeren van een subsidie “COVID−19” voor de doelgroep van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (B.S., 09.07.2020) – Inforum nr 337687 - cf. fiche

Nieuwe brief van de 3 OCMW-Federaties van 11.09.2020 aan de Minister van Maatschappelijke integratie met de vraag om de subsidiabiliteitsperiode te verlengen tot 2021.


E-cho
16.10.2020


News
07.10.2020

26.06.2020

03.07.2020


09.07.202011.09.2020
Gas- en Elektriciteitsfonds

De bedragen worden geïndexeerd voor de jaren 2019 en 2020, goed voor een bijkomend bedrag van 12.501.447 euro.

Cf. Omzendbrief van 22.06.2020 voor meer details inzake de verdeling, het gebruik, de uitbetaling, … (cf. fiche).

De federale regering heeft beslist om de doelgroep die recht heeft op een sociaal tarief voor gas en elektriciteit uit te breiden :
- Budget : 176 miljoen euro
- Categorieën van begunstigden : iedereen met recht op ‘verhoogde tegemoetkoming
  (o.m. gepensioneerden, eenoudergezinnen, personen met een inkomen van max. 20.000 euro
  bruto per jaar)
- Periode : februari tot december 2021

Om de uitbreiding van de doelgroep mogelijk te maken, wil de meerderheid de elektriciteitswet en de gaswet laten aanpassen. De wetswijziging wordt donderdag 10 december voorgelegd aan het parlement.

PB van 08.12.2020 van minister PY Dermagne.

Programmawet van 20.12.2020 (B.S., 30.12.2020) [Titel 7. Sociaal tarief] – Inforum nr 340712.
22.06.202008.12.2020

30.12.2020
Maatregelen ter ondersteuning van de OCMW’s en hun cliënten :

- verhoging uitkering van de leefloongerechtigden, personen met een beperking en IGO-
  gerechtigden
- de subsidies voor voedselhulp worden opnieuw met 3 miljoen euro verhoogd
- Tijdelijke verhoging van het terugbetalingspercentage met 15% voor nieuwe leefloondossiers
  tussen juni en december 2020

Info :
- Cf. Federale superkern van 06.06.2020 (www.premier.be) : maatregelen onder voorbehoud van
  de publicatie van de KB's  in het Belgisch Staatsblad.
- Cf. Goedkeuring van een ontwerp van KB (Ministerraad van 19.06.2020).

- KB nr 43 van 26.06.2020 tot wijziging van de Wet van 26.05.2002 met het oog op een tijdelijke
  verhoging van het terugbetalingspercentage van het leefloon door de Staat ten opzichte van de
  OCMW’s in het kader van COVID-19 (B.S., 03.07.2020).
- Inforum nr 337523
- Rondzendbrief van 29.06.2020 op de site van de POD MI (e-cho van 03.07.2020)
06.06.2020
20.06.202003.07.2020
Richtlijnen voor de OCMW’s met o.m. een overzicht van de financiële steun die door de federale overheid werd toegekend :
- Instructies vanaf 18.05.2020
- Webinar van 11 juni 2020
 20.05.2020
Subsidie ‘Covid-19’ voor de OCMW’s

Aan de centra wordt een toelage toegekend om hen toe te laten materiële, sociale, geneeskundige, sociaal-geneeskundige of psychologische dienstverlening te bieden aan gebruikers die een deel van hun inkomen verloren zijn in het kader van COVID-19 en die niet langer het hoofd kunnen bieden aan de dagelijkse kosten of de kosten in verband met medische zorgen.

Budget : 15 miljoen euro (waarvan bijna 4 miljoen euro voor de Brusselse OCMW’s)

Meer info in deze fiche “COVID-19 : doelgroep OCMW’s”.
19.05.2020
Voedselhulp

Een bijkomende subsidie voor een totaal bedrag van 3 miljoen euro wordt aan de OCMW’s verleend voor dringende maatregelen inzake voedselhulp.

Meer info : cf. fiche.(update dd. 01/07/2020)

De minister bevoegd voor Maatschappelijke Integratie heeft beslist om :
- het budget te verdubbelen tot 6 miljoen euro
- de subsidieperiode te verlengen tot 31 december 2020

De regering heeft besloten de maatregel te verlengen tot 30 juni 2021 tot en voegde ook een extra 6 miljoen toe (bovenop de reeds toegekende en uitbetaalde 6 miljoen euro.
Het KB van 10.12.2020 werd in het BS gepubliceerd : cf. fiche.
03.04.2020

01.07.2020
E-cho
11.12.2020
22.12.2020
Federale prijs armoedebestrijding

Verlenging deadline tot 24 mei (cf. fiche).
02.04.2020
OCMW’s – FEAD

Oprichting van de rubriek ‘Coronavirus COVID-19’, regelmatig geüpdatet, met alle maatregelen, instructies, vragen/antwoorden, … terzake.
18.03.2020
 
Maatregelen OCMW’s : FAQ - Samenvattende tabel - Folder  
FOD EconomieTerug naar de bovenkant van de pagina
Dienstencheques en Schoolvervoer

De Minister van Economie en Werk maakt het mogelijk om in de sectoren van de dienstencheques en het schoolvervoer een beroep te doen op tijdelijke werkloosheid in halve dagen tot en met 30.06.2021.

KB van 02.05.2021 tot het toekennen van tijdelijke werkloosheidsuitkeringen aan sommige werknemers die als gevolg van COVID-19 een deel van hun volledige arbeidsdag verliezen
(B.S., 10.05.2021) – Inforum nr 344685.
10.05.2021

Dag van de Ambachten wordt Maand van de Ambachten

De ‘Dag van de Ambachten’ stond aanvankelijk gepland op 15 november maar is nu, wegens de gezondheidscrisis, getransformeerd naar een nieuw concept dat de hele maand december zal doorlopen : de ‘Maand van de Ambachten’.

De coronacrisis heeft nl. zowel de noodzaak aangetoond van een terugkeer naar de lokale productie als de wens van de consument om over nuttige, kwalitatief hoogstaande producten te beschikken.

Bijgevolg zal gedurende de hele maand december een mediacampagne worden gevoerd met als doel onze ambachtslieden te promoten en de bevolking aan te moedigen hen
te steunen door bijvoorbeeld de eindejaarsaankopen bij hen te doen.

PB van 03.11.2020 van de Minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s.
03.11.2020
Evenementensector

Begeleidende maatregelen voor de publieke en private evenementensector (culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, sportieve en recreatieve aard) : tegoedbon i.p.v. terugbetaling.

Meer info :
- MB van 19.03.2020 (B.S., 20.03.2020) – Inforum nr. 334755
- MB van 07.04.2020 wijz. MB van 19.03.2020 (B.S., 09.04.2020) – Inforum nr. 335271

Verlenging van de maatregelen genomen in het MB van 19.03.2020 (van kracht tot 30.09.2020, supra) tot 31.12.2020.

Meer info : MB van 14.09.2020 (B.S., 18.09.2020) – Inforum nr 338859.

Verlenging van de maatregelen genomen in het MB van 14.09.2020 (van kracht tot 31.12.2020, supra) tot 01.07.2021.
Meer info : MB van 15.12.2020 (B.S., 21.12.2020) – Inforum nr 341499.

Bevestiging van de MB van 14.09.2020 en 15.12.2020 op 04.03.2021.
Meer info : MB van 25.02.2021 (B.S., 04.03.2021) – Inforum nr 343134.

Verlenging van de maatregelen genomen in het MB van 14.09.2020 (van kracht tot 31.12.2020, supra) tot 01.10.2021.
Meer info : MB van 12.05.2021 (B.S., 25.05.2021) – Inforum nr 345205.

Bevestiging van het MB van 12.05.2021 op 25.05.2021.
Meer info : MB van 31.08.2021 (B.S., 13.09.2021) – Inforum 349242.


20.03.2020

09.04.2020

18.09.2020
15.12.202004.03.2021


25.05.202113.09.2021
Minister van Veiligheid en Binnenlandse ZakenTerug naar de bovenkant van de pagina
In inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, recreatieve, toeristische, sportieve en horecasector, kunnen sommige activiteiten terug plaatsvinden in het kader van een geleidelijke afbouw van de maatregelen tegen het virus.

Info : MB van 25.05.2020 (B.S., 25.05.2020) – Inforum nr 336463
25.05.2020
Terug naar de bovenkant van de paginaFOD FinanciënBelgian Recovery Fund

De minister van Financiën Vincent Van Peteghem en staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen Thomas Dermine lanceren vandaag het Belgian Recovery Fund. In totaal zal via dit fonds tot 350 miljoen euro geïnvesteerd worden om de solvabiliteit van Belgische bedrijven die werken aan een ambitieus en duurzaam businessplan te versterken. Het fonds is een eerste belangrijke stap in de uitwerking van het Transformatiefonds van Minister Van Peteghem.

Meer info in het PB van 02.09.2021.
02.09.2021
Wederopbouwreserve voor vennootschappen

Omwille van het coronavirus covid-19, voorziet deze wet in het aanleggen van een wederopbouwreserve door de vennootschappen bij het verstrijken van het belastbaar tijdperk dat verbonden is aan een van de aanslagjaren 2022, 2023 of 2024. Deze wederopbouwreserve wordt vrijgesteld van de vennootschapsbelasting binnen de grenzen en onder de voorwaarden bepaald door deze wet.

De regeling is immers bedoeld om ondernemingen te helpen die in beginsel gezond zijn, maar door de COVID-19-pandemie tijdelijk liquiditeitsproblemen hebben.

Wet van 19.11.2020 houdende de invoering van een wederopbouwreserve voor vennootschappen (B.S., 01.12.2020) – Inforum nr 340529.
01.12.2020
Nieuwe steunmaatregelen

De Regering vaardigde volgende maatregelen uit :
- toekenning van betalingstermijnen voor de sociale bijdragen die verschuldigd zijn door de
  werkgevers voor het 3de en 4de kwartaal van 2020
- een subsidie voor het sectorfonds van de horeca om te waarborgen dat de werknemers van de
  sector hun eindejaarspremie uitbetaald krijgen
- de verdubbeling van het bedrag van de financiële uitkering in het kader van de tijdelijke
  crisismaatregel overbruggingsrecht voor zelfstandigen (1)(2)(3)(4)
- de toekenning van een premie aan bepaalde categorieën van werkgevers (o.a. in de
  commerciële, sportieve en culturele sector) voor de betaling van de aan de RSZ verschuldigde
  bedragen voor het 3de kwartaal 2020

Wet van 24.11.2020 met het oog op steunmaatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie (B.S., 30.11.2020) – Inforum nr 340521.

(1) Verlenging van deze maatregel tot 31.12.2020 : KB van 22.12.2020 (B.S., 31.12.2020) – Inforum 341742.
(2) Tijdelijk versoepeling van de toekenningsvoorwaarden en nadere regels van het overbruggings-recht en gelijkstelling op vlak van pensioenen : Wet van 22.12.2020 (B.S., 31.12.2020) – Inforum nr 341724.
(3) Verlenging van deze maatregel voor de maand februari 2021 : Wet van 28.02.2021
(B.S., 25.03.2021) – Inforum nr 343681.

(4) Verlenging van deze maatregel tot 30.06.2021 : KB van 25.03.2021 (B.S., 07.04.2021) – Inforum nr 343939.
30.11.202031.12.2020
25.03.2021

07.04.2021
Vrijstelling inkomstenbelasting

De Algemene Directie van de FOD Financiën verzoekt de openbare diensten (gewesten, gemeenschappen, provincies, gemeenten) om de informatie mee te delen over de vrijstelling van inkomstenbelasting voor de vergoedingen die ze hebben toegekend aan belastingsplichtigen naar aanleiding van de COVID-19-pandemie (COVID-steunmaatregelen) (wet van 29.05.2020). Deze mededeling wordt gedaan met behulp van formulier 281.99 (waarvan het model aan deze kennisgeving is toegevoegd) dat speciaal voor dit doel is ontworpen.

- Inforum nr 340190
- Bericht aan de Openbare Diensten (Gewest., Gemeensch., Prov., Gemeenten) (B.S., 18.11.2020).

Herinnering: Bericht van 22.12.2020 (B.S., 22.12.2020) – Inforum 341551.
18.11.202031.12.2020
Vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing

Cf. te verstrekken elementen in het KB van 22.08.2020 houdende uitvoering van art. 2, achtste lid, van de wet 15.07.2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (CORONA III), met betrekking tot de vrijstelling van doorstorting van bedrijfs-voorheffing (B.S., 31.08.2020) – Inforum nr 338543

Cf. compensatiemaatregel in het KB van 27.09.2020 tot wijziging van het KB van 22.08.2020
(B.S., 01.10.2020) – Inforum nr 339168.


31.08.2020
01.10.2020
Staatswaarborg

De Regering verstrekt, onder bepaalde voorwaarden, een staatswaarborg voor bepaalde kredieten aan o.m. de overheidsentiteiten (cf. S.13) : non-profitsector (vzw’s, ziekenhuizen, …).

Cf. Wet van 20.07.2020 tot verstrekking van een staats-waarborg voor bepaalde kredieten aan KMO’s in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus en tot wijziging van de wet 25.04.2014 op het statuut en toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen (B.S., 24.07.2020) – Inforumnr 338016

Wet van 27.03.2020 tot machtiging van de Koning om een staatswaarborg te verstrekken voor bepaalde kredieten in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus wijz. van de wet van 25 april 2014 op het statuut en toezicht op krediet-instellingen en beursvennootschappen (B.S., 31.03.2020) – Inforum nr 335020

* Garantie tot 30.09.2020

KB van 14.04.2020 tot toekenning van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus (B.S., 15.04.2020) – Inforum nr 335390

* Verlenging van de garantie tot 31.12.2020

KB van 16.09.2020 wijz. KB van 14.04.2020 tot toekenning van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus (B.S., 28.09.2020) – Inforum nr 339066

* Verlenging van de garantie tot 30.06.2021
KB van 24.12.2020 tot verlenging van de toekenningstermijn en de maximumduur van de in aanmerking komende kredieten voor een staatswaarborg voor bepaalde kredieten aan KMO’s in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus, en daarmee verbonden maatregelen (B.S., 30.12.2020) – Inforum no 341705.

* Nadere afrekening van vergoedingen voor de verleende staatswaarborg
MB van 18.03.2021 tot uitvoering van art. 30 en 32 van het KB 14.04.2020 tot toekenning van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus
(B.S., 30.03.2021) – Inforum nr 343821.

* Verlenging van de garantie tot 31.12.2021.
KB van 14.06.2021 tot wijziging van KB 24.12.2020 (supra) – B.S., 23.06.2021 – Inforum nr. 347165.


24.07.202031.03.2020
15.04.202028.09.2020
30.12.2020

30.03.2021
23.06.2021
Diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 :
- een verhoging van het percentage van de belastingvermindering voor giften in 2020 aan erkende
  instellingen (o.a. de OCMW’s) en vzw’s
- uitgaven voor kinderoppas
- een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor ondernemingen die gebruik hebben
  gemaakt van het stelsel van tijdelijke werkloosheid
- een BTW-regeling voor onttrekkingen van computers met het oog op een ‘levering om niet’ aan
  scholen
- een tijdelijke verhoging van de aftrekbaarheid van kosten verbonden aan de organisatie van
  evenementen en de catering
- een verlenging tot 31.12.21020 van enkele reeds genomen maatregelen door de wet van
  29.05.2020 (art. 3, 5, 16, 20 en 27).
- …

Cf. Wet van 15.07.2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (CORONA III) (B.S., 23.07.2020) – Inforum no 337956

Model van attest inzake de opvang van kinderen : cf. KB van 20.07.2020 tot vastlegging van het model van attest bedoeld in artikel 16, § 4, 3° van de wet van 29 mei 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie, wat de uitgaven voor kinderoppas betreft (B.S., 27.07.2020) – Inforum nr 338034
24.07.2020
27.07.2020
De kosten verbonden aan giften in natura die tussen 01.03.2020 en 01.09.2020 worden gedaan, worden beschouwd als aftrekbare beroepskosten :
- OCMW’s (art. 4, 1°, b)
- Scholen (art. 5) : computers

Cf. Wet van 29.05.2020 houdende diverse dringende fiscale bepa-lingen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (B.S., 11.06.2020 – Inforum nr 336929)
12.06.2020
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal OverlegTerug naar de bovenkant van de pagina


Tijdelijke werkloosheid voor de opvang van een kind

Tijdelijke werkloosheid door overmacht voor werknemers als hun kind door de coronamaatregelen niet naar het kinderdagverblijf, de school of een centrum voor opvang van personen met een handicap kan gaan.
Meer info : www.rva.be.
28.09.2021
Tijdelijke werkloosheid door de coronavirus Covid-19

Verlenging van de vereenvoudigde procedure tot en met 31.12.2021.

Meer info : www.rva.be.
24.09.2021
Tijdelijke / volledige werkloosheid

De minister van Werk Pierre-Yves Dermagne verlengt tot 30.09.2021 diverse maatregelen, o.m. de maatregelen om :
- het inkomensniveau van tijdelijke en volledig werklozen te garanderen
- de procedures voor het aanvragen van tijdelijke werkloosheidsuitkeringen te vereenvoudigen
- tijdelijke werklozen en werklozen met bedrijfstoeslagen tijdelijk naar werk in vitale sectoren te
  leiden

KB van 11.07.2021 tot verlenging van diverse maatregelen genomen op vlak van werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (B.S., 19.07.2021) – Inforumnr 347964.
19.07.2021
Verenigingswerk

De minister van Werk Pierre-Yves Dermagne heeft beslist om tijdelijk het maximaal maandelijks bedrag te verdubbelen van de vergoeding van verenigingswerk voor het derde kwartaal van 2021, voor bepaalde sportactiviteiten die kunnen worden verricht in het kader van het verenigingswerk bedoeld in de wet 24.12.2020 (animator, sporttrainer, …).

KB van 24.06.2021 KB tot uitvoering van art. 27, par. 3, tweede lid, van de wet 24.12.2020 betr. het verenigingswerk (B.S., 29.06.2021) – Inforum nr. 347316.

Wet van 24.12.2020 betreffende het verenigingswerk (B.S., 31.12.2020) – Inforum nr. 341728.
29.06.2021
Tijdelijke werkloosheid door de coronacrisis Covid-19

Verlenging van de vereenvoudigde procedure tot en met 30.09.2021.

Meer info : www.rva.be.
10.06.2021
Loopbaanonderbreking – Tijdskrediet – Thematische verloven

In de strijd tegen het coronavirus werden de maatregelen voor de werknemers in loopbaanonderbreking, tijdskrediet of thematisch verlof gewijzigd en verlengd tot en met 30.06.2021. Die maatregelen zijn van toepassing op de gedeeltelijke en volledige onderbrekingen.

Meer info : www.rva.be.
14.04.2021
Bijdragen jaarlijkse vakantie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne en minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed tot uitstel van de bijdragen van jaarlijkse vakantie in de horeca en andere gesloten sectoren, in het kader van de strijd tegen de sociaaleconomische gevolgen van de coronapandemie.

MR van 02.04.2021.
02.04.2021
Tijdelijke werklozen in cruciale sectoren

Een tijdelijk werkloze kan tijdelijk tewerkgesteld worden bij een andere werkgever die behoort tot één van de cruciale sectoren in het kader van het coronavirus Covid-19, met behoud van 75 % van de werkloosheidsuitkering.

KB van 28.03.2021 tot het tijdelijk versoepelen van de voorwaarden waaronder tijdelijk werklozen kunnen worden tewerkgesteld in cruciale sectoren (B.S., 31.03.2021) – Inforum nr 343856.
31.03.2021
Tijdelijke werkloosheid voor de opvang van een kind

De werknemer die, als gevolg van de volledige of gedeeltelijke annulatie van een vakantiekamp of een buitenschoolse opvang in georganiseerd verband, tijdens de paasvakantie een minderjarig kind dat met hem samenwoont zelf moet opvangen, kan voor de dagen waarop hij instaat voor de opvang van het kind recht hebben op uitkeringen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona.

Meer info : www.rva.be.
26.03.2021
Sociale bijdragen

De Federale regering kent betalingstermijnen toe voor de sociale bijdragen die verschuldigd zijn door de werkgevers (bedoeld in de wet 27.06.1969) die ernstige economische moeilijkheden ondervinden ingevolge het coronavirus COVID-19 gedurende het eerste en tweede kwartaal 2021.

Deze maatregel geldt eveneens voor de bijdragen jaarlijkse vakantie voor het vakantiedienstjaar 2020 en voor de tot 30.09.2021 vervallen rechtzettingen van bijdragen behalve uitzonderingen.

Wet van 14.03.2021 houdende betalingstermijnen voor de aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid verschuldigde bijdragen voor het eerste en tweede kwartaal 2021 (B.S., 19.03.2021) – Inforum nr 343556.
19.03.2021
HoReCa – Cultuur - Evenementen

De Regering heeft beslist om een uitzonderlijke beschermingspremie van max. 780 euro te verlenen aan werknemers in sectoren die gesloten blijven en steunmaatregelen te verlengen voor werknemers die het hardst door de crisis zijn getroffen.

PB van 12.02.2021.

KB van 28.03.2021 betreffende het van een éénmalige premie voor tijdelijk werklozen met een laag loon, tewerkgesteld in een sector waar de activiteiten op bevel van de overheid moesten gestaakt worden (B.S., 31.03.2021) – Inforum nr 343843.

Verlenging van de referentieperiode met 12 maanden waarin de volledig werkloze moet bewijzen dat hij een bepaald aantal werkdagen of gelijkwaardige dagen heeft vervuld.

KB van 09.06.2021 tot het versoepelen van de toelaatbaarheidsvoorwaarden en van de voorwaarden waaronder een loon in rekening wordt gebracht voor het bepalen van het dagbedrag van de werkloosheidsuitkeringen en wijz. KB 28.03.2021 (supra) – B.S., 18.06.2021 – Inforum nr. 347096.
12.02.202131.03.202118.06.2021


Klein verlet voor vaccinatie

Vaccinatie tegen covid-19 zal worden beschouwd als klein verlet, net als bijvoorbeeld het bijwonen van een huwelijk, een verhuizing of andere grote levensgebeurtenissen. Concreet betekent dit dat alle werknemers het recht krijgen om vrijaf te nemen om zich te laten vaccineren zonder loonverlies.

PB van 05.02.2021.
05.02.2021
Tijdelijke werkloosheid

Om het verlies van een substantieel deel aan eindejaarspremie, als gevolg van technische werkloosheidsdagen omwille van het coronavirus Covid-19, te compenseren, heeft de regering beslist om een toeslag te verlenen op de uitkeringen wegens technische werkloosheid.

Cf. voorwaarden in het KB van 20.01.2021 betreffende het toekennen van een toeslag voor werknemers die in 2020 tijdelijk werkloos werden gesteld (B.S., 27.01.2021) – Inforum nr 342343.

Verlenging tot 30.06.2021 van verschillende maatregelen voorzien in het KB van 20.01.2021 (supra).

KB van 02.05.2021 tot verlenging van diverse maatregelen genomen op vlak van werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 en wijz. KB 20.01.2021 betr. het toekennen van een toeslag voor werknemers die in 2020 tijdelijk werkloos werden gesteld (B.S., 07.05.2021) – Inforum nr 344648.
27.01.2021
07.05.2021
CAO : arbeidsovereenkomst

Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) voorziet in voorwaarden voor de toepassing van de regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en de regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus Covid-19. Het doel is om ontslagen zo veel mogelijk te voorkomen en een maximale werkgelegenheid te behouden met inachtneming van de wettelijke en conventionele procedures voor de inlichting en raadpleging van de werknemers.

23.11.2020 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 148 van 07.10.2020, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling van een regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of een regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken voor bedienden als gevolg van de coronaviruscrisis (B.S., 15.01.2021) – Inforum nr 342058.
15.01.2021
CAO : schorsing / vermindering van arbeidsprestaties

Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) neutraliseert de periodes van schorsing of vermindering van arbeidsprestaties ten gevolge van de opname van een corona-tijdskrediet, een corona-landingsbaan en het corona-ouderschapsverlof voor de berekening van de tewerkstellingsvoorwaarden.

KB van 23.11.2020 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeids-overeenkomst nr. 103/5 van 07.10.2020, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27.06.2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen (B.S., 15.01.2021) – Inforum nr 342062.
15.01.2021
Gezins- en bejaardenhulp

De CAO van 10.09.2020 (van toepassing op de VG-werknemers) wordt verbindend verklaard waardoor volgend beleid kan uitgewerkt worden :
- enerzijds rond het voorkomen en verminderen van psychosociale risico’s op het werk (stress en
  agressie), zodat burn-out en langdurige afwezigheid zoveel mogelijk worden vermeden
- en anderzijds rond het bevorderen van re-integratie en de mogelijkheden voor progressieve
  werkhervatting na ziekte of ongeval

KB van 23.11.2020 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10.09.2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende het kaderakkoord voor het voorkomen en verminderen van stress, burn-out, agressie en andere psychosociale risico’s op het werk en ter bevordering van re-integratie en progressieve werkhervatting na ziekte of ongeval (B.S., 15.01.2021) – Inforum nr 342073.
15.01.2021
Werkloosheidsreglementering (minima – strijd tegen armoede)

Verhoging van bepaalde bedragen wat betreft de werkloosheidsuitkeringen (dagbedrag werkloosheids-, overbruggings- en inschakelingsuitkering).

KB van 22.12.2020 tot wijziging van het KB van 25.11.1991 houdende de werkloosheids-reglementering betreffende het verhogen van de minima in het kader van de strijd tegen de armoede (B.S., 13.01.2021) – Inforum nr 341989.

Rechtzetting van de datum van inwerkingtreding van boven vermeld KB : KB van 09.02.2021 tot wijziging van het KB van 22.12.2020 tot wijziging van het KB van 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering betreffende het verhogen van de minima in het kader van de strijd tegen de armoede (B.S., 22.02.2021) – Inforum nr 342891.
13.01.2021
22.02.2021
Tijdelijke werkloosheid (opvang van een kind)

Het corona-ouderschapsverlof is afgelopen op 30 september 2020. Van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021 hebben werknemers het recht om afwezig te zijn op het werk om te zorgen voor een kind dat door de coronamaatregelen niet naar het kinderdagverblijf, de school of naar een centrum voor opvang van personen met een handicap kan gaan.

Meer info op de site van de RVA.
12.01.2021
Bijkomende premie voor langdurig tijdelijke werklozen

De Federale regering voorziet een premie voor wie langer dan 2 maanden tijdelijk werkloos is geweest.

Voorwaarden, bedrag, procedure : www.rva.be.
18.12.2020
Tijdelijke werkloosheid door de coronacrisis

De federale regering heeft beslist om de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid opnieuw in te voeren voor alle werkgevers en werknemers van 01.10.2020 t/m 31.03.2021 (cf. info RVA dd. 06.11.2020).
06.11.2020
Tijdelijke werkloosheid voor werknemers

Wet van 23.10.2020 tot het openstellen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (coronavirus) voor werknemers in geval val sluiting van de school, opvang of centrum voor personen met een handicap van hun kind
(B.S., 30.10.2020) – Inforum nr 339880.
30.10.2020
Beschermingsuitkering

Vanaf 01.10.2020 staat de RVA in voor deze nieuwe uitkering, bestemd voor bepaalde rechthebbenden op inschakelings-uitkeringen bij wie het recht afloopt.

Meer info betreffende de voorwaarden, de modaliteiten, de erkenningen, … op de site van de RVA.
07.10.2020
IBO’s/Buitenschoolse kinderopvang

De cao van 19.12.2009 voorziet in een éénmalige premie van 614,06 euro voor het jaar 2019 voor de kinderbegeleiders van IBO/buitenschoolse opvang die ressorteren onder het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector (PC 331).

KB van 06.09.2020 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19.12.2019, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betr. de toekenning van een éénmalige premie voor het jaar 2019 voor de kinderbegeleiders van de initiatieven voor buitenschoolse opvang/buitenschoolse kinderopvang (B.S., 24.09.2020) – Inforum nr 338973
24.09.2020
Ondernemingen en sectoren uitzonderlijk hard getroffen door de coronacrisis

Thans zal er ook rekening gehouden worden met de dagen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de COVID-19-epidemie voor het bepalen van de ondernemingen in herstructurering in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en van de werkgevers in moeilijkheden in het kader van de startbaanverplichting (en niet meer enkel met de dagen van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen).

KB van 21.09.2020 KB wijz. KB 03.05.2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en van het KB 07.12.1992 betr. de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen (B.S., 24.09.2020) – Inforum nr 338975
24.09.2020
Culturele sector

Wijziging werkloosheidsreglementering voor werknemers in de culturele sector :
- voor de berekening van de werkloosheidsuitkering wordt tijdelijk geen rekening gehouden met
  inkomsten uit auteursrechten
- de werknemers in de kunstsector worden toegelaten tot het recht op werkloosheidsuitkeringen
  zonder dat zij een wachttijd moeten doorlopen wanneer zij aantonen dat zij voldoende artistieke
  activiteiten uitgeoefend hebben en dat zij hierop socialezekerheidsbijdragen betaald hebben

Meer info : cf. Wet van 15.07.2020 tot verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector (B.S., 27.07.2020) – Inforum nr 338030

Verlenging van de tijdelijke maatregelen in de werkloosheidswetgeving voor de culturele sector o.w.v. het coronavirus COVID-19 van 31.12.2020 tot 31.03.2021.

KB van 22.12.2020 tot verlenging van de maatregelen genomen door de wet 15.07.2020 tot verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector (B.S., 11.01.2021) – Inforum nr 341935.

Bijkomende maatregelen :
- de mogelijkheid voor de werknemers van de culturele sector om de prestaties te laten gelden die
  konden worden verricht in de periode van 14.03.2020 tot 30.06.2021 om het tijdelijke recht op
  werkloosheidsuitkeringen te openen
- een tijdelijke verhoging van het minimumbedrag van de werkloosheidsuitkering van de werklozen
  die behoren tot de groep van losse werknemers van de artistieke sector

KB van 02.05.2021 tot aanvulling van de maatregelen genomen door de wet 15.07.2020 tot verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector en tot tijdelijke verhoging van de minima van de uitkeringen van sommige werknemers tewerkgesteld in de artistieke sector (B.S., 07.05.2021) – Inforum nr 344646.

Verlenging van bepaalde maatregelen tot 30.09.2021 en 01.10.2021.

KB van 11.07.2021 tot verlenging van de maatregelen genomen door de wet 15.07.2020 tot verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector en door het KB 02.05.2021 tot aanvulling van de maatregelen genomen door de wet 15.07.2020 tot verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector en tot tijdelijke verhoging van de minima van de uitkeringen van sommige werknemers tewerkgesteld in de artistieke sector (B.S., 19.07.2021) – Inforum nr 347983.


27.07.2020

11.01.2021


07.05.202119.07.2021
Stelsel der jaarlijkse vakantie van de werknemers

Gelijkstelling van dagen van arbeidsonderbreking ingevolge tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door de pandemie coronavirus :

Voor de periode van 01.02.2020 tot 30.06.2020
cf. KB van 04.06.2020 (B.S., 05.06.2020) – Inforum nr 336811

Voor de periode van 01.07.2020 tot 31.08.2020
cf. KB van 13.09.2020 (B.S., 24.09.2020) – Inforum nr 33897705.06.2020


24.09.2020

Werkloosheidsgraad

Lijst, opgesteld door de RVA en geldig van 01.09.2020 tot 31.08.20212, met de gemeenten waarin de werkloosheidsgraad min. 20% hoger ligt dan de gemiddelde werkloosheidsgraad in het Gewest.
In het BHG : Brussel, Sint-Gillis, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Joost-ten-Node en Vorst
Cf. Lijst (B.S., 25.08.2020) – Inforum nr 136907
25.08.2020
Tijdelijke werkloosheid na de corona-epidemie – overgangsmaatregelen van 01.09.2020 tot en met 31.12.2020

Vanaf 01.09.2020 kunnen de sectoren en de werkgevers die bijzonder hard getroffen zijn door de crisis nog steeds gebruik maken van die vereenvoudigde procedure (infra). Zij kunnen dat doen tot en met 31.12.2020.

Voor de andere sectoren zijn vanaf 01.09.2020 de gewone regels opnieuw van toepassing als ze een beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of economische redenen (arbeiders en bedienden). Voor het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen zijn tot en met 31.12.2020 wel nog overgangsmaatregelen van toepassing.

Meer info : cf. www.rva.be (Infoblad E2FAQ corona).
14.08.2020
Tijdelijke werkloosheid

Verlenging van de maatregelen op het vlak van o.m. :
- de aanvragen van erkenning van een overmachtssituatie en tijdelijke werkloosheidsuitkeringen
- oriëntatie van tijdelijke werklozen naar tijdelijke tewerkstelling in vitale sectoren
- ondernemingen en sectoren die uitzonderlijk hard getroffen zijn door deze crisis
KB van 15.07.2020 (I) (B.S., 17.07.2020) - Inforum nr 337896

Verlenging van de maatregelen op het vlak van o.m. :
- de vereenvoudiging van de aanvraagprocedures voor uitkeringen
- de handhaving van het inkomen
- de buitenwerkstelling van de regels inzake cumulatie

KB van 22.12.2020 tot uitbreiding en verlenging van de maatregelen genomen op vlak van werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19
(B.S., 11.01.2021) – Inforum nr 341928.

Verlenging tot 31.03.2021 van de maatregelen die toelaten om tijdelijk werkloze werknemers en werklozen met bedrijfstoeslag toe te leiden naar een tijdelijke tewerkstelling in vitale sectoren, met behoud van 75 % van de werkloosheidsuitkering.

KB van 13.12.2020 KB tot wijziging van art. 7 van het KB van 23.04.2020 tot het tijdelijk versoepelen van de voorwaarden waaronder werklozen, al dan niet met bedrijfstoeslag, kunnen worden tewerkgesteld in vitale sectoren en tot het tijdelijk bevriezen van de degressiviteit van de volledige werkloosheidsuitkeringen (B.S., 18.01.2021) – Inforum nr 342104.


17.07.2020

11.01.2021
18.01.2021
Werkloosheidsuitkeringen

Verlenging van de maatregelen van toepassing op de aanvragen, de procedure en de toekenning van werkloosheidsuitkeringen (beperkingen, voorwaarden, formulieren).
KB van 15.07.2020 (II) (B.S., 17.07.2020)–Inforum nr 337888
17.07.2020
Jaarrekeningen – Geconsolideerde jaarrekeningen

O.w.v. de corona Covid-19 epidemie voorziet de Minister in een algemene vrijstelling van heffing van de bijdrage tot de kosten gemaakt door de federale toezichthoudende overheden voor een duur van twee maanden.

Cf. MB van 16.07.2020 (B.S., 16.07.2020) - Inforum nr 337909
16.07.2020
Burn-out

Wijziging van bepaalde modaliteiten van het pilootproject, dat voortaan ook specifieke sessies omvat voor de behandeling van stoornissen die verband houden met de gezondheidscrisis veroorzaakt door het coronavirus COVOD-19.

KB van 28.12.2020 tot wijziging van het KB van 07.02.2018 tot vaststelling van de voorwaarden voor een pilootproject inzake preventie van burn-out gerelateerd aan het werk (B.S., 08.01.2021). – Inforum nr 341899.

De ministerraad heeft beslist om de termijnen te verlengen voor het uitvoeren van de projecten risicogroepen en de pilootprojecten voor de primaire preventie van burn-out als gevolg van de coronacrisis.
- KB van 15.07.2020 tot wijziging van bepaalde termijnen vastgelegd in het KB van 26.11.2013 in
  uitvoering van art. 191, § 3, van de wet van 27.12.2006 houdende diverse bepalingen als gevolg
  van de maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
  (B.S., 23.07.2020)
- KB van 26.11.2013 in uitvoering van art. 191, § 3, van de wet van 27.12.2006 houdende diverse
  bepalingen (B.S., 03.12.2013)
- Wet van 27.12.2006 houdende diverse bepalingen (I) (B.S., 28.12.2006)

De Ministerraad heeft een ontwerp van KB goedgekeurd dat de termijnen verlengt voor het uitvoeren van de projecten risicogroepen en de pilootprojecten voor de primaire preventie van burn-out als gevolg van de coronacrisis

Cf. PB van de Ministerraad van 26.06.2020

Opschorting van de indiening van nieuwe projecten (3de golf) gericht op de primaire preventie van burn-out op het werk, ten gevolge van de coronacrisis.
Cf. PB van de Ministerraad van 30.04.2021.


08.01.202114.07.2020


26.06.2020

30.04.2021
Uitkeringen voor primaire arbeidsongeschiktheid : tijdelijke aanvulling tijdens het eerste jaar arbeidsongeschiktheid.

Cf. Wet van 24.06.2020 houdende toekenning van een tijdelijke aanvulling op de uitkeringen voor primaire arbeidsongeschiktheid (B.S., 02.07.2020) – Inforum nr 337494
02.07.2020
Maatregelen tot ondersteuning van de werkgevers en werknemers : tijdelijke arbeidsduurvermindering, Corona-tijdskrediet, …
Cf. KB nr 46 van 26.06.2020 tot uitvoering van art. 5, par. 1, 5° van de wet 27.03.2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot ondersteuning van de werkgevers en de werknemers (B.S., 01.07.2020) – Inforum nr 337452
01.07.2020

26.06.2020Coronavirus : Preventiemaatregelen / FAQ’s  
Sociale Zaken - Volksgezondheid - Sociale ZekerheidTerug naar de bovenkant van de pagina


Monitoren

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed tot verhoging van het aantal mogelijke werkdagen voor monitoren in 2021.

Het ontwerp voorziet daarom in een tijdelijke verhoging van het aantal werkdagen voor monitoren (en hun werkgevers, waaronder plaatselijke overheidsdiensten of scholen) die jeugdstages, sportkampen, speelpleinactiviteiten en naschoolse-opvanginitiatieven begeleiden.

Meer info : MR van 02.04.2021.

KB van 20.05.2021 wijz. art. 17 van het KB 28.11.1969 tot uitvoering van de wet 27.06.1969 tot herziening van de besluitwet van 28.12.1944 betr. de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (B.S., 01.06.2021) – Inforum nr. 345627.
02.04.202101.06.2021
Psychosociale opvang

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een nota goed over de psychosociale opvang tijdens de coronapandemie. Deze nota voorziet in maatregelen voor de geestelijke gezondheidszorg voor de sociaaleconomische kwetsbare doelgroep en de studenten.

MR van 05.03.2021.
05.03.2021
Pilootproject leerkrachten en omkaderend personeel

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid (IMC) lanceert een pilootproject met COVID-19-speekseltesten bij leerkrachten in het basis- en secundair onderwijs.

Het project start met enkele pilootscholen in de week van 22 februari, loopt zes weken, en wordt gecofinancierd door de deelstaten en de federale overheid.

PB van 10.02.2021 van de IMC.
10.02.2021
Psychologische hulpverlening

Er werd een protocolakkoord gesloten dat de verdeling onder de deelstaten bepaalt van een equivalent van 1986 VTE extra psychologische hulpverleners voor zowel de verdere uitbouw van de eerstelijnspsychologische functie als voor de financiering van gespecialiseerde ambulante geestelijke gezondheidszorg in de eerste lijn, gezien de dringende noodzaak om de psychische zorgverlening aan te passen, in het kader van het beheer van de Coronavirus COVID-19-pandemie. Er zal een lokale samenwerking worden opgezet, met partners in de eerste lijn en basisvoorzieningen, met name de OCMW’s, de huisartsen en de wijkgezondheidscentra.

Verdeling voor het BHG : 268 VTE.

Meer details in het Protocolakkoord van 02.12.2020 gesloten tussen de Federale regering en de in de art. 128, 130, 135 en 138 van de grondwet bedoelde autoriteiten betr. de gecoördineerde aanpak voor de versterking van het psychisch zorgaanbod in het kader van de COVID-19 pandemie (B.S., 02.02.2021) – Inforum nr 342517.
02.02.2021
Project Community Health Workers

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke akkoord met het project Community Health Workers ter bevordering van de toegankelijkheid van de gezondheidszorg in het kader van de COVID-19-crisis.

Om de ongelijkheid in deze crisis niet groter te maken en om ervoor te zorgen dat we alles in het werk stellen om de toegankelijkheid voor kwetsbare groepen te verhogen (zeker wat betreft vaccinatie, psychisch welzijn enz.) worden er 50 Community Health Workers (CHW) ingezet. Dit zijn hulpverleners die de brug leggen tussen kwetsbare groepen en de eerstelijnsgezondheids- en welzijnszorg. Met dit project zal tevens een in-house-opleiding ontwikkeld worden en tewerkstelling gecreëerd worden. Daarnaast zal het project omkaderd worden door een kortetermijn-haalbaarheidsstudie, zodat er meteen ook een monitoring van deze interventie is.

Meer info : news.belgium.
15.01.2021
Geldigheidsduur cheques

Omwille van de coronavirus covid-19-epidemie wordt de geldigheidsduur van de maaltijdcheques, geschenkcheques, sport/cultuurcheques en ecocheques, die in de periode van 01.11.2020 tot en met 31.03.2021 verlopen, verlengd met 6 maanden.

KB van 22.12.2020 (B.S., 29.12.2020) – Inforum nr 341683.
29.12.2020
Arbeidsongeschiktheid : aanvullende vergoedingen

Bij het onderzoek van de gezinssituatie van de arbeidsongeschikt erkende gerechtigde worden de aanvullende vergoedingen die de persoon ten laste wegens de coronavirus COVID-19 ontvangt, niet in aanmerking genomen.

Bovendien worden de aanvullende financiële vergoedingen toegekend om de gevolgen van de pandemie op te vangen (behalve indien de betrokkene reeds vóór de pandemie recht had op een vergoeding), alsook de aanvullende crisisuitkering toegekend aan sommige arbeidsongeschikt erkende zelfstandigen, niet in aanmerking genomen bij de cumulatieregeling die geldt als een activiteit met de toelating van de adviserend arts wordt verricht.

KB van 12.11.2020 wijz. KB 03.07.1996 tot uitvoering van de wet betr. de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14.07.1994 (B.S., 02.12.2020) – Inforum nr 350548.
02.12.2020
Belgische Rode Kruis

Voor het jaar 2020 wordt er een toelage van 131.000 euro toegekend aan het Belgische Rode Kruis. Als tegenprestatie verbindt het Belgische Rode Kruis zich ertoe in het kader van art. 10, par. 2, 2°, van het KB 22.05.2019 (infra) betreffende de noodplanning een dienst voor dringende psychosociale interventie te organiseren en te handhaven.

De organisatie hiervan omvat onder meer de interventie ter plaatse en de uitvoering van het monodisciplinaire plan, in samenwerking met de hulpverleners op gemeentelijk en provinciaal niveau.

KB van 08.11.2020 houdende toekenning van een toelage aan het Belgische Rode Kruis voor het jaar 2020 voor de organisatie van een dienst voor dringende psychosociale interventie bij grootschalige noodsituaties en risicodragende manifestaties en tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van deze toelage (B.S., 24.11.2020) – Inforum nr 220400.

KB van 22.05.2019 betr. de noodplanning en het beheer van noodsituaties op het gemeentelijk en provinciaal niveau en betr. de rol van de burgemeesters en de provinciegouverneurs in geval van crisisgebeurtenissen en -situaties die een coördinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen (B.S., 27.06.2019) – Inforum nr 330411.

./.

Er wordt een toelage van 221.000 euro toegekend voor het begrotingsjaar 2020 aan het Belgische Rode Kruis. Als tegenprestatie voor deze toelage verbindt het Belgische Rode Kruis zich ertoe om onder meer te antwoorden op de oproep van de aangestelde van het eenvormig oproepsysteem om ambulances ter versterking in te zetten, wanneer de inzet van de regelmatige middelen van de dringende geneeskundige hulpverlening bij een grootschalig spoedgeval het dekken van de risico's voor de bevolking voor een of meer regio's in gevaar dreigt te brengen.

KB van 08.11.2020 houdende toekenning van een toelage aan het Belgische Rode Kruis voor het jaar 2020 voor de ondersteuning van de diensten die deelnemen aan de uitvoering van de dringende geneeskundige hulpverlening bij grootschalige noodsituaties en risicodragende manifestaties (B.S., 24.11.2020) – Inforum nr 218031.
24.11.2020
Check RSZ-compensatie

Veel ondernemingen worden zwaar getroffen door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daarom voorziet de federale regering in een stevig pakket van steunmaatregelen. Een daarvan is de toekenning van een premie die de netto patronale basisbijdragen en de patronale solidariteitsbijdrage voor studenten voor het derde kwartaal 2020, compenseert. De Kamer heeft de wetgeving in dit verband gisterenavond goedgekeurd.

Om die maatregel te ondersteunen, lanceerde de RSZ de voorbije dagen al de nodige informatie, en ook de onlinedienst ‘Check RSZ-compensatie’. Vanaf vandaag is deze informatie definitief.

Info : news.belgium.be van 20.11.2020.
20.11.2020
Arbeidsongeschiktheid : aanvullende uitkering

Bent u een werknemer die tijdens de COVID-19-periode arbeidsongeschikt erkend is? Dan hebt u misschien recht op een aanvullende uitkering tijdens uw primaire ongeschiktheid (arbeids-ongeschiktheid sinds minder dan 1 jaar).

Die tijdelijke maatregel vloeit voort uit maatregelen die in de sector werkloosheid zijn genomen wegens de COVID-19-crisis. Het doel daarvan is de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen gedurende een beperkte periode verhogen.

Meer info op de site van het RIZIV.
24.09.2020
Kostenplafond vrijwilligers

Het verhoogd jaarlijks kostenplafond voor bepaalde vrijwilligers is tijdelijk van toepassing op de vrijwilligers die effectief ingezet werden in de ondernemingen, verenigingen en diensten van de cruciale sectoren en de essentiële diensten (bedoeld in de bijlage van het MB 30.06.2020) voor activiteiten in het kader van het beheer van de Covid-19 crisis, in de periode van 18.03.2020 tot en met 17.05.2020 (cf. Inforum nr 338671).
- KB van 28.08.2020 tot wijziging van het KB van 20.12.2018 tot verhoging van het jaarlijks
  kostenplafond, zoals bepaald in art. 10, eerste lid van de wet 03.07.2005 betr. de rechten van de
  vrijwilligers, voor bepaalde categorieën van vrijwilligers (B.S., 08.09.2020)
- MB van 30.06.2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus
  COVID-19 te beperken (B.S., 30.06.2020)

De netto-vergoedingen voor de 120 bijkomende overuren die gepresteerd zijn in toepassing van art. 52, § 1en 2 van de wet van 20.12.2020 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (B.S., 30.12.2020) worden van sociale bijdragen vrijgesteld.

Verlenging in het vierde kwartaal van 2020 en in het eerste kwartaal van 2021 voor de betrokken categorieën : art. 1, §1 van het KB van 20.12.2018 (B.S., 28.12.2018).

KB van 28.12.2020 tot aanpassing van diverse bepalingen inzake sociale zekerheid en vrijwilligerswerk in het kader van de bestrijding van de sociaal-economische gevolgen van de coronaviruspandemie (B.S., 31.12.2020) – Inforum no 341748.

Verhoging van het jaarlijks kostenplafond tot 1.821,10 euro voor de vrijwilligers die effectief ingezet werden in de vaccinatiecentra voor het coronavirus Covid-19 in de periode van 15.02.2021 tot en met 31.12.2021.

KB van 02.04.2021 tot wijziging van het KB van 20.12.2018 tot verhoging van het jaarlijks kostenplafond, zoals bepaald in art. 10, eerste lid van de wet 03.07.2005 betr. de rechten van de vrijwilligers, voor bepaalde categorieën van vrijwilligers (B.S., 13.04.2021) – Inforum nr 344089.

Verhoging van het jaarlijks kostenplafond tot 1821,10 euro voor de vrijwilligers die effectief ingezet werden in de ondernemingen, verenigingen en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking (bedoeld in de bijlage van het MB 28.10.2020, supra), voor activiteiten in het kader van het beheer van de coronavirus COVID-19 crisis, in de periode van 01.01.2021 tot en met 30.06.2021.

KB van 28.04.2021 tot wijziging van het KB van 20.12.2018 tot verhoging van het jaarlijks kostenplafond, zoals bepaald in art. 10, eerste lid van de wet 03.07.2005 betr. de rechten van de vrijwilligers, voor bepaalde categorieën van vrijwilligers (B.S., 13.04.2021) – Inforum nr 344636.

De vrijwillige netto-vergoedingen voor de 120 bijkomende overuren gepresteerd in de cruciale sectoren zijn vrij van de berekening van sociale bijdragen.

KB van 18.05.2021 tot wijziging van art.19, par. 2, van het KB 28.11.1969 tot uitvoering van de wet 27.06.1969 tot herziening van de besluitwet van 28.12.1944 betr. de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (B.S., 31.05.2021) – Inforum nr 345595.

Verlenging van de vrijstelling van sociale bijdragen op de overuren in de essentiële sectoren let een extra kwartaal, dus tot en met 30 september 2021.

Info : news.belgium van 11.06.2021.

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de plafonds van de vergoeding voor vrijwilligers in de vaccinatiecentra en vrijwilligers in de zorgsector.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Info : newsbelgium van 02.07.2021.

Verhoging van het jaarlijks kostenplafond voor de vrijwilligers die effectief ingezet werden in :
- vaccinatiecentra (van 15.02.2021 t/m 31.12.2021) : 2.479,00 euro
- de gezondheidszorg (van 01.07.2021 t/m 30.09.2021) : 1.821,10 euro

KB van 24.07.2021 tot wijziging van het KB van 20.12.2018 tot verhoging van het jaarlijks kostenplafond, zoals bepaald in art. 10, eerste lid van de wet 03.07.2005 betr. de rechten van de vrijwilligers, voor bepaalde categorieën van vrijwilligers (B.S., 29.07.2021) – Inforum nr 348256.

De vrijwillige netto-vergoedingen voor de 120 bijkomende overuren gepresteerd bij werkgevers die tot de cruciale sectoren behoren, worden vrijgesteld van de berekening van sociale bijdragen.

KB van 14.08.2021 wijz. art. 19, par. 2, van het KB 28.11.1969 tot uitvoering van de wet 27.06.1969 tot herziening van de besluitwet van 28.12.1944 betr. de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (B.S., 14.08.2021) – Inforum nr 348867.
08.09.2020
31.12.2020


13.04.202106.05.2021

31.05.2021


11.06.2021
02.07.202129.07.202114.08.2021
Elektronische consumptiecheque

Invoering van een consumptiecheque die slechts mag besteed worden in de inrichtingen van de horecasector, de erkende, goedgekeurde of gesubsidieerde inrichtingen van de culturele sector of de sportverenigingen voor wie een federatie bestaat die erkend of gesubsidieerd wordt. Dit voordeel in de sociale zekerheid wordt niet beschouwd als loon indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Werkgevers, waaronder de lokale besturen, kunnen het dus aan hun werknemers toekennen zonder dat op het voordeel sociale bijdragen verschuldigd zijn.
- KB van 15.07.2020 tot invoeging van een art. 19quinquies in het KB van 28.11.1969 tot uitvoering
  van de wet van 27.06.1969 tot herziening van de besluitwet van 28.12.1944 betreffende de
  maatschappelijke zekerheid der arbeiders (B.S., 17.07.2020).
- Inforum nr 337891

De consumptiecheque kan thans ook in elektronische vorm uitgegeven worden. De Minister heeft hiervoor de modaliteiten bepaald.

Cf. Wet van 31.07.2020 tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de invoering van de elektronische consumptiecheques (B.S., 17.08.2020) – Inforum nr 338298

Verlenging van de geldigheidsduur van de consumptiecheque t/m 31.12.2021.

KB van 28.12.2020 tot aanpassing van diverse bepalingen inzake sociale zekerheid en vrijwilligerswerk in het kader van de bestrijding van de sociaal-economische gevolgen van de coronaviruspandemie (B.S., 31.12.2020) – Inforum no 341748.

Er werd een cao gesloten met specifieke bepalingen voor de consumptiecheques (ingevoerd o.w.v. de coronacrisis Covid-19) voor organisaties zonder lokale cao dienaangaande : gemeentelijke vzw’s, OCMW-verenigingen, …

KB van 21.09.2021 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19.04.2021, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende de toekenning van consumptieprijzen* (B.S., 15.10.2021) – Inforum nr 350030.
(*) consumptiecheques : een erratum zal wellicht gepubliceerd worden.17.07.2020


17.08.2020

31.12.2020


15.10.2021
Oprichting van een Schadeloosstellingsfonds voor de vrijwilligers COVID-19-slachtoffers : het “COVID-19 Vrijwilligersfonds

De tegemoetkoming van het COVID-19 Vrijwilligersfonds wordt niet in aanmerking genomen voor de bepaling van de inkomsten waarmee rekening wordt gehouden voor de toekenning van sociale prestaties afhankelijk van het inkomen van een begunstigde, zijn partner, samenwonende, huishouden of persoon ten laste (art. 12) : primaire arbeid of invaliditeit, tegemoetkomingen voor personen met een handicap, leefloon, sociale bijstand, inkomensgarantie voor ouderen.

Cf. KB nr 22 van 04.06.2020 (B.S., 11.06.2020) – Inforum nr 336937

Uitbreiding van de toepassing tot alle activiteiten uitgevoerd worden door een verenigingswerker en verlenging van de periode tot 01.09.2020

Cf. KB nr 40 van 26.06.2020 wijz. KB nr 22 van 04.06.2020 (B.S., 30.06.2020) – Inforum nr 337438
04.06.2020

30.06.2020
Pensioenen – Aanvullende pensioenen – Andere aanvullende voordelen

De wet biedt een oplossing voor de negatieve gevolgen die gepensioneerden in de pensioenregelingen voor de werknemers, zelfstandigen en ambtenaren kunnen ondervinden indien zij het werk hervatten of uitgebreid hebben om te helpen in de strijd tegen het coronavirus COVID-19. De wet voorziet ook het behoud van de pensioenopbouw en de risicodekkingen verbonden aan de beroepsactiviteit, van werknemers in een situatie van tijdelijke werkloosheid.

Wet van 07.05.2020 houdende uitzonderlijke maatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie inzake pensioenen, aanvullende pensioenen en andere aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid (B.S., 18.05.2020) – Inforum nr 336214.

Publicatie van het besluit dat, tot en met 31.03.2021, de regeling verlengt volgens welke voor de toepassing van de cumulatie van het pensioen met een beroepsinkomen, een vervangingsinkomen of bepaalde vergoedingen geen rekening wordt gehouden met een aantal inkomsten en vergoedingen omwille van de coronavirus Covid-19 epidemie.

KB van 17.11.2020 tot uitvoering van art. 6, tweede lid, van de wet 07.05.2020 houdende uitzonderlijke maatregelen in het kader van de COVID-19- pandemie inzake pensioenen, aanvul-lende pensioenen en andere aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid (B.S., 01.12.2020) – Inforum nr 340535.

Verlenging tot 31.03.2021 van de uitzonderlijke maatregelen in het kader van de coronavirus COVID-19 epidemie. Deze maatregelen voorzien m. n. het behoud van de pensioenopbouw en de risicodekkingen verbonden aan de beroepsactiviteit die worden ingesteld door de werkgevers en/of activiteitensectoren, ten gunste van de werknemers in een situatie van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of wegens economische redenen. De werkgevers hebben de mogelijkheid echter om de toezegging van deze dekkingen te schorsen.

Programmawet van 20.12.2020 (art. 78-90) – Wijzigingen van de wet van de wet 07.05.2020 houdende uitzonderlijke maatregelen in het kader van de COVID-19- pandemie inzake pensioenen, aanvullende pensioenen en andere aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid
(B.S., 30.12.2020) – Inforum nr 341484.

Verlenging tot en met 30.09.2021 van de regeling volgens welke voor de toepassing van de cumulatie van het pensioen met een beroepsinkomen, een vervangingsinkomen of bepaalde vergoedingen, geen rekening wordt gehouden met een aantal inkomsten en vergoedingen omwille van de coronavirus Covid-19 epidemie.

KB van 29.08.2021 tot uitvoering van art. 6, tweede lid, van de wet 07.05.2020 houdende uitzonderlijke maatregelen in het kader van de COVID-19- pandemie inzake pensioenen, aanvullende pensioenen en andere aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid (B.S., 10.09.2021) – Inforum nr 349209.


18.05.2020

01.12.2020

30.12.202010.09.2021
FEDASILTerug naar de bovenkant van de pagina


Samenwerking tussen Fedasil en Actiris

Fedasil en Actiris ondertekenden een samenwerkingsakkoord om de tewerkstelling van asielzoekers in Brussel te faciliteren.

Meer info : PB van 15.04.2021.
15.04.2021
Hervestiging van vluchtelingen

Verlenging van de uitvoeringstermijn van 30.06.2021 tot 31.12.2021 + Aanvullend bedrag indien de voorwaarden gerespecteerd worden (cf. art. 2 van de verordening, infra)
- Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1020 van 13.07.2020 tot wijziging van Uitvoeringsverordening
  nr 801/2014 (P.B.E.U., 14.07.2020, L225/15)
- Inforum no 338107
- cf. fiche
14.07.2020
Federale regering (Kern)Terug naar de bovenkant van de pagina


Energie

De regering heef besloten om het sociaal tarief tot na de winter te verlengen en voorziet tevens een bijkomende korting van 80 euro voor de meest kwetsbaren.

Cf. Federale beleidsverklaring van 12.10.2021 : www.news.belgium.be.
12.10.2021
Verlenging economische steunmaatregelen

De federale regering heeft in de Kern beslist om een welbepaald deel van de economische corona- steunmaatregelen in België met een kwartaal te verlengen. Deze maatregelen lopen definitief af op 31 december 2021.

De vijf sociaaleconomische steunmaatregelen die tot 31 december 2021 worden verlengd, zijn:
1. Tijdelijke werkloosheid ten gevolge van overmacht voor alle sectoren
2. Het enkelvoudige crisisoverbruggingsrecht voor alle sectoren vanaf een omzetdaling van 65%
3. Een maandelijkse premie van 25 euro voor leefloners, IGO en IVT
4. Financiële steun voor de spoorwegsector (personen- en goederenvervoer)
5. Het behoud van het btw-tarief op 6% voor hydroalcoholische gels en maksers

PB news.belgium van 24.09.2021.
24.09.2021
Tijdelijke ondersteuningsmaatregelen

De regering heeft beslist om verschillende maatregelen te verlengen om de gevolgen te verzachten van de beperkende noodmaatregelen, genomen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

Cf. meer details – o.m. op het gebied van het IGO en de sociale bijstand (leefloon) – in de Wet van 18.07.2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (B.S., 29.07.2021) – Inforum nr 348250.
29.07.2021
Plan voor herstel en veerkracht

De Europese Commissie zet het licht op groen voor het Belgische plan voor herstel en veerkracht : cf. PB news.belgium van 23.06.2021.

De Raad van de EU heeft het licht op groen gezet voor de herstelplannen van de eerste twaalf lidstaten, waaronder België.

Meer info + geratificeerde versie van het herstelplan : PB van 13.07.2021.


23.06.2021


13.07.2021
Verlenging economische steunmaatregelen

Het kernkabinet van de federale regering heeft beslist een reeks lopende steunmaatregelen met één kwartaal te verlengen, van 30 juni tot en met 30 september 2021.

Meer info over deze maatregelen in het PB van 18.05.2021.
18.05.2021
Nationaal Plan voor Herstel en Veerkracht

België maakt herstelplan over aan de Europese Commissie.

Meer info in het PB van 30.04.2021 van het Kab. A. De Croo.
30.04.2021
Financiering pensioenen lokale besturen

Op voordracht van minister van Pensioenen Karine Lalieux zal de federale regering de lokale besturen bijstaan in de financiering voor hun pensioenen. Ze draagt hiervoor 126 miljoen euro bij voor het jaar 2021.

Meer info in het PB van 22.04.2021.
22.04.2021
Steunpakket voor de horeca en de zwaarst getroffen sectoren

De federale regering gaat in totaal ruim 835 miljoen euro bijkomende steun uittrekken voor sectoren die binnenkort kunnen heropstarten zoals de horeca. Dat heeft het kernkabinet vandaag beslist. Ook andere sectoren krijgen bijkomende ondersteuning wanneer ze werknemers uit tijdelijke werkloosheid laten terugkeren. Het steunpakket voorziet ook een aantal sociale maatregelen zoals een beschermingspremie voor werknemers in de niet-medische contactberoepen.

Meer details in het Nieuwsbericht van het Kernkabinet van 21.04.2021.
21.04.2021
Tijdelijke ondersteuningsmaatregelen

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Alexander De Croo een voorontwerp van wet goed houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie.

Het voorontwerp beoogt in de eerste plaats de verlenging van fiscale en sociale ondersteuning ten voordele van bedrijven, zelfstandigen, werknemers en de meest kwetsbare groepen. Vervolgens bepaalt het aanvullende ondersteuningsmaatregelen.

MR van 26.02.2021.

Meer info in de Wet van 02.04.2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (B.S., 13.04.2021) – Inforum nr 343955.
26.02.2021


13.04.2021
Bekrachtiging van verschillende KB’s

Publicatie in het BS van de wet van 24.12.2020 tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet 27.03.2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II)
(B.S., 15.01.2021) – Inforum nr 342049.
15.01.2021
Tijdelijke ondersteuningsmaatregelen

- verlenging van de geldigheidsduur van de maaltijdcheques, ecocheques en sport/cultuurcheques
- verlenging van de vrijstelling van vergoedingen in het kader van steunmaatregelen die worden
  getroffen door de gewesten, gemeenschappen, provincies of gemeenten
- verlenging van de tijdelijke verhoging van het terugbetalingspercentage van het leefloon door de
  Staat ten aanzien van de OCMW’s in het kader van COVID-19, tot 31.03.2021
- ...

Cf. alle maatregelen in de Wet van 20.12.2020 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandémie (B.S., 30.12.2020) – Inforum nr 341699.
30.12.2020
Vrijwilligerswerk ambtenaren

Minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter heeft een KB uitgewerkt waarbij alle ambtenaren die door de COVID-crisis minder werk hebben, zich als vrijwilliger kunnen aanmelden om mee de zorg te ontlasten, of andere sectoren die zwaar lijden onder de pandemie, zoals bijvoorbeeld het onderwijs of kinderopvang.

PB van 10.12.2020 van Minister P. De Sutter.

KB van 06.12.2020 wijz. KB 22.04.2020 houdende bijzondere maatregelen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19 (B.S., 11.12.2020) – Inforum nr 340791.


10.12.2020


11.12.2020
Sociaaleconomisch steunpakket

De Federale regering lanceert een steunpakket om de burgers te ondersteunen die door de COVID-19-crisis economisch zwaar getroffen zijn.

De maatregelen (verlenging van bestaande maatregelen en/of nieuwe maatregelen) zijn gefoc
ust op volgende vier grote doelstellingen :
1. Het ondersteunen van mensen die nu zonder werk zitten of hun zaak hebben moeten sluiten
2. Het redden van gezonde bedrijven
3. Het ondersteunen van mensen in armoede
4. Het versterken van cruciale sectoren

Voor meer informatie over de 38 genomen maatregelen : cf. www.premier.be.
06.11.2020
Plan voor Herstel en Veerkracht

De ministerraad heeft de structuren van de werkzaamheden en de methodologische aanpak van dit Plan goedgekeurd. De regering wil met dit plan de ernstige gevolgen van de Covid-19-crisis voor onze economie inperken, maar wil tegelijk inspelen op een aantal structurele uitdagingen waarmee ons land te kampen heeft.

Meer info : PC van 30.10.2020 (cf. info rubriek EU).

De federale regering en de deelstaten hebben een politiek akkoord bereikt over een eerste versie van het ‘Plan voor Herstel en Veerkracht’ en de verdeling van Europese subsidies tussen de verschillende entiteiten van het land. Het akkoord zal eerstdaags formeel worden goedgekeurd op een elektronisch Overlegcomité.

PB van 11.01.2021 van het Kab. van de premier.

30.10.2020
11.01.2021
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links